Türkiye Çalışma Yaşamı Kaynakçası – D Reviewed by mustafa on . D Daçe, B.S., Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Görüşmelerinde Gelişmeler, Ankara, 1995, 30 s. (Çoğaltma). Daçe, B.S., Türk Çalışma Hayatı Üzerine Konuşmalar, K D Daçe, B.S., Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Görüşmelerinde Gelişmeler, Ankara, 1995, 30 s. (Çoğaltma). Daçe, B.S., Türk Çalışma Hayatı Üzerine Konuşmalar, K Rating: 0

Türkiye Çalışma Yaşamı Kaynakçası – D

D

Daçe, B.S., Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Görüşmelerinde Gelişmeler, Ankara, 1995, 30 s. (Çoğaltma).
Daçe, B.S., Türk Çalışma Hayatı Üzerine Konuşmalar, Kamu-İş Yay., Ankara, 1995, 133 s.
Dağlı, N., Halkeğitimi Açısından İşleyim Kesiminde İş Kazaları (İsdemir Örnek Olayı), A.Ü.Eğitim Fak. (Lisansüstü Tezi), Ankara, 1980, 120 s. (Çoğaltma).
Dal, G., İş Sürgünleri, Milliyet Yay., İstanbul, 1976, 168 s.
Dalamanlı, L., Sosyal Sigortalar Hukuku, Ankara, 1970, 224 s.
Dalgıç, T., Türkiye’de İstihdam Bibliyografyası (1963-1970), TÜBİTAK-TÜRDOK, Ankara, 1972, 36 s.
Dallı,E. – Yılmazer, H. – Arpad, B., Batı’da Toplu İş Sözleşmesi ve Basın Sendikaları, İstanbul Gazeteciler Sendikası Yay., İstanbul, 1962, 88 s.
Dalsar, F., Personelin Teşkilatlanması, Devlet Personel Dairesi, Ankara, 1965 (Çoğaltma).
Danimarka Ticaret ve Büro Çalışanları Sendikası, Danimarka Ticaret ve Büro Çalışanları Sendikası Raporu, Genel Yönetim Kurulunun Gönderdiği Delegasyon Tarafından Yazıldı (20-27 Haziran 1998), 1998, 17 s.
Danimarka’da Yabancı İşçi, Kopenhag, 1970, 33 s.
Davey, H.W., Çağdaş Toplu Pazarlık, Türk Sevk ve İdare Derneği Yay., İstanbul, 1969, 311 s.
Dayanışma Hareketinin Belgeleriyle Polonya Günlüğü, Metis Yay., İstanbul, 1985, 261 s.
Dayanışma Sendikası, İşsiz, Sigortasız, Sendikasız İşçilerin Dayanışma Sendikası Tüzük, İstanbul, 2000, 16 s.
Dayanışma, TÜRK-İŞ 18. Olağan Genel Kurulu’na Doğru Sendikalarımıza Sahip Çıkalım, Sendika Patronlarından Hesap Soralım, İstanbul, 1999, 48 s.
Dayıoğlu, G., Geride Kalanlar, Bilgi Yay., İstanbul, 1975.
Daysal, M., Başlangıçtan 1960’a Kadar Dünyada ve Türkiye’de İşçi ve Sendikacılık Hareketlerinde Önemli Olaylar – Aşamalar (3. Baskı), İstanbul, 1977, 126 s.
Daysal, M., Başlangıçtan 1960’a Kadar Dünyada ve Türkiye’de İşçi ve Sendikacılık Hareketlerinde Önemli Olaylar – Aşamalar, Tekgıda-İş Sendikası Eğitim Yay.No.1, İstanbul, 1975, 126 s.
Daysal, M., Türk İşçi Hareketi İçinde Gıda-İçki-Tütün Sanayiinde Çalışan İşçilerin Örgütlenme Süreci, TEKGIDA-İŞ Tarihi, 50 Yıllık Yaşamından Kesitler-Anılar, İstanbul, 2002, 264 s.
Daysal, M., Yurdumuzda Çay Sanayii, Tekgıda-İş Sendikası Yayını, İstanbul, 1972, 60 s.
Daysal, M., Yurdumuzda Tütün ve Sigara Sanayii, Tekgıda-İş Sendikası Yayını, İstanbul, 1975, 64 s.
Daysal, M., Yurdumuzda Un Sanayii, Tekgıda-İş Sendikası Yayını, İstanbul, 1972, 63 s.
De Haan, E., La Situation Sociale des Travailleurs Turcs dans la Republique Federale de L’Allemagne, Uluslararası Katolik Göç Komisyonu, Cenevre, 1974.
Değerli, M., Başkan Mecit Değerli’nin Likat-İş Sendikası İzmir Şubesi 8. Genel Kurulu’nu Açış Konuşması, İzmir, 1983, 6 s.
Değirmenci, K., IMF Nedir?, Tes-İş Sendikası Yay., Ankara, 2003, 64 s.
Değirmenci, K., IMF Nedir?, TÜRK-İŞ Eğitim Yay.No.53, Ankara, 2000, 64 s.
Değirmenci, K., IMF Nedir?, YOL-İŞ Sendikası, TEKGIDA-İŞ Sendikası, TES-İŞ Sendikası, ORMAN-İŞ Sendikası Ortak Yay.No.21, Ankara, 2000, 64 s.
Değirmenci, K., Özelleştirme ve Sosyal Devlet, Tes-İş Sendikası Yay., Ankara, 2003, 64 s.
Değirmenci, K., Özelleştirme ve Sosyal Devlet, TÜRK-İŞ Eğitim Yay.No.48, Ankara, 2000, 64 s.
Değirmenci, K., Özelleştirme ve Sosyal Devlet, YOL-İŞ, TEKGIDA-İŞ, TES-İŞ, ORMAN-İŞ Ortak Yay.No.16, Ankara, 2000, 64 s.
Değişen Maddeleriyle Sendikalar Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, İnkılap ve Aka Kitapevleri, İstanbul, 1968, 46 s.
Değmer, Ş.H., Türkiye’de Sınıflar, Aydınlık Yay., 1970.
Değmer, Ş.H., Türkiye’de Sınıflar (2. Basım), Ülke Yayınları, 1975, 325 s.
Delaney, W.F., Labour Law and Practice in Turkey, U.S.BLS Rep.No.239, 1963, 69 s.
DEMARD, Demiryolları Makinist, Ateşçi ve Revizörler Derneği Ana Tüzüğü, Ankara, 1990, 23 s.
DEMED (Demiryolu Memurları Derneği), 5. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (17 Haziran 1995, Ankara), Ankara, 1995, 48 s.
Demir Çelik Sanayii Kamu İşverenleri Sendikası, Tüzük, Ankara, 1983 (?), 12 s. (Çoğaltma).
Demir, A., Hangi Sendikacılık? Eğitim-İş Sendikası, Ankara, Ocak 1992, 5 s. (Çoğaltma).
Demir, F., Çağımız Demokrasi Anlayışı İçinde Sendikacılık Hareketleri (Dünyada ve Türkiye’de), Tekgıda-İş Sendikası Eğitim Yay., İstanbul, 1991, 64 s.
Demir, F., İş Güvencesi ve 4857 Sayılı İş Kanununun Başlıca Yenilikleri, Koop-İş Sendikası Yay., Ankara, 2003, 119 s.
Demir, F., İş Güvencesi ve 4857 Sayılı İş Kanununun Başlıca Yenilikleri (Gerekçeli Yeni ve Eski İş Kanunu Metinleri İle Birlikte), TES-İŞ Sendikası Yay., Ankara, 2003, 271 s.
Demir, F., Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Çalışma Hakkının Korunması (İş Güvencesi), Belediye-İş Sendikası Eğitim Yay.No. 3, İstanbul, 1986, 218 s.
Demir, F., Sendikalar Hukuku, Belediye-İş Sendikası Yay., İstanbul, 1989, 304 s.
Demir, İ., Cumhuriyet Öncesi ve Cumhuriyetin 50. Yılında Devlet Memuru, Devlet Personel Dairesi Yay., Ankara, 1973, 187 s.
Demir, İ(smet), Grev ve Direnişler Üzerine Anılar-Deneyler, İşçi Sınıfı Mücadelesinden Bir Kesit (1962-1975), Diyalektik Yay., İstanbul, 1994, 191 s.
Demir, İ(smet), Grev ve Direnişler Üzerine Anılar-Deneyler, İşçi Sınıfı Mücadelesinden Bir Kesit, 1962-1975, İstanbul, 1980, 191 s.
Demir, M., En Son Değişikliğe Göre Vergi, Net Ücret, Amortisman Cetvelleri ve İzahları, Ankara, 1957.
Demir, N., Employment Interdependence Among Sectors of Turkish Economy, Agricultural Planning Conference, Tehran, 1971.
Demir, N., Input-Output Yaklaşımıyla Sektörel İstihdam ve Meslek Projeksiyonları Bağınlaşma Matriksleri ve Çoğaltanların Hesaplanma Metodolojisi, DPT-SPD Yay., Ankara, Nisan 1971, (Çoğaltma).
Demir, N., İşsizlik Sorunu ve İstihdam Yaratma Olanakları Üzerine Bir Not, DPT Yay., Ankara, 1970.
Demir, N., Türkiye’de Tarımsal İnsangücü Stoku (1970-1971), DPT-SPD, Ankara, Eylül 1971 (Çoğaltma).
Demir, Ş., Çalışma Hayatımızda Görmemezlikten Gelinen Gerçekler, Afşaroğlu Matbaası, Ankara, Eylül 1982, 103 s.
Demirbaş, T., Almanya’daki Türklerin Sorunları, Bunların Suça Etkileri, Dokuzeylül Üniv. Hukuk Fak.Döner Sermaye İşletmesi Yay.No.12, İzmir, 1990, 105 s.
Demirbilek, T. – Çakır, Ö., Sendikal Bağlılık, Petrol-İş SendikasıYay.No.91, İstanbul, 2003, 131 s.
Demirbilek, T., Toplu Pazarlığın Davranışsal Boyutu, Teorik Esaslar, Hazırlık ve Yürütüm Aşamaları, Strateji ve Taktikler, Basisen Yay.No.28, İstanbul, 1996, 220 s.
Demir-Çelik İşkolu Kamu Çalışanları Sendikası, Tüzük Taslağı, İskenderun, 1992(?), 14 s. (Çoğaltma).
Demircioğlu, A., Die Rechtsstellung der Gewerkschaften in der Schweiz, mit einem Blick auf das Türkische Recht, Frankfurt am Main, 1975, 230 s.
Demircioğlu, A.M. – Centel, T., İş Hukuku, Beta Yay.No.166, İstanbul, 1988, 254 s.
Demircioğlu, A.M., Karşılaştırmalı Sendikacılık, Bursa, 1983, 108 s.
Demircioğlu, A.M., Labour Laws in Turkey, İstanbul Ticaret Odası Yay., İstanbul, 1988, 43 s.
Demircioğlu, M. – Güzel, A., İşverenin Sosyal Sigorta Yükümlülükleri ve Sorumluluğu, İstanbul Ticaret Odası Yay.No.2001-23, İstanbul, 2001, 292 s.
Demircioğlu, M., 100 Soruda Çalışma Yaşamı (1), Ekonomist Eki, İstanbul, 1999, 32 s.
Demircioğlu, M., 100 Soruda Çalışma Yaşamı (2), Ekonomist Eki, İstanbul, 1999, 32 s.
Demircioğlu, M., 130 Soru ve Cevapta Çalışma Yaşamı El Kitabı, Tekgıda-İş Sendikası Eğitim Yay.No.4, İstanbul, 2000, 176 s.
Demircioğlu, M., Bireysel ve Toplu İş İlişkileri ile İlgili Kanunlar, Tekgıda-İş Sendikası Eğitim Yay.No.5, İstanbul, 2000, 128 s.
Demircioğlu, M., Dünyada İşçi Sendikaları, Basisen Yay.No.14, İstanbul, 1987, 328 s.
Demircioğlu, M., Günümüz Endüstriyel İlişkilerinde Çok Uluslu Şirketlerin Etkileri, İstanbul, 1996, 12 s. (Çoğaltma).
Demirel, A. ve Diğerleri, Çalışmaya Hazır İşgücü Olarak Kentli Kadın ve Değişimi, T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Gn.Md. Yay., Ankara, 1999, 272 s.
Demirel, S(erkan), İşçi Sağlığı İş Güvenliği, TÜRK-İŞ Eğitim Yay.No.62, Ankara, 2001, 64 s.
Demirel, S., Atatürk ve Milli Birlik, Sağlık-İş Yay., Ankara, 1996, 16 s.
Demirel, S., Türkiye’de İşçi Sorunları, Başbakan Demirel’in TÜRK-İŞ’in 10. Genel Kurulu Toplantısında Yaptığı Konuşma (12.4.1976), Başbakanlık Basın Yayın Gn.Md., Ankara, 1976, 38 s.
Demirer,T., – Serpen, K.İ. Yeni Dünya Düzeni, Avrupa Birliği ve Türkiye, Dev Maden -Sen Yay., Ankara, 1996, 64 s.
Demirgil, D., Labor-Management Relations in Turkey, Economic Research Foundation, İstanbul, 1969, 98 s.
Demirgil, D., Türkiye’de Sermaye-Emek Münasebetleri, İktisadi Araştırmalar Vakfı Yay.No.22, İstanbul, 1969, 78 s.
Demirgil, D., Türkiye’de Teknoloji Seçimini Etkileyen Faktörler ve İstihdama Etkileri, NESA Employment Seminar Tebliği, Temmuz 1970, Nepal.
Demirkan, E., Kıdem Tazminatı Fon Yasa Tasarısı, İstanbul, 1986, 16 s.
Demiröz, F., Türkiye’ye Dönen Göçmen İşçi Ailelerinin Karşılaştıkları Güçlükler, (Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniv.SBE, Ankara, 1989, 152 s.
Demirsoy, S., Demiryolu Taşımacılığı İşkolunda İşçi ve Memur Örgütlenmesi, Uzmanlık Tezi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Lisans Üstü Uzmanlık Programı, Ankara, 1993, 223 s. (Çoğaltma).
Demirtaş, T., Almanya’daki Türklerin Sorunları, Bunların Suça Etkileri, Dokuzeylül Üniv. Yay., Ankara, 1990.
Demiryol Meslek Okulu Mezunları Derneği, Demiryol Meslek Okulu Mezunları Derneği Tüzüğü, Ankara, (Tarihsiz), 11 s. (Çoğaltma).
Demiryol-İş Sendikası Adana Şubesi, 4. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (1989-1992), Ankara, 1992, 103 s.
Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şubesi, 1. Genel Kurul Çalışma Raporu (15 Ekim 1983), Adapazarı, 1983, 75 s. (Çoğaltma).
Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şubesi, 2. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (1983-1986), 1986, 143 s.
Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şubesi, 4. Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (29 Şubat 1992), 1992, 115 s.
Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şubesi, 5. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (1992-1995), Ankara, 1995, 100 s.
Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şubesi, 6. Olağan Genel Kurulu Faaliyet Raporu (1995-1999), Adapazarı, 1999, 285 s.
Demiryol-İş Sendikası Afyon Şubesi, 4. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu, Afyon, 1992.
Demiryol-İş Sendikası Afyon Şubesi, 5. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (1992-1995), Afyon, 1995, 160 s.
Demiryol-İş Sendikası Ankara Şubesi, 1. Genel Kurulu, Ankara, 1983, 110 s.
Demiryol-İş Sendikası Ankara Şubesi, 2. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Faaliyet Raporu (1983-1986), Ankara, 1986, 82 s.
Demiryol-İş Sendikası Ankara Şubesi, 3. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (1986-1989), Ankara, 1989, 138 s.
Demiryol-İş Sendikası Ankara Şubesi, 4. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (1989-1992), Ankara, 1992, 160 s.
Demiryol-İş Sendikası Ankara Şubesi, 5. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (1992-1995), Ankara, 1995, 188 s.
Demiryol-İş Sendikası Erzurum Şubesi, 2. Genel Kuruluna Sunulan Faaliyet Raporu (1983-1986), 1986, 251 s.
Demiryol-İş Sendikası Eskişehir Şubesi, 2. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (1983-1986), Eskişehir, 1986, 343 s.
Demiryol-İş Sendikası Eskişehir Şubesi, 3. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu (1987-1989), Eskişehir, 1989, 140 s.
Demiryol-İş Sendikası Eskişehir Şubesi, 4. Olağan Genel Kurul Raporu (1989-1992 Yılı) Çalışma Raporu, Eskişehir, 192, 168 s.
Demiryol-İş Sendikası Haydarpaşa Şubesi, 3. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (1986-1989), İstanbul, 1989, 148 s.
Demiryol-İş Sendikası Haydarpaşa Şubesi, 4. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (1989-1992), İstanbul, 1992, 120 s.
Demiryol-İş Sendikası Haydarpaşa Şubesi, 5. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (1992-1995), İstanbul, 1995, 80 s.
Demiryol-İş Sendikası İstanbul Şubesi, 2. Dönem Genel Kurul Çalışma Raporu (1983-1986), Yay. No. 21, İstanbul, 1986, 254 s.
Demiryol-İş Sendikası İstanbul Şubesi, Çalışma Raporu (1986-1989), Yay. No. 22, İstanbul, 1989, 182 s.
Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi, 1. Dönem Çalışma Raporu (1982-1983), İzmir, 1983, 92 s.
Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi, 2. Dönem (1983-1986) Çalışma Raporu, İzmir, 1986, 171 s.
Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi, 3. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (1986-1989), İzmir, 1989,122 s.
Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi, 4. Dönem Genel Kurul Çalışma Raporu (1989-1992), İzmir, 1992, 145 s.
Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi, 5. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu (21 Mayıs 1995), İzmir, 1995, 131 s.
Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi, Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi’nin Bir Yıllık Çalışması, İzmir, 1990, 16 s.
Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi, Kuruluşundan Günümüze (1948-1995) Demiryol-İş Sendikasının Mali Gelişmeleriyle İlgili Genel Bilgiler, İzmir, 1995, 12 s.
Demiryol-İş Sendikası Kayseri Şubesi, 2. Olağan Genel Kurula Sunulan Faaliyet Raporu (1984-1986), Kayseri, 1986, 45 s.
Demiryol-İş Sendikası Kayseri Şubesi, 5. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (1992-1995), 1995, 128 s.
Demiryol-İş Sendikası Konya Şubesi, 2. Dönem Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (11 Mayıs 1986), Konya, 1986, 68 s.
Demiryol-İş Sendikası Konya Şubesi, 3. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (22 Temmuz 1989), Konya, 1989, 70 s.
Demiryol-İş Sendikası Konya Şubesi, 4. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (21 Mart 1992), Konya, 1992, 80 s.
Demiryol-İş Sendikası Malatya Şubesi, 2. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Faaliyet Raporu (16.2.1985-26.7.1986), Malatya, 1986, 18 s.
Demiryol-İş Sendikası Muhalefeti, Neden Değiştirmeliyiz, İstanbul, 1997, 138 s.
Demiryol-İş Sendikası Sivas Şubesi, 2. Dönem Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (15 Haziran 1986), 1986, 68 s.
Demiryol-İş Sendikası Sivas Şubesi, 3. Dönem Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (2 Temmuz 1989), Sivas, 1989, 80 s.
Demiryol-İş Sendikası Sivas Şubesi, 4. Dönem Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (1 Mart 1992), Sivas, 1992, 116 s.
Demiryol-İş Sendikası Sivas Şubesi, 6. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu, Ankara, 1999, 152 s.
Demiryol-İş Sendikası, 1. Dönem Başkanlar Kurulu 1. Toplantısına Sunulan Çalışma ve Mali Rapor, Ankara, (Çoğaltma).
Demiryol-İş Sendikası, 1. Dönem Başkanlar Kurulu 2. Toplantısına Sunulan Çalışma ve Mali Rapor, Ankara, 50 s. (Çoğaltma).
Demiryol-İş Sendikası, 1. Dönem Başkanlar Kurulu 4. Toplantısına Sunulan Çalışma ve Mali Rapor, Ankara, (Çoğaltma).
Demiryol-İş Sendikası, 1. Dönem Başkanlar Kurulu 5. Toplantısına Sunulan Çalışma ve Mali Rapor, Ankara, 1986, 67 s. (Çoğaltma).
Demiryol-İş Sendikası, 1. Dönem Başkanlar Kurulu 6. Toplantısına Sunulan Çalışma ve Mali Rapor, Ankara, 1986, 60 s. (Çoğaltma).
Demiryol-İş Sendikası, 1. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (1981-1983), Ankara, 1983, 202 s.
Demiryol-İş Sendikası, 1. Genel Kurula Sunulan Mali Rapor (1981-1983), Ankara, 1983.
Demiryol-İş Sendikası, 1. Olağan Genel Kurul Tutanakları (2-4 Aralık 1983), Ankara, 1984, 171 s.
Demiryol-İş Sendikası, 1952’den 2004’e Demiryol-İş Sendikası, Ankara, 2004, 48 s.
Demiryol-İş Sendikası, 2. Dönem Başkanlar Kurulu 1. Toplantısına Sunulan Çalışma ve Mali Rapor, Ankara, 1987, 54 s. (Çoğaltma).
Demiryol-İş Sendikası, 2. Dönem Başkanlar Kurulu 2. Toplantısına Sunulan Çalışma ve Mali Rapor, Ankara, 1988, 63 s. (Çoğaltma).
Demiryol-İş Sendikası, 2. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (1983-1986), Ankara, 1986, 289 s.
Demiryol-İş Sendikası, 2. Genel Kurula Sunulan Mali Rapor, Ankara, 1986, 302 s.
Demiryol-İş Sendikası, 2. Olağan Genel Kurul Tutanakları (3-5 Ekim 1986), Yay.No.59, Ankara, 1987, 213 s.
Demiryol-İş Sendikası, 3. Olağan Genel Kurul Çalışma ve Mali Raporu (1986-1989), Ankara, 1989, 452 s.
Demiryol-İş Sendikası, 3. Olağan Genel Kurul Tahmini Bütçesi (1989-1992), Konya, 1989, 140 s.
Demiryol-İş Sendikası, 3. Olağan Genel Kurul Tutanakları (27-29 Ekim 1989), Ankara, 1989, 153 s.
Demiryol-İş Sendikası, 4. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (23-25 Ekim 1992), Ankara, 1992, 369 s.
Demiryol-İş Sendikası, 5. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Çalışma ve Mali Raporu (1992-1995), Ankara, 1995, 315 s.
Demiryol-İş Sendikası, 6. Dönem Başkanlar Kurulu 1. Toplantısına Sunulan Çalışma ve Mali Rapor (31 Mart 1996), Ankara, 1996, 88 s.
Demiryol-İş Sendikası, 7. Olağan Genel Kurula Sunulan Çalışma ve Mali Raporu (1999-2003), Ankara, 2003, 371 s.
Demiryol-İş Sendikası, Ana Tüzük, (Tarihsiz), 46 s.
Demiryol-İş Sendikası, Ana Tüzük, Ankara, 1985, 46 s.
Demiryol-İş Sendikası, Ana Tüzük, Ankara, 1992, 46 s.
Demiryol-İş Sendikası, Ana Tüzük, Ankara, 1995, 44 s.
Demiryol-İş Sendikası, Anayasanın İş Hukuku ile İlgili Hükümleri, Sendikalar Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, Dernekler Kanunu, Yay.No. 50, Ankara, 1985, 140 s.
Demiryol-İş Sendikası, Başkanlar Kurulu Toplantısına Sunulan Çalışma ve Mali Rapor (1 Ekim 1991), Ankara, 1991, 109 s.
Demiryol-İş Sendikası, Çeşitli Yönleriyle Demiryolu İşçisi, Ankara, 1993, 43 s.
Demiryol-İş Sendikası, Demiryol-İş Sendikası Tarihi (1952-1992), Ankara, 1992, 179 s.
Demiryol-İş Sendikası, Demiryollarının Dünü, Bugünü ve Yarını, Sempozyum, Ankara, 2000, 145 s.
Demiryol-İş Sendikası, Demiryolu İşçilerinin 1995 Grevi, Ankara, 1996, 225 s.
Demiryol-İş Sendikası, Ekonomik ve Sosyal Yönleriyle Günümüzde Demiryolu İşçisi, Yay. No. 61, Ankara, 1988, 69 s.
Demiryol-İş Sendikası, Emeğin ve Onurun Bütünleştiği 50 Yıl, Demiryol-İş Sendikası Tarihi (1952-2002), Ankara, 2002, 218 s.
Demiryol-İş Sendikası, İş Kazaları Raporu, Yay. No. 57, Ankara, 1986, 143 s.
Demiryol-İş Sendikası, Özelleştirme, Yay. No. 94/1, Ankara, 1994, 74 s.
Demiryol-İş Sendikası, Sendika İşyeri Temsilciliği Yönetmeliği, Ankara, 1985, 6 s.
Demiryol-İş Sendikası, T.C.Anayasası, Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, Ankara, 1994, 234 s.
Demiryol-İş Sendikası, TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesi, Sivas Demiryolu Makinaları Sanayii Müessesesi, Adapazarı Vagon Sanayii Müessesesi Müdürlüklerinin Ayrı Bir Genel Müdürlük Çatısı Altında Toplanmasının Fayda ve Zararları Hakkındaki Düşünceler, Yay. No. 55, Ankara, 1985, 45 s.
Demiryol-İş Sendikası, Toplu İş Sözleşmeleri Seminerleri 1969-1974-1979-1985, Sorular Cevaplar, Yay. No. 58, Ankara, 1986, 272 s.
Demiryol-İş Sendikası, Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası Ana Tüzük, Ankara, 1985, 45 s.
Demiryol-İş Sendikası, Türkiye’de Demiryollarının Bugünü ve Geleceği Araştırması, Yay. No. 95/1, Ankara, 1995, 158 s.
Demiryol-İş Sendikası, Türkiye’de Demiryolu İşçileri, Araştırma Dizisi 95/2, Ankara, 1995, 148 s.
Demiryol-İş Sendikası, Yönetmelikler ve Talimatnameler, Yay.No.3, Ankara, 1984, 90 s. (Çoğaltma).
Demiryol-Sen, Tüm Demiryolu Çalışanları Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1991, 19 s. (Çoğaltma).
Demiryolu Memur Dernekleri Federasyonu, 5. Genel Kurul Faaliyet Raporu, Ankara, 1981, 192 s.
Demokrasi İçin Birlik (TÖB-DER), Verilmeyen Hesap, Bitmeyen Kongre ve Çıban Başları, Ankara, 1978, 52 s.
Demokrat Basın – Yayın – İletişim Sendikası, Tüzük, Ankara, 1998, 13 s.
Demokrat Eğitimciler Sendikası, 1. Olağan Genel Kurulu (5-6 Aralık 1992), Ankara, 1992, 23 s.
Demokrat Eğitimciler Sendikası, Ana Tüzüğü, Ankara, 1993, 20 s.
Demokrat Eğitimciler Sendikası, Demokrat Eğitimciler Sendikası 1. Olağan Genel Kurulu (5-6 Aralık 1992), Ankara, 1992, 23 s.
Demokrat Eğitimciler Sendikası, Demokrat Eğitimciler Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, 1992, 20 s.
Demokrat Eğitimciler Sendikası, Demokrat Eğitimciler Sendikasının 14. Milli Eğitim Şurası Gündeminde Bulunan Konular Hakkındaki Görüşleri, Ankara, 1993, 32 s.
Demokrat Eğitimciler Sendikası, Niçin Demokrat Eğitimciler Sendikası, Ankara, (Tarihsiz), 6 s.
Demokrat Enerji-Maden Sendikası, Demir Çelik ve Maden Sektörünün Rehabilite İmkanı ve Genel Anlamda KİT’ler İçin Yapılması Gerekenler, Ankara, 2000, 8 s. (Çoğaltma).
Demokrat Kamu-İş, Demokrat Kamu-İş Kolu Sendikaları Konfederasyonu Ana Tüzüğü, Ankara, 1995, 40 s.
Demokrat Maliyeciler Grubu, Maliye-Der Çalışma Programı, Ankara, 1978, 12 s.
Demokratik Birlik, Nasıl Bir Sendika? Nasıl Bir Sendikal Anlayış? Nasıl Bir Sendikal Birlik?, 48 s.
Demokratik Mücadele Platformu, Çalışma Programı Önerisi, Ankara, 1996, 27 s.
Dem-Sen (Demiryolu Çalışanları Sendikası), Tüzük, Ankara, 1991, 27 s.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, M.M.V. İşyerleri İşçi Dahili Talimatnamesi, İstanbul, 1956, 47 s.
Denizcier, İ., TÜRK-İŞ 12. Genel Kurul (24-28 Mayıs 1982) Genel Başkan İbrahim Denizcier’in Açış Konuşması, TÜRK-İŞ Yay., Ankara, 1982, 7 s.
Denizcier, İ., Genel Başkan İbrahim Denizcier’in Tekgıda-İş Sendikası 3. Büyük Genel Kurulunda Yaptığı Açış Konuşması, İstanbul, 1975, 3 s.
Denizcilik Bankası İzmir İşletmesi Müdürlüğü, Denizcilik Bankası T.A.O. İzmir Yükleme Boşaltma İşyerine Ait İçyönetmelik, İzmir, 1955, 25 s.
Denizcilik Bankası T.A.O.Matbaası İşçileri İşyeri Sendikası, Ana Nizamname, İstanbul, 1965, 16 s.
Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Matbaası İşçileri İşyeri Sendikası, Ana Nizamname, İstanbul, 1964, 22 s.
Denizer, Ş., 2. Zonguldak Kurultayı Açış Konuşması, Genel Maden-İş Sendikası Yay., Zonguldak, 1992, 16 s.
Denizer, Ş., 3. Olağan Genel Kurulu Açış Konuşması, Genel Maden-İş Sendikası Yay., Zonguldak, 1989, 24 s.
Denizer, Ş., 4. Olağan Genel Kurulu Açış Konuşması, Genel Maden-İş Sendikası Yay., Zonguldak, 1992, 14 s.
Denizer, Ş., Demokratik Mücadelede 50 Yıl, Zonguldak, 1996, 4 s.
Denizer, Ş., Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Şemsi Denizer’in Konuşması, TÜRK-İŞ 15. Genel Kurulu, Ankara, 1989, 8 s.
Denizer, Ş., Türkiye’de İşçi Hakları ve 12 Eylül’ün Getirdikleri, Genel Maden-İş Sendikası Yay. No. 1, Zonguldak, (Tarihsiz), 80 s.
Denizer, Ş., Zonguldak Gerçeği, Genel Maden-İş Sendikası Yay., Zonguldak, 1991, 272 s.
Denizer, Ş., Zonguldak Kurultayı (17 Kasım 1990) Açış Konuşması, Genel Maden-İş Sendikası Yay., Zonguldak, 1990, 16 s.
Denizyol-İş Sendikası, 3. Dönem Genel Kurul Çalışma Raporu (1976-1979), İstanbul, 1979, 381 s.
Denker, M.S., Bir Millet ve Devletin Yaşama Hakkı, Kıbrıs Sorunu, Türk Metal Sendikası Yay., Ankara, 2001, 241 s.
DEPER-HAK, Demiryolları Personel Hakları Koruma Derneği Ana Tüzüğü, Ankara, 1973, 11 s. (Çoğaltma).
Dereli, B., Türkiye’de Sendika Demokrasisi, İ.Ü. İktisat Fak. Yay. No. 400, İstanbul, 1977, 229 s.
Dereli, T. – Dilber, M. – Uman, N. – Ekin, N., Endüstriyel İlişkiler, İstanbul, 1979.
Dereli, T. – Ekin, N., Development of Industrial Relations in Turkey, Fatih Yayınevi Matbaası, İstanbul, 1980, 35 s.
Dereli, T. – Uman, N. – Ekin, N. – Dilber, M., Endüstriyel İlişkiler, MESS Yay.No.72, İstanbul, 1979, 163 s.
Dereli, T. – Uzunçarşılı, Ü., İşletmelerde Personel Tedarik ve Seçimi, MESS Yay.No.147, İstanbul, 1990, 59 s.
Dereli, T., Aydınlar, Sendika Hareketi ve Endüstriyel İlişkiler Sistemi, İstanbul, 1975, 446 s.
Dereli, T., Labour Law and Industrial Relations in Turkey, İstanbul, 1997, 458 s.
Dereli, T., The Development of Turkish Trade Unionism – A Study of Legislative and Socio-Political Dimensions, İ.Ü.İktisat Fak.Yay.No.228, İstanbul, 1968, 258 s.
Dereli, T., Türk Sendikalarının Teşkilat Bünyesi (Doktora Tezi), İ.Ü.İktisat Fakültesi, 1965.
Dereli, T., Türkiye’de Sendikacılığın Ekonomik ve Sosyal Etkileri, Uluslararası Deneylerin Işığında Türkiye’deki Endüstri İlişkileri Semineri, İstanbul, 1976, 35 s.
Dereli, T., Türkiye’de Toplu Pazarlık, Selüloz-İş Yay., İzmit, 1988(?), 13 s. (Çoğaltma).
Derelioğlu, D., Türkiye’de Özel Emeklilik Fonu Uygulamaları, TÜGİAD Yay., İstanbul, 2000, 74 s.
Dereo, J., Rapor, İİBK Yay.No.89, Ankara, 1972.

Deri-İş Sendikası (DİSK), Türkiye Deri Sanayi İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1992, 11 s. (Çoğaltma).
Deri-İş Sendikası (DİSK), Yönetim Kurulunun 3. Genel Kurula Sunduğu Çalışma Raporu, İstanbul, 1992, 7 s. (Çoğaltma).
Deri-İş Sendikası (TÜRK-İŞ) İzmir Şubesi, Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu (19 Ocak 1992), İzmir, 1992, 4 s. (Çoğaltma).
Deri-İş Sendikası (TÜRK-İŞ), 16. Genel Kurul Raporu (29-30 Nisan 1972), İstanbul, 1972, 78 s.
Deri-İş Sendikası (TÜRK-İŞ), 17. Genel Kurul, 1972-1975 Devresi Çalışma Raporu, İstanbul, 1975, 128 s.
Deri-İş Sendikası (TÜRK-İŞ), 17. Genel Kurula Sunulan Mali Rapor, İstanbul, 1975, 40 s.
Deri-İş Sendikası (TÜRK-İŞ), 18. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu, İstanbul, 1977, 79 s.
Deri-İş Sendikası (TÜRK-İŞ), 19. Genel Kurul Çalışma Raporu (7-8 Temmuz 1979), İstanbul, 1979.
Deri-İş Sendikası (TÜRK-İŞ), 21. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu (3-4 Aralık 1983), İstanbul, 1983, 59 s.
Deri-İş Sendikası (TÜRK-İŞ), 22. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu (20-21 Eylül 1986), İstanbul, 1986, 92 s.
Deri-İş Sendikası (TÜRK-İŞ), 23. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu (18-19 Kasım 1989), İstanbul, 1989, 94 s.
Deri-İş Sendikası (TÜRK-İŞ), 24. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (3-4 Ekim 1992), İstanbul, 1992, 99 s.
Deri-İş Sendikası (TÜRK-İŞ), 25. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu, Ankara, 1995, 171 s.
Deri-İş Sendikası (TÜRK-İŞ), 26. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (3-4 Ekim 1998), İstanbul, 1998, 208 s.
Deri-İş Sendikası (TÜRK-İŞ), 27. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (6-7 Ekim 2001), İstanbul, 2001, 205 s.
Deri-İş Sendikası (TÜRK-İŞ), 28. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu 28-29 Ağustos 2004, İstanbul, 2004, 224 s.
Deri-İş Sendikası (TÜRK-İŞ), Ana Tüzük, Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliği, İstanbul, 1984, 56 s.
Deri-İş Sendikası (TÜRK-İŞ), Deri-İş Sendikası Ana Tüzüğü, Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliği, İstanbul, 1983, 56 s.
Deri-İş Sendikası (TÜRK-İŞ), Deri-İş Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1964, 25 s.
Deri-İş Sendikası (TÜRK-İŞ), Deri-İş Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1968, 34 s.
Deri-İş Sendikası (TÜRK-İŞ), Deri-İş Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1975, 47 s.
Deri-İş Sendikası (TÜRK-İŞ), Deri-İş Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1979, 33 s.
Deri-İş Sendikası (TÜRK-İŞ), Deri-İş Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1982, 39 s.
Deri-İş Sendikası (TÜRK-İŞ), Deri-İş Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1986, 88 s.
Deri-İş Sendikası (TÜRK-İŞ), Deri-İş Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1989, 87 s.
Deri-İş Sendikası (TÜRK-İŞ), Dünyada ve Türkiye’de Ayakkabı Sektörü, İstanbul, 1997, 8 s. (Çoğaltma).
Deri-İş Sendikası (TÜRK-İŞ), Türkiye Deri İş Sendikası 1970-72 Devresi Çalışma Raporu, İstanbul, 1972, 78 s.
Deri-İş Sendikası (TÜRK-İŞ), Türkiye Deri-İş Sendikası Ana Tüzüğü, 33 s
Deri-İş Sendikası (TÜRK-İŞ), Türkiye’de Deri Sektörü, İstanbul, 1997, 13 s. (Çoğaltma).
Derman, H., Çizik Karikatür Albümü, Grev, 1980.
Dertli, S., İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, TÜRK-İŞ Eğitim Yay.No.18, Ankara, 1999, 64 s.
DESİYAB, Çok Ortaklı Şirketler Envanter Çalışması, Ankara, 1983, 98 s.
DESİYAB, İşçi Şirketlerinde Yönetim, Sermaye ve Finansman, DESİYAB I. Sempozyumu (Ankara, 1-2 Temmuz 1980), Ankara, 1980, 192 s.
DESİYAB, Personel Yönetimi Eğitim Semineri, Ankara, 1982, 143 s.
DESİYAB, Sermaye Piyasası Kanunu ve Halk-İşçi Şirketleri, DESİYAB 3. Sempozyumu (Ankara, 27-28 Mayıs 1982), Yay.No.14, Ankara, 1982, 155 s.
DESİYAB, Türkiye’nin Sanayileşmesinde Halk ve İşçi Şirketlerinin Rolü ve Geleceği, DESİYAB 2. Sempozyumu (Ankara, 1-2 Temmuz 1981), Yay.No.4, Ankara, 1981, 244 s.
DESİYAB, Yurtdışında Çalışan Türk İşçilerine Türk Bankalarınca Sağlanan Destekler, Ankara, 1983, 9 s.
DESİYAB, Yurtdışındaki İşçi Tasarruflarının Sanayi Yatırımlarına Dönüştürülmesi Yapılabilirlik Etüdü (Taslak), Ankara, 1978, 38 s.
Desiyab-İş Sendikası, Ana Tüzük, Ankara, 1980, 41 s. (Çoğaltma).
Detam Yay., Toplu İş Hukuku, Ankara, (Tarihsiz), 151 s.
DETAM, Turizm Sektöründe Çalışma Hayatından Kaynaklanan Sorunlar, 1997, 136 s.
Dev Maden-Sen Sendikası- TTB – TMMOB – ÇMO, Özel Sektör Maden İşçileri İş Kanunu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çevre Standartları Eğitim Projesi, Özet Bilgi, Ankara, 2000, 22 s.
Dev Maden-Sen Sendikası – TTB – TMMOB – ÇMO, Özel Sektör Maden İşçileri, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği, Çevre Standartları Eğitim Projesi, Ankara, 2000, 22 s.
Dev Maden-Sen Sendikası – Türk Tabipleri Birliği – TMMOB – ÇMO, Madencilik ve Çevre Sorunları, Ankara, 2002, 32 s.
Dev Maden-Sen Sendikası, 11. Genel Kurul Kararları, Ankara, 1994 (Çoğaltma).
Dev Maden-Sen Sendikası, 12. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu, Ankara, 1997, 23 s. (Çoğaltma).
Dev Maden-Sen Sendikası, 13. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu, Ankara, 2000, 35 s.
Dev Maden-Sen Sendikası, 14. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu (11-12 Ekim 2003), Ankara, 33 s.
Dev Maden-Sen Sendikası, 29. Yıldönümünde 15-16 Haziran İşçi Direnişi, Ankara, 1999, 28 s.
Dev Maden-Sen Sendikası, 7. Dönem Çalışma Raporu (Aralık 1977), Ankara, 1977, 233 s.
Dev Maden-Sen Sendikası, 8. Dönem Çalışma Raporu (1978-1980), Ankara, 1980, 112 s.
Dev Maden-Sen Sendikası, Değerlendirme Raporu, Ankara, 2002, 51 s.
Dev Maden-Sen Sendikası, Dev Maden-Sen’in DİSK ve Üye Sendikalar Genişletilmiş Organlar Toplantısına Sunduğu Rapor, Ankara, 1993, 51 s.
Dev Maden-Sen Sendikası, DİSK Ana Tüzük Değişiklik Önerileri, Ankara, 1994, 6 s. (Çoğaltma).
Dev Maden-Sen Sendikası, DİSK Olağanüstü Genel Kurulu (26-28 Ocak 1996), Görüş ve Önerilerimiz, Ankara, 1996, 16 s.
Dev Maden-Sen Sendikası, Enerji Dışı AB Madencilik Sanayisinin Sürdürülebilir Kalkınmasının Teşviki, Madencilik Çalışmalarında Güvenlik: Son Madencilik Kazaları Üzerine Bir Değerlendirme; Avrupa Topluluğu Komisyonu Tebliğleri, Ankara, 2003, 48 s.
Dev Maden-Sen Sendikası, Grev, Yay.No.1, Ankara, 1978, 18 s.
Dev Maden-Sen Sendikası, İş Hukuku Notları, Ankara, 2000 (?), 32 s.
Dev Maden-Sen Sendikası, İş Hukuku, Yay.No.3, Ankara, 1979, 162 s.
Dev Maden-Sen Sendikası, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitim Notları, Ankara, 2000 (?), 24 s.
Dev Maden-Sen Sendikası, Madencilik ve Çevre Eğitim Notları, Ankara, 2000(?), 20 s.
Dev Maden-Sen Sendikası, Maia Mare Maden Kazasını İncelemek Üzere Oluşturulan Özel Çalışma Grubunun Raporu, Ankara, 2003, 48 s.
Dev Maden-Sen Sendikası, Neden Sendikalı Olmalıyız?, Yay.No.8, Ankara, (Tarihsiz), 31 s.
Dev Maden-Sen Sendikası, Özel Sektör Maden İşçisi Eğitimi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitim Notları, Yay.No.5, Ankara, (Tarihsiz), 24 s.
Dev Maden-Sen Sendikası, Özel Sektör Maden İşçisi Eğitimi, Madencilik ve Çevre Eğitim Notları, Yay.No.6, Ankara, (Tarihsiz), 24 s.
Dev Maden-Sen Sendikası, Sınıf Sendikacılığının Temel İlkeleri, Yay.No.2, Ankara, 1979, 68 s.
Dev Maden-Sen Sendikası, Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası 11. Erken Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu, Ankara, 1994, 71 s. (Çoğaltma).
Dev Maden-Sen Sendikası, Tüzük, Yay.No.4, 66 s.
Develier, H. – Türkel, T., Tarım Sektöründe Verimlilik, MPM Yay.,No. 149, Ankara, 1973, 101 s.
Devge, B. – Ersan, G., En Son Değişikliğe Göre Hazırlanan Sualli Cevaplı Sosyal Sigorta Hakları, İstanbul, 1980, 191 s.
Devlet Bakanlığı İşsizlikle Mücadele Kurulu, Kendi İşinizi Kurunuz, Yay.No.1, Ankara, 1985, 56 s.
Devlet Bakanlığı İşsizlikle Mücadele Yürütme ve Koordinasyon Kurulu, İşsizlikle Mücadele, Ankara, 1985, 43 s.
Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı Yurtdışı İşçi Sorunları Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Federal Almanya’da Çalışan Türk İşçilerinin Bazı Mali Haklarının Elde Edilmesi ve Türkiye’ye Aktarılması, Ankara, 1979, 51 s.
Devlet Bakanlığı, İşsizlik Nedir? Sebepleri ve Mücadele Yolları, Yay.No.6, Ankara, 1985, 4 s.
Devlet Bakanlığı, İstihdam Politikası, Ankara, 1988, 228 s.
Devlet Bakanlığı, İstihdam ve Gelir Artırmada Çok Yönlü Destek Rehberi – 1985, Ankara, 1985, 573 s.
Devlet Demiryolları İşçileri Emekli Sandığı, Mesken Borcu Yönetmeliği, İzmir, 1952, 11 s.
Devlet Demiryolları İşletmesi, TCDD İşçileri Talimatnamesi, İzmir, 1954, 45 s.
Devlet Demiryolları Nazilli ve Havalisi İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü, Nazilli, 1962, 7 s.
Devlet Demiryolları Sanayii İşçileri Sendikası, 1967-1969 Çalışma Raporu, Karabük, 1969, 55 s.
Devlet Demiryolları Sanayii İşçileri Sendikası, 1969-1971 Çalışma Raporu, Karabük, 1971, 87 s.
Devlet Demiryolları ve Limanlar İşletme Umum Md., İş Yerlerine Mahsus Yeknesak Dahili Talimatname, İstanbul, 1939, 30 s.
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Gn.Md., İş Yerlerine Mahsus Yeknesak Dahili Talimatname, İzmir, 1946, 33 s.
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Gn.Md., Memur ve Hizmetlilere Verilecek Harcırah, Tazminat ve Tahsisatlar Hakkındaki Tüzük ve Bu Tüzük ile İlgili Kanun, Karar ve Emirler, İzmir, 1948, 367 s.
Devlet İstatistik Enstitüsü: Bkz. DİE.
Devlet Personel Başkanlığı, 190 SKHK Kapsamındaki Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki İşçi Kadroları Unvan Listesi, Ankara, 2003, 30 s.
Devlet Personel Başkanlığı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri I – II Sayılı Cetvel Unvan, Kurum Dağılımı, Ankara, 2003.
Devlet Personel Başkanlığı, Kamu Personeli Anket Sonuçları, Yay. No. 62, Ankara, 1988, 84 s.
Devlet Personel Dairesi – İİBK, Milletlerarası Standart Meslek Sınıflandırma Rehberi, Ankara, 1967, 327 s.
Devlet Personel Dairesi, 1962 Yılında Devlet Personel Dairesine Verilen Yabancı Uzman Raporları, Yay.No.8, Ankara, 1963.
Devlet Personel Dairesi, Devlet Memurları Kanunu Tasarısı ve Gerekçesi, Yay.No.10, Ankara, 1964.
Devlet Personel Dairesi, Devlet Memurları Kanunu, Yay.No.12, Ankara, 1965.
Devlet Personel Dairesi, Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanun, Yay.No.20, Ankara, 1967.
Devlet Personel Dairesi, Devlet Personel Rejimi Hakkında Devlet Personel Heyetince Hükümete Sunulan Teklifler ve Yeni Personel Rejimi Hakkında Bakanlar Kurulu Tarafından Kararlaştırılan Prensipler, Yay.No.6, Ankara, 1963.
Devlet Personel Dairesi, Devlet Personel Rejimi Hakkında Devlet Personel Heyetince Hükümete Sunulan Teklifler, Ankara, 1963, 142 s.
Devlet Personel Dairesi, Devlet Personel Rejimi Hakkında Ön Rapora Dair Kurumların Görüşleri, Yay.No.8, Ankara, 1963.
Devlet Personel Dairesi, Devlet Personel Rejimi Hakkında Ön Rapor, Ankara, 1962, 213 s. 24 tablo.
Devlet Personel Dairesi, Devlet Personel Rejimi Hakkında Teklifler (Gerekçeli) (Devlet Personel Heyeti Tarafından Hükümete Sunulan), Yay.No.3, Ankara, 1963.
Devlet Personel Dairesi, Devlet Personel Rejimi Hakkında Teklifler (Devlet Personel Heyeti Tarafından Hükümete Sunulan), Yay.No.4, Ankara, 1963.
Devlet Personel Dairesi, Dokuzlar Uzmanlık Komisyonu Çalışmaları, (2 Cilt), Yay.No.19, Ankara, 1967.
Devlet Personel Dairesi, Draft State Personnel Law, Yay.No.11, Ankara, 1964.
Devlet Personel Dairesi, Eğitim İhtiyaçlarının Tespiti Semineri, Yay.No.24, Ankara, 1967.
Devlet Personel Dairesi, Eğitim Yöneticileri Semineri (22 Şubat – 9 Mart 1966), Yay.No.14, Ankara, 1967, 170 s.
Devlet Personel Dairesi, Emekliliğe Hazırlık Programları, Yay. No. 27, Ankara, 1968, 26 s.
Devlet Personel Dairesi, Hükümete Sunulan Yabancı Uzman Raporları (1949-1959 Yılları Arasında), Yay.No.7, Ankara, 1963.
Devlet Personel Dairesi, İş Tahlili, Yay.No.22, Ankara, 1967.
Devlet Personel Dairesi, Kamu Kurumlarında Kadro İstatistikleri (Eylül 1980), Başbakanlık Devlet Personel Dairesi Yay.No.41, Ankara, 1980, 94 s. (Çoğaltma).
Devlet Personel Dairesi, Kamu Personeli Anket Sonuçları (1 Mart 1976), Ankara, 28 s. (Çoğaltma).
Devlet Personel Dairesi, Kamu Personeli Anket Sonuçları (1 Mart 1976), 2. Bölüm, Ankara, 65 s. (Çoğaltma).
Devlet Personel Dairesi, Kamu Personeli Anket Sonuçları (1 Mart 1978), Ankara, 94 s. (Çoğaltma).
Devlet Personel Dairesi, Kamu Personeli Anket Sonuçları (1 Mart 1980), Ankara, 86 s. (Çoğaltma).
Devlet Personel Dairesi, Kurumlarda Personel Müdürlükleri, Yay.No.25, Ankara, 1968.
Devlet Personel Dairesi, Maaş ve Ücret İdaresi Hakkında Bazı Düşünceler, Yay.No.26, Ankara, 1968, 34 s.
Devlet Personel Dairesi, Memur Değerlendirme Sistemlerinin Ana Hatları, Yay.No.21, Ankara, 1967.
Devlet Personel Dairesi, Personel Mütehassıslığı (Uzmanlığı), Yay.No.23, Ankara, 1967.
Devlet Personel Dairesi, Personel Sınıflandırma Yönetmeliği, Ankara, 1968 (2 Cilt).
Devlet Personel Dairesi, Personel Yönetiminde Mülakat ve Teknikleri, Yay.No.18, Ankara, 1967.
Devlet Personel Dairesi, Personelin Dert ve Şikayetlerinin Dinlenmesi, Yay.No.28, Ankara, 1968.
Devlet Personel Dairesi, Provisional Report on the State Personnel System, Yay.No.2, Ankara, 1962.
Devlet Personel Dairesi, Sekreterin El Kitabı, Yay.No.29, Ankara, 1968.
Devlet Personel Dairesi, State Personnel Law, Ankara, 1965, 70 s.
Devlet Personel Dairesi, Yeni Devlet Personel Rejimi Hakkında Devlet Personel Heyetince Teklif Edilip Bakanlar Kuruluna Sunulan Prensipler, Yay.No.5, Ankara, 1963.
Devlet Personel Reformu İlkeler Taslağı, Ankara, 1993, 30 s. (Çoğaltma).
Devlet Personeli Sendikaları Kanunu, İnkılap ve Aka Kitapevleri, İstanbul, 1965, 14 s.
Devlet Personeli Sendikaları Kanunu, Sosyal Sigortalar Personeli Sendikası Yay.No.1, Ankara, 1965, 8 s.
Devlet Planlama Teşkilatı Plancılar Sendikası Plansen, Devlet Planlama Teşkilatında Aksayan Yönleriyle Personel Politikası, Plansen Yay.No.1, Ankara, 1971, 32 s.
Devlet Planlama Teşkilatı: Bkz. DPT
Devrez, O., Sendikal Çalışma Üzerine, Yaşam Yayınevi, İstanbul, 1992, 107 s.
Devrim Yayını, Özelleştirme Saldırısına Karşı Eylemli Sınıf Dayanışması, Broşür Dizisi: 2, İstanbul, Eylül 1993, 29 s.
Devrimci Balast İşçileri, Yaşasın Balast İşçilerinin Devrimci Mücadelesi, 1977, 63 s. (Çoğaltma).
Devrimci Bank-Sen Sendikası, Devrimci Bank-Sen Ana Tüzüğü, Yay.No.3, İstanbul, 1979, 71 s.
Devrimci Demokrat Platform, DİSK 9. Genel Kurul Değerlendirmesi, İstanbul, 1994, 30 s.
Devrimci Demokrat Platform, DİSK Genel Kurul Bildirgesi ve Karar Önergeleri, İstanbul, 1994, 26 s. (Çoğaltma).
Devrimci Demokrat Sendikal Birlik, 1 Mayıs Harbiye Direnişi, Savunmalar, Belgeler, Umut Yay.No.10, İstanbul, 1992, 128 s.
Devrimci Demokrat Sendikal Birlik, Haberleşme ve İletişim Emekçilerinin Sendikal Anlayışları, Umut Yay., İstanbul, 1992, 48 s.
Devrimci Demokratik Birlik, Demokratik Eğitim Kurultayı Üzerine, Ankara, 1978, 76 s.
Devrimci Demokratik Birlik, DİSK Baysen Ankara Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu İçin Program Taslağı ve Görüşlerimiz, Ankara, 1979, 8 s.
Devrimci Demokratik Birlik, Töb-Der 4. Olağan Genel Kurulu İçin Program Taslağı (21-24 Ağustos 1978), Yay. No. 3, Ankara, 1978, 48 s.
Devrimci Demokratik Birlik, TÖB-DER İçin Program Taslağı ve İlkelerimiz, Ankara, 1976, 42s.
Devrimci Demokratik Birlik, Ülkemizde Eğitim Politikası ve Demokratik Eğitim, Yay. No. 1, Ankara, 1978, 64 s.
Devrimci Demokratik Sendikal Hareket, İşçi-Sendika Temsilciliği ve Günümüz Koşullarındaki Sorunları, Umut Yayıncılık No. 3, İstanbul, 1990, 56 s.
Devrimci Maden-İş Sendikası, I. Dönem Çalışma Raporu, Karadeniz Ereğli, 1978, 49 s.
Devrimci Memurlar Grubu, Kar-Mem-Der 3. Olağan Kongresi Devrimci Memurlar Grubu Çalışma Programı, Ankara, (Tarihsiz), 18 s. (Çoğaltma).
Devrimci Metal-İş Sendikası Ankara Şubesi, I. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (Aralık 1978), Ankara, 1978, 11 s. (Çoğaltma).
Devrimci Metal-İş Sendikası, Ana Tüzük, İstanbul, 1978, 17 s. (Çoğaltma).
Devrimci Öğretmen Grubu, Eleştirilerimiz ve Önerilerimiz, (Tarihsiz – 1980 öncesi), 16 s.
Devrimci Öğretmen Grubu, Töb-Der Ankara Şubesi İçin Program Taslağı, Ankara, (Tarihsiz – 1980 öncesi), 14 s.
Devrimci Öğretmen Hareketi ve Töb-Der, İstanbul, 1979, 40 s.
Devrimci Öğretmen, Faşizm, Anti-Faşist Mücadele, TÖB-DER Genel Merkez Yönetiminin Broşürü Üzerine, Ankara, 1977, 61 s.
Devrimci Öğretmen, Töb-Der 4. Olağan Genel Kurul Program ve Görüşler, Ankara, (Tarihsiz – 1980 öncesi), 15 s.
Devrimci Öğretmen, Töb-Der 4. Olağan Genel Kurul, Emperyalizme ve Faşizme Karşı Devrimci Öğretmen Program ve Görüşler, (Tarihsiz), 15 s.
Devrimci Proletarya Yayınları, 1 Mayıs Eylemi ve Yeniden Hortlatılan Sağcı Provokasyon Teorisi, Yay.No. 9, İstanbul, 1978, 64 s.
Devrimci Proletarya, Emekçi Memur Hareketinde Yol Ayrımı, Teslimiyet Değil Mücadele, İstanbul, 1994, 26 s.
Devrimci Proletarya, Memur Mücadelesinde Devrimci Sendikal Hareket, İstanbul, 1992, 30 s.
Devrimci Sağlık-İş Sendikası, Ana Tüzük, İstanbul, 1979, 15 s. (Çoğaltma).
Devrimci Sağlık-İş Sendikası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1975, 37 s.
Devrimci Sendikal Dayanışma, Sendikal Hareketin Bütününü Kucaklayacak KESK İçin, İstanbul, 1999, 67 s.
Devrimci Sendikal Muhalefet, 15-16 Haziran İşçi Sınıfının Yolunu Aydınlatıyor: Özgürlük ve Sosyalizm İçin İleri, Yay.No. 2, İstanbul, 1979, 32 s.
Devrimci Sendikal Muhalefet, DSM Nedir? Niçin Mücadele Ediyor? Ankara, 1980, 62 s.
Devrimci Sendikal Muhalefet, Mersin Soda İşçilerinin Mücadelesi, Yay.No. 3, İstanbul, 1979, 36 s.
Devrimci Sendikal Muhalefet, Patronlara ve Sendika Ağalarına Karşı İşçilerin Birliği, Almanya, 1978, 47 s.
Devrimci Toprak-İş Sendikası, 4. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (21-22 Haziran 1980 – 11-12 Nisan 1992), 7 s. (Çoğaltma).
Devrimci Toprak-İş Sendikası, Ana Tüzük, 1992, 16 s.
Devrimci Toprak-İş Sendikası, Ana Tüzük, Ankara, 1975, 25 s. (Çoğaltma).
DGB Yabancı İşçiler Dairesi Merkezi Türk Bürosu, Federal Almanya’daki Aşırı İslam Türk Örgüt ve Tarikatları, 1980.
DGB, Alman Sendikalar Birliği İlkesel Proğramı, Düsseldorf, (Tarihsiz), 29 s.
DGB, Alman Sendikaları ve Yabancı İşçiler, Düsseldorf, 1987, 66 s.
DGB, Alman Sendikaları ve Yabancı İşçiler, Kararlar, İstekler, Görüşler, Tavsiyeler, Düsseldorf, 1986, 66 s.
DGB, İş Bağıntısının Bozulma Hukuku, Düsseldorf, 1991, 30 s.
DGB, Migrantinnen aus der Türkei im Einwanderungsland Deutschland, Düsseldorf, 2001, 62 s.
Dışişleri Bakanlığı Ekonomik ve Sosyal İşler Genel Müdürlüğü Sosyal İşler Dairesi, Federal Hükümet’in Son Kararları ve Almanya’daki İşçilerimiz, Ankara, 1973, 24 s.
Dışişleri Bakanlığı Ekonomik ve Sosyal İşler Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Göç Hareketleri ve Vatandaş Sorunları, Ankara, 1973, 421 s.
Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik ve Sosyal İşler Genel Müdürlüğü, Türk Elemeğinin AET İçinde Serbest Dolaşımı ve İstihdamına İlişkin Gözlemler, Ankara, 1977.
Dışişleri Bakanlığı, Dış Ülkelerdeki Türk İşçileriyle İlgili Konularda Dışişleri Bakanlığının Görüş ve Düşüncelerini Belirten Rapor, Ankara, 1964, 10 s.
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Belçika Arasında Türk İşçilerinin İstihdamına Dair Anlaşma, Ankara, 1964.
Dicle, A., Endüstriyel Demokrasi ve Yönetime Katılma, ODTÜ-İİF Yay., Ankara, 1980, 336 s.
Dicle, A., Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Yönetime Katılmanın İstihdam Politikasına Etkileri, Ankara, 1979, 20 s. (Çoğaltma).
Dicle, İ.A., Endüstriyel Demokrasi ve Yönetime Katılma, Sevinç Matbaası, Ankara, 1975, 52 s.
Dicleli, A.B. – Akkaya, S., Konuşa Konuşa, İletişimin Sırları, MESS Yay.No.340, İstanbul, 2000, 269 s.
DİE, 12 Ekim 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, Yay.No.990, Ankara, 1982.
DİE, 1927 Umumi Nüfus Tahriri, Fasikül 1, Yay.No.7, Ankara, 1929.
DİE, 1927 Umumi Nüfus Tahriri, Fasikül 2, Yay.No.7, Ankara, 1929.
DİE, 1935 Türkiye İkinci Nüfus Sayımı, Yay.No.99, Ankara, 1937.
DİE, 1955 Genel Nüfus Sayımı: Yüzde 10 Örnekleme Usulü ile Elde Edilen Türkiye Neticeleri, Yay.No.372, Ankara, 1957.
DİE, 1960 Genel Nüfus Sayımı: İl ve İlçeler, Yay.No.468, Ankara, 1964.
DİE, 1965 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, Yay.No.568, Ankara, 1969.
DİE, 1987 Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anketi Sonuçları – Gelir Dağılımı, Yay. No. 1441, Ankara, 1990, 702 s.
DİE, 1987 Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anketi Sonuçları – Tüketim Harcamaları, Yay. No. 1439, Ankara, 1990, 221 s.
DİE, 1993 Turizm Sektörü İşgücü Araştırması Cevap Güvenilirliği, Yay.No. 1861, Ankara, 1996, 40 s.
DİE, 1994 Hanehalkı Gelir Dağılımı Anketi Sonuçları, Seçilmiş 19 İl Merkezine Göre %20, %10, %5 ve %1’lik Gelir Dağılımı, Yay. No. 2049, Ankara, 1997. 243 s.
DİE, 1994 Hanehalkı Gelir Dağılımı Anketi Sonuçları, Türkiye Kent-Kır ve Bölgelere Göre %20, %10, %5 ve %1’lik Gelir Dağılımı, Yay. No. 2051, Ankara, 1997, 137 s.
DİE, 1994 Hanehalkı Tüketim Harcamaları Anketi Sonuçları, Yay.No.2030, Ankara, 1997, 434 s.
DİE, 1996 Satınalma Gücü Paritesi Programı Fiyat ve Hacim Karşılaştırmaları, Yay.No.2476, Ankara, 2001, 72 s.
DİE, 20 Ekim 1985 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, Yay.No.1237, Ankara, 1987.
DİE, 2000 Genel Nüfus Sayımı, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, Yay.No.2759, Ankara, 2003, 305 s.
DİE, 2001 Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anketi Sonuçları (Hizmete Özel), Ankara, 162 s.
DİE, 22 Ekim 1950 Genel Nüfus Sayımı, Muvakkat Rakamlar, Yay.No.316, Ankara, 1951.
DİE, 22 Ekim 1950 Genel Nüfus Sayımı, Yay.No.359, Ankara, 1954.
DİE, 23 Ekim 1955 Genel Nüfus Sayımı, Yay.No.399, Ankara, 1961.
DİE, 23 Ekim 1960 Genel Nüfus Sayımı: İl, İlçe, Bucak ve Köyler İtibariyle, Yay.No.444, Ankara, 1963.
DİE, 23 Ekim Genel Nüfus Sayımı: Vilayet, Kaza, Nahiye ve Köyler İtibariyle, Yay.No.412, Ankara, 1961.
DİE, 25.10.1970 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, Yay.No.690, Ankara, 1973.
DİE, 26 Ekim 1975 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, Yay.No.988, Ankara, 1982.
DİE, 3008 Sayılı İş Kanununa Tabi İş Yerleri İstatistik Serileri Hakkında Açıklama, Ankara, 1954, 4 s.
DİE, Adana Pamuk Toplama, İşçi-Elci-İşveren Anketi – 1986, Yay. No. 1295, Ankara, 1988, 17 s.
DİE, Adana Tüketici Harcamaları Anket Sonuçları, Yay.No.512, Ankara, 1966.
DİE, Ankara Tüketici Harcamaları Anket Sonuçları, Yay.No.533, Ankara, 1968.
DİE, Antalya Tüketici Harcamaları Anket Sonuçları, Yay.No.551, Ankara, 1969.
DİE, Başlıca Şehirlerde İşgücü Anketi (1966): Ankara, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Yay.No.538, Ankara, 1968.
DİE, Birleşmiş Milletler Hanehalkı Anketleri Geliştirme Programı, Hanehalkı Gelir ve Harcama Anketleri, Ankara, 1993, 310 s.
DİE, Bursa Tüketici Harcamaları Anket Sonuçları, Yay.No.573, Ankara, 1969.
DİE, Çalışma İstatistikleri 1993, Yay. No. 1684, Ankara, 1994, 173 s.
DİE, Çalışma İstatistikleri 1995, Yay.No.1872, Ankara, 1996, 243 s.
DİE, Çalışma İstatistikleri 1996, Yay.No.2074, Ankara, 1997, 444 s.
DİE, Çalışma İstatistikleri 1996, Yay.No.2074, Ankara, 1997, 444 s.
DİE, Çalışma İstatistikleri 1997, Yay.No.2222, Ankara, 1999, 445 s.
DİE, Çalışma İstatistikleri 1998-1999, Yay.No.2405, Ankara, 2001, 449 s.
DİE, Çalışma İstatistikleri 2000-2001, Yay.No.2691, Ankara, 2002, 449 s.
DİE, Çalışma Vekaleti Tetkik Kurulu, İşçi Sigortaları Umum Müdürlüğü, İş ve İşçi Bulma Kurumu Umum Müdürlüğü Temsilcileri, Çalışma İstatistikleri Hakkında Tetkik ve Teklifler, Ankara, 1953, 8 s. (Çoğaltma).
DİE, Child Labour in Turkey 1999, Yay.No.2506, Ankara, 2001, 71 s.
DİE, Çocuk İşgücü – 1994, Yay.No.1997, Ankara, 1997, 109 s.
DİE, Çocuk İşgücü – 1999, Yay.No.2547, Ankara, 2002, 112 s.
DİE, Çocuk İşgücü Araştırması, Ekim 1994 Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları’na Ek, Ankara, 1995.
DİE, Devlet Memurları Sayımı, 30.11.1970 İtibariyle 1. Kitap, Yay.No.664, Ankara, 1973.
DİE, Devlet Personel Sayımı 1: Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, Aralık 1963, Yay.No.473, Ankara, 1965.
DİE, Devlet Personel Sayımı 2: Özel İdareler ve Belediyeler, Eylül 1964, Yay.No.503, Ankara, 1966.
DİE, Devlet Personel Sayımı 3: Kamu İktisadi Teşebbüsleri (Temmuz 1965), Yay. No. 518, Ankara, 1967, 71 s.
DİE, Diyarbakır Tüketici Harcamaları Anket Sonuçları, Yay.No.550, Ankara, 1969.
DİE, Erzurum Tüketici Harcamaları Anket Sonuçları, Yay.No.596, Ankara, 1969.
DİE, Eskişehir Tüketici Harcamaları Anket Sonuçları, Yay.No.640, Ankara, 1972.
DİE, Genel Nüfus Sayımı (12.10.1980), Sosyal ve Ekonomik Nitelikler, DİE Yay. No. 1072, Ankara, 1984, 156 s.
DİE, Genel Nüfus Sayımı Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri (20.10.1985), Yay. No. 1369, Ankara, 1989, 173 s.
DİE, Genel Nüfus Sayımı, 21 Ekim 1945, Yay.No.286, Ankara, 1949.
DİE, Genel Nüfus Sayımı, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri – 1990, Yay. No. 1616, Ankara, 1993, 190 s.
DİE, Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, 25.10.1970, Yay.No.756, Ankara, 1977.
DİE, Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, 26.10.1975, Yay.No.843, Ankara, 1978.
DİE, Genel Tarım Sayımı, Hanehalkı Anketi Sonuçları, Yay.No.1028, Ankara, 1983.
DİE, Hanehalkı Gelir Dağılımı Anketi – 1994, Sosyo-Ekonomik Göstergeler, Yüzdelik Oranlar, Türkiye – Kent – Kır ve Bölgeler (Hizmete Özel), Yay.No.2160, Ankara, 1998, 239 s.
DİE, Hanehalkı Gelir Dağılımı Anketi-1994, 19 Seçilmiş İl Merkezi Sonuçları, Yay. No.2127, Ankara, 1998, 41 s.
DİE, Hanehalkı İşgücü Anketi (Kasım 1968), Yay.No.617, Ankara, 1970.
DİE, Hanehalkı İşgücü Anketi (Kasım 1969), Yay.No.682, Ankara, 1973.
DİE, Hanehalkı İşgücü Anketi (Nisan 1968), Yay.No.609, Ankara, 1970, 75 s.
DİE, Hanehalkı İşgücü Anketi Kavramlar ve Yöntemler, Yay.No.2484, Ankara, 2001, 40 s.
DİE, Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları (1988), Yay. No. 1433, Ankara, 1990, 230 s.
DİE, Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları (1989 Ekim), Yay. No. 1453, Ankara, 1991, 230 s.
DİE, Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları (1989 Nisan), Yay. No. 1445, Ankara, 1991, 230 s.
DİE, Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları (1990 Ekim), Yay. No. 1493, ankara, 1992, 202 s.
DİE, Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları (1990 Nisan), Yay. No. 1460, Ankara, 1991, 230 s.
DİE, Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları (1991 Ekim), Yay. No. 1534, Ankara, 1992, 196 s.
DİE, Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları (1991 Nisan), Yay. No. 1506, Ankara, 1992, 196 s.
DİE, Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları (1992 Ekim), Yay. No. 1598, Ankara, 1993, 200 s.
DİE, Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları (1992 Nisan), Yay. No. 1548, Ankara, 1992, 196 s.
DİE, Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları (1993 Ekim), Yay. No. 1700, Ankara, 1994, 203 s.
DİE, Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları (1994 Ekim), Yay.No.1876, Ankara, 1996, 232 s.
DİE, Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları (1994 Nisan), Yay. No. 1709, Ankara, 1994, 203 s.
DİE, Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları (1995 Ekim), Yay.No.2006, Ankara, 1997, 241 s.
DİE, Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları (1995 Nisan), Yay.No.2005, Ankara, 1997, 241 s.
DİE, Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları (1996 Ekim), Yay. No.2113, Ankara, 1998, 237 s.
DİE, Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları (1996 Ekim), Yay. No.2113, Ankara, 1998, 237 s.
DİE, Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları (1996 Nisan), Yay.No.2007, Ankara, 1997, 257 s.
DİE, Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları (1997 Ekim), Ankara, 1998, 237 s.
DİE, Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları (1997 Ekim), Ankara, 1998, 237 s.
DİE, Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları (1997 Nisan), Yay. No. 2114, Ankara, 1998, 253 s.
DİE, Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları (1997 Nisan), Yay. No. 2114, Ankara, 1998, 253 s.
DİE, Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları (1998 Ekim), Ankara, 1999, 251 s.
DİE, Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları (1998 Nisan), Ankara, 1998, 253 s.
DİE, Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları (2000), Ankara, 2001, 491 s.
DİE, Hanehalkı İşgücü Anketi, Kasım 1967, Yay.No.594, Ankara, 1969.
DİE, Hanehalkı İşgücü Anketi, Temmuz 1984 (Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun, Trabzon, Zonguldak), Yay.No.1084, Ankara, 1984.
DİE, Hanehalkı İşgücü İstatistikleri İl Merkezleri – 2001, Yay.No.2739, Ankara, 2003, 257 s.
DİE, İl Özel İdareler İstatistiği, 1939-44, Gelir, Gider, Memurlar, Yay.No.262, Ankara, 1947.
DİE, İmalat Sanayi İnsangücü İhtiyacı Anketi Sonuçları (1985-1986), Yay.No.1220, Ankara, 1986, 92 s.
DİE, İş İstatistikleri, 1937-40, Yay.No.181, Ankara, 1941.
DİE, İş İstatistikleri, 1937-43, Yay.No.243, Ankara, 1945.
DİE, İş İstatistikleri, İş İstatistikleri (1937-38), İş Kazaları İstatistiği (1937-40), Yay.No. 181, Ankara, 1941, 25 s.
DİE, İş Kazası İstatistiklerinin Tanzimi Usulleri, Yay.No.62, İstanbul, 1935, 67 s.
DİE, İşçi Ücretleri Anketi, Ağustos 1957, Yay.No.400, Ankara, 1960.
DİE, İşçi Ücretleri Anketi, Aralık 1956, Yay.No.384, Ankara, 1959.
DİE, İşgücü Piyasası Analizleri – 1996 (I), Ankara, 1997, 85 s.
DİE, İşgücü Piyasası Analizleri – 1996 (II), Ankara 1997, 76 s.
DİE, İşgücü Piyasası Analizleri – 1997 (I), Yay. No. 2097, Ankara, 1998, 94 s.
DİE, İşgücü Piyasası Analizleri – 1997 (II), Ankara, 1998, 115 s.
DİE, İşgücü Piyasası Analizleri – 1998 (I), Ankara, 1999, 145 s.
DİE, İstanbul Tüketici Harcamaları Anket Sonuçları, Yay.No.548, Ankara, 1969.
DİE, İstihdam ve Kazanç Anketi – 1996, Yay.No.2268, Ankara, 1999, 90 s.
DİE, İstihdam ve Kazanç Anketi – 1997, Yay.No.2283, Ankara, 1999, 94 s.
DİE, İstihdam ve Ücret Yapısı – 1994 Kasım, Yay. No. 2022, Ankara, 1997, 114 s.
DİE, İstihdam ve Ücret Yapısı – 1994, Kasım, Yay. No. 2022, Ankara, 1997, 114 s.
DİE, İzmir Tüketici Harcamaları Anket Sonuçları, Yay.No.531, Ankara, 1967.
DİE, Kamu Personeli Kadro İstatistikleri, 1961-67, Yay.No.591, Ankara, 1969.
DİE, Kazanç İstatistikleri – 2000, Yay.No.2689, Ankara, 2002, 86 s.
DİE, Kazanç İstatistikleri – 2001, Yay.No.2754, Ankara, 2003, 88 s.
DİE, Kentsel Yerler Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anket Sonuçları, 1978-79, Yay.No.999, Ankara, 1982.
DİE, Kentsel Yerler Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anket Sonuçları (14 İl: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Ordu, Samsun, Trabzon, Zonguldak), 1978-79, Yay.No.1001, Ankara, 1982.
DİE, Kentsel Yerler Hanehalkı İşgücü Anket Sonuçları, 1982, Yay.No.1070, Ankara, 1984.
DİE, Kentsel Yerler Hanehalkı İşgücü Anket Sonuçları, 1983, Yay.No.1159, Ankara, 1986.
DİE, Kentsel Yerler Hanehalkı İşgücü Anket Sonuçları, 1984, Yay.No.1165, Ankara, 1986.
DİE, Kentsel Yerler Hanehalkı İşgücü Anket Sonuçları-1982, Adana, Yay.No.1084, Ankara, 1984, 47 s.
DİE, Kentsel Yerler Hanehalkı İşgücü Anket Sonuçları-1982, Erzurum, Yay.No.1084, Ankara, 1984, 47 s.
DİE, Kentsel Yerler Hanehalkı İşgücü Anket Sonuçları-1982, Eskişehir, Yay.No.1084, Ankara, 1984, 47 s.
DİE, Kentsel Yerler Hanehalkı İşgücü Anket Sonuçları-1982, İstanbul, Yay.No.1084, Ankara, 1984, 47 s.
DİE, Kentsel Yerler Hanehalkı İşgücü Anket Sonuçları-1982, İzmir, Yay.No.1084, Ankara, 1984, 47 s.
DİE, Kentsel Yerler Hanehalkı İşgücü Anket Sonuçları-1982, Kayseri, Yay.No.1084, Ankara, 1984, 47 s.
DİE, Kentsel Yerler Hanehalkı İşgücü Anket Sonuçları-1982, Trabzon, Yay.No.1084, Ankara, 1984, 47 s.
DİE, Kentsel Yerler Hanehalkı İşgücü Anket Sonuçları-1982, Zonguldak, Yay.No.1084, Ankara, 1984, 47 s.
DİE, Kırsal Kesim Gelir Dağılımı ve Tüketim Harcamaları (1973-1974), Yay. No. 881, Ankara, 1979, 173 s.
DİE, Kırsal Yerler Çalışma Anketi (1973-1974), Yay.No.883, Ankara, 1979.
DİE, Kırsal Yerler Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları, Yay. No. 786, Ankara, 1977, 99 s.
DİE, Konya El Dokuması Halıcılık Anketi -1983, Yay. No. 1207, Ankara, 1986, 32 s.
DİE, Memur İstatistikleri, 1939-60, Yay.No.414, Ankara, 1961.
DİE, Memurlar İstatistiği, 1938-41, Yay.No.184, Ankara, 1941.
DİE, Memurlar İstatistiği, 1946-48, Yay.No.288, Ankara, 1948.
DİE, Memurlar İstatistiği, Yay.No.23, Ankara, 1932.
DİE, Memurlar İstatistiği. 1938, Yay.No.149, Ankara, 1939.
DİE, Milli Eğitim İstatistikleri – Mesleki ve Teknik Öğretim (1967-1973), Yay. No. 802, Ankara, 1977, 528 s.
DİE, Milli Eğitim İstatistikleri – Mesleki ve Teknik Öğretim (1973-1975), Yay. No. 879, Ankara, 1979, 168 s.
DİE, Milli Eğitim İstatistikleri – Yaygın Eğitim (1967-1974), Yay.No.796, Ankara, 1977.
DİE, Milli Eğitim İstatistikleri, Mesleki ve Tekniköğretim, 1985-1986, Yay.No.1279, Ankara, 1988, 180 s.
DİE, Milli Eğitim İstatistikleri. Meslek, Teknik ve Yükseköğretim, 1953-60, Yay.No. 438, Ankara, 1963.
DİE, Milli Eğitim İstatistikleri. Meslek, Teknik ve Yükseköğretim, 1960-61, Yay.No. 467, Ankara, 1965.
DİE, Milli Eğitim İstatistikleri. Meslek, Teknik ve Yükseköğretim, 1961-65, Yay.No. 542, Ankara, 1968.
DİE, Milli Eğitim İstatistikleri. Mesleki ve Teknik Öğretim, 1965-67, Yay.No.600, Ankara, 1969.
DİE, Milli Eğitim İstatistikleri. Mesleki ve Teknik Öğretim, 1981-82, Yay.No.1965, Ankara, 1984.
DİE, Milli Eğitim İstatistikleri. Mesleki ve Teknik Öğretim, 1983-1984, Yay.No.1163, Ankara, 1986.
DİE, Milli Eğitim: Meslek, Teknik ve Yükseköğretim İstatistikleri, 1948-49, Yay.No. 327, Ankara, 1950.
DİE, Milli Eğitim: Meslek, Teknik ve Yükseköğretim İstatistikleri, 1946-47, Yay.No. 297, Ankara, 1948.
DİE, Milli Eğitim: Meslek, Teknik ve Yükseköğretim İstatistikleri, 1947-48, Yay.No. 308, Ankara, 1949.
DİE, Milli Eğitim: Meslek, Teknik ve Yükseköğretim İstatistikleri, 1950-51, Yay.No. 348, Ankara, 1957.
DİE, Milli Eğitim: Meslek, Teknik ve Yükseköğretim İstatistikleri, 1949-50, Yay.No. 336, Ankara, 1952.
DİE, Milli Eğitim: Meslek, Teknik ve Yükseköğretim İstatistikleri, 1952-53, Yay.No. 368, Ankara, 1956.
DİE, Milli Eğitim: Teknik ve Yükseköğretim İstatistikleri, 1951-52, Yay.No.357, Ankara, 1954.
DİE, Muallimler İstatistikleri, 1933-34, Yay.No. 58, Ankara, 1935.
DİE, Öğretmenler İstatistiği, 1934, 1938, 1942-46, Yay.No.293, Ankara, 1948.
DİE, Öğretmenler İstatistiği, 1934, 1938-42, Yay.No.200, Ankara, 1943.
DİE, Öğretmenler İstatistiği, 1934-38, Yay.No.185, Ankara, 1942.
DİE, Ordu Tüketici Harcamaları Anket Sonuçları, Yay.No.549, Ankara, 1969.
DİE, Samsun Tüketici Harcamaları Anket Sonuçları, Yay.No.558, Ankara, 1969.
DİE, Seminar on Employment, Unemployment and Wages in Turkey, 15-16 October 1992, Ankara, 1993.
DİE, Seminar on Employment, Unemployment and Wages in Turkey, Ankara, 1992, (Çoğaltma).
DİE, Technical Assistance to Develop Labour Market Information, State Institute of Statistics, TOR No.6, The Employment and Training Project for the Turkish Employment Organization, Ankara, (Çoğaltma).,
DİE, Toplu İş Sözleşmesi ve İşçi Ücretleri Yönetmeliği, Ankara, 1967.

DİE, Toplu Sözleşme İstatistikleri (1972-1976), Yay. No. 912, Ankara, 1980, 94 s.
DİE, Toplu Sözleşme İstatistikleri (1977-1979), Yay. No. 979, Ankara, 1982, 53 s.
DİE, Toplu Sözleşme İstatistikleri (1980), Yay. No. 1008, Ankara, 1982, 20 s.
DİE, Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt İstatistikleri, Yay.No.658, Ankara, 1972.
DİE, Trakya’da Küçük Sanatlar, El ve Ev İşleri İstatistiği, Yay.No.193, Ankara, 1942.
DİE, Tüketici Fiyatları İndeksi Fiyat Derleme, Veri Giriş ve Analiz Eğitim Dökümanı, Ankara, 2001, 40 s.
DİE, Tüketim Harcamaları ve Geçinme İndeksi, Yay.No.749, Ankara, 1976.
DİE, Türkiye’de Çalışan Çocuklar Semineri, Yay.No.2534, Ankara, 2002, 532 s.
DİE, Ücret İstatistikleri Anketi – 1975, Yay.No. 891, Ankara, 1978, 28 s.
DİE, Ücret İstatistikleri Anketi Aralık Sonuçları (1979-1980), Yay. No. 1014, Ankara, 1982, 80 s.
DİE, Ücret ve İş Müddeti İstatistiği Usulleri, Yay.No.128, Ankara, 1939.
Dietrich, C., Mesleklerin Tıbbi Contre-Indication’ları, Hastalığa Göre Meslek, Ankara, 1948.
Dikmen, K.M., İş Kanunu, İş Kanununu Değiştiren Kanunlar, İş Mahkemeleri Kanunu, Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu, İstanbul, 1983, 135 s.
Dikmen, O., Asgari Geçim İndirimi, İ.Ü.İktisat Fak.Yay.No.92, İstanbul, 1956, 143 s.
Dilik, S., Servetin Geniş Kitlelere Yayılması, A.Ü. S.B.F. Yay. No. 391, Ankara, 1976, 323 s.
Dilik, S., Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Arasında İlişkiler, TİSK Yay. No. 31, Ankara, 1974, 59 s. (Çoğaltma).
Dilik, S., Sosyal Güvenlik, Ankara, 1992, 304 s.
Dilik, S., Sosyal Güvenlik, Kamu-İş Yay., Ankara, 1991, 294 s.
Dilik, S., Türkiye’de Sosyal Sigortalar, İktisadi Açıdan Bir Tahlil Denemesi (2. Baskı), Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yay. No. 99, Ankara, 1972, 396 s.
Dilik, S., Türkiye’de Sosyal Sigortalar: İktisadi Açıdan Bir Tahlil Denemesi, SBF Yay.No.315, Ankara, 1971, 395 s.
Dilsiz, B., Göçmen İşçi Çocuklarının Ruh Sağlığı ve Göçmen İşçide Tutum Değişiklikleri ile İlgili Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü Uzmanlık Tezi, Ankara, 1977, 77 s.
Dimitrov, G., Faşizme ve Sarı Sendikalara Karşı Mücadele Yolları, Kitle Yay., İstanbul, 1975, 24 s.
Dimitrov, G., İşçi Sınıfı Hareketi Üzerine, Sorun Yay.No. 4, İstanbul, 1980, 160 s.
Dimitrov, G., Sosyalizme Geçişte Sendikaların Yeri ve Görevi, Tan Yayınları, Ankara, 1976, 48 s.
Dinçer, A., Genel Başkan Alaaddin Dinçer’in 1. Olağan Genel Kurulu Açılış Konuşması, Eğitim-Sen Sendikası Yay., Ankara, 2002, 47 s.
Dinçer, N. – Alpar, İ., Sosyal Sigorta Konut Kooperatifleri ile İlgili Bir Araştırma, DPT, 1973, 87 s. (Çoğaltma).
Dinçer, N., Tarım Sektöründe Çalışan İşçilerin Tarım İçi ve Tarım Dışı Kesimlerinde Hareketleri ve Çalışma Koşulları, DPT:539 – SPD:123, Ankara, 1966, 45 s. (Çoğaltma).
Dingiloğlu, H., Evaluation of Work Accidents and Safety Management for Accident Prevention in the Construction Industry of Turkey, (Yüksek Lisans Tezi), ODTÜ FBE, Ankara, 1987, 124 s.
Dirimtekin, H., İşsizlik Sorunları, Eskişehir İTİA Yay.No.30-7, İstanbul, 1965, 103 s.
Dirimtekin, H., Milli Gelirin Teşekkülünde ve İnkısamında Ücret ve Asgari Ücret Meseleleri Eskişehir İTİA Yay., No. 36-12, İstanbul, 1966, 111 s.
Dişçi, H.H., İstihdam Politikası ve Kamu Kurumlarında İstihdam Şekilleri, (Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniv.SBE, Konya, 1990, 106 s.
DİSK – KESK – TMMOB – TTB, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Sempozyumu, TMMOB Yay., Ankara, 2004, 146 s.
DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu), Türk-İş Çıkmazı, Yay.No.1, İstanbul, 1967, 40 s.
DİSK Araştırma Enstitüsü, Ekonomik Rapor-1978, DİSK Araştırma Enstitüsü Yay.No.1, Ankara, 1979, 96 s.
DİSK Devrimci Demokrat Delegeler, Yeniden Yapılanma İçin İleri, İstanbul, 2000, 8 s.
DİSK Yayınevi, DİSK Eğitim Notları: Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığı, İstanbul, 1977, 360 s.
DİSK, 1 Mayıs, Dünya İşçilerinin Birlik Mücadele Dayanışma Günü, Yay.No.19, İstanbul, 1976, 64 s.
DİSK, 1 Mayıs, Yay.No.25, İstanbul, 1978, 64 s.
DİSK, 10. Genel Kurul Çalışma Raporu (12-14 Eylül 1997), İstanbul, 1997, 235 s.
DİSK, 11. Genel Kurul Çalışma Raporu (28-30 Temmuz 2000), İstanbul, 2000, 239 s.
DİSK, 11. Genel Kurul, Yönlendirici Belge ve Kararlar, Yeni Bir Süreçte Yeniden DİSK (28-30 Temmuz 2000), Yay.No.32, İstanbul, 2000, 32 s.
DİSK, 12 September and After: A Dossier on the Junta in Turkey, Brüksel, 1982, 21 s. (Çoğaltma).
DİSK, 12. Genel Kurul Çalışma Raporu 2000-2004, İstanbul, 2004, 348 s.
DİSK, 13 Şubat 1967 – 13 Şubat 1978, İşçi Sınıfının Devrimci Sendikal Birliği Yolunda 11 Yıl, İstanbul, 1978.
DİSK, 1979 Ekonomik Rapor, Yay.No.35, Ankara, 1980, 139 s.
DİSK, 1990’larda Türkiye İşçi Sınıfı, Sosyal ve Ekonomik Göstergeler, İstanbul, (Tarihsiz), 82 s.
DİSK, 4. Olağan Genel Kurul Denetim Raporu, İstanbul, 1973, 4 s. (Çoğaltma).
DİSK, 4. Olağan Genel Kurul Hesap Raporu, İstanbul, 1973, 8 s. (Çoğaltma).
DİSK, 5. Dönem Çalışma Raporu, Yay.No.15, İstanbul, 1975, 141 s.
DİSK, 5. Genel Kurul Belgeleri, Yay.No.17, İstanbul, 1975, 55 s.
DİSK, 6. Genel Kurul Çalışma Raporu (Aralık 1977), İstanbul, 1977, 271 s.
DİSK, 6. Genel Kurul Kararları, Yay.No.24, İstanbul, 1978, 48 s.
DİSK, 7. Genel Kurulu Çalışma Raporu (Haziran 1980), Ankara, 1980, 600 s.
DİSK, 8. Genel Kurul Belgeleri, İstanbul, 1992, 64 s.
DİSK, 9. Genel Kurul Çalışma Raporu, Yay. No. 8, İstanbul, 1994, 345 s.
DİSK, 9. Genel Kurul Kararlar Komisyonu Raporu, İstanbul, 1994, 7 s. (Çoğaltma).
DİSK, 9. Genel Kurul Kararları, İstanbul, 1994, 32 s.
DİSK, Ana ve Emekçi Olarak İşçi Kadının El Kitabı (2. Basım), Yay.No.18, İstanbul, 1976, 48 s.
DİSK, Ana ve Emekçi Olarak İşçi Kadının El Kitabı, Yay.No. 18, İstanbul, 1976, 48 s.
DİSK, Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı, Yay.No.8, İstanbul, 1972, 63 s.
DİSK, Çalışan Kadınlar, Yay.No.12, İstanbul, 1995, 24 s.
DİSK, Çalışma Raporu, 2. Genel Kurul (24-25 Şubat 1968) , İstanbul, 1968, 68 s. (Çoğaltma).
DİSK, Çalışma Raporu, 3. Genel Kurul (1968-1970) , Yay.No.4, İstanbul, 1970, 105 s.
DİSK, Daha Fazla Kar, Daha Fazla Kan, Yay.No.31, İstanbul, 1979, 127 s.
DİSK, Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığının Temel İlkeleri, Yay. No. 28, İstanbul, 1979, 40 s.
DİSK, DİSK 6. Genel Kurul Kararları, Yay.No.26, İstanbul, 1978, 40 s.
DİSK, DİSK Ana Tüzüğü, İstanbul, 1977, 24 s. (Çoğaltma).
DİSK, DİSK Ana Tüzüğü, Yay.No.13, İstanbul, 1974, 48 s.
DİSK, DİSK Ana Tüzüğü, Yay.No.18, İstanbul, 1975, 48 s.
DİSK, DİSK Ana Tüzüğü, Yay.No.20, İstanbul, 1976, 70 s.
DİSK, DİSK Anatüzüğü, Yay. No. 27, İstanbul, 1978, 38 s.
DİSK, DİSK Çalışma Raporu (1970-1973), Yay.No.9, İstanbul, 1973, 32 s. (Çoğaltma).
DİSK, DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk’ün Sorulara Yanıtları, Yay.No.23, İstanbul, 1978, 30 s.
DİSK, DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirisi ve Komisyon Kararları, 9-11 Temmuz 1998, Yay.No.26, İstanbul, 1998, 30 s.
DİSK, DİSK Nedir? Yay.No.33, İstanbul, 1979, 96 s.
DİSK, DİSK Ören Kararları: Sınıf ve Kitle Sendikacılığının Temel İlkeleri, Ankara, 1979, 64 s.
DİSK, DİSK Tarım Raporu, Ankara, 2000, 21 s.
DİSK, DİSK Umuttur, Yay. No. 2, İstanbul, 1993, 15 s.
DİSK, DİSK ve Üye Sendikalar Genişletilmiş Organ Toplantısı (Ören, 20-26 Haziran 1992), Belgeler, İstanbul, 1992, 40 s. (Çoğaltma).
DİSK, DİSK ve Üye Sendikalar Genişletilmiş Organ Toplantısı, Ören 20-26 Haziran 1992, İstanbul, 1993, 111 s.
DİSK, DİSK Yürütme Kurulu Uyarıyor: İşçi Sınıfı Disiplini Açısından Sendikal Birlik, Yay.No.32.
DİSK, DİSK’in İş Yasası Taslağı Değerlendirmesi, Kuralsızlık Yasalaştırılıyor, Yay.No.36, İstanbul, 2003, 16 s.
DİSK, DİSK’in Dört Mücadele Yılı, Yay.No.5, İstanbul, 1971, 16 s.
DİSK, DİSK-Kent Konut Kampanyası, İstanbul, 1977, 12 s.
DİSK, Dünyanın Değişen Ekonomik Koşulları ve Uluslararası Sendika Hareketinin Sorunları, Yay. No. 5, İstanbul, 1993, 36 s.
DİSK, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Görüş ve Önerilerimiz, Yay.No.35, İstanbul, 2003, 16 s.
DİSK, Emeğimize, Ekmeğimize, Geleceğimize Sahip Çıkalım. Özelleştirmeye Hayır, Yay. No. 4, İstanbul, Kasım 1993, 16 s.
DİSK, Erdemir Grevinin İçyüzü, Yay.No.11, İstanbul, 1974, 188 s.
DİSK, Genel Af (DİSK Açık Oturumu), Yay.No.12, İstanbul, 1974, 192 s.
DİSK, Göçmen İşçiler Sorunu, Yay.No.21, İstanbul, 1976, 29 s.
DİSK, Hazırlanmakta Olan İş Kanunu İşçi Sınıfının Çıkarlarına Aykırıdır, Ankara, 1967, 12 s.
DİSK, I. Ulusal Sosyal Politika Kongresi (22-24 Ocak 2004), Yaşam Boyu Sosyal Koruma, İstanbul, 2004, 357 s.
DİSK, İnadına Sendika, İnadına DİSK, 11. Dönem DİSK Yönetim Kurulu Şubat-Mart-Nisan Uygulama Programı, DİSK Genişletilmiş Başkanlar kurulu Kararları , Gönen, 7-8 Şubat 1998, İstanbul, 1998, 27 s.
DİSK, İş ve Aile Politikası, Yay.No.13, İstanbul, 1995, 23 s.
DİSK, İşçi Sağlığı – İş Güvenliği (Daha Fazla Kar – Daha Fazla Kan) (2. Basım), Yay.No.31, İstanbul, 1980, 127 s.
DİSK, İşçi Sınıfı ve Halkımız Açısından Yeni Vergi Tasarısı Üzerine Görüşler, Yay.No.25, İstanbul, 1978, 31 s.
DİSK, İşçilerin Uyanışı, Sosyal Bilim ve Fikir Adamlarının Kalemi ile, Yay.No.3, İstanbul, 1967, 80 s.
DİSK, İşçilerin Yalnız Ücretini Değil, Toplumsal Rolünü de Değiştireceğiz, Yay.No.6, İstanbul, 1993, 44 s.
DİSK, Kuruluş Bildirisi – Anatüzük, Yay.No.2, İstanbul, 1967, 70 s.
DİSK, Neden Sendika, Neden DİSK?, Yay. No. 1, İstanbul, 1992, 16 s.
DİSK, Olağanüstü Genel Kurul Çalışma Raporu (26-28 Ocak 1996), Yay.No. 20, İstanbul, 1996, 163 s.
DİSK, Olaylar ve Tanıklarıyla DİSK Tarihi, Yay.No.22, İstanbul, 1997, 162 s.
DİSK, Ören Toplantısı Kararları (1-5 Ağustos 1978), DİSK Yay., İstanbul, 1978, 38 s. (Çoğaltma).
DİSK, Ortak Pazar ve Türkiye, Yay.No.14, İstanbul, 1974.
DİSK, Pozitif Ayrımcılık, Sendikalar İçin Politikalar ve Anahatlar, Yay.No.11, İstanbul, 1995, 15 s.
DİSK, Sigortasız Çalışma, Yay.No.12, İstanbul, 1996, 14 s.
DİSK, Sınıf ve Kitle Sendikacılığının Disiplin İlkeleri Açısından Onur Kurulu Kararı, Yay.No.29, İstanbul, 1979, 20 s.
DİSK, Tek Tip Demokratik Tüzük, Yay.No.30, Ankara, 1979, 40 s.
DİSK, Toplu Sözleşmeye Yetkili Sendikanın Tespitinde En Geçerli – Gerçekçi Yol: Referandum, Yay.No.10, İstanbul, 1973, 64 s.
DİSK, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Kuruluş Bildirisi, İstanbul, 1967, 6 s. (Çoğaltma).
DİSK, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Tüzüğü, İstanbul, 1991, 14 s. (Çoğaltma).
DİSK, Türkiye İşçi Sınıfını 2000’li Yıllara DİSK Taşıyacaktır, Sendikal Hedefler ve Politikalar, İstanbul, 1996, 21 s.
DİSK, Türkiye’de Özelleştirme, İstanbul, 1994, 134 s.
DİSK, Tüzük ve Yönetmelikler, Yay.No.3, İstanbul, 1993, 96 s.
DİSK, TÜZÜK, 11. Genel Kurul’da Yapılan Değişiklikle, Yay.No.33, İstanbul, 2000, 30 s.
DİSK, Tüzük, İstanbul, 1991, 14 s. (Çoğaltma).
DİSK, Tüzük, İstanbul, 1994, 16 s.
DİSK, Yeni Vergi Yasası Taslağının Getirdikleri, Yay.No.34, İstanbul, 1980, 48 s.
DİSK-AR, 2000’li Yıllarda İşçi Sınıfının Durumu, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, Ankara, 2003, 82 s.
DİSK-AR, Sanayi İşçisinin Kimliği, İstanbul İmalat Sanayii İşçilerine Yönelik Bir Alan Araştırması, İstanbul, (Tarihsiz, 1993?), 91 s.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Yurt Dışındaki İşçilerimizin Sordukları Dini Sorulara Cevaplar, Ankara, 1966, 36 s.
Diyarbakır YOL-İŞ Sendikası, 11. Genel Kurul Çalışma Raporu (6 Nisan 1969), Diyarbakır, 1969, 58 s.
Diyarbakır YOL-İŞ Sendikası, 12. Dönem Çalışma Raporu (1969-1971), Ankara, 1971, 160 s.
Diyarbakır YOL-İŞ Sendikası, 13. Genel Kurul Çalışma Raporu (1971-1974), Ankara, 1974, 123 s.
Diyarbakır YOL-İŞ Sendikası, 14. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (25 Mayıs 1977), Ankara, 1977, 141 s.
Diyarbakır YOL-İŞ Sendikası, 16. Erken Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (3 Eylül 1981), Diyarbakır, 1981, 9 s. (Çoğaltma).
Diyarbakır YOL-İŞ Sendikası, Ana Tüzük, İç Yönetmelik ve Diğer Yönetmelikler, Yay. No. 1, Ankara, 1967, 47 s.
Diyarbakır YOL-İŞ Sendikası, Diyarbakır Yol, Yapı ve İnşaat İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü, Diyarbakır, 1974, 43 s.
Diyarbakır YOL-İŞ Sendikası, Olağanüstü Genel Kurul (21 Ağustos 1983), Diyarbakır, 1983, 6 s. (Çoğaltma).
Diyarbakır YOL-İŞ Sendikası, Sendikalar Kanunu, Toplu Sözleşme Grev ve Lokavt Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Yay. No. 2, Ankara, 1967, 119 s.
Diyarbakır Yol-Koop, 2. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (3 Nisan 1983), Diyarbakır, 1983, 23 s.
Diyarbakır YSİ-İŞ (Yol Su İnşaat İşçileri Sendikası), 2. Dönem Çalışma Raporu (3 Temmuz 1977), Diyarbakır, 1977, 76 s.
DLH-İŞ Sendikası, 11. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (Kasım 1979), Ankara, 1979, 82 s.
DLH-İŞ Sendikası, 12. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (24 Aralık 1982), Ankara, 1982, 87 s. (Çoğaltma).
DLH-İŞ Sendikası, Ana Tüzük, Ankara, 1982, 18 s. (Çoğaltma).
DLH-İŞ Sendikası, Demiryollar, Limanlar, Hava Meydanları ve İnşaat İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, 1979, 15 s. (Çoğaltma).
DLH-İŞ Sendikası, Demiryolları, Limanlar, Hava Meydanları ve İnşaat İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, 1980, 15 s.
DLH-İŞ Sendikası, Grev, Eğitim Yay.No.4, Ankara, 1975, 29 s.
DLH-İŞ Sendikası, Pahalılık, Eğitim Yay.No.1, Ankara, 1975, 20 s.
DLH-İŞ Sendikası, Türkiye’de İşçi Hakları, Eğitim Yay. No.3, Ankara, 1975, 24 s.
DLH-İŞ Sendikası, Türkiye’de Sınıflar, Eğitim Yay. No.2, Ankara, 1975, 14 s.
Doğan, A., Devlet Bakanı Aykon Doğan’ın TÜRK-İŞ Tarafından Düzenlenen 5 Nisan Ekonomik İstikrar Tedbirleri ve Sonuçları Sempozyumunun Açılışında Yaptığı Konuşma, Ankara, 1995, 22 s. (Çoğaltma).
Doğan, A., Türk Hukukunda Grevin Hizmet Akdine Etkisi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilim Dalı Master Tezi, Ankara, 2000, 121 s. (Çoğaltma).
Doğan, A.A., Serbest Meslek Kazançlarının Vergilendirilmesi, Kazanç ve Ücretlerde Vergi Tevkifatı, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Etüdleri, Ankara, 1963.
Doğan, B., İşçinin İşletmenin Yönetimine Katılması (Doktora Tezi), İstanbul, 1973.
Doğan, C., DİSK’in İçyüzü, Sağduyu Yayınları, İstanbul, 1979, 237 s.
Doğan, H. – Akhun, İ., Okul Sanayi Ortaklaşa Osanor Eğitimi Projesi Üçüncü Dönem Raporu, A.Ü. Eğitim Fak. Eğitim Araştırma Merkezi Yay., Ankara, 1980, 113 s.
Doğan, H. – Akhun, İ., OSANOR Projesi II. Dönem (Mart 1979 – Şubat 1980) Raporu, A.Ü. Eğitim Fak. Eğitim Araştırmaları Merkezi Yay., Ankara, 1980, 114 s.
Doğan, H. – Alkan, C. – Sezgin, İ., Mesleki ve Teknik Eğitim Prensipleri, A.Ü.Eğitim Fak. Yay.No. 90, Ankara, 1980, 309 s.
Doğan, H. – Alkan, C., METAP Mesleki ve Teknik Öğretim Ana Plan Esasları, Ankara, 1974, 79 s.
Doğan, H., Ülkemizde Endüstrileşme ve Teknik Eğitim, A.Ü. Eğitim Fak. Yay. No.64, Ankara, 1977, 410 s.
Doğan, M., İstihdam ve Ücretler, DPT Yay., Ankara, 1962, 27 s. (Çoğaltma).
Doğan, M., İşyeri Komite ve Meclisleri, Devrimci Proletarya Yay., İstanbul, 1991, 48 s.
Doğan, N., Kelkit ve Yöresinde Almanya’ya İşçi Olarak Gitme Olayından Sonra Meydana Gelen Sosyal Değişmeler, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Lisans Tezi, İstanbul, 1973, 124 s.
Doğrular, S. ve Diğerleri, İşçi Sınıfı Hareketinde Yeni Bir Dönem İçin, Ören 23-28 Ağustos 1993, Yeraltı Maden-İş Sendikası Yayınları, Ankara, 1993, 75 s.
Doğu Maden İşçileri Sendikası, 7. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu, 1979, 66 s.
Doğu ve Güney-Doğu Bölgesi Tütün, Müskirat, Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası, 9. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporları, Diyarbakır, 1968, 43 s.
Dok Gemi-İş Sendikası, 27. Merkez Genel Kurulu Çalışma Raporu (1-2 Nisan 1977), İstanbul, 1977, 70 s. (Çoğaltma).
Dok Gemi-İş Sendikası, 28. Merkez Genel Kurulu Çalışma Raporu (Nisan 1980), İstanbul, 1980, 64 s. (Çoğaltma).
Dok Gemi-İş Sendikası, 29. Merkez Genel Kurulu Çalışma Raporu (3-4 Aralık 1983), İstanbul, 1983, 57 s. (Çoğaltma).
Dok Gemi-İş Sendikası, 30. Dönem Olağan Merkez Genel Kurulu Çalışma Raporu, Hesap Raporu, Denetleme Raporu, Disiplin Raporu (29-30 Kasım 1986), Yay. No. 1, İstanbul, 1986, 374 s.
Dok Gemi-İş Sendikası, 31. Dönem Olağan Merkez Genel Kurulu Çalışma Raporu (4-5 Kasım 1989), İstanbul, 1989, 534 s.
Dok Gemi-İş Sendikası, 32. Dönem Olağan Merkez Genel Kurulu Çalışma Raporu (13-15 Kasım 1992), İstanbul, 1992, 568 s. ve ekleri.
Dok Gemi-İş Sendikası, 33. Dönem Olağan Merkez Genel Kurulu (17-19 Kasım 1995) Çalışma Raporu, İstanbul, 1995, 236 s.
Dok Gemi-İş Sendikası, 34. Dönem Olağan Merkez Genel Kurulu (10-11 Temmuz 1999) Çalışma Raporu, İstanbul, 1999, 188 s.
Dok Gemi-İş Sendikası, 35. Dönem Olağan Merkez Genel Kurulu (7/8 Haziran 2003) Çalışma Raporu, İstanbul, 2003, 145 s.
Dok Gemi-İş Sendikası, KİT Raporu, İstanbul, 1993, 238 s.
Dok Gemi-İş Sendikası, Türkiye Liman, Dok ve Gemi Sanayii İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü ve Seçim Yönetmeliği, İstanbul, 1989, 52 s.
Dok Gemi-İş Sendikası, Türkiye Liman, Dok ve Gemi Sanayii İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1966, 61 s.
Dok Gemi-İş Sendikası, Yaygın Eğitim Sistemi, 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Yasası ve Sosyal Sigortalar Kurumu Hastaneleri, İstanbul, 1988, 23 s.
Dok Gemi-İş Sendikası, Yaygın Eğitim Sistemi, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Yasasında Değişiklik Yapan 3395 Sayılı Yasaya Göre Sigortalı İşçilere Uygulanacak Yeni Emeklilik Sistemi Hakkında Açıklama, İstanbul, 1988, 46 s.
Dok Gemi-İş Sendikası, Yaygın Eğitim Sistemi, İşçi Emeklilik Yaşını Yeniden Düzenleyen 3246 Sayılı Yasa, İstanbul, 1988, 15 s.
Dokuzoğlu, B., Demokrasi ve Sendikacılık, Şeker İş Yay. No.26, Ankara, 1972, 47 s.
Dorsay, A. – Dorsay, H.S., Marksist Ekonomi Politik’de Ücret ve Türkiye’de Ücretler, Bilim Yay. No. 30, İstanbul, 1976, 163 s.
Doruk, B., İşçi Konutları Organizasyonunda İşveren-İşçi-Mimar Bağlantısı Yönünden Türkiye İçin Bir Araştırma, İTÜ Yay., İstanbul, 1965, 122 s.
Dosdoğru, S. – Dosdoğru, H., Sağlık Açısından Maden İşçilerimizin Dünü, Bugünü, BDS Yayınları, İstanbul, 1990, 61 s.
Dosya Yayıncılık, Sağlık ve Kamu Çalışanları Sendikal Hakları, 1960’dan 1990’a, İstanbul, 1990, 196 s.
Döşemeci, M., Bir İnşaat Makinaları Yapım İşyerinde İş Hijyeni İncelemesi, Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Fak., (Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 1978, 111 s. (Çoğaltma).
Dölen, M. – Acar, N., Türkiye İmalat Sanayiinde İşgücü Maliyetleri ve Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Karşılaştırılması, MPM Yay.No.256, Ankara, 1981, 319 s.
Dönem Yayıncılık, Merhaba 1 Mayıs 1987, Tarihçe, Konuşmalar, Basında 1 Mayıs, Ankara, 1987, 72 s.
Dönen, M., TBMM’de Demir Çelik Grevi, Ankara, 1989, 42 s.
DPT Sosyal Güvenlik ÖİK, İşsizlik Sigortası Hakkında Rapor, Ankara, 1965, 20 s.
DPT, 1968 Yılı Teknik İnsangücü Envanteri Çalışması, DPT:1352-SPD:266, Ankara, 1974.
DPT, 3. Beş Yıllık Plan Çalışmaları, Çalışma Sorunları Özel İhtisas Komisyonu Yurt Dışına İşçi Gönderilmesi Sorunları Alt Komisyon Raporu, Ankara, 1971, 49 s.
DPT, 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı Sosyal Hedefler ve Politikalar, Ankara, 50 s.
DPT, 5. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çalışma Hayatının Düzenlenmesi Özel İhtisas Komisyonu Yurt Dışı İşçi Sorunları Alt Komisyon Raporu, Ankara, 1983, 169 s.
DPT, 6. Plan Sosyal Gelişme Modelleri:1, Türkiye Nüfus, Eğitim ve İstihdam Modeli, DPT-SPD, Ankara, 1988, 29 s. (Çoğaltma).
DPT, AET-Türkiye Katma Protokol Çalışmaları (V) İş, İşgücü ve Sosyal Politika, DPT:1032 – M(İPG):10, Ankara, 1971, 31 s.
DPT, Almanya’daki Türk İşçilerinin Durumunun Tespiti, Araştırma Taslağı, Ankara, 1963, 3 s.
DPT, Beş Yıllık Plan İçinde İnsangücü ve Eğitim Planlaması, DPT:327 – SPD:79, Ankara, 1965, 37 s. (Çoğaltma).
DPT, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Çerçevesinde Uygulanması Gereken Ücret Politikası Hakkında Rapor, DPT:143 – SPD:20, Ankara, 1963, 23 s. (Çoğaltma).
DPT, Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik Konularında Veri Tabanının Oluşturulması (Kaynak ve Yöntemler), DPT-SPB, Ankara, 1990, 44 s.
DPT, Çalışma Hayatının Düzenlenmesi Özel İhtisas Komisyonu – Çalışma İstatistikleri Alt Komisyon Raporu, Ankara, 1983, 52 s. (Çoğaltma).
DPT, Çalışma Hayatının Düzenlenmesi, V.Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Yay.No. 1940-ÖİK Raporu 304, Ankara, 1984, 283 s.
DPT, Çalışma Sorunları Komisyonu Raporu, DPT:1117 – ÖİK:119, Ankara, 1971, 103 s. (Çoğaltma).
DPT, Çalışma Sorunları Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT:1575-ÖİK:262, Ankara, 1977.
DPT, Çalışma Sorunları Özel İhtisas Komisyonu Ücret, İstihdam, Fiyat, Gelir Dağılımı İlişkileri Alt Komisyonu Raporu, DPT Yay., Ankara, 1976.
DPT, Çalışma Sorunları Raporu, DPT:587 – SPD:146, Ankara, 1967, 92 s. (Çoğaltma).
DPT, Çalışma Sorunları, Ücret-Gelir İlişkisi ve Ücret Politikası Alt Komisyon Raporu, Ankara, 1971, 26 s.
DPT, Çalışma ve Yurtdışı İşçi Sorunları Raporu, DPT Yay., Ankara, 1976, 36 s.
DPT, Çeşitli Sektörlerde Bugünkü İnsangücü Durumu, DPT:213 – SPD:38, Ankara, 1964 (Çoğaltma).
DPT, Eğitim Çalışmaları – Kız Teknik Öğretim, DPT:523 – SPD:118, Ankara, 1966, 60 s. (Çoğaltma).
DPT, Eğitim Çalışmaları – Mesleki Teknik Öğretim, DPT:572 – SPD:138, Ankara, 1967, 135 s. (Çoğaltma).
DPT, Eğitim, İstihdam, Üretim Sistemleri İlişkisi Üzerine Bir Not, DPT Yay., Ankara, 1974.
DPT, Gelir Dağılımı Araştırması 1973, DPT:1495-SPD:290, Ankara, 1976, 295 s.
DPT, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Sosyal Güvenlik İncelemeleri Raporu, DPT-ÖİK, Ankara, 1966 (Çoğaltma).
DPT, İnsangücü Çalışmaları: (I), İnsangücü İhtiyaçları ve Eğitim Planlaması, DPT:265 – SPD:57, Ankara, 1965, 57 s. (Çoğaltma).
DPT, İnsangücü Çalışmaları: Sektörlere Göre Teknik İnsangücü Yapısı Hakkında Bir İnceleme, DPT-SPD, Ankara, 1966, 42 s. (Çoğaltma).
DPT, İnsangücü Semineri, Ankara, 1966, 216 s. (Çoğaltma).
DPT, İnsangücü Semineri, DPT:161 – SPD:27, Ankara, 1964 (Çoğaltma).
DPT, İnsangücü, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ÖİK Raporu, Ankara, 1983, 88 s.
DPT, İnsangücü, DPT:585 – SPD:144, Ankara, 1967, 107 s. (Çoğaltma).
DPT, İşçi ve İşçi Problemleri – Sosyal Güvenlik, DPT:322 – SPD:77, Ankara, 1965 (Çoğaltma).
DPT, İşçi ve İşçi Sorunları Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT:404 – ÖİK:41, Ankara, 1966, 18 s. (Çoğaltma).
DPT, İşçi ve Memurlar İçin Altışar Aylık Ücret Endeksleri (1983-1987), DPT:2122-SPB:412, Ankara, 1988, 71 s.
DPT, İşçi-Memur Ayırımı Hakkında Sosyal Planlama Dairesi Notu, DPT Yay., Ankara, 1974.
DPT, İşgücü Pisasası Özel İhtisas Konisyonu Raporu, Ankara, 2001, 90 s.
DPT, İşgücü Piyasası (Çalışma Hayatı) Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Yay.No.DPT:2643 – ÖİK:651, Ankara, 2001, 133 s.
DPT, İşgücü Piyasası Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Yay.No.DPT: 2548 – ÖİK:564, Ankara, 2001, 90 s.
DPT, İşgücü Piyasası, İstihdam ve İşsizlik Alt Komisyonu Raporu, 43 s.
DPT, İşgücüne Katılma Oranları, DPT:983 – SPD:220, Ankara, 1970, 26 s.
DPT, İstihdam – İnsangücü Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT:1144 – ÖİK:137, Ankara, 1971, 120 s. (Çoğaltma).
DPT, İstihdam Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT:2170 – ÖİK:341, Ankara, 1989, 87 s. (Çoğaltma).
DPT, İstihdam, DPT Yay., Ankara, 1976.
DPT, İstihdam, DPT:614 – SPD:155, Ankara, 1967, 26 s. (Çoğaltma).
DPT, Kalkınma Planı İş ve İşçi Konusunda Neler Getiriyor, DPT, Ankara, 1963, 15 s.
DPT, Kamu İktisadi Teşebbüsleri İçin Tip Personel Yönetmeliği Taslağı, DPT:835 – KD:87, Ankara, 1969, 110 s. (Çoğaltma).
DPT, Kamu Sektörü Yatırımcı Kuruluşlarında Çalışan Teknik Elemanlar Üzerine Bir İnceleme, DPT:126 – SPD:16, Ankara, 1963, 20 s. (Çoğaltma).
DPT, Kamu Sektöründe ve Kamunun İştiraklerinde Toplu Sözleşmelerin İşçi Ücretlerine Etkisi, Ankara, 1966, 33 s. (Çoğaltma).
DPT, KİT Personeli Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı, Ankara, Temmuz 1971, 73 s. (Çoğaltma).
DPT, Mahalli İstihdam İmkanlarının Artırılmasında Büyük Şirketlerin Rolü, DPT-SPD, Ankara, 1990, 45 s.
DPT, Manpower Requirements and Educational Programming in Turkey, DPT:80 – SPD:8, Ankara, 1962, 44 s. (Çoğaltma).
DPT, Memur, İşçi ve Emeklilerin Nominal Ücret Serileri (1963-1987), DPT:2119-SPB:411, Ankara, 1988, 66 s.
DPT, Nitelikli İnsangücü, Meslek Standartları Düzeni ve Sosyal Sermaye Birikimi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT:2577 – ÖİK:590, Ankara, 2001, 75 s.
DPT, Örgün Mesleki Teknik Eğitim Özel İhtisas Komisyonu Ön Raporu, DPT:1086 – ÖİK:108, Ankara, 1971 (Çoğaltma).
DPT, Ortak Pazar Ülkelerinde Sosyal Güvenlik Uygulamaları, SPD Planlama Dairesi, Ankara, 1982, 146 s.
DPT, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı İşgücü Piyasası (Çalışma Hayatı) Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Yay.No. DPT:2643 – ÖİK:651, Ankara, 2001, 133 s.
DPT, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı İşgücü Piyasası (Yurt Dışında Yaşayan Türkler) Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Yay.No.DPT:2642 – ÖİK:650, Ankara, 2001, 104 s.
DPT, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Nitelikli İnsangücü, Meslek Standartları Düzeni ve Sosyal Sermaye Birikimi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Yay.No.DPT:2577 – ÖİK:590, Ankara, 2001, 75 s.
DPT, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Öncesinde Sosyal Sektörlerde Gelişmeler (1996-2000), Ankara, 2000, 123 s.
DPT, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Ortaöğretim: Genel Eğitim, Meslek Eğitimi, Teknik Eğitim Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Yay.No.DPT:2576 – ÖİK:589, Ankara, 2001, 88 s.
DPT, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Yay.No. DPT:2592 – ÖİK:604, Ankara, 2001, 155 s.
DPT, Social Welfare in Turkey, Turkish Report on the Social Welfare Function and Standards, Ankara, 1974, 91 s.
DPT, Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 1995, 233 s.
DPT, Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Yay.No.DPT: 2592 – ÖİK: 604, Ankara, 2001, 155 s.
DPT, Sosyal Güvenlik Sektör Raporu, DPT-SPD, Ankara, 1967, 381 s. (Çoğaltma).
DPT, Sosyal Güvenlik ve Sağlık Hizmetlerinin Rasyonalizasyonu Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT:2274-ÖİK:391, Ankara, 1991, 275 s.
DPT, Sosyal Güvenlik ve Sağlık Hizmetlerinin Rasyonalizasyonu, Ankara, 1991, 275 s.
DPT, Sosyal Güvenlik, DPT:2151-SPB:337, Ankara, 1988, 173 s.
DPT, Sosyal Güvenlik, DPT:547 – SPD:139, Ankara, 1967, 38 s. (Çoğaltma).
DPT, Sosyal Güvenlik, IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT:1556-ÖİK:245, Ankara, 1977, 338 s. (Çoğaltma).
DPT, Sosyal Güvenlik, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ÖİK Raporu, Ankara, 1995, 233 s.
DPT, Tarım Sektöründe Çalışma Sorunları Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT-ÖİK, Ankara, 1971, 8 s. (Çoğaltma).
DPT, Teknoloji Seçimi ve İstihdamla İlişkisi, III. Beş Yıllık Plan Hazırlık Çalışmaları, TÜBİTAK-YAE Yay., Ankara, Eylül 1967, (Çoğaltma).
DPT, Toplu Sözleşmeler Sonuç ve Etkileri Üzerine Bir Araştırma, DPT:243 – SPD:49, Ankara, 1965 (Çoğaltma).
DPT, Toplu Sözleşmeler Sonucu Kamu Sektöründe ve Kamu Sektörünün İştiraklerinde Ücret Artışları ve Bu Artışların Yatırımlara Tesir Oranı Üzerine Bir Araştırma, DPT-SPD, Ankara, 1965 (Çoğaltma).
DPT, Türkiye’de Erken Emeklilik Uygulaması ve Değerlendirmesi, DPT:2025-SPB:388, Ankara, 1988, 102 s.
DPT, Türkiye’de İnsangücü İhtiyaçları ve Eğitim Programlanması, DPT:92 – SPD:10, Ankara, 1962, 40 s. (Çoğaltma).
DPT, Türkiye’de İşgücü Piyasası Verileri (Yöntem ve Değerlendirme), DPT-SPD, Ankara, 1989, 32 s.
DPT, Türkiye’de İşgücünün Arzı, Talebi ve İşgücü Fazlası Tahminleri, DPT:964-SPD:216, Ankara, Kasım 1970, 67 s. (Çoğaltma).
DPT, Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sistemi, DPT:892-SPD:205, Ankara, 1970, 65 s.
DPT, Türkiye’nin İnsangücü Durumu ve Eğitim Hedefleri (1962-1977), DPT:116 – SPD-13, Ankara, 1962 (Çoğaltma).
DPT, Türkiye’nin İnsangücü Durumu ve İhtiyaçları (1960-1975), DPT:13 – SPD:2, Ankara, 1961, 34 s. (Çoğaltma).
DPT, Ücretliler Grubunun Tüketim Harcamaları ve Asgari Ücret Saptanmasında Bir Yöntem Denemesi, DPT:1596-SPD:297, Ankara, 1977, 22 s.
DPT, Üçüncü Beş Yıllık Plan Hazırlıkları İnsangücü Raporu, Ankara, Eylül 1969.
DPT, Ulusal Fiat ve Ücret Daimi Özel İhtisas Komisyonu Alt Komite Raporu, DPT:1326 – ÖİK:193, Ankara, 1973, 76 s. (Çoğaltma).
DPT, Verimliliğe Dayalı Ücret Sistemlerine Geçiş Özel İstihdam Komisyonu Raporu, Ankara, 2000, 78 s.
DPT, Yaygın Eğitim Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT:1114 – ÖİK:117, Ankara, 1971, (Çoğaltma).
DPT, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Çerçevesinde Çalışma Hayatı Özel İhtisas Komisyonu 2. Çalışma Grubunun Hazırladığı Görüş ve Öneriler, Ankara, 35 s.
DPT, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Yurtdışı Türk İşgücü Piyasası, Ankara, 1994, 84 s.
DPT, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi, Ankara, 1995, 61 s.
DPT, Yurda Dönen İşçilerin İntibak Sorunları, DPT:617 – SPD:157, Ankara, 1967, 81 s. (Çoğaltma).
DPT, Yurt Dışına Gidecek İşçilerle İlgili Kooperatifleşme Kararname Taslağı, Ankara, 1971, 18 s.
DPT, Yurt Dışındaki İşçi Tasarruflarının Değerlendirilmesi Konusunda Tedbir ve Tavsiyeler, Ankara, 1971, 12 s.
DPT, Yurt Dışındaki Türk İşçi Çocuklarının Eğitimi, DPT-SPB, Ankara, 1982, 14 s.
DPT, Yurt Dışından Dönen İşçilerin Sosyo-Ekonomik Eğilimleri Üzerinde Bir Çalışma-1974, DPT:1342-SPD:264, Ankara, 1974, 72 s. (Çoğaltma).
DPT, Yurtdışı İstihdam İmkanlarının Arttırılması Hakkında Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 1982, 23 s.
DPT, Yurtdışı Türk İşgücü Piyasası, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ÖİK Raporu, Ankara, 1994, 84 s.
DPT, Yurtdışında İşçi Çocuklarının Eğitim Sorunu, DPT-SPD, Ankara, 1979, 11 s.
DPT, Yurtdışındaki İşçi Çocuklarının Eğitim Problemleri ve Hal Çareleri, Ankara, 1977, 11 s.
DPT, Yurtdışındaki İşçi Tasarruflarının Değerlendirilmesi, Ankara, 1970, 11 s.
Drulovic, M., Özyönetim, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1976, 269 s.
DSF (Dünya Sendikalar Federasyonu), Dünya Sendikalar Federasyonunun 30 Yılı, Ürün Yay., 1976, 197 s.
DSF, Dünya Sendikalar Federasyonu 1945-1985, Amaç Yayıncılık, Yay. No. 4, İstanbul, 1988, 240 s.
DSF, Dünya Sendikalar Federasyonu ve 11. Dünya Sendikaları Kongresinde Kabul Edilen Ana Belge, Amaç Yay., İstanbul, 1988, 221 s.
DSF, Gelişmekte olan Ülkeler: Devlet Sektörü ve Sendikaların Rolü, Yay. No. 19, İstanbul, 1977, 83 s.
DSİ Ege Bölgesi İşçileri Sendikası, DSİ Ege Bölgesi İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü, İzmir, 1963, 8 s. (Çoğaltma).
DSİ İşçileri Sendikası, 3. Genel Kurul Faaliyet Raporu, İzmir, 1962, 4 s. (Çoğaltma).
DSİ İşçileri Sendikası, DSİ İşçileri Sendikası Tüzüğü, İzmir (Tarihsiz), 12 s. (Çoğaltma).
DSİ.Su-İş Sendikası, Türkiye DSİ, Enerji ve Su İşçileri Sendikası, Ankara, 1964, 12 s. (Çoğaltma).
Duclos, J., I. Enternasyonal, Öncü Kitapevi Yay., 1969, 351 s.
Duman, D., Sendika İçi Demokrasi, (Yüksek Lisans Tezi), İTÜ SBE, İstanbul, 1987, 107 s.
Dumanlı, R., Sosyal Güvenlik Sistemindeki Riskler ve Bu Risklerin Karşılanması, (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1988, 266 s.
Dumanoğlu, S., Kıdem Tazminatının Finansmanı ve Muhasebeleştirilmesi, (Yüksek Lisans Tezi), İ.Ü.SBE, İstanbul, 1988, 123 s.
Durmaz, H., Ölüm Yürüyüşü Güncesi, Devrimci Emek Kitap Dizisi No. 1, İstanbul, 1992, 70 s.
Duru, M.C., Sosyal Yardım Prensipleri ve Tatbikleri, İstanbul, 1939, 270 s.
Durukan, K., Genel Başkan Kenan Durukan’ın 7. Genel Kurulu Açış Konuşması, Türk Harb-İş Sendikası Yay., Ankara, 1986, 27 s.
Durukan, K., Türk Harb-İş Sendikası Adına TÜRK-İŞ 14. Genel Kurulu’nda Yapılan Konuşma, Türk Harb-İş Sendikası Yay., Ankara, 1986, 17 s. (Çoğaltma).
Durukan, K., Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Kenan Durukan’ın TÜRK-İŞ 10. Genel Kurulunda Yaptığı Konuşma, Türk Harb-İş Sendikası Yay., Ankara, 24 s.
Duruöz, E. – Anıl, Y. – Çoban, C., Orman Köylüsünün Ormancılık Kesiminde ve Orman Bölge Başmüdürlüklerindeki Kentlerde İşlendirme Olanakları, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yay., Ankara, 1976.
Durusoy, Ö.T.,
Duymaz, İ., Emek Değerlendirme Kooperatifi: Bir İşçi İstihdam Projesinin Çok Engelli Parkuru, Friedrich Ebert Vakfı, İstanbul, 1994, 152 s.
Dülger, İ., Avrupa Topluluğunda Sosyal Politika, Geçiş Dönemi Özellikleri ve 21. Yüzyılda Hedef Alınan Toplum (2. Baskı), DPT Yay., Ankara, 1991, 207 s.
Dülger, İ., İstihdam Politikaları, DPT, Ankara, 1984, 12 s. (Çoğaltma).
Dülger, İ., Mesleki Yaygın Eğitim ve Türkiye, Milli Eğitim Bakanlığı Yay., Ankara, 1990, 205 s.
Dülgeroğlu, E. – Aytaç, M. – Baştaymaz, T., Kentlerde Yaşayan Ücretli Kesimin Telafi Edici ve Tamamlayıcı Gelir Kaynakları: Bursa Örneği, Friedrich Ebert Vakfı, İstanbul, 1993, 191 s.
Dündar, F.B., Sosyal Güvenlik Araçlarının Makro Ekonomik Etkileri (Doçentlik Tezi), AİTİA Yay., No. 76, Ankara, 1977, 82 s.
Dündar, H., Türk İşçi Şirketçiliği ve Türk-Alman İntibak Anlaşmasının Etkileri, Çalışma Bak.YİS Gn.Md., Ankara, 1982, 21 s.
Dündar, H., Yurtdışında Çalışan İşçilerimizin Tasarruflarının Ülkemize Yönlendirilmesine İlişkin Halen Yürürlükte Bulunan Önlemler, Çalışma Bak.YİS Gn.Md., Ankara, 1982, 19 s.
Dünya Bankası, Turkey: Prospects for Small-Medium Scale Industry Development and Employment Generation, Washington, 1980.
Dünya İşçi Sınıfına Tarihi Dersler, Eylem Yay.No. 1, 1975, 180 s.
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Çevre ve Sağlık Merkezi, Avrupa’da İş Hekimliği; Kapsam ve Yeterlilikleri, Türk Tabipleri Birliği Yay., Ankara, 2002, 80 s.
Dünya Sendikalar Konferansı, Toplumda ve Çalışma Hayatında Gençliğin Yeri ve Rolü, İlerici Yurtsever Gençlik Yayınları, İstanbul, 1977, 46 s.
Dünya Yayıncılık, İşçi Sınıfı Hareketi ve Sosyalist İdeoloji, İstanbul, 1992, 88 s.
Dünya Yayıncılık, Türkiye Kapitalizmi, İşçi Sınıfı ve Uluslararası Sosyalist Hareket, İstanbul, 1992, 88 s.
Düzenli, N., İstihdam Sorunu ve Sanayide Eğitilmiş İşgücü İhtiyacı, Uluslararası İstihdam ve Mesleki-Teknik Eğitim Sempozyumu Bildirisi, Devlet Bakanlığı, Ankara, 1986, 10 s.
Düzenli, Y., Türkiye Nereye Götürülüyor? Sanaldan Gerçeğe, Öz İplik-İş Sendikası Yay., Ankara, 1998, 94 s.
DYF-İŞ – TÜTİS – Ulaş-İş, Türk İş Hukukunun Temel Sorunları Semineri, Tebliğler, Ankara, 1977, 101 s.
DYF-İŞ (Türkiye Demiryolları İşçi Sendikaları Federasyonu), DYF-İŞ Ana Tüzüğü, Yay.No. 31, Ankara, 1975, 39 s.
DYF-İŞ Ana Tüzüğü, Yay.No. 28, Ankara, 1972, 37 s.
DYF-İŞ, 10. Dönem Çalışma Raporu (1970-1972), Yay.No.26, Ankara, 1972, 279 s.
DYF-İŞ, 10. Genel Kurul (Mayıs 1972), Birinci Gün, Birinci Oturum Tutanakları, Ankara, 1972, 44 s.
DYF-İŞ, 10. Genel Kurul Murakabe Raporu (1970-1972), Ankara, 1972, 42 s.
DYF-İŞ, 10. Genel Kurul Tutanakları (Mayıs 1972), Yay.No.27, Ankara, 1972.
DYF-İŞ, 11. Dönem Çalışma Raporu (1972-1975), Yay.No. 30, 1975.
DYF-İŞ, 11. Dönem 3. Devre Yönetim Kuruluna Sunulan Çalışma ve Mali Rapor, Ankara, 1973, 55 s. (Çoğaltma).
DYF-İŞ, 11. Dönem 5. Devre Yönetim Kuruluna Sunulan Çalışma ve Mali Rapor, Ankara, 1973, 52 s. (Çoğaltma).
DYF-İŞ, 11. Dönem 6. Devre Yönetim Kuruluna Sunulan Çalışma ve Mali Rapor, Ankara, 1974, 38 s. (Çoğaltma).
DYF-İŞ, 11. Dönem 7. Devre Yönetim Kuruluna Sunulan Çalışma ve Mali Rapor, Ankara, 1974, 35 s. (Çoğaltma).
DYF-İŞ, 11. Dönem 8. Devre Yönetim Kuruluna Sunulan Çalışma ve Mali Rapor, Ankara, 1974, 44 s. (Çoğaltma).
DYF-İŞ, 11. Genel Kurul Tutanakları (1972-1975), DYF-İŞ Yay., 1976.
DYF-İŞ, 12. Dönem 2. Devre Yönetim Kuruluna Sunulan Çalışma ve Mali Rapor, Ankara, 1975, 63 s. (Çoğaltma).
DYF-İŞ, 12. Dönem 3. Devre Yönetim Kuruluna Sunulan Çalışma ve Mali Rapor, Ankara, 1976, 38 s. (Çoğaltma).
DYF-İŞ, 12. Dönem 4. Devre Yönetim Kuruluna Sunulan Çalışma ve Mali Rapor, Ankara, 1976, 57 s. (Çoğaltma).
DYF-İŞ, 12. Dönem 5. Devre Yönetim Kuruluna Sunulan Çalışma ve Mali Rapor, Ankara, 1975, 99 s. (Çoğaltma).
DYF-İŞ, 12. Dönem 6. Devre Yönetim Kuruluna Sunulan Çalışma ve Mali Rapor, Ankara, 1977, 40 s. (Çoğaltma).
DYF-İŞ, 12. Dönem 7. Devre Yönetim Kuruluna Sunulan Çalışma ve Mali Rapor, Ankara, 1977, 32 s. (Çoğaltma).
DYF-İŞ, 12. Dönem Genel Kurul Tutanakları, Yay.No. 40, 357 s.
DYF-İŞ, 12. Dönem Genel Kuruluna Sunulan Denetim ve Onur Kurulu Raporları (1975-1978), Ankara, 1978, 14 s. (Çoğaltma).
DYF-İŞ, 12. Genel Kurul İdari ve Mali Çalışma Raporu (1975-1978), Ankara, 1978, 290 s.
DYF-İŞ, 13. Dönem 2. Devre Yönetim Kuruluna Sunulan Çalışma ve Mali Rapor, Ankara, 1978, 64 s. (Çoğaltma).
DYF-İŞ, 13. Dönem 3. Devre Yönetim Kuruluna Sunulan Çalışma ve Mali Rapor, Ankara, 1978, 140 s. (Çoğaltma).
DYF-İŞ, 13. Dönem 4. Devre Yönetim Kuruluna Sunulan Çalışma ve Mali Rapor, Ankara, 1979, 78 s. (Çoğaltma).
DYF-İŞ, 13. Dönem 5. Devre Yönetim Kuruluna Sunulan Çalışma ve Mali Rapor, Ankara, 1980, 95 s. (Çoğaltma).
DYF-İŞ, 13. Dönem 6. Devre Yönetim Kuruluna Sunulan Çalışma ve Mali Rapor, Ankara, 1980, 54 s. (Çoğaltma).
DYF-İŞ, 13. Dönem 7. Devre Yönetim Kuruluna Sunulan Çalışma ve Mali Rapor, Ankara, 1980, 19 s. (Çoğaltma).
DYF-İŞ, 13. Dönem Genel Kurul Tutanakları, Ankara, 1981, 193 s.
DYF-İŞ, 13. Genel Kurul İdari ve Mali Çalışma Raporu (1978-1981), Yay.No. 46, Ankara, 1981, 421 s.
DYF-İŞ, 14. Dönem 1. Devre Yönetim Kuruluna Sunulan Çalışma ve Mali Rapor, Ankara, 1981, 54 s. (Çoğaltma).
DYF-İŞ, 14. Dönem 3. Devre Yönetim Kuruluna Sunulan Çalışma ve Mali Rapor, Ankara, 1982, 55 s. (Çoğaltma).
DYF-İŞ, 14. Dönem 5. Devre Yönetim Kuruluna Sunulan Çalışma ve Mali Rapor, Ankara, 1983, 65 s. (Çoğaltma).
DYF-İŞ, 1-7. Toplu İş Sözleşmesi Dönemleri (1964-1979) Merkez Komitesi Kararları ve Protokoller, Yay.No. 42, Ankara, 1979, 571 s.
DYF-İŞ, 1955-1957 Çalışma Raporu, Eskişehir, 1957, 29 s.
DYF-İŞ, 1957-1959 Devresine Ait Çalışma Raporu, 1959, 39 s.
DYF-İŞ, 1959-1961 Çalışma Raporu, Ankara, 1961, 31 s.
DYF-İŞ, 1961-1963 Çalışma Raporu, Yay.No. 6, 1963, 108 s.
DYF-İŞ, 1963-1965 Çalışma Raporu, Yay.No.8.
DYF-İŞ, 1968-1970 Dönemi Genel Kurul Tutanakları, DYF-İŞ Yay.
DYF-İŞ, 1974-1977 Devresine Ait Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu, Sivas, 1977, 81 s.
DYF-İŞ, 27.7.1953-15.8.1955 Devresine Ait Çalışma Raporu, Eskişehir, 1955, 13 s. (Çoğaltma).
DYF-İŞ, 7. Dönem İcra ve Yönetim Kurulu Çalışma Raporu (1964-1966), DYF-İŞ Yay., Ankara, 1966.
DYF-İŞ, 8. Dönem Çalışma Raporu (1966-1968), Ankara, 1968, 261 s.
DYF-İŞ, 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin Getirdiği Yeniliklerle İlgili Açıklamalar, Ankara, (Tarihsiz), 64 s. (Çoğaltma).
DYF-İŞ, 8. Genel Kurulu Denetim Kurulu Raporu, 29 Nisan 1968, Ankara, 1968,
DYF-İŞ, 8. Genel Kurulu Denetim Kurulu Raporu, 29 Nisan 1968, Ankara, 1968, 18 s. (Çoğaltma).
DYF-İŞ, 9. Dönem Çalışma Raporu (1968-1970), Yay.No.22, Ankara, 1970, 273 s.
DYF-İŞ, 9. Dönem Genel Kurul Çalışmaları (13-15 Nisan 1970), Ankara, 1970, 154 s.
DYF-İŞ, 9. Genel Kurulu Denetim Kurulu Raporu, Ankara, 1970, 24 s.
DYF-İŞ, Demiryolu İş Kolunda Sendika Temsilciliklerine Mahsus Yönetmelik, Ankara, 1962 (?), 4 s. (Çoğaltma).
DYF-İŞ, Devlet Demiryollarının Durumu ve Karayolları Rekabeti, Yay.No.13, Ankara, 1968, 40 s.
DYF-İŞ, DYF-İŞ Ana Tüzüğü, Ankara, 1968, 36 s.
DYF-İŞ, DYF-İŞ İcra Kurulunun Teşkilat Gezilerinde Tesbit Edilen Sorunlar (26.4.1976-6.1.1977), Ankara, 1977, 95 s. (Çoğaltma).
DYF-İŞ, DYF-İŞ ile TCDD Arasındaki 10. Dönem Toplu İş Sözleşmesi Değişiklikleri ve Açıklamalar, Ankara, (Tarihsiz), 32 s.
DYF-İŞ, DYF-İŞ ile TCDD Tarafından Düzenlenen Toplu İş Sözleşmesi Uygulama Seminerinden Notlar, Yay.No. 20, Ankara, 1969, 129 s.
DYF-İŞ, DYF-İŞ Temsilciler Meclisine Sunulan Çalışma Raporu (13. Dönem 1. Devre), Ankara, 1979, 137 s. (Çoğaltma).
DYF-İŞ, DYF-İŞ Temsilciler Meclisine Sunulan Çalışma Raporu, Ankara, 1979, 137 s. (Çoğaltma).
DYF-İŞ, DYF-İŞ, TCDD, TÜTİS Tarafından Düzenlenen Toplu İş Sözleşmesinin Uygulanması Seminerinden Notlar, Yay.No.29, Ankara, 1974, 86 s.
DYF-İŞ, DYF-İŞ’in Dünden Bugüne Gelişi, Ankara, 1968, 69 s.
DYF-İŞ, En Son Değişiklikleri ile Yapı ve Tüketim Kooperatifleri Kooperatifler Kanunu, Kuruluş, Ana Sözleşme, Kredi Yönetmeliği, Yay.No.35, Ankara, 1977, 167 s.
DYF-İŞ, En Son Değişiklikleriyle Sendikalar Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, DYF-İŞ Yay., Ankara, 1976, 236 s.
DYF-İŞ, Hükümetlerin İşçilerle İlgili Meselelerde Politikaları ve İşsizlik Sorunu, Yay.No.11, Ankara, 1967, 32 s.
DYF-İŞ, İş Kanunu, Yay. No.13, Ankara, 1967, 91 s.
DYF-İŞ, İş Kanunu, Yay.No.25, Ankara, 1971, 48 s.
DYF-İŞ, İşçi Emeklilik Kanunları ve Açıklamaları, Yay.No.21, Ankara, 1969, 85 s.
DYF-İŞ, İşçi Sağlığı – İş Güvenliği, Yay.No.47, 75 s.
DYF-İŞ, Memur mu? İşçi mi?, Ankara, 1973, 54 s.
DYF-İŞ, Merkez Komitesi Kararları – Ankara (1964/1968), Yay.No.16, Ankara, 1969, 73 s.
DYF-İŞ, Merkez Komitesi Kararları (1968-1974), Yay.No.28, Ankara, 1974, 142 s.
DYF-İŞ, Sendika Temsilcisinin Ders Notları, Yay.No.17, Ankara, 1969, 80 s.
DYF-İŞ, Sendikalar, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ile İlgili Yönetmelikler, Yay.No.5, Ankara, 1966, 110 s.
DYF-İŞ, Sendikalarda Teşkilatlanma, Haberleşme, Basın ve Halkla Münasebetler, Yay.No.18, Ankara, 1969, 32 s.
DYF-İŞ, Sendikalının El Kitabı, Yay.No.24, Ankara, 1972, 58 s.
DYF-İŞ, Son Değişiklikleriyle Sendikalar Kanunu, Yay.No.23, Ankara, 1970, 29 s.
DYF-İŞ, TCDD İşçileri ve Gemi Adamları Yönetmeliği, Ankara, 1963, 144 s.
DYF-İŞ, Tek Tip Sendika Tüzük Tasarısı, Ankara, 1972, 30 s.
DYF-İŞ, Temmuz 1953 Faaliyet Raporu, Eskişehir, 1953, 6 s. (Çoğaltma).
DYF-İŞ, Toplu İş Sözleşme ve Grev Yönetmeliği, Ankara, (Çoğaltma).
DYF-İŞ, Toplu İş Sözleşmeleri Seminerleri (1969-1974-1979) Sorular-Cevaplar, Yay. No.45, Ankara, 1980, 221 s.
DYF-İŞ, Türk İş Hukukunun Temel Sorunları Seminer Notları, Yay.No.34. 1976.
DYF-İŞ, Türkiye Demiryolları İşçi Sendikaları Federasyonu Ana Tüzüğü, Yay. No. 15, Ankara, 1968, 36 s.
DYF-İŞ, Türkiye Demiryolları İşçi Sendikaları Federasyonu Ana Tüzüğü, Eskişehir, 1955, 18 s.
DYF-İŞ, Türkiye Demiryollarının Kamu Hizmeti Durumu ve Sendikacılık Problemleri, Yay.No.3, 1960.
DYF-İŞ, Türkiye Demiryolu İşçi Sendikaları Federasyonu’nun 21-22 Temmuz 1983 Tarihli Olağanüstü Genel Kuruluna Sunduğu Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası Tüzük Tasarısı, Ankara, 1983, 39 s. (Çoğaltma).
DYF-İŞ, Tüzük, Ankara, 1966, 29 s.
DYF-İŞ, Yapı ve Tüketim Kooperatifleri, Kooperatifler Kanunu: Kuruluş, Ana Sözleşme, Kredi Yönetmeliği, Yay.No.35.
DYP, İşçilerle İttifak, Ankara, 1999, 8 s.
DYP, Memurlarla İttifak, Ankara, 1999, 8 s.

Sunuş | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | Q | R | S | Ş | T | U | Ü | V | W | Y | Z | Kaynakça

© CopyLEFT Sendika.Org'un tüm yazılı ve görsel içeriği kaynak göstermek koşuluyla özgürce kullanılabilir.

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann
Scroll to top