Türkiye Çalışma Yaşamı Kaynakçası – T Reviewed by mustafa on . T T.T.K. Kooperatifleri Memurları Derneği,Tarım Kredi Kooperatifleri Personeli ve Sendikacılık, Yay.No.1, Ankara, 1964, 52 s. Tahtakılıç, İ. - Çılga, İ., Federa T T.T.K. Kooperatifleri Memurları Derneği,Tarım Kredi Kooperatifleri Personeli ve Sendikacılık, Yay.No.1, Ankara, 1964, 52 s. Tahtakılıç, İ. - Çılga, İ., Federa Rating: 0

Türkiye Çalışma Yaşamı Kaynakçası – T

T

T.T.K. Kooperatifleri Memurları Derneği,Tarım Kredi Kooperatifleri Personeli ve Sendikacılık, Yay.No.1, Ankara, 1964, 52 s.

Tahtakılıç, İ. – Çılga, İ., Federal Almanya’da İş Krizinin İşçilerimiz Üzerindeki Etkileri ve Dönüş Eğilimleri Üzerine, Bayram ve Yılbaşı Tatili Nedeniyle Kapıkule ve Sirkeci’de Uygulanan Anket Sonuçları, Ankara, 14 s.

Tak-Sen Sendikası, Tapu-Kadastro Kamu Çalışanları Sendikası Ana Tüzüğü, Konya, Ağustos 1992.

Talas, C. – Aktan, R. – Zaim, S.- Peker, M., Milli Prodüktivite Merkezinin Faaliyet Programı ile İlgili Raporlar, MPM Yay., Ankara, 1966, 120 s.
Talas, C. – Dilik, S. – Işıklı, A., Türkiye’de Sendikacılık Hareketi ve Toplu Sözleşme (İktisadi Yönleri ile), SBF Maliye Enst.Yay., Ankara, 1965, 103 s.
Talas, C., Avrupa İktisadi Camiası İçinde Sosyal Politikamızın Muhtemel Gelişme İstikametleri, A.Ü.SBF Yay.No.104-86, Ankara, 1960, 25 s.
Talas, C., Bir Toplumsal Politika Belgesinin Yorumu, Toplumsal Anlaşma, A.Ü. SBF Yay.No.488, Ankara, 1982, 51 s.
Talas, C., Ekonomik Sistemler (4. Basım), S.Yay., Ankara, 1980, 397 s.
Talas, C., İçtimai İktisat (2. Basım), SBF Yay., Ankara, 1961, 541 s.
Talas, C., İçtimai İktisat Dersleri, A.Ü.SBF Yay.No.46-28, Ankara, 1955, 431 s.
Talas, C., İçtimai İktisat, SBF Yay., Ankara, 1960, 541 s.
Talas, C., La Legislation du Travail Industriel en Turquie, (Doktora Tezi), Cenevre Üniv., Cenevre, 1948, 272 s.

Talas, C., Sendika Hürriyeti, A.Ü.SBF Yay.No.72-54, Ankara, 1957, 54 s.
Talas, C., Sosyal Ekonomi (6. Basım), Ankara, 1983, 462 s.
Talas, C., Sosyal Ekonomi (İkinci Kitap), İşçilerin Geliri, İşsizlik, İşçi ve İşveren İlişkileri, Sosyal Güvenlik, Yönetime Katılma, S Yay., Ankara, 1976, 728 s.
Talas, C., Sosyal Ekonomi, S.Yay., No.14, Ankara, 1979, 515 s.
Talas, C., Sosyal Ekonomi, SBF Yay., Ankara, 1972, 648 s.
Talas, C., Sosyal Güvenliğin Finansmanı ve Biriken Fonların Bankalar Vasıtasiyle Yatırımı Meselesi, Ankara, 1957, 22 s.
Talas, C., Sosyal Güvenlik ve Türk İşçi Sigortaları, A.Ü. S.B.F. Yay. No. 37-19, Ankara, 1953, 172 s.
Talas, C., Sosyal Politika: Sosyal Politikaya Giriş ve Tarihsel Gelişim (3. Basım), Ankara, 1967, 247 s.
Talas, C., Sümerbank Toplu Sözleşme, Grev, Lokavt Seminerinde Prof.Cahit Talas’ın Konuşması, İstanbul, 1963, 32 s.
Talas, C., Toplu İş Sözleşmesi Konferansları, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yay., Ankara, 1964, 48 s.
Talas, C., Toplumsal Politika, (2. Basım), İmge Kitapevi Yay.No.14, Ankara, 1990, 224 s.

Talas, C., Toplumsal Politikaya Giriş, S Yayınları, Ankara, 1981, 212 s.
Talas, C., Türkiye Cumhuriyetinde Sosyal Politika Meseleleri (1920-1960), SBF Maliye Ens.Yay., Ankara, 1960, 48 s.
Talas, C., Türkiye’nin Açıklamalı Sosyal Politika Tarihi, Bilgi Yay., Ankara, 1992, 317 s.
Tamer, A., Genel Başkan Ahmet Tamer’in Tez-Koop-İş Sendikası 5. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Açış Konuşması (30 Eylül 1995), Tez-Koop-İş Sendikası Yay., Ankara, 1995, 20 s.
Tamer, A., Tez-Koop-İş Sendikası 4. Genel Kurulu (3-4 Ekim 1992), Genel Başkan Ahmet Tamer’in Açış Konuşması, Ankara, 1992, 23 s.
Tamer, A., Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Tamer’in 1995 Yılında Türkiye’nin Ekonomi Gündemi Sempozyumuna Sunulan “Özelleştirme Yasası, Gündemdeki Uygulamalar ve Çalışma Hayatımız Üzerine Etkileri” Konulu Konuşması, Ankara, 1995, 20 s.
Tamer, A., Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Tamer’in 2000’li Yıllara Girerken Türk Çalışma Hayatının İstihdam Sorunları Seminerine Sunulan “Türkiye’nin Avrupa Topluluğu Gümrük Birliğine Katılmasının Çalışma Hayatımıza Etkileri” Konulu Konuşması, Ankara, 1993, 20 s.
Tamer, A., Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Tamer’in Çalışma Hayatımızla İlgili Mevzuat Değişikliği Hazırlıklarının 5 Nisan Kararları Çerçevesinde Gözden Geçirilmesi Konulu Sempozyumuna Sunulan Konuşması, 1994, 20 s.
Tan, H., Job Analysis Form, Ankara, 1968, 20 s.
Tan, N., Toplu İş Sözleşmesi, TÜRK-İŞ Eğitim Yay.No.16, Ankara, 1999, 64 s.
Tan, O., İş Güvenliği Mevzuatı, SEGEM, Ankara, 1988, 51 s. (Çoğaltma).
Tan, O., İş Kazalarında Rapor Verme Sistemi, Segem, Ankara, 1988 (?), 5 s. (Çoğaltma).

Tan, O., İş Kazalarının Uygulamadaki Hukuki ve Cezai Durumu, Segem, Ankara, 1988 (?), 17 s. (Çoğaltma).
Tan, O., Yasalarımızdaki İşçi Sağlığı ve İşgüvenliğine İlişkin Cezalar, SEGEM, Ankara, 1988, 11 s. (Çoğaltma).
Tan, Ö.K., İsveç Sendikalizmi ve Toplu Sözleşme Düzeni, İstanbul Reklam Yay.No.40, İstanbul, 1976, 75 s.
Tandoğan, A., Çok Sevdiğim İşçi Kardeşlerime, Sivas, 1959, 4 s.
Tandoğan, M., Sümerbank Genel Müdürlük Monitör Yetiştirme Kursu Programı, A.Ü.Eğitim Fak.Seminer Çalışması, Ankara, 1973, 55 s.

Tanfer, K., Working Women: A Study of Female Labor Force and Determinants of Participation in Six Large Cities of Turkey – 1970, Dissertation in Demography, Univ. of Pennyslvania, 1975, 300 s.
Tanır, F., Tekstil İşyerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (Doğankent Beldesinde Bir Tekstil İşyerinde Yapılan Araştırma), YODÇEM Yay.No.14, Ankara, 1999, 178 s.
Tanrıverdi, H. – Atılgan, A. – Duru, O., Küresel Sömürünün Motoru IMF, Hizmet-İş Sendikası Yay., Ankara, 2002, 117 s.
Tanrıverdi, H., Çalışma Hayatının Uluslararası Standartları ve Türkiye Gerçeği, Hizmet-İş Sendikası Eğitim Yay.No. 23, Ankara, Mayıs 1992, 148 s.

Tanrıverdi, H., Hizmet-İş Sendikası 8. Olağan Genel Kurulu Açış Konuşması, Ankara, 1999, 57 s.

Tanrıverdi, H., Sendikal Profilden Türkiye Gerçekleri, Hizmet-İş Sendikası Yay., Ankara, 2000, 218 s.
Tanyeli, H., Personel Eğitimi, İlkeler, Metotlar, Teknikler, Ankara, 1970,235 s.
Tanyeri, İ., Türkiye’de İktisadi Kalkınma, İstihdam ve İşsizlik, Ankara, 1983, 17 s. (Çoğaltma).
Tanyılmaz, K., Dünyada ve Türkiye’de Elektronik Sektörü, Birleşik Metal-İş Sendikası Yay., İstanbul, 2002, 56 s.

Tanyolaç, N., Endüstrilerde ve Devlet Dairelerinde Ehliyet Ölçme Metodları, MKE Yay., Ankara, 1953, 19 s.
Tapan, E., Change on Manpower with Special Reference Given to the Turkish Workers in the Netherlands, Skriptie Rotterdam, 1972, 63 s.
Tarakçı, A., Komünizmin 50nci Yılında Sovyet İşçileri, Ankara, 1969, 15 s.
Tarakçı, A., Sovyet Sosyalizminde İşçiler, Ankara 1973, 56 s.
Tarakçıoğlu, H., Türkiye’de Vergiler ve 1978 Vergi Tasarısı, Teksif Sendikası Yay.No.209, Ankara, 1979, 238 s.
Taray, C., İşçi Fikirlerinin Elde Edilmesi ve Bunlardan İstifade Şekilleri, Selüloz Matb., İzmit, 1953, 63 s.
Taray, C., Sınai İşletmelerde Prodüktivite Komiteleri ve Fikir Verme Sistemleri, İstanbul, 1963.
Tarhan, L., Kıdem Tazminatı ve Uygulama Sorunları, (Yüksek Lisans Tezi), İ.Ü.SBE, İstanbul, 1988, 181 s.
Tarım Gıda–Sen Sendikası, Tarım, Orman, Hayvancılık, Av, Su Ürünleri ve Gıda İşkolu Kamu Emekçileri Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1997, 50 s.
Tarım Gıda-Sen Sendikası, Çalışma Raporu ( Nisan 1998), İstanbul, 1998, 17 s. (Çoğaltma).
Tarım Kredi Kooperatifleri Memurları Derneği, Tarım Kredi Kooperatifleri Personeli ve Sendikacılık, TKK Mem.Der.Yay.No.1, Ankara, 1964, 52 s.
Tarım, C., İşçi Sigorta Mevzuatı, TCDD Yay., İzmir, 1957, 83 s.

Tarım-İş Sendikası Adana Şubesi, Adana Şubesi’nin 7. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Faaliyet Raporu (16 Nisan 1995), 29 s.
Tarım-İş Sendikası Adana Şubesi, Adana Şubesi’nin 8. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Faaliyet Raporu (10 Nisan 1999), 19 s.
Tarım-İş Sendikası Adana Şubesi, Adana Şubesi’nin 9. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Faaliyet Raporu, 2002, 18 s.
Tarım-İş Sendikası Adana Şubesi, Çalışma Raporu (20.9.1964 – 30.9.1966), Adana, 1966, 4 s. (Çoğaltma).
Tarım-İş Sendikası Altınova Şubesi, Altınova Şubesi’nin 6. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Faaliyet Raporu (12 Eylül 1998), 9 s.
Tarım-İş Sendikası Altınova Şubesi, Faaliyet Raporu, Altınova, 1973, 6 s. (Çoğaltma).
Tarım-İş Sendikası Amasya Şubesi, Amasya Şubesinin 7. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Faaliyet Raporu, Amasya, 2002, 17 s.
Tarım-İş Sendikası Antalya Şubesi, Antalya Şubesi’nin 7. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Faaliyet Raporu, Antalya, 2002, 17 s.
Tarım-İş Sendikası Aralık Şubesi, Aralık Şubesi’nin 16. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Faaliyet Raporu (13.12.1998), 11 s.
Tarım-İş Sendikası Bolu Şubesi, Bolu Şubesi’nin 9. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Faaliyet Raporu, 2002, 16 s.
Tarım-İş Sendikası Bursa Şubesi, 6. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Faaliyet Raporu, Bursa, 1999, 17 s.
Tarım-İş Sendikası Bursa Şubesi, Bursa Şubesi’nin 7. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Faaliyet Raporu, Bursa, 2002, 20 s.

Tarım-İş Sendikası Dalaman Şubesi, Dalaman Şubesi’nin 15. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Faaliyet Raporu (14 Mart 1999), 13 s.
Tarım-İş Sendikası Dalaman Şubesi, Dalaman Şubesi’nin 5. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Faaliyet Raporu (9 Nisan 1995), 23 s.
Tarım-İş Sendikası Elazığ Şubesi, 11. Olağan Genel Kurulu’na Sunulan Faaliyet Raporu, Ankara, 2002, 17 s.

Tarım-İş Sendikası Elazığ Şubesi, Elazığ Şubesi’nin 10. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Faaliyet Raporu (27 Eylül 1998), 11 s.
Tarım-İş Sendikası Erzincan Şubesi, Erzincan Şubesi’nin 4. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Faaliyet Raporu, Erzincan, 2002, 13 s.
Tarım-İş Sendikası Eskişehir Şubesi, Eskişehir Şubesi’nin 6. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Faaliyet Raporu (8 Nisan 1995), 29 s.
Tarım-İş Sendikası Gözlü Şubesi, 1. Dönem Olağan Genel Kurul Faaliyet Raporu, 1983, 8 s.
Tarım-İş Sendikası İstanbul Şubesi, 6. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Faaliyet Raporu, İstanbul, 1999, 35 s.
Tarım-İş Sendikası İstanbul Şubesi, Faaliyet Raporu 1992, İstanbul, 1992, 32 s.
Tarım-İş Sendikası İstanbul Şubesi, İstanbul Şubesi’nin 7. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Faaliyet Raporu, İstanbul, 2002, 17 s.
Tarım-İş Sendikası İstanbul Şubesi, Tarım-İş Sendikası İstanbul Şubesi’nin 5. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Faaliyet Raporu (22 Nisan 1995), İstanbul, 1995, 43 s.
Tarım-İş Sendikası İzmir Şubesi, İzmir Şubesi’nin 6. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Faaliyet Raporu, İzmir, 2002, 21 s.
Tarım-İş Sendikası Konya Şubesi, 2. Genel Kuruluna Atfen Hazırlanmış İcraat Raporu, Konya, 1986, 8 s.
Tarım-İş Sendikası Konya Şubesi, 3. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (23 Nisan 1989), Konya, 1989, 24 s.

Tarım-İş Sendikası Konya Şubesi, 5. Olağan Genel Kurulu’na Sunulan Faaliyet Raporu (29 Ocak 1995), Konya, 1995, 25 s.
Tarım-İş Sendikası Konya Şubesi, Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (28 Mart 1982), Konya, 1982, 12 s.
Tarım-İş Sendikası Konya Şubesi, 7. Olağan Genel Kurulu’na Sunulan Faaliyet Raporu, Ankara, 2002, 27 s.

Tarım-İş Sendikası Konya Şubesi, Faaliyet Raporu (1992), Konya, 1992, 32 s.
Tarım-İş Sendikası Konya Şubesi, Konya Şubesi’nin 6. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Faaliyet Raporu (23 Ocak 1999), 18 s.
Tarım-İş Sendikası Muş Şubesi, Muş Şubesi’nin 14. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Faaliyet Raporu, 2002, 20 s.
Tarım-İş Sendikası Samsun Şubesi, 6. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Faaliyet Raporu (12 Aralık 1998), Samsun, 1998, 10 s. (Çoğaltma).
Tarım-İş Sendikası Samsun Şubesi, 7. Olağan Genel Kurulu’na Sunulan Faaliyet Raporu, Ankara, 2002, 25 s.

Tarım-İş Sendikası Samsun Şubesi, Samsun Şubesinin 5. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Faaliyet Raporu, 1995, 16 s.

Tarım-İş Sendikası Samsun Şubesi, Türkiye Orman Topraksu Tarım ve Tarım Sanayi İşçileri Sendikası Samsun Şubesi Yönetim Kurulunun 19.3.1982’den 9.10.1983 Tarihleri Arasını Kapsayan Çalışma Raporudur, Samsun, 1983, 3 s. (Çoğaltma).

Tarım-İş Sendikası Türkgeldi Şubesi, Türkgeldi Şubesi’nin 7. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Faaliyet Raporu (25 Ekim 1998), 15 s.
Tarım-İş Sendikası Türkgeldi Şubesi, 6. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Faaliyet Raporu (2 Nisan 1995), Lüleburgaz, 1995, 23 s. (Çoğaltma).

Tarım-İş Sendikası, 10. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (2-4 Aralık 1983), Ankara, 1983, 88 s.
Tarım-İş Sendikası, 10. Olağan Genel Kurula Sunulan Mali Rapor, 1983, 62 s.
Tarım-İş Sendikası, 11. Dönem Çalışma Raporu (21-23 Kasım 1986), Ankara, 1986, 184 s.
Tarım-İş Sendikası, 11. Olağan Genel Kurulunda Kabul Edilen Yönetmelikler (22 Kasım 1986), Ankara, 1987, 107 s.
Tarım-İş Sendikası, 12. Genel Kurul Çalışma Raporu (11-12 Kasım 1989), Ankara, 1989, 248 s.
Tarım-İş Sendikası, 13. Dönem 2. Olağan Başkanlar Kuruluna Sunulan Faaliyet Raporu (15-17 Eylül 1993, İstanbul), Ankara, 1993, (Çoğaltma).
Tarım-İş Sendikası, 13. Dönem 3. Olağan Başkanlar Kuruluna Sunulan Faaliyet Raporu (29-31 Mart 1994, İzmir), Ankara, 1994.
Tarım-İş Sendikası, 13. Dönem 4. Olağan Başkanlar Kuruluna Sunulan Faaliyet Raporu (6-8 Ekim 1994, Antalya), Ankara, 1994.
Tarım-İş Sendikası, 13. Dönem Çalışma Raporu (3-4 Ekim 1992), Ankara, 1992.
Tarım-İş Sendikası, 13. Dönem Mali Rapor (3-4 Ekim 1992), Ankara, 1992.
Tarım-İş Sendikası, 14. Dönem 2. Olağan Başkanlar Kurulu’na Sunulan Çalışma Raporu (9 Ekim 1996), Ankara, 1996.
Tarım-İş Sendikası, 14. Dönem 3. Olağan Başkanlar Kurulu’na Sunulan Çalışma Raporu (15-19 Haziran 1997), Ankara, 1997.
Tarım-İş Sendikası, 14. Dönem 5. Olağan Başkanlar Kurulu’na Sunulan Çalışma Raporu (9 Haziran 1998), Ankara, 1998, 44 s.
Tarım-İş Sendikası, 14. Genel Kurul Çalışma Raporu, Ankara, 1995, 299 s.
Tarım-İş Sendikası, 1475 Sayılı İş Kanunu Gerekçeli Değişiklik Önerileri, Ankara, 1991, 26 s.
Tarım-İş Sendikası, 1475 Sayılı İş Kanunu, 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 Sayılı

 

Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, İlgili Yasa, Tüzük ve Yönetmelikler, Ankara, 1999, 459 s.
Tarım-İş Sendikası, 15. Dönem 1. Olağan Başkanlar Kurulu’na Sunulan Çalışma Raporu (20-24 Ocak 2000), Ankara, 2000, 143 s.
Tarım-İş Sendikası, 15. Dönem 2. Olağan Başkanlar Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu, Ankara, 2000, 272 s.
Tarım-İş Sendikası, 15. Dönem 3. Olağan Başkanlar Kurulu Çalışma Raporu (26-28 Nisan 2001), Ankara, 2001, 179 s.
Tarım-İş Sendikası, 15. Dönem 4. Olağan Başkanlar Kurulu Çalışma Raporu (10-12 Ekim 2001), Ankara, 2001, 146 s.
Tarım-İş Sendikası, 15. Genel Kurul Çalışma Raporu (1995-1999), 17-18 Temmuz 1999, Ankara, 1999, 255 s.

Tarım-İş Sendikası, 16. Dönem 2. Olağan Başkanlar Kurulu Çalışma Raporu (22-24 Ekim 2003), Ankara, 2003, 140 s.
Tarım-İş Sendikası, 16. Dönem 3. Olağan Başkanlar Kurulu Çalışma Raporu, Ankara, 2004, 137 s.
Tarım-İş Sendikası, 16. Olağan Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (1999-2003), Ankara, 2003, 368 s.
Tarım-İş Sendikası, 2. Genel Kurula Sunulan İdari ve Mali Rapor (9-11 Şubat 1966), Ankara, 1966, 55 s.
Tarım-İş Sendikası, 3 Yılda 4 Büyük Grev, Ankara, 1992.

Tarım-İş Sendikası, 4. Dönem Çalışma Raporu (14-16 Ekim 1968), Ankara, 1968, 213 s.
Tarım-İş Sendikası, 4857 Sayılı İş Kanunu, Ankara, 2003, 112 s.
Tarım-İş Sendikası, 5. Dönem Çalışma Raporu (7-9 Aralık 1970), Ankara, 1970, 287 s.
Tarım-İş Sendikası, 6. Dönem Çalışma Raporu (Aralık 1973), Ankara, 1973, 443 s.

Tarım-İş Sendikası, 6. Dönem Mali Raporu, Ankara, 1973, 69 s.
Tarım-İş Sendikası, 7. Dönem Çalışma Raporu (Ocak 1977), Ankara, 1977, 441 s.
Tarım-İş Sendikası, 7. Dönem Mali Rapor (24-25-26 Ocak 1977), Ankara, 1977, 71 s.
Tarım-İş Sendikası, 8. Dönem Çalışma Raporu (Kasım 1979), Ankara, 1979, 158 s. (Çoğaltma).
Tarım-İş Sendikası, 9. Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (11-13 Haziran 1982), Ankara, 1982, 247 s.
Tarım-İş Sendikası, Anatüzük, Ankara, 1968, 29 s.
Tarım-İş Sendikası, Artık Yeter, Bu Ülke Bizim, 15. Dönem 5. Olağan Başkanlar Kurulu Çalışma Raporu, Ankara, 2002, 164 s.
Tarım-İş Sendikası, Demokratik Mücadelemiz, Basın Bildirileri, Açıklamalar, Konuşmalar, Makaleler, Ankara, 2003, 204 s.
Tarım-İş Sendikası, Dünya Bankası, Gücün, Yağmanın ve Direnişin Öyküsü, Ankara, (Tarihsiz), 32 s.
Tarım-İş Sendikası, Genel Yönetim Kurulunca 14. Dönem 2. Olağan Başkanlar Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (9 Ekim 1996), Ankara, 1996.
Tarım-İş Sendikası, Genel Yönetim Kurulunca 14. Dönem 3. Olağan Başkanlar Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (15-19 Haziran 1997), Ankara, 1997.
Tarım-İş Sendikası, Genel Yönetim Kurulunca 14. Dönem 4. Olağan Başkanlar Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (3-6 Aralık 1997), Ankara, 1997.
Tarım-İş Sendikası, Genel Yönetim Kurulunca 14. Dönem 5. Olağan Başkanlar Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (9 Haziran 1998), Ankara, 1998.
Tarım-İş Sendikası, İşçi ve Tüketici Sağlığı Açısından Zehirli Tarım İlaçları, Ankara, 1997, 31 s.
Tarım-İş Sendikası, Sektörel ve İşletmecilik Boyutlarıyla TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü), Ankara, 1997, 158 s.
Tarım-İş Sendikası, Sendika Temsilcinin El Kitabı, Yay.No.2, Ankara, 1966, 52 s.
Tarım-İş Sendikası, Sendika Temsilcisinin El Kitabı, Ankara, 1988, 58 s.
Tarım-İş Sendikası, Tarım İlaçları ile Çalışırken Alınacak Tedbirler, Ankara, 1997, 6 s.
Tarım-İş Sendikası, Tarım İşçilerine Çağrı, Ankara, 2004, 8 s.

Tarım-İş Sendikası, Tarım İşçilerinin Hak ve Özgürlükleriyle İlgili ILO Sözleşme ve Tavsiye Kararları, Ankara, 1992, 177 s.

Tarım-İş Sendikası, Tarım ve Orman İşçilerinin İş Yasası Kapsamına Alınması İçin Sunulan Yasa Tasarısı Teklifi, Ankara, 2000, 29 s.

Tarım-İş Sendikası, Tarımda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, 184 Sayılı ILO Sözleşmesi ve 192 Sayılı Tavsiye Kararı, Ankara, 2003, 40 s.

Tarım-İş Sendikası, Tarım-İş Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, 1979, 47 s.
Tarım-İş Sendikası, Tarım-İş Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, 1992, 49 s.

Tarım-İş Sendikası, Tarım-İş Sendikası Ana Tüzüğü, Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliği, Ankara, 1983, 82 s.

Tarım-İş Sendikası, Tarım-İş Sendikası Anatüzüğü ile Birleşik Toplu İş Sözleşmeleri, Ankara, 1980.

Tarım-İş Sendikası, Tarım-İş Sendikası Anatüzüğü ve Yönetmelikler, Ankara, 1984, 170 s.

Tarım-İş Sendikası, Tarım-İş Sendikası Anatüzüğü, Ankara, 1978, 24 s. (Çoğaltma).
Tarım-İş Sendikası, Tarım-İş Sendikası Anatüzüğü, Ankara, 1979, 47 s.
Tarım-İş Sendikası, Tarım-İş Sendikası Anatüzüğü, Ankara, 1982, 52 s.

Tarım-İş Sendikası, Tarım-İş Sendikası Anatüzüğü, Ankara, 1986, 45 s.
Tarım-İş Sendikası, Tarım-İş Sendikası Anatüzüğü, Ankara, 1989, 49 s.
Tarım-İş Sendikası, Tarım-İş Sendikası Anatüzüğü, Ankara, 1992, 49 s.
Tarım-İş Sendikası, Tarım-İş Sendikası Anatüzüğü, Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliği, Ankara, 1984, 82 s.
Tarım-İş Sendikası, Tarım-İş Sendikası Genel Merkezinin 11. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Mali Rapor ve Tahmini Bütçeler, Ankara, 1986, 68 s.
Tarım-İş Sendikası, Tarım-İş Sendikası Yönetmelikleri (16-17 Eylül 1995), Ankara, 1995, 102 s.
Tarım-İş Sendikası, Tarım-İş Sendikası Yönetmelikleri (17-18 Temmuz 1999), Ankara, 1999, 100 s.
Tarım-İş Sendikası, Toplu Sözleşme Düzeni, Yay.No.2, Ankara, 1966, 23 s.
Tarım-İş Sendikası, Türkiye Orman, Topraksu, Tarım ve Tarım Sanayii İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, 1995, 48 s.
Tarım-İş Sendikası, Türkiye Orman, Topraksu, Tarım ve Tarım Sanayii İşçileri Sendikası Yönetmelikleri, Ankara, 1995, 102 s.
Tarım-İş Sendikası, Türkiye Tarım ve Tarım Sanayii İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, 1965, 68 s.
Tarım-İş Sendikası, Türkiye’de Tarım ve Orman İşçilerinin Yasal Sorunları Sempozyumu, Ankara, 1992, 208 s.
Tarım-İş Sendikası, Yönetmelikler, Ankara, 2003, 98 s.
Tarım-İş Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Vakıf Senedi, Ankara, (Tarihsiz), 14 s.

Tarım-Sen Sendikası, Ana Tüzüğü, İstanbul, Mayıs 1992, 37 s.
Tarım-Sen Sendikası, Tarım İşkolu Kamu Çalışanları Sendikası 1. Olağan Merkez Genel Kurulu Faaliyet Raporu, İstanbul, Mayıs 1992, 3 s. (Çoğaltma).
Tarım-Sen Sendikası, Tarım İşkolu Kamu Çalışanları Sendikası Tarım-Sen Ana Tüzüğü, İstanbul, 1991(?), 62 s.
Tarım-Sen Sendikası, Tarım-Sen Çalışma Program Taslağı, İstanbul, Mayıs 1992, 10 s. (Çoğaltma).
Tarınç, O., Hava-İş Sendikası’de Sendikal Mücadele, Bilgi ve Belgeleriyle Bir Sendikal Mücadelenin İç Yüzü (15.3.1974 – 15.6.1975), İstanbul, 1975, 42 s.
Tarih Vakfı, 75. Yılda Çarkları Döndürenler, İstanbul, 1999, 327 s.
Tarih Vakfı, Türkiye’de Çalışma Yaşamı Bibliyografyası, İstanbul, 2000, 320 s.
TARİŞ, Daimi Kadro ve Personel Yönetmeliği, İzmir, 1972, 40 s.
Tarkan, N., Environmental and Laboratory Studies of Benzene-Exposed Workers (Lisansüstü tezi), 1972.
Tarkan, N., Türkiye’de Organik Çözücüler Sorunu (Doktora Tezi), Hacettepe Üniv.Sağlık Bilimleri Fak., 1979.
Tarkent, İ., İşverenin Yönetim Hakkı, İ.Ü.Temel Bilimler Fak.Yay. 1977(?).
Tartan, H., Avrupa Birliği’nde Yasama Faaliyeti ve Sosyal Tarafların Katılımı, Türkiye Kamu-Sen Yay.No.3, Ankara, 2001, 166 s.
Tarus, İ., Ahiler, Çalışma Bakanlığı Yay., Ankara, 1947, 52 s.
Taş, A.K. ve Diğerleri, Kamu Kesiminde Kadın-1990 (Analiz Tabloları), DİE Yay., Ankara, (Tarihsiz), 36 s.
Taşaner, G., Kıdem Tazminatı, TEK Toplu Sözleşme Müdürlüğü Yay., Ankara, 1979, 32 s.
Taşçı, E., Memurlar, Sendikal Haklar ve Türkiye Kamu-Sen, Nüans Kitapçılık, Ankara, 1996, 288 s.
Taşçı, M., HAK-İŞ Türkiye Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu 3.11.1976 Günü Yapılan Basın Toplantısında Yayınlanan Kuruluş Beyannamesi, Hak-İş Yay., Ankara, 1976, 17 s.
Taşçıoğlu, M., Uluslararası Görüşler Açısından Endüstri ve Tarım Sektörlerinde Asgari Geçim, Asgari Ücret Sorunları ve Bu Konular Karşısında Türkiye, Tisa Matb., Ankara, 1971, 294 s.
Taşçıoğlu, M., Yakın ve Ortadoğu Asya ve Uzakdoğu ve Güney Amerika’da Sendika Hürriyeti ve İşçi-İşveren İlişkileri, Ankara, 1977, 328 s.
Taşdelen, H.M., Yurtdışından Kesin Dönüş Yapan Türk İşçi Ailelerinin Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Meseleleri, (Doktora Tezi), İ.Ü.SBE, İstanbul, 1989, 145 s.
Taşkent, S. – Demir, F. – Esoy, A. – Türker, M., Toplumsal Denge ve İstihdam Güvencesi, ÖzÇelik-İş Sendikası Yay., Ankara, 1992, 222 s.
Taşkent, S. – Feyzioğlu, B., Banka ve Sigorta Çalışanları İçin İş Mevzuatı, Basisen Yay.No.29, İstanbul, 1998, 386 s.
Taşkent, S. Son Değişikliklerle İş Hukukunun Temel Yasaları (2. Basım), Banksis Yay.No.30, İstanbul, 1988, 261 s.
Taşkent, S., İnsan Haklarının Uluslararası Dayanakları, Basisen Eğitim ve Kültür Yay. No.27, İstanbul, 1995, 422 s.
Taşkent, S., İş Güvencesi (İşçinin Feshe Karşı Korunması), Belediye-İş Yay., İstanbul, 1991, 111 s.
Taşkent, S., İş Güvencesi ve Yeni Yasal Düzenleme, Belediye-İş Yay., Ankara, 2002, 86 s.
Taşkent, S., İş Hukukunun Temel Yasaları, Banksis Yay.No.4, İstanbul, 1984, 230 s.
Taşkent, S., İşverenin Yönetim Hakkı (Doktora Tezi), İstanbul, 1981, 171 s.
Taşkent, S., Son Değişikliklerle İş Hukukunun Temel Yasaları (2. Basım), Banksis Yay., İstanbul, 1988, 261 s.
Taşkın, M., İş Güvenliği Endüstri Meslek Liseleri, Ankara, 1988, 176 s.
Taşkın, M., İş Güvenliği, Gül Yay., Ankara, 1991, 168 s.
Taşman, B., Bireysel İş Hukuku (2 Cilt), İstanbul, 1998, 840 s.
Tatar, A.S., Maden İşyerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Maden İşyerlerinde Kişisel Koruyucu Kullanılması, Maden İşyerlerindeki Yangınlarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, YODÇEM Yay., Ankara, 1998, 32 s.

Tatar, T. – Aksoy, A. – Ada, E., Türk İşçi Şirketlerinin Verimlilik ve Etkenlik Sorunları, MPM Yay. No. 396, Ankara, 1989, 66 s.
Tatlıdil, E., Returned Migrant Workers in a Turkish City, (Doktora Tezi), Surrey Üniv., İngiltere, 1981.
Tatlıdil, E., The Problems of Turkish Migrant Workers in Almelo-Holland, Surrey Üniv., İngiltere, 1978.
Tayanç,T., Türkiye’de Ücretler ve Enflasyon, YOL-İŞ Sendikası Eğitim Yay., Ankara, 1980, 43 s.
Taylan, B., Küçük Sanayi İşletmelerinde İş Kazaları, (Yüksek Lisans Tezi), Dokuzeylül Üniv. SBE, İzmir, 1988, 128 s.
Taylor, D., Sendikalar ve Komünizm, İstanbul Tekstil, Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası Kültür Yay.No.3, İstanbul, 1963.
Taylor, D., Sendikalar ve Komünizm, Toprak Dergisi Yay.No.16, İstanbul, 1963, 14 s.
Tayşi, Ş., İşçi Eğitimi, TÜRK-İŞ, Ankara, 1973, 12 s. (Çoğaltma).
Tayşi, Ş., İşçinin Eğitimi, Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti, Türkiye’de İşçi-İşveren İlişkileri Semineri, İstanbul, 1973, 12 s. (Çoğaltma).

TCDD Çalışanları ve Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Vakfı, TCDD Çalışanları ve Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Vakfı Senedi, Üyelik, Aidat, Yardım ve Sosyal Hizmetler Yönetmeliği, Ankara, 1994, 16 s.
TCDD Çalışanları ve Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Vakfı, TCDD’de Çalışan Vakıf Üyelerinin Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Araştırma, Ankara, 2001, 49 s.
TCDD Emeklileri ve Mensupları Sosyal Yardım Derneği, TCDD Emeklileri ve Mensupları Sosyal Yardım Derneği Ana Tüzüğü, İstanbul, 1974, 24 s.
TCDD Emeklileri ve Mensupları Sosyal Yardım Derneği, TCDD Emeklileri ve Mensupları Sosyal Yardım Derneği Ana Tüzüğü, İstanbul, 1990, 12 s. (Çoğaltma).
TCDD İşçilerinin Dert ve Dilekleri, Eskişehir, 1962, 16 s.
TCDD Memur ve İşçileri ile Emeklileri Ölüm Yardım Derneği Tüzüğü, Ankara, 1990, 15 s. (Çoğaltma).
TCDD Memur ve İşçileri ile Emeklileri Ölüm Yardım Derneği Tüzüğü, Ankara, 1975, 24 s.
TCDD Memur ve İşçileri ile Emeklileri Ölüm Yardım Derneği, 1975-1976 Çalışma Raporu, Ankara, 1977, (Çoğaltma).
TCDD Memur ve İşçileri ile Emeklileri Ölüm Yardım Derneği, 1988-1989 Çalışma Raporu, Ankara, 1990, 19 s. (Çoğaltma).
TCDD Memur ve İşçileri ile Emeklileri Ölüm Yardım Tüzüğü, Ankara, 1971, 38 s.
TCDD Memur ve İşçileri Yardımlaşma Derneği, 1992-1993 Çalışma Raporu, Ankara, 1994, 15 s.

TCDD Memur ve İşçileri Yardımlaşma Derneği, TCDD Memur ve İşçileri Yardımlaşma Derneği Tüzüğü, Dernek Sermayesini Değerlendirme Yönetmeliği, Genel Kurula Katılacak Delegelere Verilecek Yolluk Yönetmeliği, Ankara, 1970, 43 s.
TCDD Personeli Daimi Memur, Hizmetli, İşçi, Yövmiyeli Teknik Eleman ve Emeklilerine Mahsus Ölüm Yardım Derneği Tüzüğü, Ankara, 1967, 22 s.
TCDD Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı, TCDD Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Resmi Senedi, İzmir, 1990, 12 s.
TCDD, Daimi Memur, Hizmetli, İşçileri ile Emeklilerine Mahsus Ölüm Yardım Cemiyeti Nizamnamesi, Ankara, 1957, 14 s.
TCDD, İş Değerlendirme ve Tatbikatı, İzmir, 1960, 155 s.
TCDD, İş Kanunu, Deniz İş Kanunu, İzmir, 1967, 49 s.
TCDD, Kazalardan Korunma El Kitabı, İzmir, 1959, 68 s.
TCDD, TCDD Beden Yetenekleri ve Psikoteknik Yönetmeliği, İzmir, 1978, 52 s.
TCDD, TCDD Çıraklık Yönetmeliği ile TCDD Çıraklıklarına Ait İç Yönetmelik, İzmir, 1965, 33 s.
TCDD, TCDD İşçileri Talimatnamesi, İzmir, 1954, 45 s.
TCDD, TCDD Memur ve Hizmetlileri Talimatnamesi, İzmir, 1962, 62 s.
TCDD, TCDD Personel Yönetmeliği, İzmir, 1972, 68 s.
Teber, S., İşçi Göçü ve Davranış Bozuklukları, Konuk Yay., İstanbul, 1980, 274 s.

Tek Bank-İş Sendikası, Sendika Üyesi Nasıl Olmalıdır? Tek Bank-İş Eğitim Yay., Ankara, 1975, 12 s.
Tek Bank-İş Sendikası, Yönetime Katılma, Eğitim Yay.No.1, Ankara, 1975(?), 208 s.

Tek Eğitim Büro-İş Sendikası, 1977-1978 Dönemi Çalışma Raporu, Ankara, 1978, 30 s. (Çoğaltma).
Tek Eğitim Büro-İş Sendikası, Devrimci Sendikal Çalışma, Ankara, 1978, 27 s. (Çoğaltma).
Tek Eğitim Büro-İş Sendikası, İşçilerin Yasal Hakları Nelerdir? Yay.No.2, Ankara, 1978, 48 s.
Tek Eğitim Büro-İş Sendikası, Sarı Sendikalar İşçileri Nasıl Satar? Yay.No.4, Ankara, 1978, 48 s.
Tek Eğitim Büro-İş Sendikası, Temel İşçi Eğitimi Nasıl Yapılmalı? Yay.No.1, Ankara, 1978, 40 s.
Tek Eğitim Büro-İş Sendikası, Toplu Sözleşme Nasıl Yapılır? Yay.No.3, Ankara, 1978, 48 s.
Tek Eğitim Büro-İş Sendikası, Toplu Sözleşmede Neler İstemeli? Yay.No.5, Ankara, 1978, 63 s.
Tek Eğitim Büro-İş Sendikası, Tüzük, Ankara, 1978, 26 s.

TEK Gn.Md., Fazla Çalışma Yönetmeliği, Ankara, 1973, 4 s.
TEK Gn.Md., Muamelat El Kitabı, Teknik El Kitabı, Plasman ve İş ve İşgücü Hakkında Bilgi Toplama Hizmetleri, Ankara, 1962, 129 s. (Çoğaltma).
TEK Gn.Md., Personel Yönetmeliği, Ankara, 1973, 45 s.
TEK Gn.Md., Türkiye Elektrik Kurumuna llk Defa Atanacak Olan Personelin Sınav Yönetmeliği, Ankara, 1977, 5 s.
Tekben, Ş., Sendikalı Öğretmen, İstanbul, 1963, 64 s.
Teke, C., Türkiye Haber İş Sendikası Genel Başkanı Cengiz Teke, 9. Olağan Genel Kurulu Açış Konuşması, Ankara, 2002, 18 s.
Tekel Gn.Md., İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesi, Tekel Yay., İstanbul, 1965, 24 s.
Tekel Gn.Md., Sendikaların İş Kolları Yönetmeliği, İstanbul, 1963, 7 s.
Tekel Gn.Md., Yemek Yönetmeliği, İstanbul, 1985, 7 s.
Tekel İçki Fabrikası İşçileri Sendikası, Çalışma Raporu, Gaziantep, 1965, 1 s. (Daktilo)
Tek-Ges-İş Sendikası, Ana Tüzük Taslağı, (Tarihsiz), 21 s. (Çoğaltma).
Tek-Ges-İş Sendikası, Anatüzük, 1979, 80 s.
Tek-Ges-İş Sendikası, Genel Kurul Çalışma Raporu, Ankara, 1979, 136 s.
Tek-Ges-İş Sendikası, Genel Kurul Kararları (14-17 Mayıs 1979), Ankara, 1979, 16 s.
Tek-Ges-İş Sendikası, Türkiye Elektrik Kurumu Tesis İşçileri Sendikası 3. Olağanüstü Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (8-9 Ekim 1976), Ankara, 1976, 61 s. (Çoğaltma).

Tekgıda-İş Sendikası Adana 1 No.lu Şube, 3. Genel Kurul Faaliyet Raporu (14.3.1976), Adana, 1976, 4 s. (Çoğaltma).
Tekgıda-İş Sendikası Adana 11 No.lu Şube, Faaliyet Raporu (1970-1972), Adana, 1972, 3 s. (Çoğaltma).
Tekgıda-İş Sendikası Ankara 3 No.lu Şube, 3. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu, Ankara, 1977, 16 s. (Çoğaltma).
Tekgıda-İş Sendikası Ankara 3 No.lu Şube, 3. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu, Ankara, 1977, 16 s. (Çoğaltma).
Tekgıda-İş Sendikası Bursa 1. No.lu Şube, 1. Dönem Çalışma ve Hesap Raporu, Bursa, 1972, 11 s.
Tekgıda-İş Sendikası Bursa Şubesi, Tekgıda-İş Sendikası Bursa Şubesinin 8. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Çalışma ve Hesap Raporudur (19.8.1989-18.7.1992), Bursa, 1992, 36 s.
Tekgıda-İş Sendikası Doğu Karadeniz Bölge Merkez Şubesi (Trabzon), 4. Olağan Genel Kurulu Çalışma ve Hesap Raporu, Trabzon, 1982, (Çoğaltma).
Tekgıda-İş Sendikası Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Şubesi, 11. Olağan Genel Kurul Faaliyet ve Hesap Raporu, Malatya, 2003, 66 s.
Tekgıda-İş Sendikası Ege Bölge Merkez Şubesi, 4. Dönem Faaliyet Raporu (1978-1982), 1982, 95 s.

Tekgıda-İş Sendikası Ege Bölge Şubesi, 8. Dönem Faaliyet,Denetim ve Hesap Raporu (22 Ekim 1989 – 28 Haziran 1992), İzmir, 1992, 135 s.
Tekgıda-İş Sendikası Ege Bölgesi Merkez Şubesi, 1. Dönem Faaliyet Raporu, İzmir, 1972, 48 s.
Tekgıda-İş Sendikası Ege Bölgesi Merkez Şubesi, 2. Dönem Faaliyet Raporu (24.12.1971 – 24.1.1975), İzmir, 1975, 56 s.
Tekgıda-İş Sendikası Ege Bölgesi Merkez Şubesi, 3.Dönem Faaliyet Raporu (1975-1978), İzmir, 1978, 84 s.
Tekgıda-İş Sendikası Karadeniz Çay Sanayii Merkez Şubesi (Rize), 1. Genel Kurulu İdari-Mali Faaliyet Raporu (27.11.1970), Rize, 1970, 46 s. (Çoğaltma).
Tekgıda-İş Sendikası Karadeniz Çay Sanayii Rize Bölge Şubesi, 7. Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu, İstanbul, 1989, 136 s.
Tekgıda-İş Sendikası Karadeniz Çay Sanayii Rize Bölge Şubesi, 8. Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (3 Ekim 1992), İstanbul, 1992, 140 s.
Tekgıda-İş Sendikası Karadeniz Çay Sanayii Rize Bölge Şubesi, 9. Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (3 Eylül 1995), İstanbul, 1995.
Tekgıda-İş Sendikası Karadeniz Çay Sanayii Rize Merkez Şubesi, 2. Genel Kurulu İdari ve Mali Murakabe Raporları (9 Nisan 1974), Rize, 1974, 88 s., (Çoğaltma).
Tekgıda-İş Sendikası Karadeniz Çay Sanayii Rize Merkez Şubesi, 3. Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (15 Nisan 1977), İstanbul, 1977, 113 s.
Tekgıda-İş Sendikası Karadeniz Çay Sanayii Rize Merkez Şubesi, 4. Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (26 Nisan 1980), İstanbul, 1980, 128 s.
Tekgıda-İş Sendikası Malatya Merkez Şube, 3. Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu, İstanbul, 1977, 87 s.
Tekgıda-İş Sendikası Marmara ve Trakya Merkez Şubesi, 1. Dönem Faaliyet Raporu (1969-1971), İstanbul, 1972, 44 s.
Tekgıda-İş Sendikası Marmara ve Trakya Merkez Şubesi, 1975-1977 Yılları Denetim Kurulu Raporları, İstanbul, 1978, 88 s.
Tekgıda-İş Sendikası Marmara ve Trakya Merkez Şubesi, 2. Genel Kurul Çalışma Raporu (14 Mart 1975), İstanbul, 1975, 206 s.

Tekgıda-İş Sendikası Marmara ve Trakya Merkez Şubesi, 3. Genel Kurul Çalışma ve Mali Rapor, İstanbul, 1978, 279 s.
Tekgıda-İş Sendikası Orta Anadolu Ankara Bölge Merkez Şubesi, 2.Genel Kurulu İdari ve Mali Raporu (1971-1974), Ankara, 1974, (Çoğaltma).
Tekgıda-İş Sendikası Orta Anadolu Ankara Bölge Merkez Şubesi, 2.Genel Kurulu İdari ve Mali Raporu (1971-1974), Ankara, 1974, (Çoğaltma).
Tekgıda-İş Sendikası Orta Anadolu Bölge Şubesi, 6. Genel Kurul Çalışma ve Mali Rapor, Ankara, 1986, 31 s.
Tekgıda-İş Sendikası Rize Bölge Şubesi, 5. Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu, 1983, 107 s.
Tekgıda-İş Sendikası Rize Bölge Şubesi, 6. Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu, 1986, 133 s.
Tekgıda-İş Sendikası Samsun Bölge Şubesi, 6. Genel Kuruluna Sunulan Çalışma ve Mali Raporu, Samsun, 1986, (Çoğaltma).
Tekgıda-İş Sendikası Samsun Merkez Şubesi, 3. Genel Kuruluna Sunulan Çalışma ve Mali Raporu (30 Mayıs 1977), Samsun, 1977, (Çoğaltma).
Tekgıda-İş Sendikası Samsun Merkez Şubesi, 4. Genel Kuruluna Sunulan Çalışma ve Mali Raporu, Samsun, 1980, 50 s.
Tekgıda-İş Sendikası Trabzon Bölge Şubesi, 6. Genel Kurulu Çalışma ve Mali Rapor, Trabzon, 1986, (Çoğaltma).
Tekgıda-İş Sendikası Trabzon Bölge Şubesi, 7. Genel Kurulu Çalışma ve Mali Rapor, Trabzon, 1989, (Çoğaltma).
Tekgıda-İş Sendikası XI No.lu Şube, 3. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (1975-1977), İstanbul, 1977, 16 s.

Tekgıda-İş Sendikası, 10. Genel Kurul Çalışma Raporu, İstanbul, 1995, 362 s.
Tekgıda-İş Sendikası, 11. Genel Kurul Çalışma Raporu (47. Yıl), İstanbul, 1999, 456 s.
Tekgıda-İş Sendikası, 12. Genel Kurul Çalışma Raporu, İstanbul, 2003, 83 s.
Tekgıda-İş Sendikası, 150 Soruda Sosyal Sigorta Hakları, İstanbul, (Tarihsiz) 127 s.
Tekgıda-İş Sendikası, 150 Soruda Sosyal Sigorta Hakları, İstanbul, 1974, 118 s.
Tekgıda-İş Sendikası, 1969-1971 Çalışma Dönemi Genel Denetim Kurulu Raporu, İstanbul, 1972 (Çoğaltma).
Tekgıda-İş Sendikası, 1969-1971 Dönemi Faaliyet ve Mali Raporu (Mart 1972), İstanbul, 1972, 464 s.
Tekgıda-İş Sendikası, 1972-1974 Çalışma Dönemi Mali Raporu, İstanbul, 1975, 109 s.
Tekgıda-İş Sendikası, 1972-1974 Dönemi Çalışma Raporu (Mart 1975), İstanbul, 1975, 377 s.
Tekgıda-İş Sendikası, 1972-1974 Dönemi Mali Raporu, İstanbul, 1975, 109 s.

Tekgıda-İş Sendikası, 1975-1977 Çalışma Dönemi Mali Raporu ve Tahmini Bütçe, İstanbul, 1978, 62 s.
Tekgıda-İş Sendikası, 1975-1977 Dönemi Çalışma Raporu (Mart 1978), İstanbul, 1978.
Tekgıda-İş Sendikası, 1978-1981 Çalışma Dönemi, Genel Yönetim Kurulu 2. Toplantısına Sunulan İcra Kurulu Raporu, 20 Eylül 1978, İstanbul, İstanbul, 1978 (Çoğaltma).
Tekgıda-İş Sendikası, 1978-1981 Çalışma Dönemi, Genel Yönetim Kurulu 3.Toplantısına Sunulan İcra Kurulu Raporu, 14 Nisan 1979, Ankara, İstanbul, 1979 (Çoğaltma).
Tekgıda-İş Sendikası, 1978-1981 Çalışma Dönemi, Genel Yönetim Kurulu 4. Toplantısına Sunulan İcra Kurulu Raporu, 10 Ocak 1980, İstanbul, (Çoğaltma).
Tekgıda-İş Sendikası, 5. Genel Kurul Çalışma Raporu (15 Mayıs 1982), İstanbul, 1982.
Tekgıda-İş Sendikası, 6. Genel Kurul Mali Rapor, Tahmini Bütçe, Denetim Kurulu Raporu, İstanbul, 1983, 59 s.
Tekgıda-İş Sendikası, 6. Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (3-4 Aralık 1983), İstanbul, 1983, 242 s.
Tekgıda-İş Sendikası, 7. Genel Kurul Çalışma Raporu (21-23 Kasım 1986), İstanbul, 1986, 285 s.
Tekgıda-İş Sendikası, 7. Genel Kurul Mali Rapor, Tahmini Bütçe, Denetim Kurulları Raporları (21-23 Kasım 1986), İstanbul, 1986, 63 s.
Tekgıda-İş Sendikası, 8. Genel Kurul Çalışma Raporu (17-19 Kasım 1989), İstanbul, 1989, 357 s.
Tekgıda-İş Sendikası, 8. Genel Kurulu Mali Rapor, Tahmini Bütçe, Denetim Kurulları Raporları, İstanbul, 1989, 79 s.
Tekgıda-İş Sendikası, 9. Genel Kurul Çalışma Raporu (12-15 Kasım 1992), İstanbul, 1992, 304 s.
Tekgıda-İş Sendikası, 9. Genel Kurulu Mali Rapor, İstanbul, 1992, 74 s.
Tekgıda-İş Sendikası, Anatüzük, İstanbul, 1975, 62 s.
Tekgıda-İş Sendikası, Anatüzük, İstanbul, 1978, 56 s.
Tekgıda-İş Sendikası, Barış, Demokrasi, Toplumsal Eşitlik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun, İstanbul, 2003, 72 s.
Tekgıda-İş Sendikası, Başkanlar Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Raporu (11 Ekim 1984), İstanbul, 1984, 136 s.
Tekgıda-İş Sendikası, Başlangıçtan 1960’a Kadar Dünyada ve Türkiye’de İşçi ve Sendikacılık Hareketlerinde Önemli Olaylar – Aşamalar, İstanbul, 1975, 126 s.
Tekgıda-İş Sendikası, Binyılların Kavşağında Türkiye’nin Toplumsal Gerçekleri, 1, İstanbul, 2003, 330 s.
Tekgıda-İş Sendikası, Binyılların Kavşağında Türkiye’nin Toplumsal Gerçekleri, 2, İstanbul, 2003, 128 s.
Tekgıda-İş Sendikası, Ders Notları: Sendika Temsilcilerine Önerilen Bilgiler, İstanbul, 1973, 8 s.
Tekgıda-İş Sendikası, İşkolları Yönetmeliğinin 5 Sıra Numaralı İşkolu 20, 21, 22 Numaralı Sanayi Gruplarındaki 2411 İşyerinde Çalışan Tekgıda-İş Sendikası Üyelerine Uygulanan Toplu İş Sözleşmelerinin Analizi, İstanbul, 1975, 269 s.
Tekgıda-İş Sendikası, Kamu İşletmeciliğinde Yeni Arayışlar Adına Tekel’in Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Genel İlkeler, İstanbul, 2001, 48 s.
Tekgıda-İş Sendikası, Nice 50 Yıllara, İstanbul, 2002, 72 s.
Tekgıda-İş Sendikası, Özelleştirme ve Sonuçları Sempozyumu (18 Kasım 1993), Eğitim Yay. No. 1, İstanbul, 1993, 141 s.
Tekgıda-İş Sendikası, Rakamlar Yalan Söylemez! Tekel Gerçeği, İstanbul, 2003, 51 s.
Tekgıda-İş Sendikası, Sendika Temsilcileri İçin Genel Bilgiler, İstanbul, 2001, 144 s.

Tekgıda-İş Sendikası, Sendikalar Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, İstanbul, 1972, 107 s.
Tekgıda-İş Sendikası, Tekel Gerçeği, İstanbul, 2003, 47 s.
Tekgıda-İş Sendikası, Tekel Neden Özelleştirilmemeli, İstanbul, 2003, 27 s.
Tekgıda-İş Sendikası, Tekgıda-İş Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1984, 48 s.
Tekgıda-İş Sendikası, Tekgıda-İş Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1993, 48 s.
Tekgıda-İş Sendikası, Tekgıda-İş Sendikası Genel Kurul Yönetmeliği, Sendika İşyeri Temsilcileri Yönetmeliği, Personel Yönetmeliği, Yolluk Yönetmeliği, Grev Yönetmeliği, İstanbul, 1973, 95 s.
Tekgıda-İş Sendikası, Tekgıda-İş Sendikası Genel Kurul Yönetmeliği, Sendika İşyeri Temsilcileri Yönetmeliği, Grev Yönetmeliği, Personel Yönetmeliği, Yolluk Yönetmeliği, İstanbul, 1975, 90 s.
Tekgıda-İş Sendikası, Tekgıda-İş Sendikası Genel Merkezi, 1973(?), 24 s.
Tekgıda-İş Sendikası, Tekgıda-İş Sendikası Yönetmelikleri, İstanbul, 1990.
Tekgıda-İş Sendikası, Temel Haklar ve Sendikal Bilgiler, İstanbul, 2000, 144 s.
Tekgıda-İş Sendikası, TÜRK-İŞ 10. Genel Kuruluna Sunduğu Öneriler, İstanbul, 1976, 13 s.
Tekgıda-İş Sendikası, Türkiye Tütün Müskirat Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1987, 48 s.
Tekgıda-İş Sendikası, Türkiye Tütün Müskirat Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1973, 62 s.
Tekgıda-İş Sendikası, What Is It and What Does It Do ? İstanbul, 1973, 16 s.
Tekil, F., İş Hukuku, İstanbul, 1981, 286 s.
Tekin, A., Hacı Bektaş Veli, Makalat, Konuşmaları, Öğütleri, Sağlık-İş Yay., Ankara, 2002, 141 s.
Tekin, A., Türkiye’de 1963’ten Sonraki Sendikal Gelişmelerde Siyasal ve Sosyal Eğilimler, İ.Ü.Ed.Fak.Sos.Kürs.Lisans Tezi, İstanbul, 1967.
Tekin, I., Grundzüge der Rechtlichen Regelung der Türkischen Sozialversicherung im Hinblick auf die Deutsche Gestaltung, (Doktora Tezi), Köln, 1955.
Tekin, T., Uluslararası Sendikal Hareket, Türkiye ve DSF’nin 9. Kongresi, Konuk Yay.No.61, İstanbul, 1978, 231 s.
Tekinel, O., Türkiye’de İstihdam Durumu, Çukurova Üniv. Ziraat Fak.Yay., Adana, 1991, 4 s.

TEK-İŞ Sendikası, 5. Genel Kuruluna Sunulan Çalışma ve Mali Raporu, Ankara, 1973, 71 s. (Çoğaltma).
TEK-İŞ Sendikası, TEK-İŞ Anatüzüğü, Ankara, 1972, 20 s. (Çoğaltma).
TEK-İŞ Sendikası, Türkiye Enerji İstihsal Tevzi ve Tesis İşçileri Sendikası 6. Dönem Genel Kurul Çalışma Raporu, Ankara, 1975, 115 s.
TEK-İŞ Sendikası, Türkiye Enerji İstihsal Tevzi ve Tesis İşçileri Sendikası 7. Genel Kurul Çalışma Raporu, Ankara, 1977, 110 s.

TEK-KO, Sınırlı Sorumlu Türkiye Elektrik Kurumu Memur ve Hizmetlileri Yardımlaşma ve Tüketim Kooperatifi Tüzüğü, Ankara, (Tarihsiz), 40 s.
Tekman, O.N., Sigortalı Açısından Sosyal Sigortalar Kanunu Uygulaması, Teksif Sendikası Yay., Ankara, 1982, 236 s.
Tekman, O.N., Sigortalılar İçin Sosyal Sigortalar Kanunu Uygulaması, Türk-İş Yay.No. 159, Ankara, 1984, 203 s.
Teknik Elemanların Devrimci Birliği, Tüted Ankara Şubesi Görüşler ve Çalışma Programı, Ankara, 1978, 27 s.
Teknik Elemanların Sendikal Haklara Kavuşmaları ve Teknik Elemana İş Kanununun Getirecekleri, Türkiye I. Teknik Eleman Kurultayı, Ankara, 1974, 10 s.
Teknik Personel İş Kanunu Tasarısı Taslağı, 1. Teknik Eleman Kurultayı, Ankara, 1974, 8 s.
Teknik Sağlık Mensupları Derneği, Teknik Sağlık Mensupları Derneği İçtüzüğü, Ankara, 1989(?), 12 s. (Çoğaltma).
Teknik-İş Sendikası, 3. Genel Kurul Çalışma Raporu (Ekim 1976), Ankara, 1976, 41 s. (Çoğaltma).
Teknik-İş Sendikası, Anatüzük, Ankara, 1967, 52 s.
Teknik-İş Sendikası, Teknik-İş Sendikası Eğitim Broşürü, Ankara, 1976(?), 84 s.
Teknik-İş Sendikası, Türkiye Ticaret, Banka, Sigorta, Büro ve Eğitim İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, 1976, 55 s.
Teksen Sendikası, 4-10195 Sayılı Kararnameye Göre Çalışanlar, Çalışmış Olanlar ve de Emeğini Satan Tüm Teknik Elemanlar Ne Düşünüyor, Teksen Yay.No.1, İstanbul, 1970, 7 s.

Teksif Sendikası Adana Şubesi, Çalışma Raporu (12.8.1962 – 22.12.1963), Adana, 1963, 31 s.
Teksif Sendikası Antalya Şubesi, Teksif Antalya Şubesi’nin 4. Kongresine Sunulan Faaliyet Raporudur, Antalya, 1968, 8 s. (Çoğaltma).
Teksif Sendikası Balıkesir Şubesi, 11. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (21 Eylül 1986), Balıkesir, 1986, 20 s (Çoğaltma).
Teksif Sendikası Balıkesir Şubesi, 12. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu, Balıkesir, 1989, (Çoğaltma).
Teksif Sendikası Balıkesir Şubesi, 13. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (17 Mayıs 1992), Balıkesir, 1992, 11 s. (Çoğaltma).
Teksif Sendikası Balıkesir Şubesi, 14. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (30 Nisan 1995), Balıkesir, 1995, 13 s. (Çoğaltma).
Teksif Sendikası Bursa Pilot Sanayii Şubesi, 2. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (7 Eylül 1980), Bursa, 1980, 52 s.

Teksif Sendikası Bursa Şubesi, 9. Devre 10. Dönem Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (20 Temmuz 1986), Bursa, 1986.
Teksif Sendikası Çerkezköy Şubesi, 5. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu (21 Eylül 1986), Çerkezköy, 1986, 49 s.
Teksif Sendikası Gaziantep Şubesi, 1. İdare Heyeti Faaliyet Raporudur, Gaziantep, 1963, 5 s. (Çoğaltma).
Teksif Sendikası Gaziantep Şubesi, 6. Dönem Çalışma Raporu (1976-1979), Gaziantep, 1979, 25 s.
Teksif Sendikası Gaziantep Şubesi, Faaliyet Raporu (9.1.1966), Gaziantep, 1966, 4 s. (Çoğaltma).
Teksif Sendikası İskenderun Şubesi, Faaliyet Raporu (15.10.1967 – 26.10.1969), İskenderun, 1969, 3 s. (Çoğaltma).

Teksif Sendikası İzmir Merkez Şubesi, Teksif Sendikası Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası İzmir Merkez Şubesi 3. Devre Faaliyet Raporu (1965-1967), İzmir, 1967, 20 s. (Çoğaltma).
Teksif Sendikası İzmir Şubesi, 8. Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (29 Kasım 1981), İzmir, 1981, 27 s. (Çoğaltma).
Teksif Sendikası İzmir Şubesi, 8. Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (29 Kasım 1981), İzmir, 1981, 27 s. (Çoğaltma).
Teksif Sendikası Manisa Şubesi, Teksif Sendikası Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikasının Manisa Şubemizin 12.7.1964 – 31.8.1966 Tarih Arası Faaliyet Raporudur, Manisa, 1966, 6 s. (Çoğaltma).
Teksif Sendikası Mersin Şubesi, Çalışma Raporu (15.5.1966 – 7.7.1968), Mersin, 1968, 6 s. (Çoğaltma).
Teksif Sendikası Mersin Şubesi, Çalışma Raporu (22.4.1973 – 28.3.1976), Mersin, 17 s. (Çoğaltma).
Teksif Sendikası Mersin Şubesi, Teksif Sendikası Mersin Şubesi’nin 8.12.1963 Tarihinden 8.5.1966 Tarihine Kadar Yürütme ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporudur, Mersin, 1966, 11 s. (Çoğaltma).
Teksif Sendikası Mersin Şubesi, Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası Mersin Şubesinin 1.4.1962’den 3.11.1963 Gününe Kadar Çalışma Raporu, Mersin, 1963, 12 s.
Teksif Sendikası Mersin Şubesi, Yürütme ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (8.12.1963 – 8.5.1966), Mersin, 1966, 11 s. (Çoğaltma).
Teksif Sendikası Tarsus Şubesi, İkinci Devre Çalışma Raporu (24.7.1966), Tarsus, 1966, 5 s. (Çoğaltma).
Teksif Sendikası, 10. Genel Kurul Genel Denetim Kurulu Raporu (26.4.1982 – 31.10.1983), Ankara, 1983, 14 s.
Teksif Sendikası, 10. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (2 Aralık 1983), Ankara, 1983, 147 s.
Teksif Sendikası, 10. Genel Kurula Sunulan Mali Rapor (2 Aralık 1983), Ankara, 1983, 83 s.
Teksif Sendikası, 10. Genel Kuruluna Sunulan Ek Mali Rapor, 31.10.1983 – 30.11.1983, Ankara, 1983, 14 s.
Teksif Sendikası, 11. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (20-23 Kasım 1986), Ankara, 1986, 258 s.
Teksif Sendikası, 11. Genel Kurula Sunulan Mali Rapor, Ankara, 1986, 195 s.
Teksif Sendikası, 11. Genel Kuruluna Sunulan 1.11.1986 – 31.10.1989 Tarihleri Arası 3 Yıllık Tahmini Bütçe Teklifi, Ankara, 1986, 66 s. (Çoğaltma).
Teksif Sendikası, 11. Genel Kuruluna Sunulan Ek Mali Rapor (30.9.1986-31.10.1986), Ankara, 1986, 22 s. (Çoğaltma).
Teksif Sendikası, 11. Olağan Genel Kurul Tutanağı (20-23 Kasım 1986), Ankara, 1986, 234 s. (Çoğaltma).
Teksif Sendikası, 12 Eylül 1980 Sonrası TÜRK-İŞ, Ankara, 1986, 24 s.
Teksif Sendikası, 12. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (3-5 Kasım 1989), Ankara, 1989, 240 s.
Teksif Sendikası, 12. Genel Kurulu Genel Denetleme Kurulu Raporu, Ankara, 1989, (Çoğaltma).
Teksif Sendikası, 12. Genel Kuruluna Sunulan 1.11.1989-31.10.1992 Tarihleri Arası Üç Yıllık Tahmini Bütçe Teklifi, Ankara, 1989, 75 s.
Teksif Sendikası, 12. Genel Kuruluna Sunulan Ek Mali Rapor (1.10.1989-25.10.1989), Ankara, 1989, 25 s. (Çoğaltma).
Teksif Sendikası, 13. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (6-8 Kasım 1992), Ankara, 1992, 228 s.
Teksif Sendikası, 14. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu, Ankara, 1995, 275 s.
Teksif Sendikası, 1475 Sayılı İş Kanunu, Yay.No.69.
Teksif Sendikası, 15. Genel Kurul Çalışma Raporu (9-11 Temmuz 1999), Ankara, 1999, 253 s.
Teksif Sendikası, 16. Genel Kurul Çalışma Raporu (9-10-11 Mayıs 2003, Ankara), Ankara, 2003, 283 s.
Teksif Sendikası, 2 Aralık 1983 Tarihli 10. Genel Kuruluna Sunulan 2 Aralık 1983 – 2 Aralık 1986 Tarihleri Arası 3 Yıllık Tahmini Bütçe Teklifi, Ankara, 1986, 59 s.
Teksif Sendikası, 274 Sayılı Kanun, Yay.No.105.

Teksif Sendikası, 274 Sayılı Sendikalar Kanunu, Yay.No.53.
Teksif Sendikası, 3. Devre Genel Kurula Sunulan İdari Rapordur, (Tarihsiz), (Çoğaltma).
Teksif Sendikası, 3. Devre Genel Kurula Sunulan İstanbul Şubemiz ile İlgili Rapordur, (Tarihsiz) (Çoğaltma).
Teksif Sendikası, 3. Devre Genel Kurula Sunulan Mali Rapor (31.7.1965), Ankara, 1965, 61 s. (Çoğaltma).
Teksif Sendikası, 3. Kongre (9.8.1953-3.9.1958) Raporlar, İstanbul, 5.9.1958, İstanbul, 1958, 230 s.
Teksif Sendikası, 4. Genel Kurul Çalışma Raporu, Ankara, 1969, 280 s.
Teksif Sendikası, 5. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu, Ankara, 1971, 397 s.
Teksif Sendikası, 6. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (Mayıs 1974), Ankara, 1974, 584 s.
Teksif Sendikası, 6. Genel Kurula Sunulan Mali Rapor (1 Mayıs 1971 – 31 Mart 1974), Ankara, 1974, 80 s.
Teksif Sendikası, 7. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (Ekim 1976), Ankara, 1976, 608 s.
Teksif Sendikası, 8. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (Mayıs 1979), Ankara, 1979, 608 s.
Teksif Sendikası, 9. Genel Kurul, 3 Yıllık Tahmini Bütçe ile Profesyonel ve Amatör Yöneticiler İçin Ücret ve Ödenekler Yönetmeliği, Ankara, 1982, (Çoğaltma).
Teksif Sendikası, 9. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (26 Nisan 1982), Ankara, 1982, 376 s.
Teksif Sendikası, 931 Sayılı İş Kanunu, Yay.No.34.
Teksif Sendikası, Anayasa, İş Kanunu, Sendikalar Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, Dernekler Kanunu, Ankara, 1999, 336 s.

Teksif Sendikası, Anayasa, Yay.No.14.
Teksif Sendikası, Anayasa, Yay.No.71.
Teksif Sendikası, Asgari Ücret Dosyası, Ankara, 2003, 103 s.
Teksif Sendikası, Asgari Ücret Raporu, , İstanbul, 1963, 25 s.
Teksif Sendikası, Avrupa Komünizmi, Yay. No. 206, Ankara, 1979, 45 s.
Teksif Sendikası, Avrupa’da Sendikacılık Hareketi, Mektupla Öğretim Yay.No.10, Ankara, 1973, 32 s.
Teksif Sendikası, Basında (1995-1999) Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası ve Tekstil Sektörü, Ankara, 1999, 120 s.
Teksif Sendikası, Basında Teksif Sendikası, Ankara, 2003, 96 s.
Teksif Sendikası, Başkanlar Kuruluna Sunulan 10. Devre 2. Dönem Çalışma Raporları (5 Aralık 1979), Ankara, 1979, 44 s. (Çoğaltma).
Teksif Sendikası, Başkanlar Kuruluna Sunulan 10. Devre 5. Dönem Çalışma Raporları (27 Mayıs 1981), Ankara, 1981, 39 s. (Çoğaltma).
Teksif Sendikası, Başkanlar Kuruluna Sunulan 12. Devre 1. Dönem Çalışma Raporları (16-18 Mayıs 1984), Ankara, 90 s. (Çoğaltma).
Teksif Sendikası, Beş Konulu Araştırma (Teksif Sendikası Üyelerinin Sosyal Durumları ve Çeşitli Eğilimleri ve diğer Araştırmalar), Yay.No.210, Ankara, 1979, 221 s.
Teksif Sendikası, Beşeri İlişkiler ve İşyeri Temsilciliği, Mektupla Öğretim Yay.No.12, Ankara, 1973, 20 s.
Teksif Sendikası, Çalışma Raporu (19-22 Mayıs 1967), Ankara, 1967, 232 s.
Teksif Sendikası, Demokrasi Yolunda Türk-İş, Çalışma Takvimi: 1987-1989, Ankara, 1989, 44 s.
Teksif Sendikası, Dünden Bugüne Teksif Sendikası, Ankara, 1977, 30 s.
Teksif Sendikası, Dünden Bugüne Teksif Sendikası, Yay.No.64, 1970, 23 s.
Teksif Sendikası, Dünyada ve Türkiye’de Tekstil Sanayii, Ankara, 1992, 101 s.
Teksif Sendikası, DYF-İŞ, Şeker-İş Sendikası, Likat-İş Sendikası, Tarım-İş Sendikası, Tes-İş Sendikası, Genel-İş Sendikası, Sağlık-İş, Memur mu, İşçi mi? Ankara, 1975(?), 54 s.
Teksif Sendikası, Eğitmenler İçin Öğretim Kılavuzu, Yay.No.6.
Teksif Sendikası, Endüstriyel Demokrasi, Mektupla Öğretim Yay.No.2, Ankara, 1973, 20 s.
Teksif Sendikası, Genel Gerekçe ve Son Değişikliklerle 274 Sayılı Sendikalar Kanunu, Yay.No.53, Ankara, (Tarihsiz), 55 s.
Teksif Sendikası, İç Hizmetler Yönetmeliği, İç Yönetmeliği, Ankara, 1964, 35 s.
Teksif Sendikası, İş Hukuku ve İş Kanunu, Mektupla Öğretim Yay.No.8, Ankara, 1973, 24 s.
Teksif Sendikası, İş Kanunu, Sendikalar Kanunu ile Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (İş Güvencesi Kanunu), Ankara, 2003, 16 s.
Teksif Sendikası, İş Kazaları, Mektupla Eğitim Kursu Yardımcı Yay.Dizisi No.1, Ankara, (Tarihsiz), 12 s.
Teksif Sendikası, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzük (Tarihsiz, 1974-1977 dönemi).
Teksif Sendikası, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Mektupla Öğretim Yay.No.7, Ankara, 1973, 32 s.
Teksif Sendikası, Mehmet’in Öyküsü, Ankara, (Tarihsiz), 16 s.
Teksif Sendikası, Ortak Pazar (AET), Mektupla Öğretim Yay.No.11, Ankara, 1973, 20 s.
Teksif Sendikası, Sendika Temsilcisi Toplantıları İçin Tavsiyeler, Yay. No.3, Ankara, 1965, 24 s.
Teksif Sendikası, Sendika Temsilcisinin El Kitabı, Yay.No.5, Ankara, 1965, 56 s.
Teksif Sendikası, Sendika Üyeleri ile Temas Kurmak, Yay.No.2, Ankara, 1965, 24 s.
Teksif Sendikası, Sendika Üyeleriyle Temas Kurmak, Yay.No.2, Ankara, 1965, 24 s.
Teksif Sendikası, Sendikacılığın ABC’si, Yay.No.1, Ankara, 1965, 16 s.
Teksif Sendikası, Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun, İşkolları Tüzüğü, Yönetmelik, Ankara, 1983, 31 s.
Teksif Sendikası, Siz ve Sendika, Yay.No.4, Ankara, 1965, 14 s.
Teksif Sendikası, Son Değişiklikleriyle 1475 Sayılı İş Kanunu, Ankara, 1995, 76 s.
Teksif Sendikası, Son Değişiklikleriyle 1475 Sayılı İş Kanunu, Ankara, 83 s.
Teksif Sendikası, Son Değişiklikleriyle 275 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, Ankara, 1976, 71 s.
Teksif Sendikası, Son Değişiklikleriyle 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, Ankara, 1995, 46 s.
Teksif Sendikası, Sosyal Sigortalar Kanunu, Ankara, (Tarihsiz), 238 s.
Teksif Sendikası, Sosyal Sigortalar Kanunu, Ankara, 1970, 97 s.
Teksif Sendikası, Sosyal Sigortalar Kanununun Uygulanması, Mektupla Öğretim Yay.No.5, Ankara, 1973, 36 s.
Teksif Sendikası, Tarihçe, Genel Merkez, Teşkilat, Yöneticiler, Şubeler, Delegeler, 137 s.
Teksif Sendikası, Teksif Sendikası (İngilizce), 1967, Ankara, 19 s.
Teksif Sendikası, Teksif Sendikası Bayan İşçiler Sempozyumu, Ankara, 1990, 137 s.
Teksif Sendikası, Teksif Sendikası: Teşkilat, Yöneticiler, Şubeler, Delegeler, Ankara, 1995, 116 s.
Teksif Sendikası, Tekstil Sanayiinde Kadın İşçilerin Sorunları Projesi Ulusal Konferans, Ankara, 1976.

Teksif Sendikası, Teşvikli Ücret Sistemi Esasları Teklifi, Ankara, (Tarihsiz), 14 s.
Teksif Sendikası, Teşvikli Ücret Sistemi Seminer Notları, Yay.No.137.
Teksif Sendikası, Toplu Pazarlık, İşyerinde Demokrasi, Yay. No. 207, Ankara, 1979, 45 s.
Teksif Sendikası, Toplu Sözleşme Düzeni, Mektupla Öğretim Yay.No.3, Ankara, 1973, 32 s.
Teksif Sendikası, Türk İş Hareketi ve Teksif Sendikası, Mektupla Öğretim Yay.No.9, Ankara, 1973, 32 s.
Teksif Sendikası, Türkiye DHMİ Merkez Şubesi Hakkında Mali Müşavir Raporu, Ankara, 1965, 32 s.
Teksif Sendikası, Türkiye Ekonomisi (Milli Gelir ve Nüfus), Mektupla Öğretim Yay.No.6, Ankara, 1973, 40 s.
Teksif Sendikası, Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası Tüzüğü ve Yönetmeliği, Ankara, 1962, 39 s.
Teksif Sendikası, Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası Tüzüğü, Ankara, 1962, 31 s.
Teksif Sendikası, Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası Tüzüğü, Ankara, 1964, 31 s.
Teksif Sendikası, Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası Tüzüğü, Ankara, 1963, 31 s.
Teksif Sendikası, Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası Tüzüğü, Ankara, 1966, 32 s.
Teksif Sendikası, Türkiye’de Dokuma ve Hazır Giyim Sektörü, Yay. No. 216, Ankara, 1989, 57 s.
Teksif Sendikası, Türkiye’de Fiat Artışları ve İşçi Ücretleri ve Diğer Araştırmalar, Ankara, (Tarihsiz), 168 s.
Teksif Sendikası, Türkiye’de İşçi Sendikaları ve Siyasi Partilerle İlişkileri, Yay.No.208, Ankara, 1979, 151 s.
Teksif Sendikası, Türkiye’de Teksif Sendikası, Yay.No.66.
Teksif Sendikası, Türkiye’de Vergiler ve 1978 Vergi Tasarısı, Yay.No.209, Ankara, 1979, 238 s.
Teksif Sendikası, Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Durumu, Yay. No. 217, Ankara, 1989, 74 s.
Teksif Sendikası, Tüzük, Ankara, 1982, 62 s.
Teksif Sendikası, Tüzük, Ankara, 1983, 88 s.
Teksif Sendikası, Tüzük, Ankara, 1986, 109 s.
Teksif Sendikası, Tüzük, Genel Kurul ve Delege Yönetmeliği, Ankara, 1983, 46 s. (Çoğaltma).
Teksif Sendikası, Tüzük, Genel Kurul ve Delege Yönetmeliği, Ankara, 1992, 102 s.
Teksif Sendikası, Tüzük, Genel Kurul ve Delege Yönetmeliği, Ankara, 1999, 108 s.
Teksif Sendikası, Tüzük, Yay.No.11, 1967, 31 s.
Teksif Sendikası, Tüzük, Yay.No.146.
Teksif Sendikası, Tüzük, Yay.No.39, Ankara, 1969, 32 s.
Teksif Sendikası, Tüzük, Yay.No.70, Ankara, 1971, 54 s.

Teksif Sendikası, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Mektupla Öğretim Yay.No.4, Ankara, 1973, 16 s.
Teksif Sendikası, Uluslararası İşçi Örgütleri, Mektupla Öğretim Yay.No.1, Ankara, 1973, 16 s.
Tekstil İşçileri Sendikası, Utanmazlık Düzeni, İstanbul, 1968, 18 s.
Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Bursa, Ana Tüzük, Grev ve Lokavt Fonu Yönetmeliği, İstanbul (Tarihsiz), 54 s.
Tekstil Sanayiinde Kadın İşçilerin Sorunları Projesi, Ulusal Konferans, Ankara, 10-14 Mayıs 1976.
Tekstil Sendikası, 2. Dönem Çalışma Raporu (8-9 Kasım 1969), İstanbul, 1969, 140 s.
Tekstil Sendikası, 3. Dönem Çalışma Raporu (Aralık 1971), İstanbul, 1971, 160 s.
Tekstil Sendikası, 7. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu, İstanbul, 1994, 13 s. (Çoğaltma).
Tekstil Sendikası, 8. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu, İstanbul, 1997, 190 s.
Tekstil Sendikası, 9. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (22-23 Nisan 2000), İstanbul, 2000, 133 s.
Tekstil Sendikası, Artı-Değer, İstanbul, 1975-1977(?), 96 s.
Tekstil Sendikası, DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Tüzüğü, İstanbul, 1993, 64 s.
Tekstil Sendikası, DİSK Tüzüğü, Tekstil İşçileri Sendikası Tüzüğü, Yönetmelikleri, Yay.No.8.
Tekstil Sendikası, Emek Nedir?, Tekstil Yay.No.4.
Tekstil Sendikası, İş Kanunu, Tekstil Yay.No.2.
Tekstil Sendikası, İşgücü Nedir? Yay.No.6.
Tekstil Sendikası, Meta Nedir? Ürün Nedir?, İstanbul, 32 s.
Tekstil Sendikası, Sendikalar Yasası, Tekstil Yay.No.1.
Tekstil Sendikası, Sendikalar Yasasına İlişkin Görüşler ve Toplu Sözleşme Yasası Teklifimiz, İstanbul, 1970, 32 s.
Tekstil Sendikası, Sosyal Sigortalar Kanunu, Tekstil Yay.No.3.
Tekstil Sendikası, Tariş İplik Fabrikası ve Faşist Saldırılar, Olaylar, Belgeler, İstanbul, 1976, 78 s.
Tekstil Sendikası, Tekstil İşçileri Sendikası 10. Olağan Genel Kurul Genel Yönetim Kurulu Çalışma Raporu (6-7 Aralık 2003), İstanbul, 2003, 133 s.
Tekstil Sendikası, Tekstil İşçileri Sendikası, İstanbul, 1997, 8 s.
Tekstil Sendikası, Tekstil Sektör Raporu, İstanbul, 1997, 28 s. (Çoğaltma).
Tekstil Sendikası, Textile Sector in Turkey, İstanbul, 1997, 57 s. (Çoğaltma).
Tekstil Sendikası, Tüzük, Haklarımız, Görevlerimiz, İstanbul, 1997 (?), 80 s.
Tel Yay., 1475 Sayılı Yeni İş Kanunu, İstanbul, 1971, 103 s.
Tel Yayınları, 274-508-1317 Sayılı Sendikalar Kanunu ve Yeni İş Kolları Yönetmeliği, Küçük Dizi No. 3, İstanbul, 128 s.
Tel Yayınları, Grev, Yay.No.4, İstanbul, 1971, 128 s.
Tel Yayınları, İşçi İçin Ücret, İstanbul, 1970, 166 s.
Telimen, O., Türk Sanayiinde İşçi ve İlk Nezaretçi Eğitimi, İstanbul İTİA Yay.No.501, İstanbul, 1977, 585 s.
Telman, N., Endüstride Görülen İş Tatminsizliği ve Bunun Yabancılaşma Duygusu ile Olan İlişkisi, (Doktora Tezi), İ.Ü.SBE, İstanbul, 1988, 346 s.
Tema Ticaret ve Sınai Etüd Şirketi, Piyasa Ücret Etüdü (Ekim 1972), İstanbul, 1973, 28 s. (Çoğaltma).

Tes-İş Federasyonu, 275 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, Ankara, 94 s.
Tes-İş Federasyonu, 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun Geçici 1inci Maddesine Göre Tüzüğünü ve Teşkilatlanmasını Bu Kanuna Uygun Hale Getirilmesi Amacı İle 9. Genel Kuruluna (Olağanüstü) Sunulan Sendika Tüzüğü Tasarısı, Seçim Yönetmeliği Tasarısı, İlgili Karar Tasarıları (21-22 Temmuz 1983), Ankara, 1983, 58 s. (Çoğaltma).
Tes-İş Federasyonu, 4. Genel Kurul Çalışma Raporu, Ankara, 1969, 124 s.
Tes-İş Federasyonu, 5. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (Eylül 1971), Ankara, 1971, 174 s.
Tes-İş Federasyonu, 5. Genel Kurula Sunulan Mali Rapor (20-23 Eylül 1971, İstanbul), Ankara, 1971, 35 s.
Tes-İş Federasyonu, 6. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (1975), Ankara, 1975, 431 s.
Tes-İş Federasyonu, 6. Genel Kurula Sunulan Mali Rapor, Ankara, 1975, 33 s.
Tes-İş Federasyonu, 6. Genel Kurula Sunulan Onur Kurulu Raporu, Ankara, 1975, 18 s.
Tes-İş Federasyonu, 7. Genel Kurul Tutanağı, Ankara, 1977, 74 s.
Tes-İş Federasyonu, 7. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (1977), Ankara, 1977, 288 s.
Tes-İş Federasyonu, 7. Genel Kurula Sunulan Denetim Kurulu Raporu, Ankara, 1977, 29 s.

Tes-İş Federasyonu, 7. Genel Kurula Sunulan Mali Rapor, Ankara, 1977, 20 s.
Tes-İş Federasyonu, 8. Genel Kurul:Tutanak, Ankara, 1980, 312 s.
Tes-İş Federasyonu, 8. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (Temmuz 1980), Ankara, 1980, 318 s.
Tes-İş Federasyonu, 9. Genel Kuruluna (Olağanüstü) Sunulan Sendika Tüzüğü Tasarısı, Seçim Yönetmeliği Tasarısı, İlgili Karar Tasarıları, Ankara, 1983 (Çoğaltma).
Tes-İş Federasyonu, Ana Tüzüğü, Ankara, 1977, 21 s.
Tes-İş Federasyonu, Enerji Sorunu, Ankara, 1975, 70 s.

Tes-İş Federasyonu, Genel Kurul Yönetmeliği, Ankara, (Tarihsiz, 1970’li yıllar), 8 s. (Çoğaltma).
Tes-İş Federasyonu, Gerekçeli ve Son Değişikliklerle 274 Sayılı Sendikalar Kanunu, Ankara, 71 s.
Tes-İş Federasyonu, İç Yönetmeliği, Ankara, (Tarihsiz, 1970’li yıllar), 14 s. (Çoğaltma).

Tes-İş Federasyonu, İş Kolları Yönetmeliği, Enerji İş Kolu, Ankara, 1975, 111 s.

Tes-İş Federasyonu, Muhasebe Yönetmeliği, Ankara, (Tarihsiz, 1970’li yıllar), 6 s. (Çoğaltma).
Tes-İş Federasyonu, Personel Yönetmeliği, Ankara, (Tarihsiz, 1970’li yıllar), 7 s. (Çoğaltma).
Tes-İş Federasyonu, Tes-İş Federasyonu Ana Tüzüğü, Ankara, 1980, 21 s. (Çoğaltma).
Tes-İş Federasyonu, Toplu İş Uyuşmazlıkları, Grevler, Ankara, 1975, 67 s.
Tes-İş Federasyonu, Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçi Sendikaları Federasyonu Ana Tüzüğü, Ankara, 1977, 21 s. (Çoğaltma).
Tes-İş Federasyonu, Türkiye Enerji, Su, Gaz ve DSİ İşçi Sendikaları Federasyonu Ana Nizamnamesi, Ankara, 1964, 10 s. (Çoğaltma).
Tes-İş Federasyonu, Tüzük, Ankara, 1963, 8 s. (Çoğaltma).
Tes-İş Federasyonu, Tüzükler-Yönetmelikler, Ankara, 1979, 504 s .
Tes-İş Federasyonu, Yasalar Yönetmelikler, Ankara, 1978, 423 s.
Tes-İş Federasyonu, Yasalar-Yönetmelikler (Değişik 2. Basım), Ankara, 1980, 425 s.
Tes-İş Sendikası Akdeniz ve Göller Bölgesi Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası, Ana Tüzük, Antalya, 1973, 11 s. (Çoğaltma).
Tes-İş Sendikası Ankara 1 No.lu Şube, 2. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu, Ankara, 1986, 72 s. (Çoğaltma).
Tes-İş Sendikası Ankara 3 No.lu Şube, 2. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu, Ankara, 1986, 56 s. (Çoğaltma).
Tes-İş Sendikası Bursa Şubesi, 7. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (12 Ekim 2002), Bursa, 2002, 52 s.
Tes-İş Sendikası Bursa Şubesi, Çalışma Raporu (7 Eylül 1986), Bursa, 1986, 71 s.
Tes-İş Sendikası Erzurum Şubesi, 2. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (5 Ekim 1986, Erzurum), Erzurum, 1986, 34 s. (Çoğaltma).
Tes-İş Sendikası Erzurum Şubesi, 4. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (24 Mayıs 1992), Erzurum, 1992, 81 s. (Çoğaltma).
Tes-İş Sendikası İzmir 1 No.lu Şubesi, 4. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (5 Temmuz 1992), İzmir, 1992, 74 s. (Çoğaltma).
Tes-İş Sendikası İzmir 2 No.lu Şubesi, 4. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu, İzmir, 1992, 77 s. (Çoğaltma).
Tes-İş Sendikası Yatağan Şubesi, 2. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (4 Şubat 1989), Yatağan, 23 s. (Çoğaltma).
Tes-İş Sendikası Yatağan Şubesi, 3. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (26 Ocak 1992), Yatağan, 1992, 78 s. (Çoğaltma).
Tes-İş Sendikası Yatağan Şubesi, 4. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (30 Temmuz 1994), Yatağan, 1994, 62 s. (Çoğaltma).
Tes-İş Sendikası Yatağan Şubesi, 6. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (2 Şubat 2002), Yatağan, 2002.
Tes-İş Sendikası, “Özelleştirme” ve “Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Hakkındaki Görüş ve Düşünceleri, Ankara, 1994, 12 s. (Çoğaltma).
Tes-İş Sendikası, 1. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Mali ve Denetim Kurulu Raporları, Ankara, 1983, 61 s. (Çoğaltma).
Tes-İş Sendikası, 1. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Ankara, 1983, 83 s. (Çoğaltma).
Tes-İş Sendikası, 13. Olağan Genel Kurul, Mali Rapor, Denetim Raporu, Bütçe (28-30 Temmuz 1995), Ankara, 1995, 179 s.
Tes-İş Sendikası, 13. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu – I, Ankara, 1995, 415 s.
Tes-İş Sendikası, 13. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu – II, Ankara, 1995, 450 s.
Tes-İş Sendikası, 2. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu, Ankara, 1986, 348 s.
Tes-İş Sendikası, 2. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Mali Rapor, Ankara, 1986, 209 s.
Tes-İş Sendikası, 3. Olağan Genel Kurul (20-22 Ekim 1989) Mali Rapor ve Denetim Kurulu Raporu, Ankara, 1989, 223 s.
Tes-İş Sendikası, 3. Olağan Genel Kurul, Çalışma Raporu, Ankara, 1989, 282 s.
Tes-İş Sendikası, 3. Olağan Genel Kurul, Mali Rapor ve Denetim Kurulu Raporu, Ankara, 1989, 223 s.
Tes-İş Sendikası, 3. Olağan Genel Kuruluna Sunulan 1989-1992 Devresi Bütçesi (20-21-22 Ekim 1989), Ankara, 1989, 203 s.
Tes-İş Sendikası, 4. Olağan Genel Kurul, Mali Rapor, Denetim Kurulu Raporu, Bütçe, Ankara, 1992, 179 s.
Tes-İş Sendikası, 4. Olağan Genel Kurulu’na Sunulan Çalışma Raporu, Ankara, 1992, 356 s.
Tes-İş Sendikası, 6. (14.) Olağan Genel Kurul, Çalışma Raporu, 28-29-30 Mayıs 1999, Ankara, 1999, 248 s.
Tes-İş Sendikası, 6. (14.) Olağan Genel Kurul, Mali Rapor, Denetim Kurulu Raporu, Bütçe, 28-29-30 Mayıs 1999, Ankara, 1999, 146 s.
Tes-İş Sendikası, 7. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu (11-13 Nisan 2003), Ankara, 2003, 288 s.

Tes-İş Sendikası, Bahar Eğitimleri 1 (2000), Baştemsilci ve Temsilci Eğitim Seminerleri, Ankara, 2003, 207 s.
Tes-İş Sendikası, Bahar Eğitimleri 2 (2000), Baştemsilci ve Temsilci Eğitim Seminerleri, Ankara, 2003, 256 s.
Tes-İş Sendikası, Başkanlar Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu (15 Kasım 2000, Ankara), Ankara, 2000.
Tes-İş Sendikası, Enerji İşkolunda Ekonomik-Sosyal Göstergeler, Ankara, 1984, 24 s.
Tes-İş Sendikası, Enerji Sektöründe Özelleştirme Sorunu, Ankara, 1993, 114 s.
Tes-İş Sendikası, Gümrük Birliğine Girerken Türkiye, Ankara, 1995, 188 s.
Tes-İş Sendikası, Hediyelik Santral, Enerjinin Özelleştirilmesine Hayır, Ankara, 1997, 102 s.
Tes-İş Sendikası, İş Kazalarından Korunma Yöntemleri, Ankara, 1989, 83 s.

Tes-İş Sendikası, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı, Ankara, (Tarihsiz), 326 s.
Tes-İş Sendikası, KİT’lerin Özelleştirilmesinden Doğan Problemler ve Çözüm Önerileri, Ankara, 1995, 152 s.
Tes-İş Sendikası, Kongre Tutanağı, Ankara, 1983, 24 s. (Çoğaltma).
Tes-İş Sendikası, Özelleştirme Olayı, Toplumsal Ekonomik Boyutları ve Çalışanların Sorunları Üzerine Bir İnceleme, Ankara, 1992, 120 s.
Tes-İş Sendikası, Seçim Yönetmeliği, Ankara, 1983, 10 s.
Tes-İş Sendikası, Sendikamızı Tanıyalım, Ankara, 2003, 48 s.
Tes-İş Sendikası, Son Üç Yılın Kronolojisi (20 Ekim 1989 – 18 Eylül 1992), Ankara, 1992, 48 s.
Tes-İş Sendikası, Son Üç Yılın Kronolojisi (7 Kasım 1986 – 20 Ekim 1989), Ankara, 1989, 56 s.
Tes-İş Sendikası, Tes-İş Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, 1989, 32 s. (Çoğaltma).
Tes-İş Sendikası, Tes-İş Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, 1983, 51 s. (Çoğaltma).
Tes-İş Sendikası, Tes-İş Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, 1983, 58 s. (Çoğaltma).
Tes-İş Sendikası, Tes-İş Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, 1983, 72 s.
Tes-İş Sendikası, Tes-İş Sendikası Tarihi, 1963-2003, 40. Yıl, Olaylar, Belgeler, Kişiler, Ankara, 2003, 284 s.
Tes-İş Sendikası, Teşkilat Albümü – 2000, Ankara, 2000, 103 s.
Tes-İş Sendikası, Teşkilat ve 13. Olağan Genel Kurul Albümü (28-30 Temmuz 1995), Ankara, 1995.
Tes-İş Sendikası, Toplu İş İlişkileri ile İlgili Kanunlar ve Yargı Kararları, Ankara, 1991, 233 s.
Tes-İş Sendikası, Türkiye Enerji Raporu, Ankara, 1995, 112 s.
Tes-İş Sendikası, Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, 1999, 67 s.
Tes-İş Sendikası, Tüzük, Yönetmelik, Talimatname, 1987, 154 s.

Tes-Sem-İş Sendikası, Su, Elektrik Makina İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, 1982, 14 s. (Çoğaltma).

Tez Büro-İş Sendikası Ankara Şubesi, Faaliyet Raporu (1965-1967), Ankara, 1967, 14 s. (Çoğaltma).
Tez Büro-İş Sendikası İmar ve İskan Bakanlığı İşçileri Şubesi, 3. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu, Ankara, 1977, 38 s.
Tez Büro-İş Sendikası İzmir Şubesi, 17.10.1965 – 19.11.1967 Devresi Çalışma Raporu, İzmir, 1967, 5 s. (Çoğaltma).
Tez Büro-İş Sendikası İzmir Şubesi, 1967-1969 Devresi Çalışma Raporu, İzmir, 1969, 4 s. (Çoğaltma).
Tez Büro-İş Sendikası İzmir Şubesi, 1969-1971 Devresi Çalışma Raporu, İzmir, 1971, 4 s. (Çoğaltma).
Tez Büro-İş Sendikası İzmir Şubesi, 9. Dönem Genel Kurulu Çalışma Raporu (15.11.1981), İzmir, 1981, 11 s. (Çoğaltma).
Tez Büro-İş Sendikası İzmir Şubesi, Türkiye Tezgahtarları ve Büro İşçileri Sendikası İzmir Şubesi 17.1.1965 – 17.10.1965 Devresi Faaliyet Raporu, İzmir, 1965, 2 s. (Çoğaltma).
Tez Büro-İş Sendikası Sivas Şubesi, 1. Dönem Genel Kurulu Faaliyet Raporu (20.11.1966), Sivas, 1966, 6 s. (Çoğaltma).
Tez Büro-İş Sendikası, 2821 Sayılı Sendikalar ve 2822 Sayılı Toplu Sözleşme Grev ve Lokavt Yasaları, Ankara, 128 s.
Tez Büro-İş Sendikası, 3. Dönem Başkanlar Kurulu Raporu (24-26 Nisan 1978), Ankara, 1978, (Çoğaltma).
Tez Büro-İş Sendikası, 5. Genel Kurul Çalışma Raporu (9-12 Mart 1971), Ankara, 1971, 227 s.
Tez Büro-İş Sendikası, 6. Genel Kurul Çalışma Raporu (20-24 Mayıs 1974), Ankara, 1974, 278 s.
Tez Büro-İş Sendikası, 7. Genel Kurul Çalışma Rapor (Mart 1977), İşçi Hareketinin Güncel Sorunları ve Çözüm Yolları, Ankara, 1977, 71 s.
Tez Büro-İş Sendikası, 7. Genel Kurul Çalışma Raporu – Mali Rapor (16-19 Mart 1977), Ankara, 1977, 62 s.
Tez Büro-İş Sendikası, 7. Genel Kurul Çalışma Raporu – Nasıl Bir Düzen, Ankara, 1977, 37 s.
Tez Büro-İş Sendikası, 7. Genel Kurul Çalışma Raporu – Sendikal Çalışmalar (16-19 Mart 1977), Ankara, 1977, 102 s.
Tez Büro-İş Sendikası, 8. Genel Kurul Çalışma Raporu (Eylül 1978), Ankara, 1978, 63 s.
Tez Büro-İş Sendikası, 9. Dönem Başkanlar Kurulu 1. Toplantısına Sunulan İdari ve Mali Rapor (18 Eylül 1978 – 29 Mart 1979), Ankara, 1979, (Çoğaltma).
Tez Büro-İş Sendikası, 9. Genel Kurul Çalışma Raporu (Kasım 1980), Ankara, 1980, 71 s.
Tez Büro-İş Sendikası, Ana Tüzük, Ankara, 1967, 52 s.
Tez Büro-İş Sendikası, Ana Tüzük, Ankara, 1977, 71 s.
Tez Büro-İş Sendikası, Anatüzük, Ankara, 1978, 74 s.
Tez Büro-İş Sendikası, Başkanlar Kurulu Raporu (4-6 Kasım 1977), Ankara, 1977, (Çoğaltma).
Tez Büro-İş Sendikası, Başkanlar Kuruluna Sunulan Rapor (30 Mayıs-1 Haziran 1977), Ankara, 1977, (Çoğaltma).
Tez Büro-İş Sendikası, Demokrasi ve Denetim, Sendikalardaki Organlarımız ve Görevleri, Ankara, 1980, 9 s. (Çoğaltma).
Tez Büro-İş Sendikası, Dokuz Asya Ülkesinde Tezgahtarların Çalışma Koşulları, Ankara, 1977, 38 s.
Tez Büro-İş Sendikası, Genel Sosyal Sınıflar; Üretim Nedir? Sendikalar ve Siyaset, Eğitim Dizisi No. 1, Ankara, 1979, 24 s.
Tez Büro-İş Sendikası, Toplu İş Sözleşmesi ve Grev, İşyeri Temsilcileri Seçim ve Delege Yönetmelikleri, Ankara, 1977, 48 s.
Tez Büro-İş Sendikası, Türkiye Tezgahtarlar ve Büro İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, 1964, 24 s.
Tez Büro-İş Sendikası, Uluslararası Tekelci Sermaye, Eğitim Araştırma Basın Yayın Bürosu Yay., 1979 (?), (Çoğaltma).
Tez Büro-İş Sendikası, Yasalar, Ankara, 196 s.
Tezcan, M., Beyin Göçü ve Türkiye, A.Ü.Eğitim Fakültesi Yüksek Lisans Çalışması, Ankara, 1971, 40 s.
Tezel, N., Türkiye-Avustralya İşçi Anlaşması Münasebetiyle Avustralya Hakkında Bir İnceleme, İİBK Yay.No.40, Ankara, 1967, 35 s.
Tezer, M., 2. Olağan Genel Kurulu Açış Konuşması, Genel Maden-İş Sendikası Yay., Zonguldak, 1986, 19 s.
Tezgan, M., Yurt Dışından Dönen Gençlerin Uyum Sorunları: Eğitim Sistemi ve Topluma Uyum, Ankara, 1987, 100 s.

Tez-Koop-İş Sendikası Ankara 1 No.lu Şube, 10. Genel Kurul Çalışma Raporu (31 Ağustos 1986), Ankara, 1986, 16 s.
Tez-Koop-İş Sendikası Ankara 2 No.lu Şube, 7. Genel Kurul Çalışma Raporu (19 Mayıs 1985), Ankara, 1985, 27 s.
Tez-Koop-İş Sendikası İstanbul 2 No.lu Şubesi, 4. Olağan Genel Kurulu (12 Kasım 1983), Çalışma Raporudur, İstanbul, 1983, 31 s.
Tez-Koop-İş Sendikası İstanbul 2 No.lu Şubesi, 7. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu (31.3.1990 – 4.4.1993), İstanbul, 1993, 9 s. (Çoğaltma).
Tez-Koop-İş Sendikası İstanbul 3 No.lu Şube, 2. Olağan Kongre Çalışma Raporu (1985-1988), İstanbul, 1988, 101 s.

Tez-Koop-İş Sendikası, 10. Genel Kurul Çalışma Raporu (3-4 Aralık 1983), Ankara, 1983, 57 s.
Tez-Koop-İş Sendikası, 12. Genel Kurul Çalışma Raporu (29-30 Kasım 1986), Ankara, 1986, 118 s.
Tez-Koop-İş Sendikası, 12. Genel Kurul Çalışma Raporu, Mali Rapor, Ankara, 1986.
Tez-Koop-İş Sendikası, 13. Genel Kurul Çalışma Raporu, Mali Rapor ve Denetim Kurulu Raporu (4-5 Kasım 1989), Ankara, 1989, 192 s.
Tez-Koop-İş Sendikası, 1475 İş Kanunu, 2821 Sendikalar Kanunu, 2822 Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, Ankara, 1998, 174 s.
Tez-Koop-İş Sendikası, 1475 İş Kanunu, Eğitim Yay.No.13, Ankara, (Tarihsiz), 80 s.
Tez-Koop-İş Sendikası, 1989-1992 Yıllarına Ait Çalışma Hayatı ile İlgili Yargıtay Kararları, Eğitim Yay.No.16, Ankara, 1993 (?), 360 s.
Tez-Koop-İş Sendikası, 1989-1993 Yıllarına Ait Çalışma Hayatı ile İlgili Yargıtay Kararları ve Hukuk Genel Kurulu Kararları, Yay. No. 16, Ankara, 1994, 461 s.
Tez-Koop-İş Sendikası, 2821 Sendikalar Kanunu, 2822 Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, Eğitim Yay.No.12, Ankara, (Tarihsiz), 96 s.
Tez-Koop-İş Sendikası, 4. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (3-4 Ekim 1992), Ankara, 1992, 318 s.
Tez-Koop-İş Sendikası, 5. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu, Ankara, 1995, 388 s.
Tez-Koop-İş Sendikası, 5. Olağan Genel Kurul, 1996, 1997, 1998, 1999 Tarihlerini İçeren Tahmini Bütçe, Ankara, 1995, 16 s.
Tez-Koop-İş Sendikası, 5. Olağan Genel Kurul, Mali Rapor ve Denetim Kurulu Raporu, Ankara, 1995, 64 s.
Tez-Koop-İş Sendikası, 6. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu, 5-6 Haziran 1999, Ankara, 1999, 265 s.
Tez-Koop-İş Sendikası, 7. Olağan Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (21-22 Haziran 2003), Ankara, 2003, 166 s.
Tez-Koop-İş Sendikası, Ana Tüzük, Ankara, 1989, 46 s.
Tez-Koop-İş Sendikası, Ana Tüzük, Ankara, 1992, 44 s.
Tez-Koop-İş Sendikası, Çalışma Raporu (1.1.1986-31.12.1986), Ankara, 1987, (Çoğaltma).
Tez-Koop-İş Sendikası, Durum Değerlendirmesi, Yaşamsal Bir İhtiyaç, SSK, Pratik Teklifler, Ankara, 1996, 42 s.
Tez-Koop-İş Sendikası, Dünden Bugüne Tez Koop-İş Sendikası (Hazırlayan Yıldırım Koç), Yay. No. 18, Ankara, 1993, 117 s.
Tez-Koop-İş Sendikası, Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliği ve Delege Seçim Yönetmeliği, Ankara, 1986, 32 s.
Tez-Koop-İş Sendikası, İş Kanunu, Sendikalar Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, Ankara, 1998, 174 s.
Tez-Koop-İş Sendikası, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı, Eğitim Yay.No.8, Ankara, (Tarihsiz), 326 s.

Tez-Koop-İş Sendikası, Personel Yönetmeliği, Ankara, 1991, 29 s.
Tez-Koop-İş Sendikası, Sendikalar Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, Ankara, 1985, 144 s.
Tez-Koop-İş Sendikası, Sigortalılar Açısından Sosyal Sigortalar Kanunu Uygulaması, Eğitim Yay. No. 6, Ankara, 1993(?), 31 s.
Tez-Koop-İş Sendikası, T.C.Anayasası, Çalışma Hayatı ile İlgili Uluslararası Sözleşmeler, Eğitim Yay.No.15, Ankara, 1993 (?), 311 s.
Tez-Koop-İş Sendikası, Tez-Koop-İş Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, 1983, 75 s.
Tez-Koop-İş Sendikası, Tez-Koop-İş Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, 1986, 62 s.
Tez-Koop-İş Sendikası, Türkiye Ticaret Kooperatif Eğitim Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, 1986, 62 s.
Tezmen, N. – Atakan, T., En Son Değişmelerle Notlu İzahlı İş Kanunu, İstanbul, 1965, 175 s.
Tezmen, N. – Atakan, T., İzahlı, İçtihatlı İş Hukuku ve Sosyal Sigorta Külliyatı, İstanbul, 1965, 1100 s.
Tezmen, N. – Atakan, T., Notlu İzahlı Sosyal Sigortalar Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ve Sendikalar Kanununu Tadil Eden Kanunlar, Yurt Dışında Çalışan İşçilere Konut ve Küçük Sanat Kredisi Açılması ve Ödünç Para Verilmesi Hakkında Kanun, İstanbul, 1964, 160 s.
Tezmen, N. – Bocutoğlu, M.S., Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, Sendikalar Kanunu, İş Mahkemeleri Kanunu, Ankara, 1970, 234 s.
Tezmen, N. – Enver, T., Sosyal Sigortalar Mevzuatı ve Uluslararası Sözleşmeler (5. Basım), Ankara, 1971, 486 s.
Tezmen, N., Notlu İzahlı Deniz İş Kanunu, İstanbul, 1967, 42 s.
Tezmen, N., Notlu-İzahlı Sosyal Sigortalar Kanunu ve İlgili Kanunlar, İnkılap ve Aka Kitapevleri, İstanbul, 1972, 184 s.
Tezmen, N., Sosyal Sigortalar Kanunu ile İlgili Kanunlar, İstanbul, 1972, 184 s.
Tezmen, N., Tatbikatta İş Hukuku ve Sosyal Sigorta Külliyatı, Cilt 1, Ankara, 1966, 986 s.
Tezmen, N., Tatbikatta İş Hukuku ve Sosyal Sigorta Külliyatı, Cilt 2, Ankara, 1966, 1157 s.
Tezmen, N., Tatbikatta İş Hukuku ve Sosyal Sigorta Külliyatı, Cilt 3, Ankara, 1967
Tezmen, N., Türkiye’de İş Hukuku ve Sosyal Sigortalar Mevzuatı (En Son İçtihat ve Değişikliklerle), İstanbul, 1972, 703 s.
Tezmen, N., Türkiye’de İş Hukuku ve Sosyal Sigortalar Mevzuatı, İstanbul, 1975, 703 s.
TGS Değişmeli, Yenilenmeli, Söz, Yetki, Karar Üyelere, İstanbul, 1998, 34 s.
TGS İstanbul Şubesi, Kıdem Tazminatı ve Fonu, Vergi Haksızlığı, İstanbul, 1978, 14 s.
Thomas, H. (ed), Küreselleşme ve Üçüncü Dünya Sendikaları, Hızlı Ekonomik Değişimin Getirdiği Sorunlar, Türk Harb-İş Sendikası Yay., Ankara, 1999, 266 s.
Thomas, R. – Miller, F., Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu, Gelişmesi, İİBK Yay.No.86, 1971.
Thomas, R.L., İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun Bugünkü Durumu ve Alınacak Tedbirlere Dair Tavsiyeler, İİBK Yay.No.11, Ankara, 1952, 54 s.
Thorez, M. – Bouvier, M. – Mury, A.G., Kapitalist Toplumda İşçi Sınıfı, Sosyal Yayınlar, 1968, 208 s.
Thuy, P. – Hansen, E. – Price, D., Değişen İşgücü Piyasasında Kamu İstihdam Hizmeti, Uluslararası Çalışma Ofisi – Ankara Yay., Ankara, 2001, 274 s.
THY Uçak Teknisyenleri Derneği, THY Uçak Teknisyenleri Derneği Ana Tüzüğü, (Tarihsiz), 16 s.
Tınar, M.Y., Çalışma Psikolojisi, İzmir, 1996, 185 s.
Tinay, M.T., TİP’in Emrinde DİSK ve Türk Sendikacılığında Komünist Entrikaları, Zonguldak, 1967, 64 s.
Tınaz, P., Organizasyonlarda Etkili Öğrenme Stratejileri, MESS Yay.No.334, İstanbul, 2000, 136 s.

TİB (Tüm İktisatçılar Birliği) – DİSK – Çağdaş Metal-İş Sendikası – As-İs Sendikası, Türkiye’de İşçi Ücretleri ve Enflasyon (2. Basım), Yay.No.5, Ankara, 1975, 70 s.
TİB – DİSK – Çağdaş Metal-İş Sendikası- As-İs Sendikası, Türkiye’de İşçi Ücretleri ve Enflasyon, Yay.No.5, Ankara, 1975, 70 s.
TİB, Türkiye İşçi Sınıfı ve Mücadeleleri Tarihi (Yazan: Canan Koç – Yıldırım Koç), Yay.No.16, Ankara, 1976, 332 s.
TİB, Yurtdışındaki İşçiler ve Sorunları, Yay.No.12, Ankara, 1976, 103 s.
TİB, Ekonomik-Demokratik Mücadele (Yazan: Yıldırım Koç), Resimli İşçi Dizisi No.10, Ankara, 1977, 40 s.
TİB, Grev (Yazan: Yıldırım Koç),, Resimli İşçi Dizisi No.4, Ankara, 1976, 40 s.
TİB, İşsizlik (Yazan: Yıldırım Koç),, Resimli İşçi Dizisi No.5, Ankara, 1976, 32 s.
TİB, Kapitalizmde Karın Kaynağı Üzerine (Artık Değer ve Tekel Karı Sömürüsü) (Yazan: Yıldırım Koç),, Yay.No.10, Ankara, 1975, 116 s.
TİB, Pahalılık (Yazan: Yıldırım Koç),, Resimli İşçi Dizisi No.1, Ankara, 1976, 32 s.
TİB, Toplu Sözleşmeler (Yazan: Yıldırım Koç),, Resimli İşçi Dizisi No.11, Ankara, 1977, 48 s.
TİB, Türkiye’de İşçi Hakları (Yazan: Yıldırım Koç),, Resimli İşçi Dizisi No.3, Ankara, 1976, 32 s.
TİB, Türkiye’de Sınıflar (Yazan: Yıldırım Koç),, Resimli İşçi Dizisi No.2, Ankara, 1976, 32 s.
TİB, Sınıflı Toplum, Devlet ve Vergiler, Yay.No.14, Ankara, 1976, 144 s.
TİBAŞ – BANK-İŞ, Türkiye İş Bankası A.Ş.Mensupları Sendikası ile Türkiye Banka İşçileri Sendikası BANK-İŞ Arasında Birleşme Müzakereleri, İstanbul, 1965, 24 s.
TİBAŞ Sendikası, 8. Genel Kurul Toplantısı (21 Ekim 1973), Ankara, 1973, 45 s.
TİBAŞ Sendikası, Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Sendikası ile Türkiye Banka İşçileri Sendikası Bank-İş Arasındaki Birleşme Müzakereleri, İş Bankalı Arkadaş, Bu Broşürü Mutlaka Oku, Öğren, Aydınlan, Karar Ver, İstanbul, 1965, 24 s.
TİBAŞ Sendikası, Türkiye İş Bankası Mensupları Sendikası 10. Genel Kurul Toplantısı (Ekim 1977), Ankara, 1977, 48 s.
TİF (Türkiye Taşıt İşçileri Sendikaları Federasyonu), TİF Ana Tüzüğü, İstanbul, 1962, 14 s.
Tiftikçi, O., Kamu Çalışanları Hareketi ve Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası BTS, BTS Yay., İstanbul, 1995, 206 s.
Tiftikçi, O., Türkiye’de Ulaşım Sorunu ve Demiryollarımız, BTS Yay., İstanbul, 1996, 80 s.
TİG-İŞ Sendikası, Tütün, İçki, Gıda İşçileri Sendikası 2. Dönem Faaliyet Raporu (1965-1967), İstanbul, 1967, 174 s.
TİG-İŞ Sendikası, Tütün, İçki, Gıda İşçileri Sendikası 2. Dönem Faaliyet Raporu (1965-1967), İstanbul, 1967, 174 s.
TİKP, Tariş Olaylarının Ardındaki Gerçek, Yay. No. 9, İzmir, 1980, 32 s.
TİMİS, Tüm İnşaat Müteahhitleri İşverenleri Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, (Tarihsiz), 67 s.
TİM-SE, T.İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1983, 53 s.

TİP (Türkiye İşçi Partisi), Sendikalar Kanunu Anayasaya Aykırıdır, Anayasa Mahkemesine Başvurma Dilekçesi, TİP Yay., Ankara, 1970, 16 s.
TİP, 1 Mayıs ’79, İşçi Sınıfı Unutmayacak ve Affetmeyecektir, Yay.No.22, İstanbul, 1979, 88 s.
TİP, İşçi Arkadaş, Türkiye İşçi Partisi Sana Sesleniyor, İstanbul, 1969, 2 s.
TİP, İşçi Sınıfının Uluslararası Dayanışması ve 1 Mayıs, Yay.No.10, İstanbul, 1976, 43 s.
TİP, İşçi Sınıfının ve Emekçi Halk Kitlelerinin Partisi, İstanbul, 1979, 32 s.
TİP, Sendikaları, Meslek ve Kitle Örgütlerini Zayıflatmak ve Bölmek Emperyalizme ve

 

Faşizme Hizmettir, Yay.No.19, İstanbul, 1978, 8 s.
Tiryakioğlu, M., Basisen 3. Olağan Genel Kurul Açış Konuşması, Basisen Yay., İstanbul, 1989, 20 s.
Tiryakioğlu, M., Basisen 4. Genel Kurulu, Genel Başkan Metin Tiryakioğlu’nun Açış Konuşması, Basisen Yay., İstanbul, 1992, 58 s.
Tiryakioğlu, M., Basisen 5. Genel Kurulu, Genel Başkan Metin Tiryakioğlu’nun Açış Konuşması, Basisen Yay., İstanbul, 1995, 78 s.
Tiryakioğlu, M., Basisen 7. Olağan Genel Kurulu Genel Başkan Metin Tiryakioğlu’nun Açış Konuşması, İstanbul, 8-9 Mart 2003, Basisen Yay., İstanbul, 2003, 24 s.

TİS Sendikası (Türkiye Toprak, Su, Tarım İşçileri Sendikası), 5. Dönem Genel Kurulu, Türkiye’nin ve Tarım İşçilerinin Sorunları, Şark Mat., Ankara, 1972, 448 s.
TİS Sendikası, Ana Tüzük, Yay.No.32, 1980, 40 s.
TİS Sendikası, Tarım İşçileri Sendikası Genel Yürütme Kurulu Çalışma Raporu (19.8.1976), Ankara, 1976, 66 s. (Çoğaltma).
TİS Sendikası, Türkiye Toprak-Su Tarım İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, 1974, 35 s.
TİSABİR-İŞ Sendikası, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Türkiye Odalar Birliği İşçileri Sendikası, İstanbul, 1964, 15 s.

TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu), 1. Verimlilik Eğitimi Semineri, Yay.No.110, Ankara, 1991, 151 s.
TİSK, “İstihdam Politikaları” Semineri ve “İstihdamda Yeni Yaklaşımlar” Paneli, Yay.No.232, Ankara, 2003, 128 s.
TİSK, 1. Verimlilik Eğitimi Semineri, Yay.No.110, Ankara, 1991, 151 s.
TİSK, 10. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (Nisan 1974), Ankara, 1974, 143 s.
TİSK, 10. Olağan Genel Kurul, Nisan 1974, Tutanakları, Ankara, 1974, 147 s.
TİSK, 100 Soruda Maastrich Antlaşması, Yay.No.120, Ankara, 40 s.
TİSK, 11. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (Nisan 1976), Ankara, 1976, 160 s.
TİSK, 11th General Council Meeting, April 2, 1976, Ankara, 1976, 15 s.
TİSK, 12. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (Nisan 1978), Yay. No. 41, Ankara, 1978, 72 s.
TİSK, 12. Olağan Genel Kurul Mali Rapor, Yay.No.42, Ankara, 1978.
TİSK, 12. Olağan Genel Kurul Tutanakları, Yay.No.44, Ankara, 1978.
TİSK, 13. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (Nisan 1980), Yay. No. 54, Ankara, 1980, 72 s.

TİSK, 13. Olağan Genel Kurul Mali Raporu, Yay.No.56, Ankara, 1980.
TİSK, 13. Olağan Genel Kurul Tutanakları, Yay. No. 57, Ankara, 1980, 51 s.
TİSK, 14. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (Nisan 1982), Yay. No. 62, Ankara, 1982, 52 s.
TİSK, 14. Olağan Genel Kurul Mali Raporu, Yay.No.63, Ankara, 1982.
TİSK, 14. Olağan Genel Kurul Tutanağı, Yay.No.64, Ankara, 1982.
TİSK, 15. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu, Yay. No. 74, Ankara, 1983, 52 s.
TİSK, 15. Olağan Genel Kurul Mali Raporu, Yay.No.75, Ankara, 1983.
TİSK, 15. Olağan Genel Kurul Tutanağı, Yay.No.76, Ankara, 1983.
TİSK, 16. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu, Yay. No. 84, Ankara, 1986, 52 s.
TİSK, 16. Olağan Genel Kurul Mali Raporu, Yay.No.85, Ankara, 1986.
TİSK, 16. Olağan Genel Kurul Tutanağı, Yay.No.86, Ankara, 1987.
TİSK, 17. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu, Yay. No. 96, Ankara, 1989, 124 s.
TİSK, 17. Olağan Genel Kurul Mali Raporu, Yay.No.98, Ankara, 1989.
TİSK, 17. Olağan Genel Kurul Tutanakları, Yay.No.99, Ankara, 1990.
TİSK, 18. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu, Yay. No. 117, Ankara, 1992, 211 s.
TİSK, 18. Olağan Genel Kurul Mali Raporu, Yay.No.119, Ankara, 1992.
TİSK, 18. Olağan Genel Kurul Tutanakları, Yay.No.122, Ankara, 1993.
TİSK, 19. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (16-17 Aralık 1995), Yay. No. 149, Ankara, 1995, 287 s.
TİSK, 19. Olağan Genel Kurul Mali Raporu, Yay.No.150, Ankara, 1995.
TİSK, 19. Olağan Genel Kurul Tutanakları, Yay.No.155, Ankara, 1996.
TİSK, 1970 Yılı İşgücü Maliyet İstatistikleri Araştırması, TİSK Yay., Ankara, 1971.
TİSK, 1971 İşgücü Maliyeti İstatistikleri , Ankara, 1972, 18 s. (Çoğaltma).
TİSK, 1975 İşgücü Maliyeti ve Çalışma İstatistikleri, Yay.No.38, Ankara, 1976, 19 s.
TİSK, 1976 İşgücü Maliyeti ve Çalışma İstatistikleri, Yay.No.39, Ankara, 1977, 23 s.
TİSK, 1977 İşgücü Maliyeti ve Çalışma İstatistikleri, Yay.No. 45, Ankara, 1978, 22 s.
TİSK, 1978 İşgücü Maliyeti ve Çalışma İstatistikleri, Yay.No. 50, Ankara, 1979, 22 s.
TİSK, 1979 İşgücü Maliyeti ve Çalışma İstatistikleri, Yay.No. 59, Ankara, 1980, 20 s.
TİSK, 1979 Toplu Sözleşme Araştırması, Yay.No.51, Ankara, 1979.
TİSK, 1980 İşgücü Maliyeti ve Çalışma İstatistikleri, Yay.No. 66, Ankara, 1981, 16 s.

TİSK, 1981 İşgücü Maliyeti ve Çalışma İstatistikleri, Yay.No. 68, Ankara, 1982, 16 s.
TİSK, 1982 Anayasası, Yay.No.69, Ankara, 1982.
TİSK, 1982 İşgücü Maliyeti ve Çalışma İstatistikleri, Yay.No. 77, Ankara, 1983, 16 s.
TİSK, 1983 İşgücü Maliyeti ve Çalışma İstatistikleri, Yay.No. 78, Ankara, 1984, 15 s.
TİSK, 1984 İşgücü Maliyeti ve Çalışma İstatistikleri, Yay.No. 79, Ankara, 1985, 16 s.
TİSK, 1985 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, Yay.No. 82, Ankara, 1986, 16 s.
TİSK, 1986 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, Yay.No. 87, Ankara, 1987, 24 s.

TİSK, 1987 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, Yay.No. 92, Ankara, 1988, 32 s.
TİSK, 1988 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, Yay.No. 95, Ankara, 1989, 24 s.
TİSK, 1989 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, Yay.No. 102, Ankara, 1990, 24 s.
TİSK, 1990 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, Yay.No. 109, Ankara, 1991, 24 s.
TİSK, 1991 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, Yay.No. 116, Ankara, 1992, 24 s.
TİSK, 1992 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, Yay.No. 129, Ankara, 1993, 24 s.
TİSK, 1993 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, Yay.No. 140, Ankara, 1994, 20 s.
TİSK, 1994 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, Yay.No.148, Ankara, 1995, 24 s.
TİSK, 1995 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, Yay.No.161, Ankara, 1996, 24 s.
TİSK, 1996 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, Yay.No.169, Ankara, 1997, 24 s.
TİSK, 1997 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, Yay.No.180, Ankara, 1998, 24 s.
TİSK, 1998 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, Yay.No. 191, Ankara, 1999, 24 s.
TİSK, 1999 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, Yay.No.201, Ankara, 2000, 24 s.

TİSK, 2000 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, Yay.No.209, Ankara, 2001, 24 s.
TİSK, 2002 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti, Yay.No.239, Ankara, 2003, 24 s.
TİSK, 21. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (22-23 Aralık 2001), Yay.No.212, Ankara, 2001, 250 s.
TİSK, 21. Olağan Genel Kurul Tutanakları (22-23 Aralık 2001), Yay.No.218, Ankara, 2002, 112 s.
TİSK, 274 Sayılı Sendikalar Kanununa Getirilen Yenilikler, Yay.No.14, Ankara, 36 s.
TİSK, 274 Sayılı Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesi c Fıkrasının Kaldırılması Hakkındaki Kanun Teklifi ile İlgili Görüşümüz, Yay.No.11, Ankara, 1969, 20 s.
TİSK, 275 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ile İlgili Görüşümüz, Yay.No.10, Ankara, 1969, 27 s.
TİSK, 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’nun Uluslararası Normlara Uygunluğu, Yay.No.81, Ankara, 1986, 64 s.
TİSK, 2821 ve 2822 Sayılı Kanunlar, Yay.No.91, Ankara, 1988.
TİSK, 4857 Sayılı İş Kanunu ve Gerekçesi (Kabul Edilen Değişiklik Önergeleri ile Birlikte), Yay.No.234, Ankara, 2003, 191 s.
TİSK, 5. Çalışma Meclisine “Türk Sanayiinde İstihdam ve Yatırım İlişkileri” Konusunda Sunulan Tebliğ, Ankara, 1971, 19 s. (Çoğaltma).

TİSK, 506 Sayılı SS Kanunu’nun 76. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifine İlişkin Görüşlerimiz, Yay.No.147, Ankara, 1995.
TİSK, 6. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu, Ankara, 1967, 116 s.
TİSK, 8. Milli Eğitim Şurasına Sunulan Konfederasyon Görüş ve Teklifleri, Ankara, (Tarihsiz), 11 s.
TİSK, 9. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (Nisan 1972), Ankara, 1972, 130 s.
TİSK, AB ve Türkiye’de Sosyal Diyalog, Ekonomik ve Sosyal Konseyler Semineri, Yay.No. 159, Ankara, 1996, 204 s.
TİSK, AB’de Sosyal Taraflar Arasındaki Anlaşmalar ve Türk Mevzuatı Açısından Değerlendirme, Yay.No.193, Ankara, 1999, 44 s.
TİSK, Ana Tüzük, Yay.No.33, Ankara, 1976, 24 s.
TİSK, Anatüzük, Yay.No.121, Ankara, 1993.
TİSK, Anatüzük, Yay.No.13, Ankara, 1970.
TİSK, Anatüzük, Yay.No.154, Ankara, 1996.
TİSK, Anatüzük, Yay.No.29, Ankara, 1974.
TİSK, Anatüzük, Yay.No.73, Ankara, 1983.
TİSK, Anatüzük, Yay.No.9, Ankara, 1968.
TİSK, Anayasa Değişikliğine İlişkin Kanun Teklifi Hakkında Görüşlerimiz Yay.No.142, Ankara, 1995.
TİSK, AT Ülkelerinde ve Türkiye’de İşgücü Verimliliği ve Verimlilik-Ücret Karşılaştırmaları (1975-1992), Yay. No. 128, Ankara, 1993, 16 s.
TİSK, AT ve Türkiye’de Verimlilik ve Ücretler, Yay. No. 108, Ankara, 1991, 80 s.
TİSK, Avrupa Birliği İstihdam Paketi, 2001 Ortak İstihdam Raporu, 2002 İstihdam Kılavuz İlkeleri, Üye Devletlere Tavsiyeler, Komisyon ve UNICE Görüşleri, Yay.No.217, Ankara, 2002, 40 s.
TİSK, Avrupa Birliği’nde Kayıtdışı Çalışma Konusunda İzlenen Politikalar ve Türkiye Açısından Değerlendirme, Yay.No.199, Ankara, 2000, 76 s.
TİSK, Avrupa Birliği’ne Aday Ülkeler Kıyaslama Raporu, Yay.No.220, Ankara, 2002, 59 s.
TİSK, Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde AB Ülkeleri ve Diğer Aday Ülkeler Karşısında Türkiye’nin Durumu, TİSK Kıyaslama (Benchmarking) Raporu, Ekonomik ve Sosyal Alanlarda Seçilmiş 80 Gösterge, Yay.No.202, Ankara, 2000, 177 s.
TİSK, Avrupa Birliği’nin Sosyal Politika Gündemi, Yay.No.206, Ankara, 2001, 44 s.
TİSK, Avrupa Birliği’nin Beyaz Kitapları ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme, Yay.No.144, Ankara, 1995.
TİSK, Avrupa Ekonomik Topluluğunun Ekonomik ve Sosyal Görünümü, Yay.No.35, Ankara, 1976.

TİSK, Avrupa Rekabet Gücünün Kıyaslanması (Benchmarking): Analizden Eyleme, Yay.No.178, Ankara, 1998, 80 s.
TİSK, Avrupa’da Esneklik Uygulamaları, İngiliz Sanayi Konfederasyonu Araştırması: Çalışan Bir Avrupa Yaratılması, Yay.No.204, Ankara, 2001, 108 s.
TİSK, Avrupa’da Standart Dışı Çalışma Türleri, Yay.No.106, Ankara, 1991, 108 s.
TİSK, Batı Avrupa’da ve Türkiye’de Endüstriyel İlişkiler (TİSK Müşterek Heyet Toplantısı, 2 Ekim 1989), Yay.No.100, Ankara, 1990.
TİSK, Birleşik Krallık Sanayi İlişkileri Kanunu, Yay.No.18, Ankara, 1972.
TİSK, Büyüyen Kayıtdışı Sektör Semineri, Tebliğler ve Görüşler, Yay.No.225, Ankara, 2002, 203 s.
TİSK, Çağdaş Bir İş Kanununa Doğru: İş Güvencesi, Kıdem Tazminatı, Esneklik İlişkileri Semineri, Yay.No.211, Ankara, 2001, 162 s.
TİSK, Çağdaş Sanayi Merkezlerinde Kadın İşgücünün Konumu: Bursa Örneği, Yay.No.219, Ankara, 2002, 122 s.
TİSK, Çalışma Hayatı ’91, Yay. No. 111, Ankara, 1991, 175 s.
TİSK, Çalışma Hayatında Çağa Uyum Semineri, TİSK Yay.No.223, Ankara, 2002, 141 s.
TİSK, Çalışma Hayatında Esneklik Semineri, Yay.No.195, Ankara, 2000, 127 s.
TİSK, Çalışma Hayatında Esneklik, Yay. No. 136, Ankara, 1994, 43 s.
TİSK, Çalışma Hayatında Esneklik, Yay.No.190, Ankara, 1999, 66 s.
TİSK, Çevre ve Sanayi Semineri (9 Mayıs 2002, İzmir), Yay.No.228, Ankara, 2002, 103 s.
TİSK, Çevre ve Sanayi Semineri, TİSK Yay.No.208, Ankara, 2001, 127 s.
TİSK, Çevre ve Sanayi Semineri, Yay.No.237, Ankara, 2003, 100 s.
TİSK, Check-off Sistemi Nedir, Dünyada Nasıl Uygulanıyor, Mahzurları Nelerdir?, Yay.No.67, Ankara, 1982.
TİSK, Child Labour in Turkey, (2. Basım), Yay.No.165, Ankara, 1997, 40 s.
TİSK, Child Labour in Turkey, Ankara, 1997, 40 s.
TİSK, Children Working in Industrial Sites and TİSK Activities on Child Labour, Yay.No.224, Ankara, 2002, 59 s.
TİSK, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Yay.No.83, Ankara, 1986.
TİSK, Conformity of Unions’ Law No.2821 and Collective Labour Agreement, Strike and Lockout Law No. 2822 to International Norms, Ankara, 49 s. (Çoğaltma).
TİSK, Dünyada Sosyal Güvenlik Alanındaki Gelişmeler ve Türkiye, Yay.No.137, Ankara, 1994, 43 s.
TİSK, Dünya’da ve Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Durum – 1976, Yay.No.36, Ankara, 1977, 63 s.
TİSK, Dünyada ve Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Durum – 1977, Yay.No.40, Ankara, 1978.
TİSK, Dünyada ve Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Durum – 1978, Yay.No.47, Ankara, 1979.
TİSK, Dünyada ve Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Durum – 1979, Yay.No.52, Ankara, 1980.
TİSK, Dünyada ve Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Durum – 1980, Yay.No.60, Ankara, 1981.
TİSK, Dünyada ve Türkiye’de Endüstri İlişkilerinin Yeni Boyutları Semineri, Yay. No. 153, Ankara, 1995, 83 s.
TİSK, Dünyada ve Türkiye’de Sosyal Diyalog, Yay. No. 115, Ankara, 1992, 115 s.
TİSK, Ekonomik Anayasa Paneli, Yay.No.167, Ankara, 1997, 83 s.
TİSK, Ekonomik ve Sosyal Konsey’e Sunulan Rapor, Ankara, 2001, 23 s.
TİSK, Gelişen Sanayi Merkezlerinde Kadın İşgücü Panelleri (I-II), Yay.No.205, Ankara, 2001, 146 s.
TİSK, Gelişmiş Ülkelerde ve Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Yeniden Yapılandırılması, Yay.No.160, Ankara, 1996, 51 s.

TİSK, Genel Grev ve Dayanışma Grevi Hakkında Muhtıra, Ankara, (Tarihsiz), 12 s.
TİSK, Grev Sırasında Stokların İşyerinden Çıkarılması, Yay.No.133, Ankara, 1994.
TİSK, Güçlü ve Büyük Türk Ekonomisi İçin Üretim ve İstihdam Politikaları Araştırma Yarışması, Ödül Alan Eserler, Yay.No.236, Ankara, 2003, 142 s.
TİSK, Gümrük Birliği’nin Sosyo-Ekonomik Etkileri ve Türk Çalışma Hayatı, Yay. No. 143, Ankara, 1995, 72 s.
TİSK, Güneydoğu Sorunu ile İlgili Görüşler, Yay.No.132, Ankara, 1994, 19 s.
TİSK, İş Güvencesi Yasa Taslağına İlişkin Görüşlerimiz-1, Yay.No.112, Ankara, 1992.
TİSK, İş Güvencesi Yasa Taslağına İlişkin Görüşlerimiz-2, Yay. No. 114, Ankara, 1992, 20 s.
TİSK, İş Kanunu Tadil Tasarısının Getirdikleri ve Görüşlerimiz, Yay.No.48, Ankara, 1979.

TİSK, İş Kanunu Tasarısı Hakkında TİSK’in Görüşü, 1965, 16 s.
TİSK, İş Kanunu ve Sendikalar Kanunu’nda Yapılması Düşünülen Değişikliklerin Türk Sanayiine Etkileri Semineri, Ankara, 1992, 80 s.
TİSK, İş Kanunu ve Sendikalar Kanununda Yapılması Düşünülen Değişikliklerin Türk Sanayiine Etkileri Semineri, Yay. No. 113, Ankara, 1992, 220 s.
TİSK, İş Kanunu, Yay.No.17, Ankara, 1971.
TİSK, İş Kanunu, Yay.No.6, Ankara, 1967.
TİSK, İş Kanunu, Yay.No.72, Ankara, 1983.
TİSK, İş Kanunu, Yay.No.93, Ankara, 1989.
TİSK, İşgücü Piyasalarında Özel İstihdam Bürolarının Önemi, Yay.No.157, Ankara, 1996, 32 s.
TİSK, İşletmelerde Verimliliğin Geliştirilmesi Konusundaki TİSK – ILO İşbirliği Projesi Çerçevesinde 1. Verimlilik Eğitimi Semineri, Ankara, 1991, 23 s.
TİSK, İşsizlik Sigortası Kanun Tasarısı ve Konfederasyonumuzun Görüşü, Yay.No.7, Ankara, 1968, 51 s.
TİSK, İşsizlik Sigortası Konusunda Görüş ve Öneriler, Yay. No. 131, Ankara, (Tarihsiz), 44 s.
TİSK, İşsizlik Sigortası Uluslararası Semineri, Yay.No.198, Ankara, 2000, 116 s.
TİSK, İşsizlik Sigortası, Artif İstihdam Politikaları ve Özel İstihdam Büroları, Yay.No.196, Ankara, 2000, 112 s.
TİSK, İstihdam Yaratılmasında Geçici Çalışma Türleri ve Özel İstihdam Bürolarının Rolü Semineri, Yay.No.238, Ankara, 2003, 72 s.
TİSK, İstihdam, Kadın İşgücü ve Yeni İş Kanunu Sempozyumu, Yay.No.242, Ankara, 2004, 79 s.
TİSK, İşveren Rehberi, Yay.No.5, Ankara, 1967.
TİSK, İşyeri Hekimi İstihdamında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Semineri, Yay.No.226, Ankara, 2002, 104 s.
TİSK, İşyeri ve İşkolu Sorunları Anketi 1997 Yılı Sonuçları, Yay.No.174, Ankara, 1998, 71 s.
TİSK, İşyeri ve İşkolu Sorunları Anketi Sonuçları, Yay.No.163, Ankara, 1997, 92 s.
TİSK, İşyerlerinde Vuku Bulan Kanun Dışı Olaylar Hakkında Raporu, Yay.No.8, Ankara, 1968, 20 s.
TİSK, Kadın İşgücü Araştırması, Yay.No.185, Ankara, 1999, 32 .
TİSK, Kamuoyunda TİSK, 1990-1992, Yay.No.118, Ankara, 1992.
TİSK, Kamuoyunda TİSK, 1992-1995, Yay.No.151, Ankara, 1995, 207 s.
TİSK, Kamuoyunda TİSK, Yay. No. 151, Ankara, 1995, 207 s.
TİSK, Kamuoyunda TİSK, Yay. No. 65, Ankara, 1982, 103 s.
TİSK, Kamuoyunda TİSK, Yay. No. 89, Ankara, 1987, 168 s.
TİSK, Kamuoyunda Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Ankara, 1975 (?), 225 s.
TİSK, Kayıtdışı İstihdam, Yay.No.233, Ankara, 2003, 64 s.
TİSK, Kıdem Tazminatı Fon Tasarısı, Ankara, 1979, 23 s.
TİSK, Kıdem Tazminatı Hakkında Muhtıra, Yay.No.30, Ankara, 1974, 31 s.
TİSK, Kıdem Tazminatı, Yay.No.49, Ankara, 1979.
TİSK, Kıdem Tazminatının Hesaplanması, Vergilendirilmesi, Yay.No. 55, Ankara, 1980.
TİSK, KİT, Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Stratejisi (Türkiye İçin Bir Model ve

Stratejik Planlama Önerisi), Yay.No.139, Ankara, 1994.
TİSK, KİT’lerde Ücret Artışları ve Ekonomiye Etkileri, Yay.No.125, Ankara, 1993, 15 s.
TİSK, Konfederasyon Albümü, Yay.No.88, Ankara, 1987.
TİSK, Konfederasyonumuza Üye Sendikalara Bağlı İşyerleri, (Tarihsiz), 32 s.
TİSK, Krizden Çıkış İçin Zorunlu İstikamet: Vergi ve Bürokrasi Reformları, Yay.No.210, Ankara, 2001, 79 s.

TİSK, Kronik Enflasyon, Ekonomiye ve İstihdama Etkileri Semineri, Yay.No.170, Ankara, 1997, 172 s.

TİSK, Küresel Eğilimler ve Türk Çalışma Hayatı, Yay.No.164, Ankara, 1997, 72 s.
TİSK, Kuruluşundan Günümüze TİSK, Yay.No.173, Ankara, 1997.
TİSK, Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Eksperler Komisyonunca Hazırlanan ‘Özellikle Gelişmekte Olan Memleketler Yönünden Asgari Ücret Tesbiti ve Konu ile İlgili Problemler’ Hakkında Rapor Özeti, Ankara, 1968, 50 s.
TİSK, Milletlerarası Çalışma Teşkilatı, Yay.No.15, Ankara, 1971.
TİSK, OECD Ülkelerinde İşsizliğin Önlenmesi Konusundaki Yeni Yaklaşımlar ve Türkiye, Yay. No. 134, Ankara, 31 s.
TİSK, Organize Sanayi Bölgelerinde Çocuk İşgücü, Doğu, Pendik ve Atatürk Sanayi Siteleri Anket Sonuçları, Yay.No.156, Ankara, 1996, 94 s.
TİSK, Organize Sanayi Bölgelerinde Çocuk İşgücü, Yay.No.156, Ankara, 1996.
TİSK, Özelleştirmenin Neresindeyiz?, Yay.No.186, Ankara, 1999, 20 s.
TİSK, Sanayi Bölgelerinde Çalışan Çocukların Sorunları, Yay.No.171, Ankara, 1997, 100 s.
TİSK, Sanayide Çalışan Çocuklar ve TİSK’in Faaliyetleri, Yay.No.222, Ankara, 2002, 59 s.
TİSK, Sendikalar Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, Yay.No.71, Ankara, 1983, 87 s.
TİSK, Sorunlar ve Görüşler, Yay. No. 130, Ankara, 204 s.
TİSK, Sosyal Sigorta İşlemleri ve Denetimine İlişkin Üç Yönetmelik, Yay.No.200, Ankara, 2000, 64 s.
TİSK, Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliği, Yay.No.90, Ankara, 1987.
TİSK, Sosyal Sigortalar Kanunu, Yay.No.70, Ankara, 1983, 128 s.
TİSK, Sosyal Sigortalar Kurumu Üzerine Görüş ve Öneriler, Yay. No. 126, Ankara, 1993, 19 s.
TİSK, Sosyal Yönleriyle Avrupa Topluluğu, Yay.No.97, Ankara, (Tarihsiz), 148 s.
TİSK, Tanıtıcı Bilgiler, Ankara, (Tarihsiz), 15 s.
TİSK, Tanıtım Broşürü, Yay.No.58, Ankara, 1980.
TİSK, Tanıtma Broşürü, Yay.No.80, Ankara, 1986.
TİSK, TİSK Albümü, Yay.No.101, Ankara, 1990.
TİSK, TİSK Albümü, Yay.No.123, Ankara, 1993.
TİSK, TİSK Dokuzuncu Olağan Genel Kurul Üyeleri, Ankara, (Tarihsiz), 40 s.
TİSK, TİSK Gelişen Sanayi Merkezlerinde Kadın İşgücü Panelleri I-II, Yay.No.205, Ankara, 2001, 146 s.
TİSK, TİSK Tanıtma Broşürü, Yay.No.3, Ankara, 1966.
TİSK, TİSK ve PERYÖN Tarafından Düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatındaki Değişiklikler ve İşveren Yükümlülükleri Semineri, Yay.No.241, Ankara, 2004, 127 s.
TİSK, TİSK Yönetim Kurulları Müşterek Heyet Toplantısı (Türkiye-AT İlişkileri), Ankara, 1987, 31 s.
TİSK, TİSK’in 2000 Bildirisi, 21. Yüzyılda Önce Türkiye, Ankara, 2000, 8 s.
TİSK, TİSK-ILO Pendik Sanayi Sitesi Çalışan Çocuk Bürosu, Yay.No.186, Ankara, 1999 (?), 16 s.
TİSK, TİSK’in KıdemTazminatı Hakkındaki Görüş ve Teklifleri, Ankara, 1974, 4 s.
TİSK, Toplu İş Sözleşmesi Seminerleri (1 Mart 1965 – 26 Mart 1965), Ankara, Eskişehir, İzmir, Adana, İstanbul, İstanbul, 1965, 128 s.
TİSK, Toplumsal Uzlaşma Semineri, Yay. No. 105, Ankara, 1990, 83 s.
TİSK, Türk Çalışma Hayatının Sorunları ve Çözüm Önerileri Toplantısı, Yay.No.146, Ankara, 1995.
TİSK, Türk Çalışma Hayatının Sorunları ve Çözüm Önerileri, İşalemi – Hükümet Diyaloğu, Yay.No.145, Ankara, 1995.
TİSK, Türk Hür Teşebbüs Kuruluşları Toplantısı (28 Nisan 1975), Yay. No. 32, Ankara, 1975, 84 s.
TİSK, Türk Sanayiinde Sektörel Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Yay.No.207, Ankara, 2001, 151 s.
TİSK, Turkey, An Economic and Social Outlook – 1976, Yay.No.37, Ankara, 1976, 34 s.

TİSK, Turkey, An Economic and Social Outlook – 1977, Yay.No.43, Ankara, 1978.
TİSK, Turkey, An Economic and Social Outlook – 1979, Yay.No.53, Ankara, 1980.
TİSK, Turkey, An Economic and Social Outlook – 1980, Yay.No.61, Ankara, 1981.
TİSK, Turkish Confederation of Employer Associations, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Yay.No.58, Ankara, 1980, 14 s.
TİSK, Turkish Confederation of Employer Associations, Yay.No.103, Ankara, (Tarihsiz), 32 s.
TİSK, Turkish Confederation of Employer Associations, Yay.No.4, Ankara, 1967.
TİSK, Türk-İşverenler, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Ana Tüzüğü, Ankara, 1965 (?), 22 s. (Çoğaltma).
TİSK, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Reorganizasyon Raporu, Yay.No.12, Ankara, 1970.
TİSK, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve T.C.Çevre Bakanlığı’nın İşbirliği ile Düzenlenen Çevre Eğitim Semineri, Tebliğler ve Tartışmalar, Yay.No.197, Ankara, 2000, 126 s.
TİSK, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Yay. No. 104, Ankara, 24 s.
TİSK, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Yay.No.188, Ankara, 1999, 16 s.
TİSK, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Yay.No.3, Ankara, 1966, 16 s.
TİSK, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nda Görev Alan Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreterler, Ankara, 2001, 9 s.
TİSK, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun Vergi Reform Tasarı Taslağı’na İlişkin Olarak Ekonomik ve Sosyal Konsey’e Sunduğu Görüş ve Öneriler, Ankara, 1997, 13 s. (Çoğaltma).
TİSK, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun Hükümet İle Yapacağı Görüşmede Sunulacak Konular, Ankara, 1972 (?), 16 s.
TİSK, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun Ülkemizdeki Sosyal Güvenlik Sistemi ile İlgili Görüşleridir (20 Temmuz 1990 – GAP), Ankara, 1990, 15 s. (Çoğaltma).
TİSK, Türkiye Ticaret Odaları Sanayi Odaları Ticaret Borsaları Birliği, 274 ve 275 Sayılı Kanunların Tadil Tasarıları Hakkında Görüş ve Tekliflerimiz, Ankara, 1970, 93 s.
TİSK, Türkiye’de Çocuk İşgücü, Yay.No.138, Ankara, 1994, 91 s.
TİSK, Türkiye’de Kadın İşgücü Seminerleri (I-II), Yay.No.192, Ankara, 1999, 115 s.
TİSK, Türkiye’de Parlamenter Sistemin Sorunları ve Çözüm Önerileri Semineri, Yay.No.175, Ankara, 1998, 136 s.
TİSK, Türkiye’de ve Dünyada Mesleki Eğitim, Türk Özel Sektörünün Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Yay.No.168, Ankara, 1997, 100 s.
TİSK, Türkiye’nin Bilgi Ekonomisi Yarışındaki Yeri, META Küresel Teknoloji İndeksi 2002, OECD Göstergeleri, Yenilikçilik ve Öncü Teknolojiler, Ülkemiz İçin Öneriler, Yay.No.230, Ankara, 2003, 118 s.
TİSK, Türkiye’de Çocuk İşgücü, Yay.No.138, Ankara, 1994, 91 s.
TİSK, Türkiye’de İmalat Sanayiinde Ücretlerin Üretim, İstihdam ve Yatırımlarla İlişkisi, Yay. No. 127, Ankara, 1993, 15 s.
TİSK, Türkiye’de Mesleki Eğitim, Yay. No. 107, Ankara, 1991, 60 s.
TİSK, Türkiye’de ve OECD Ülkelerinde Enerji Girdi Fiyatları ve Enerji Girdilerine İlişkin Vergi Oranları, Yay. No. 135, Ankara, 1994, 32 s.

TİSK, Türkiye’nin Rekabet Gücü, Yay.No.152, Ankara, 1995.
TİSK, Üçlü Anlaşmalar, Ekonomik ve Sosyal Konseyler (Gelişmiş Ülke Uygulamaları ve Türkiye), TİSK Yay.No.158, Ankara, 1996, 60 s.
TİSK, Ücret Araştırması, Yay. No. 34, Ankara,1976, 23 s.
TİSK, Ücret Sistemimiz, Sorunları ve Çözüm Önerileri Semineri, Ankara, 1995, Yay. No. 141, 184 s.
TİSK, Uluslararası Karşılaştırmalarla Türkiye’de Ücret Artışları, Yay. No. 124, Ankara, 1993, 36 s.
TİSK, Üretime Yönelik Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler (Çalışma Hayatı Bakımından), Yay.No.172, Ankara, 1997, 43 s.
TİSK, Vergi Reform Tasarı Taslağına İlişkin Olarak Ekonomik ve Sosyal Konsey’e Sunduğu Görüş ve Önerileridir, Ankara, 1997, 13 s.
TİSK, Yasa Dışı Davranışlarda İşverenlerce İzlenecek Yol, Yay.No.94, Ankara, 1989, 52 s.
TİSK, Yasa Dışı Davranışlarda İşverenlerce İzlenecek Yol, Yay.No.46, Ankara, 1979, 35 s.
TİSK, Yeni İş Kanunu Ne Getiriyor Semineri, Yay.No.235, Ankara, 2003, 80 s.
TİSK-IOE, Avrupa’da Sosyal Politikanın Panoraması-Eylül 1999, TİSK İşveren Dergisi Eki, Ankara, 1999, 16 s.
Titiz, M., İşyerlerinde Çeşitli Nedenlerle Devamsızlık Yapan İşçilerin Ruhsal ve Sosyal Yapılarının Değerlendirilmesi, (Yüksek Lisans Tezi), İ.Ü., İstanbul, 1991, 68 s.
TİTO, Özyönetimli Sosyalizm, Koza Yay., İstanbul, 1978.
TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği), Soda Raporu: TMMOB, Mersin Soda Sanayii A.Ş. Grevcileriyle ve Örgütleri DİSK Petkim-İş’le Dayanışma İçindedir, Ankara, 1978, 12 s.
TMMOB, 1978, Bütçesi Görüşülürken Sendikasız Kamu Görevlilerinin Ücretleri Sorunu Üzerine Görüşler, Ankara, Ocak 1978, 7 s.
TMMOB, Kamu Çalışanları Sempozyumu, Ankara, 1990, 44 s.
TMMOB, Kamu Çalışanlarının Sorunları, Ankara, 1986, 203 s.
TMMOB, Mühendisler-Mimarlar, Mimarlar Odası Yay., Ankara, 1978, 166 s.
TMMOB, Teknik İşgücü Göçü ve Teknik Hizmet İthali, İstanbul, 1973.
TMTF-İTÜTB-İYTOTB-İTÜTOTB-ODTÜÖB, Singer Damgalı Malların Ardındaki Oyun ve Grev, Ankara, 1967, 8 s. (Çoğaltma).
TOBB – TİSK – Türkiye Esnaf Sanatkar Dernekleri Konfederasyonu, İş Kanunu Tasarısı Hakkında, Ankara, 1967, 7 s.
TOBB – TİSK – Türkiye Esnaf Sanatkar Dernekleri Konfederasyonu, İş Kanunu Tasarısı ve Bazı Maddeleri Hakkında Kısa Muhtıra, Ankara, 1966, 20 s.
TOBB – TİSK – Türkiye Esnaf Sanatkar Dernekleri Konfederasyonu, İş Kanunu Tasarısının Bazı Maddeleri Hakkında Görüşümüz, Ankara, 1966, 8 s.
TOBB – TİSK – Türkiye Esnaf Sanatkar Dernekleri Konfederasyonu, İş Kanunu Tasarısı ve Bazı Maddeleri Hakkındaki Görüşümüz, Ankara, 1966, 36 s.
TOBB – TİSK, İşçi Yardımlaşma Kurumu Kanun Teklifi Hakkında Görüşümüz, Ankara, 1970, 16 s.
TOBB (Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği), Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanun Tasarısı Hakkında Görüşümüz, Ankara, 1962, 35 s.
TOBB, Çalışma Bakanlığınca Bakanlar Kuruluna Sevkedilen İşçi ve İşveren Sendikaları Kanunu Tasarısı Hakkındaki Görüşlerimizin Özeti, Ankara, 1963, 6 s.
TOBB, Sosyal Sigortalar Konusunda Görüş ve Temennilerimiz, Ankara, 1963, 31 s.
TOBB, Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunu Tasarısı Hakkında Muhtıra, Ankara, 1962, 20 s.

TOBB, Yurt Dışındaki İşçilerimizin Tasarruflarının Değerlendirilmesi Semineri (15-16 Mayıs 1972), Ankara, 1972, 215 s.
Toçoğlu, E., Demiryol-İş Sendikası Genel Başkanı Enver Toçoğlu’nun 4. Olağan Genel Kurulu Açış Konuşması, Demiryol-İş Sendikası Yay., Ankara, 1992, 15 s.
Toçoğlu, E., Demiryol-İş Sendikası Genel Başkanı Enver Toçoğlu’nun 5. Olağan Genel Kurulu Açış Konuşması (11 Ağustos 1995), Demiryol-İş Sendikası Yay., Ankara, 1995, 27 s.
Toçoğlu, E., SSK Raporu, Ankara, 1996, 17 s. (Çoğaltma).
TODAİE, Devlet Memurları Elkitabı, (Genişletilmiş 2. Baskı), Yay. No. 216, Ankara, 1986, 240 s.
TODAİE, Devlet Personel Teşkilatı İncelemeleri (Türkiye), Ankara, 1961, 20 s.
TODAİE, Devlet Personeli Sendikaları Araştırması Anketi, TODAİE, Ankara, 1966.
TODAİE, Köyden Yurt Dışına İşçi Göçü ve Toplumsal Değişme Araştırması, Ankara, 1975, 27 s.
Tokcan, Ç. – Güneş, T. – Çavdar, T., Sanayi, Tarım ve Hizmet Sektörlerinde Prodüktivite Ölçülmesi, MPM Yay.No.5, Ankara, 1967, 93 s.
Tokmak, M., Maden-İş Sendikası Kongresi Konuşması, İstanbul, 1993, 24 s. (Çoğaltma).
Tokol, A., Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerde Sendikal Hareket, 2. Basım, Vipaş Yay., Bursa, 2000, 317 s.
Tokol, A., Avrupa Topluluğu’na Üye Ülkelerde Sendikal Hareket, Uludağ Üniv. Güçlendirme Vakfı Yay. No. 82, Bursa, 1993, 155 s.
Tokol, A., Endüstri İlişkileri ve Yeni Gelişmeler, Vipaş Yay., Bursa, 2001, 244 s.
Tokol, A., Sosyal Politika, Bursa, 1997, 110 s.
Tokol, A., Türk Endüstri İlişkileri Sistemi, Ezgi Yay., Bursa, 1997, 309 s.
Tokol, A., Türkiye’de Sendikal Hareket, Ezgi Kitabevi, Bursa, 1994, 138 s.
Tokol, T., Toplu İş Sözleşmesi Seminerleri Notları, Türk Sevk ve İdare Derneği Yay., İstanbul, 1965.
Toksarı, İ. (Çev.), İslamda İş Ahlakı ve İşçi Hakları, Nida Yay., İstanbul, 1968, 109 s.
Toksöz, G. – Erdoğdu, S., Sendikacı Kadın Kimliği, İmge Yay., Ankara, 1998, 184 s.
Toksöz, G., Gelişmiş Ülkelerde İşsizlik Üzerine Güncel Tartışmalar, İmaj Yay., Ankara, 1999,98 s.
Toksöz, G., Kadın Çalışanlar ve Sendikal Katılım, 15 s. (Çoğaltma).
Tolan, B., Çağdaş Toplumun Bunalımı: Anomi ve Yabancılaşma, Ankara, İTİA Yay.
Toleyis Sendikası Ege Bölge Şubesi, 7. Olağan Kongresi Çalışma Raporu (10 Kasım 1996), İzmir, 1996, 19 s.
Toleyis Sendikası, 4. Dönem Çalışma Raporu, İstanbul, 1986, 80 s.
Toleyis Sendikası, 5. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu, İstanbul, 1989, 239 s.
Toleyis Sendikası, 6. Olağan Genel Kurulu Faaliyet Raporu, İstanbul, 1991, 56 s.
Toleyis Sendikası, 7. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu, İstanbul, 1994, 48 s.
Toleyis Sendikası, 8.Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (18-19 Nisan 1998), 21.Yıl Toleyis Sendikası, İstanbul, 1998, 122 s.
Toleyis Sendikası, 9. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (16-17 Mart 2002), İstanbul, 2002, 68 s.

Toleyis Sendikası, İş ve Sendika Mevzuatında İşçinin Çalışma Rehberi, Eğitim Yay.No.1, İstanbul, 1987, 199 s.
Toleyis Sendikası, Türkiye Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1983, 32 s. (Çoğaltma).
Tolga, M.V., İş Hukuku (Gözden Geçirilmiş 2. Basım), İst. Yük. İkt. Tic. Okulu Yay. No. 35/1958, İstanbul, 1958, 316 s.
Tolga, M.V., İş Hukuku, Gözden Geçirilmiş, 1943 Senesinden 1952 Senesi Kasımına Kadar Çalışma Mevzuatındaki Gelişmelere Uygun Tadil ve İlaveler Yapılmış 2. Basım, İstanbul, 1952, 310 s.
Tolga, M.V., İş Hukuku, Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi Talebe Neşriyat ve Yardım Bürosu Yay.No.101, İstanbul, 1943, 261 s.
Tomanbay, M., Ekonomik Gelişmeler Karşısında Ücret Sorunu, Türk-İş Yay. No. 160, Ankara, 1984, 22 s.
TOMİS Sendikası Gaziantep Şubesi, Faaliyet Raporu (1963-1965), Gaziantep, 1965, 4 s. (Çoğaltma).
TOMİS Sendikası, 1959-1961 Devresi Faaliyet Raporu, Ankara, 1961. 12 s. (Çoğaltma).
TOMİS Sendikası, 5. Genel Kurul, Ankara, 1966, 65 s. (Çoğaltma).
TOMİS Sendikası, 5. Genel Kurulu Mali Rapor, 4. Dönem Hesap Vaziyeti, 5. Dönem Bütçe Teklifi, Denetçiler Raporu, Ankara, 1966, (Çoğaltma).
TOMİS Sendikası, Türkiye Toprak Mahsulleri (Gıda) Sanayi İşçileri Sendikası 1961-1963 Çalışma Devresi Raporu, Ankara, 1963, 16 s. (Çoğaltma).
TOMİS Sendikası, Türkiye Toprak Mahsulleri Gıda İçki Tütün Sanayii İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, (Tarihsiz), 37 s.
TOMİS Sendikası, Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisi İşçileri Ana Nizamnamesi, Ankara, 1957, 16 s. (Çoğaltma).
TOMİS Sendikası, Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisi İşçileri Sendikası Birinci Genel Kurula Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Ankara, 1959, 14 s.(Çoğaltma).
Tonguç, E., İş Hekimliği ve Meslek Hastalıkları Konularında Finlandiya, Almanya ve İtalya’daki İncelemelerin Raporları ve İş Hekimliği Esaslarına Göre İş Sağlığı Hizmetlerini Geliştirme Tasarısı, SSK Yay.No.218, Ankara, 1974, 84 s.
Tonguç, E., İş Hekimliği Yönünden El Fonksiyonunu Bozan İç Hastalıkları, SSK Yay.No.177.
Tonguç, E., Meslek Hastalıkları Kılavuzu, Broşürler, Türk Tabipleri Birliği Yay., Ankara, 1992, 670 s.
Tonguç, E., SSK Yönetiminde İki Yıl (Anılar), Başak Basın Yayın, Ankara, (Tarihsiz), 156 s.
Tonguç, İ.H., İş ve Meslek Eğitimi, TÖB-DER Yay. 1, Ankara, 1974, 176 s.
Topak, O., İstikrar Paketleri, IMF Politikaları ve İşçiler, Liman-İş Sendikası Yay., Ankara, 2001, 108 s.
Topaloğlu, S., Türkiye’de Sendikal Eğitim (Gelişimi, İçeriği ve Sorunları), TODAİE Uzmanlık Tezi, Ankara, 1984, 120 s. (Çoğaltma).
Topçu, S., TÜMTİS SENDİKASI Adına TÜRK-İŞ 16. Genel Kurulu Konuşması, Ankara, 1992, 5 s. (Çoğaltma).
Topçuoğlu, H., Kadınların Çalışma Saikleri ve Kadın Kazancının Aile Bütçesindeki Rolü (776 Çalışan Kadın Üzerinde Yapılmış Anket Neticeleri), Kadının Sosyal Hayatını Tetkik Kurumu Yay.No.4, Ankara, 1957, 75 s.
Topçuoğlu, İ., Türkiye’de İlk Sendika Sarıkışla’da 1932, Öncü Kitapevi Yay.No.27, İstanbul, 1975, 78 s.
TOPİŞSEN Sendikası , 1966-1967 Faaliyet Devresi Çalışma Raporu, 1967, 16 s.(Çoğaltma).
TOPİŞSEN Sendikası, Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisi İşçileri Sendikası 2.Dönem Çalışma Raporu, 1970, 37 s.(Çoğaltma).
Toprak, E., Halk Eğitimi Yönünden İşsizlikle Mücadele ve Beceri Kazandırma Kursları, (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniv., SBE, Ankara, 1987, 102 s.
Toprak-İskan İşçileri Milli Sanayii Teşvik ve Yatırım Statüsü ve İlgili Kararlar, Ankara, 1982, 29 s.
Toprakoğlu, S., Türk Sendikacılığı, İdare ve Denetim , İstanbul, 1977, 204 s.

Topraksu-İş Sendikası (Türkiye Topraksu İşçileri Sendikası), 4. Olağan Genel Kurul Faaliyet Raporu, Ankara, 1982, 128 s.
Topraksu-İş Sendikası, 3. Genel Kurulu Çalışma Raporu (13-14 Ocak 1979), Ankara, 1979, 91 s.
Topraksu-İş Sendikası, Topraksu-İş Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, (Tarihsiz), 53 s.
Topraksu-İş Sendikası, Topraksu-İş Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, 1983, 48 s.
Topuzoğlu, İ., İş Güvenliği Sorunu (Devletin, Sendikaların ve İşverenin Rolü), Teksif Sendikası Mektupla Eğitim Kursu Yardımcı Yay.Dizisi No.5, Ankara, (Tarihsiz), 12 s.
Toreyis Sendikası, Türkiye Otel. Restaurant, Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1977, 17 s. (Çoğaltma).
Tortop, N., Belediye Personelinin Eğitimi, Türk Belediyecilik Derneği Yay.No.26, Ankara, 1971, 190 s.
Tortop, N., Personel Çalıştırma Usulleri ve Karayolları Örneği, (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniv., Ankara, 1990, 184 s.
Tosuner, N., Sancı, Sancı, Derinlik Yay., İstanbul, 1977.
TOTSİS Sendikası (Türkiye Opera Tiyatro Sanatkarları ve Yardımcı İşçileri Sendikası), Kuruluş, Direniş, Grev, Ankara, 1965, 31 s.
Tozan, C., 4958 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda Yapılan Bazı Değişikliklere İlişkin Kısa Açıklamalar, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Sosyal Sigortalar Kanununda Yapılan Değişikliklerle İlgili Uygulama Genelgeleri, İstanbul, 2003, 216 s.
Tozan, C., İş Güvencesi Yasası, Tekgıda-İş Sendikası Yay., İstanbul, 2003, 57 s.
Tozan, C., İş Güvencesi, Tes-İş Sendikası Yay., Ankara, 2003, 104 s.
Tozan, C., İşsizlik Sigortası Uygulaması, TÜRK-İŞ Yay., Ankara, 2002, 20 s.
Tozan, S. – Cevan, F., Kamu Personeline Sağlanan Mali ve Sosyal Haklar (1939-1976), Başbakanlık Devlet Personel Dairesi Yay. No. 35, Ankara, 1977, 216 s.

TÖB-DER Ankara Şubesi, 1977-1978 Dönemi Çalışma Raporu, Ankara, 1978, 27 s.
TÖB-DER Birlik ve Dayanışma, TÖB-DER 3. Olağan Genel Kurulu İçin Birlik ve Dayanışma Programı, (Tarihsiz), 32 s.
TÖB-DER Demokratik Merkeziyetçiler, Görüşlerimiz, İlkelerimiz ve Yapacağımız Çalışmalar, Ankara, 1976, 32 s.
TÖB-DER Demokratik Merkeziyetçiler, Program Hedefleri ve Görevlerimiz, (Tarihsiz – 1980 öncesi), 48 s.
TÖB-DER Devrimci Öğretmen Grubu, Eleştirilerimiz ve Önerilerimiz, (Tarihsiz), 16 s.
TÖB-DER Muhalefet Hareketi, Acil Talep Önerilerimiz, Ankara Şubesi Çalışmalarına İlişkin Önerilerimiz, TÖB-DER Eylem ve Program Felsefesine İlişkin Önerilerimiz, Eleştirilerimiz, Ankara, 1976, 32 s.
TÖB-DER, 4. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (1976-1978), Ankara, 1978, 134 s.
TÖB-DER, Demokratik Eğitim Kurultayı (4-11 Şubat 1978), Ankara, (Tarihsiz), 666 s.
TÖB-DER, Faşizm, Anti-Faşist Mücadele ve Töb-Der, Eğitim Dizisi No. 7, Ankara, 1976, 104 s.
TÖB-DER, TÖB-DER 1. Olağan Kongresine Sunulan Çalışma Raporu, Ankara, 1972, 24 s.

TÖDMF (Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu), 19. Kurultay Çalışmaları (Gaziantep, 3.7.1966-5.7.1966), Yay. No. 5, Ankara, 1966, 94 s.
TÖDMF, 16. Kurultay Çalışmaları (Antalya, 15.7.1963-18.7.1963), Yay.No.2, İstanbul, 1964, 104 s.
TÖDMF, Anayasalar ve Eğitim, Yay. No. 1, Ankara, 1960, 40 s.
TÖDMF, Büyük Eğitim Mitingi, İstanbul, 1964, 260 s.
TÖDMF, Eğitim Görüşümüz, Yay. No. 4.
TÖDMF, Öğretmenliğimizin 120. Yılında Eğitim Durumumuz, Ankara, 1968, 40 s.
Törüner, M. – Lordoğlu, K., Çalışma Ekonomisi, Beta Basım Yayım, İstanbul, 1991, 240 s.
Törüner, M., 3. Beş Yıllık Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmaları Dokümanı: İnsangücü İhtiyaçları Hesaplanmasında Kullanılan Yöntemler ve 3. Beş Yıllık Kalkınma Planı Kaliteli İnsangücü İhtiyaçları Tespitinde Bir Model Teklifi, DPT:1050 – SPD:230, Ankara, 1971, 15 s. (Çoğaltma).
Törüner, M., Çalışma Ekonomisi (I), Ankara, 1987, 200 s.
Törüner, M., Employment and Income Distribution, (Yükseklisans Tezi), ODTÜ, Ankara, 1978, 87 s.
Törüner, M., Employment and Manpower Trends in Turkey (1967-1971), DPT:1014 – SPD:227, Ankara, 1971, 18 s.
Törüner, M., İmalat Sanayiinde İnsangücü Faktörü, 1967 Yılı İçin Kesit Analiz Çalışmaları, DPT:1138 – SPD:245, Ankara, 1971, 62 s. (Çoğaltma).
Törüner, M., İmalat Sanayiinde Maliyet Yapısı ve Ücretler, Türk-İş Yay. No. 145, Ankara, 1983, 15 s.
Törüner, M., İşsizlik Sigortası, Friedrich Ebert Vakfı Yay., İstanbul, 1991, 60 s.
Törüner, M., Sektörler, Meslekler ve Bölgeler Açısından Çalışanlar ve Gelir Farklılıkları, Gazi Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fak.Yay.No.6, Ankara, (Tarihsiz), Ankara, 120 s.
Törüner, M., Summary Report to SOPEMI by Turkey, DPT, Ankara, 1975.
Törüner, M., Tarım Sektöründe İstihdam Sorunu, DPT, Ankara, 1976.
Törüner, M., Türkiye’de İstihdam Sorunu, DPT, Ankara, 1973.
Törüner, M., Türkiye’de Ücretlilerin Kazanç Durumundaki Gelişmeler (1980-1989), TÜSES Yay., İstanbul, 1989, 27 s. (Çoğaltma).
Törüner, M., Yurtdışı İşçi Sorunları, Antalya, 1976, (Çoğaltma).

TÖS Dosyası, Cilt 1, Töre-Devlet Yayınları, Ankara, 1973, 276 s.
TÖS Dosyası, Cilt 2, Töre-Devlet Yayınları, Ankara, 1973, 215 s.
TÖS Sendikası İstanbul Şubesi, Sorunlarımız, Ankara, 1967, 173 s.
TÖS Sendikası Tokat Şubesi, Sendikalaşma Savaşı – 1970-1971 Yılı Çalışma ve Sendikal Eğitim Planı, Ankara, 1970, 12 s.
TÖS Sendikası, 1. Olağanüstü Genel Kurul Yürütme ve Yönetim Kurulları Çalışma Raporu, Ankara, 1967, 52 s.
TÖS Sendikası, 1967-1969 Çalışma Programı, Ankara, 1968, 48 s.
TÖS Sendikası, 2. Devrimci Eğitim Şurası Bildirileri (Genel Kurulda Tartışılmak İçin Geçici Baskı), TÖB-DER Yay., Ankara, 1971.
TÖS Sendikası, Devrimci Eğitim Şurası (4-8 Eylül 1968, Ankara), Ankara, 1969, 523 s.
TÖS Sendikası, Devrimci Öğretmenlerin Savaşı, Yönetim, Yürütme, Denetim, Onur Kurulları, 1967-1969 Çalışma Raporu, 2. Olağan Genel Kurul, Ankara, 1969, 175 s.
TÖS Sendikası, İlk İki Yılda TÖS (1965-1967), Ankara, 1967, 214 s.
TÖS Sendikası, Öğretmen Boykotu, Ankara, 1971, 40 s.
TÖS Sendikası, Öğretmenlerin Birleşmesine Doğru, TÖS ve İLKSEN Ortak Kurultayı, TÖS Genel Başkanı Fakir Baykurt’un Konuşması, TÖS’ün Birleşme Tezi, Ankara, 1970, 42 s.
TÖS Sendikası, Personel Kanun Tasarısına İlişkin Görüş ve Önerilerimiz, Ankara, 1970, 7 s.
TÖS Sendikası, Sürekli Çalışma Programı ve Sendikal Eğitim Planı, Ankara, 1969, 54 s.
TÖS Sendikası, Türkiye Öğretmenler Sendikası Tüzüğü, Ankara, 1965, 14 s.
TÖS Sendikası, Türkiye Öğretmenler Sendikası Tüzüğü, Ankara, 1966, 15 s.
TÖS Sendikası, Türkiye Öğretmenler Sendikası Tüzüğü, Ankara, 1967, 15 s.
TÖS Sendikası, Türkiye Öğretmenler Sendikası Tüzüğü, Ankara, 1969, 22 s.
TÖS Sendikası, Tüzük, Ankara, 1969, 15 s.
TÖSEN Sendikası, Teknik Öğretmenler Sendikası Anatüzüğü, Ankara, 1996, 5 s. (Çoğaltma).

Trabzon YOL-İŞ Sendikası, 13. Genel Kurul Çalışma Raporları (1966-1968), Trabzon, 1968, 37 s. (Çoğaltma).
Trabzon YOL-İŞ Sendikası, 14. Genel Kurul Çalışma Raporları (27-28 Ekim 1970), Ankara, 1970, 144 s.
Trabzon YOL-İŞ Sendikası, 15. Dönem Çalışma Raporu (23-24 Kasım 1973), Ankara, 1973, 259 s.
Trabzon YOL-İŞ Sendikası, 16. Genel Kurul Çalışma Raporu (26-27 Kasım 1976), Ankara, 1976, 175 s.
Trabzon YOL-İŞ Sendikası, 17. Genel Kurul Çalışma Raporu (30-31 Aralık 1979), Ankara, 1979, 70 s.
Trade Unions Congress, İngiltere’de Sendikacılık, 1964-1965(?), 36 s.
Trakya Tes-İş Sendikası, 11. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu, Edirne, 1982, 33 s. (Çoğaltma).
Trakya Tes-İş Sendikası, 9. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu, Edirne, 1977, 65 s. (Çoğaltma).
Tramsen, G., Gastarbeiter im Schuldienst Türkenklasse, Batı Berlin, 1973.
Traven, B., Pamuk İşçileri, Bilgi Yay., Ankara, 1968, 213 s.
Tredgold, R.F., Çağdaş Çalışma Düzeninde Kişilerarası İlişkiler, TİSA Mat.San., 1970, 215 s.
Troçki, L., Sendikalar Üzerine, Maya Yay., İstanbul, 1976, 136 s.
TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı Planlama ve Değerlendirme Müdürlüğü, İkinci Kuşak Türk Göçmenleri, Ankara, 1981, 46 s.
TSİP (Türkiye Sosyalist İşçi Partisi), Demokratik Güçbirliği, TSİP’in DİSK’e Önerileri, Yay.No.12, İstanbul, 1978, 24 s.
Tulukçu, B., İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Gebe ve Anne İşçilerin Korunması, Haber-İş Sendikası Yay. 21/2000, Ankara, 2000, 256 s.
Tulukçu, N.B., İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Gebe ve Anne İşçilerin Korunması, Haber-İş Sendikası Yay.No.21/2000, Ankara, 2000, 256 s.
Tufan, B., Göçmen İşçilerde İş Kazaları, SSK Yay., Ankara, 1994, 176 s.
Tuğ, A. – Başbuğ, A., İş Güvencesiz İş Hukuku (2. Basım), Öz İplik-İş Sendikası Yay., Ankara, 1992, 64 s.
Tuğ, A. – Başbuğ, A., İş Güvencesiz İş Hukuku (Milletlerarası Hukukta İş Güvencesi ve İş Hukukumuza Eleştirel Bir Yaklaşım), Öz İplik-İş Sendikası Yay., Ankara, 1992, 64 s.
Tuğ, A., İsveç’te İşçi İlişkileri, DPT Yay., Ankara, 1976.
Tuğ, A., İşyeri Sendika Temsilciliği ve Teminatı, Orman-İş Sendikası Yay., Ankara, 1994, 40 s.
Tuğ, A., Sendikalar Hukuku, (2. Basım), Yetkin Yay., Ankara, 1992, 285 s.
Tuğ, A., Türk Hukukunda Toplu İş Sözleşmesi, Ankara, 1996, 230 s.
Tuğ, A., Türk Hukukunda Toplu İş Sözleşmesi, Ankara, 1996, 230 s.
Tuna, F., İşsizlik Sigortasının Yapısı, Sosyal ve Ekonomik Etkileri, DPT Yay., Ankara, 1995.
Tuna, H., İşçi Sağlığı İş Güvenliği, Birleşik Metal-İş Sendikası Yay. No. 94/1, İstanbul, 1994, 330 s.
Tuna, H., İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği El Kitabı, Selüloz-İş Eğitim Yay. No. 2, İstanbul, 1991, 189 s.
Tuna, H., İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği El Kitabı, Türk Harb-İş Sendikası Yay., Ankara, 1999, 210 s.
Tuna, K., Yurt Dışına İşçi Gönderme Olayının Sosyolojik Eleştirisi, İ.Ü.Edebiyat Fak.Yay.No.2869, İstanbul, 1981, 262 s.
Tuna, K., Yurtdışına İşçi Gönderme Olayının Sosyolojik Eleştirisi, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Doktora Tezi, İstanbul, 1975, 327 s.
Tuna, O. – Ekin, N. – Yazgan, T., Türkiye’den F.Almanya’ya İşgücü Akımı ve Meseleleri, II. Rapor, F.Almanya’ya İşgücü Akımı ile İlgili Organlar ve Meseleleri, İÜ İktisat Fak. İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü Yay.No.41, İstanbul, 1966, 184 .

Tuna, O. – Ekin, N. – Yazgan, T., Türkiye’den F.Almanya’ya İşgücü Akımı ve Meseleleri, I. Rapor (F.Almanya ve Türkiye’nin Emek Arz ve Talebi Bakımından Tetkiki), İ.Ü.İktisat Fak.Yay.No.190, İstanbul, 1966, 117 s.
Tuna, O. – Ekin, N. – Yazgan, T., Türkiye’den F.Almanya’ya İşgücü Akımı ve Meseleleri, II. Rapor (F.Almanya’ya İşgücü Akımı ile İlgili Organlar ve Meseleleri), İ.Ü.İktisat Fak.Yay.No.194, İstanbul, 1966, 184 s.
Tuna, O. – Ekin, N., Günümüzün Ekonomik ve Siyasi Meseleleri, İstanbul, 1969, 118 s. (Çoğaltma).
Tuna, O. – Ekin, N., Otomasyon ve Sosyal Meseleleri, İ.Ü.İktisat Fak.Yay., İstanbul, 1970.
Tuna, O. – Kutal, M., Grev Hakkı: Başlıca Meseleleri ve Memleketimiz Bakımından Tanzimi, İ.Ü.İktisat Fak. Yay.No.131, İstanbul, 1962, 175 s.
Tuna, O. – Yalçıntaş, N., Sosyal Siyaset, Der Yay., İstanbul, 1981, 292 s.
Tuna, O. – Zadil, E., Türkiye Bankalar Birliği’nin Sosyal Sigortalar Kanunu Tasarısı Hakkında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Kürsüsünden Aldığı Mütalaa, Türkiye Bankalar Birliği Yay., Ankara, 1963, 10 s.
Tuna, O. – Zaim, S., Sosyal Siyaset Dersleri, İstanbul, 1960, 130 s. (Çoğaltma).
Tuna, O., Batı Memleketlerine İşgücü Akımı Yönünden Doğu ve Kuzey Doğu Bölgesinde Bir Araştırma, Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul, 1966, 271 s.
Tuna, O., Dış Ülkelere İnsangücü Akımı ve Sorunları, YODÇE Yay., İstanbul, 1968.
Tuna, O., Grev Hakkı, İş Mücadelelerinde Yeri ve Ehemmiyeti, İ.Ü.İktisat Fak. Yay. No. 57, İstanbul, 1951, 114 s.
Tuna, O., Grevlerin İktisadi Hayat ve İstihdam Şartları Üzerindeki Tesirleri, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yay., Ankara, 1965, 36 s.
Tuna, O., Sosyal Siyaset – Giriş, Ders Notları, İstanbul, 1976, 264 s.
Tuna, O., Sosyal Siyasete Giriş, İstanbul, 1966.
Tuna, O., Sümerbank Tarafından Tertiplenen Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Seminerinde Prof.Orhan Tuna’nın Konuşması, İstanbul, 1963, 40 s.
Tuna, O., Toplu İş Sözleşmesi Düzeninin İktisadi ve Sosyal Tesirleri, Ön Araştırma Raporu, DPT:745 – SPD:181, Ankara, 1969, 205 s.
Tuna, O., Türkiye’de İçtimai Siyaset Meselelerine Dair Mülahazalar, İstanbul, 1941, 30 s.
Tuna, O., Türkiye’de İnsangücü İhtiyaçları ve Eğitim Programlanması, DPT:92 – SPD:10, Ankara, 1962, 59 s. (Çoğaltma).
Tuna, O., Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitim, TİSK Yay., Ankara, 1973, 260 s.
Tuna, O., Türkiye’de Toplu İş Sözleşmesi Düzeninin İktisadi ve Sosyal Tesirleri: II. Kitap, Neticeler Kısmı, DPT:916 – SPD:210, İstanbul, 1970, 284 s.
Tuna, O., Türkiye’den Federal Almanya’ya İşgücü Akımı ve Meseleleri, III. Rapor: Federal Almanya’da Çalışan Türk İşçilerinin İşledikleri Suçların Tahlili, İ.Ü.İktisat Fak.Yay.No.196, İstanbul, 1966, 57 s.
Tuna, O., Yurda Dönen İşçilerin İntibak Sorunları, DPT:617 – SPD:157, Ankara, 1967, 81 s. (Çoğaltma).
Tunalı, İ., Background Study on Labour Market and Employment in Turkey, Prepared for the European Training Foundation, Ankara, 2003, 145 s.
Tunç, H., TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Halil Tunç’un Basın Toplantısı, TÜRK-İŞ Yay., Ankara, 1972, 14 s.
Tuncay, A.C., Hukuki Yönden Basında İşçi-İşveren İlişkileri, Evrim Basım Yayım, İstanbul, 1989, 141 s.
Tuncay, A.C., İş Hukukunda Eşit Davranma İlkesi, İstanbul, 1982, 269 s.
Tuncay, A.C., İşçi Sendikası Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi, İ.Ü.Hukuk Fak.Yay.No.462, İstanbul, 1975, 359 s.
Tuncay, A.C., Sosyal Güvenlik Dersleri, İstanbul, 1982, 211 s.
Tuncay, A.C., Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri (2. Basım), Beta Yay. Hukuk Dizisi No. 4, İstanbul, 1984, 259 s.
Tuncay, A.C., Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri (4. Basım), Beta Yay.No.139, İstanbul, 1988, 322 s.
Tuncer, A., Tariş: Yangından Aydınlığa, İzmir, 1981, 82 s.
Tuncer, C., İnsan Psikolojisinin İş Verimliliğine Etkileri (Yüksek Lisans Tezi), İ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1987, 117 s. (Çoğaltma).

Tuncer, K., Güneşe Hasret.
Tuncer, K., Güneşe Hasret.
Tuncer, K., Tarihten Günümüze Zonguldak’ta İşçi Sınıfının Durumu, Kumpanyalar Dönemine Geri Dönüş, Göçebe Yay., İstanbul, 1998, 236 s.
Tuncer, K., Tarihten Günümüze Zonguldak’ta İşçi Sınıfının Durumu, Kumpanyalar Dönemine Geri Dönüş, Göçebe Yay., İstanbul, 1998, 236 s.
Tunçay, M., 1923 Amele Birliği, BDS Yayınları, İstanbul, 1989, 160 s.
Tunçay, M., Türkiye’de Sol Akımlar (1908 – 1925), SBF Yay., Ankara, 1967, 218 s.
Tunçay, M., Türkiye’de Sol Akımlar (1908-1925) (3. Basım), Bilgi Yay., Ankara, 1978, 556 s.
Tunçomağ, K. – Centel, T., Açıklamalı Emekli Sandığı ve Sosyal Yardım Mevzuatı, İstanbul, 1983, 437 s.
Tunçomağ, K. – Şahlanan, F., Açıklamalı Türk İş Hukuku Mevzuatı, Hukuk Yay.No.2, İstanbul, 1974, 491 s.
Tunçomağ, K., İş Hukuku (3. Basım), İstanbul, 1984, 480 s.
Tunçomağ, K., İş Hukuku Cilt I: Genel Kavramlar Hizmet Sözleşmesi (2. Basım), İstanbul, 1981, 443 s.
Tunçomağ, K., İş Hukuku Cilt I: Genel Kavramlar, Hizmet Sözleşmesi ve Sendikalar Hukuku, İ.Ü.Yay.No. 523, İstanbul, 1979, 560 s.
Tunçomağ, K., İş Hukuku, Cilt II, Toplu İş Sözleşmesi, Uzlaştırma ve Tahkim, Grev ve Lokavt, İş Muhakemesi, İ.Ü.Hukuk Fak. Yay.No.609, İstanbul, 1980, 501 s.
Tunçomağ, K., İş Hukuku, Sendikalar, Toplu İş Sözleşmeleri, Arabuluculuk ve Tahkim, Grev ve Lokavt (2. Basım), İstanbul, 1985, 638 s.
Tunçomağ, K., İş Hukukunun Esasları, Beta Yay.No.152, İstanbul, 1988, 676 s.
Tunçomağ, K., Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Sigortalar (2. Basım), İÜ Hukuk Fak.Yay.No.659, İstanbul, 1982, 545 s.
Tunçomağ, K., Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Sigortalar (4. Basım), Beta Yay.No.133, İstanbul, 1988, 472 s.
Tunçomağ, K., Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Sigortalar (5. Basım), Beta Yay.No. 244, İstanbul, 1990, 451 s.
Tunçomağ, K., Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Sigortalar, İstanbul, 1975, 504 s.
Tunçomağ, K., Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Uzlaştırma ve Tahkim, İstanbul, 1973, 173 s.
Tunçomağ, K., Türk İş Hukuku Cilt I, Genel Kavramlar, Hizmet Sözleşmesi, Rekabet Yasağı Sözleşmesi (2. Basım), İ.Ü.Hukuk Fak.Yay.No.451, İstanbul, 1975, 554 s.
Tunçomağ, K., Türk İş Hukuku, Cilt I, Genel Kavramlar, Hizmet Sözleşmesi ve Rekabet Yasağı Sözleşmesi, İstanbul, 1971, 528 s.
Tunçsiper, E., Türk İşgücünün Yabancı Ülkelere Gönderilişi ve Bunun Türkiye’deki Ücret Oluşumuna Etkileri, T.C.Çalışma Bakanlığı YİS Yay., Ankara, 1977, 14 s. (Çoğaltma).
Tunçsiper, E., Yurt Dışındaki İşçilerin Tasarruflarının Değerlendirilmesine ve Yurt Dışına İşçi Gönderme Politikasına Yeni Bir Yön Verilmesine İlişkin Rapor, İİBK Yay., Ankara, 1974, 64 s.
Tur, N., Gemi İnşa Sanayiinin Gelişmesinde Eğitimin Rolü (II. Deniz Sektörü Sorunları Sempozyumu, (8-9 Temmuz 1987), Dok Gemi-İş Sendikası Yay., İstanbul, 1987, 10 s.

Turan, C., Hukuksal Yönden İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, YODÇEM Yay., Ankara, 1995, 20 s.
Turan, İ., Siyasal Demokrasi, Siyasal Katılma, Baskı Grupları ve Sendikalar, Belediye-İş Yay., İstanbul, 1987, 97 s.
Turan, İ., Siyasal Demokrasi, Siyasal Katılma, Baskı Grupları ve Sendikalar, Türkiye Denizciler Sendikası Eğitim Dizisi No.7, İstanbul, 1986, 102 s.
Turan, K., Ferdi İş Hukuku, Kamu-İş Yay., Ankara, 1993, 244 s.
Turan, K., İş Hukukunun Genel Esasları, Ankara, 1990, 329 s.
Turan, K., İşçilerin Yönetime Katılması ve Türkiye Uygulaması, Ankara, İTİA Yay.No.57, Ankara, 1973.
Turan, K., Mesleki Teknik Eğitimin Gelişmesi ve Mehmet Rüştü Uzel, MEB Yay., İstanbu, 1992, 168 s.
Turan, K., Milletlerarası Sendikal Hareket ve Küreselleşme, Türk Metal Sendikası Yay., Ankara, 1999, 130 s.
Turan, K., Milletlerarası Sendikal Hareketler, Ankara İTİA Yay.No.33, Ankara, 1979, 447 s.
Turan, N.T., Türk İşçi Sigortaları Mevzuatı, İst. Yük. İkt. ve Tic. Mekt. Mez. Cem.Yay., Ankara, 1950, 136 s.
Turan, R., Eğitimin Sorunlarına Eğitimci Bir Yaklaşım, Eğitim-Sen Sendikası Yay., Ankara, 2003, 478 s.
Turgut, A.H., Çıraklık Müessesesinin Bugünkü Sosyal Problemleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmet Entitüsü Yay.No.8, Ankara, 1960, 21 s.
Turgut, A.H., Neuaufbau der Sozialversicherung auf dem Zahnaerzlichen Sector in der Türkei, (Doktora Tezi), Mainz Üniv., Mainz, 1953.
Turhan, G. – Kocaoğlu, E., İlgili Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasaları; Sendikalar İçin (2. Basım), Ankara, 1984, 318 s.
Turhan, G. – Kocaoğlu, E., İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasaları, Yorum Yay., Ankara, 1984, 318 s.
Turhan, G. – Kocaoğlu, E., Sendikalar İçin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı, TÜRK-İŞ Yay.No.155, Ankara, 1984, 318 s.
Turhan, G., İşçi Sağlığı Açısından Temizlik ve Beslenme Bilgileri, Teksif Sendikası Mektupla Eğitim Kursu Yardımcı Yay.Dizisi No.4, Ankara, (Tarihsiz), 28 s.
Turhan, G., Kadın İşçilerin Aile Planlaması Sorunları ve Tekstil Sanayii İçin Bir Hizmet Modeli, Teksif Sendikası Yay., Ankara, (Tarihsiz), 15 s.
Turizm Bankası, A.Ş., Personel Yönetmeliği, 1973, 35 s. (Çoğaltma).

Turizm Endüstrisi İşverenleri Sendikası, Ana Tüzük ve Aidat Yönetmenliği, İstanbul, 1993, 40 s.
Turizm-İş Sendikası, 6. Dönem Çalışma Raporu (Ağustos 1974), Ankara, 1974, 46 s. (Çoğaltma).
Turizm-İş Sendikası, Turizm-İş Sendikası Ana Tüzüğü, 1978, 72 s.
Turla, S., İş Kazaları, Teksif Sendikası Mektupla Eğitim Dizisi, Ankara, 1973, 12 s.
Turla, S., Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigorta Uygulamaları, Tes-İş Sendikası Yay., Ankara, 1993, 44 s.
Turla, S., Sosyal Güvenlik ve Türk Sosyal Sigortacılığı, YOL-İŞ Sendikası Eğitim Yay., Ankara, 1977, 180 s.
Turla, S., Sosyal Sigorta Bilgileri – Ders Notları, T.Yeni Metal-İş Sendikası Yay.No.1, Ankara, 1976, 114 s.
Turla, S., Sosyal Sigortalar El Kitabı, YOL-İŞ FederasyonuYay., Ankara, 1975, 120 s.
Turla, S., Sosyal Sigortalar Mevzuatı ve Tarım İşkolunda Sosyal Güvence, Tarım-İş Sendikası Eğitim Yay.No.1, Ankara, 1976, 128 s.
Turla, S., Sosyal Sigortalar, Sağlanan Yardımlar, Hak Kazanma Koşulları, Başvurma Yöntemleri, Genel Bilgiler, Ağaç-İş SendikasıEğitim Yay.No.8, Ankara, 1976, 133 s.
Turla, S., Türkiye’de Sosyal Sigorta Hizmeti, YOL-İŞ FederasyonuYay.No.19, Ankara, 1971, 80 s.
Tursan-İş Sendikası, 2. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu, Ankara, 1986, 63 s.
Tursan-İş Sendikası, 3. Olağan Genel Kurulu Faaliyet Raporu (7-8 Mart 1992), Ankara, 1992, 32 s.
Tursan-İş Sendikası, İç Anadolu Bölge Şubesi, Faaliyet Raporu, Ankara, 1991, 2 s. (Daktilo)
Tursan-İş Sendikası, Olağanüstü Kongre Raporu, Ankara, 1989, 28 s. (Çoğaltma).
Tursan-İş Sendikası, Sendikal İlke ve Hedeflerimiz, Ankara, (Tarihsiz), 32 s.
Tutum, C., Memur Sendikaları, TODAİ Yay., Ankara, 1967, 21 s. (Çoğaltma).
Tutum, C., Personel Yönetimi, TODAİE Yay., Ankara, 1979, 264 s.
Tutum, C., Türkiye’de Memur Güvenliği, TODAİE Yay. No. 132, Ankara, 1972, 148 s.
Tutum, C., Yönetime Katılma, TODAİE Ders Notları, Ankara, 1968 (Çoğaltma).
TÜBA, Türkiye’de İstihdam ve İşsizliğe İlişkin Kimi Temel Bulgular, Ankara, 1986, 11 s. (Çoğaltma).
TÜBİTAK Yapı Araştırma Enstitüsü, İşçilik, Araç ve Gereç (1962-1972), Ücret ve Fiyat Değişimleri, Yay.No.a1, Ankara, 1972, 57 s.
TÜBİTAK Yapı Araştırma Enstitüsü, İşçilik, Araç ve Gereç, Ücret ve Fiyatlar (1962-1974), İnşaat Birim Fiyatları (1960-1974), Yay.No.a19, Ankara, 1974, 116 s.
TÜBİTAK, Ekonomik Gelişme ve Teknik İnsangücü Yetiştirmede Önlisans Eğitimi Bilimsel Toplantısı, Ankara, 1978, 84 s.
TÜBİTAK, Esnek Üretim, Esnek Otomasyon Sistem ve Teknolojileri, Ankara, 1996, 97 s.
TÜBİTAK, Personel Yönetmeliği, TÜBİTAK Yay.,Ankara, 1969, 14 s.
Tüfekçi, G., Atatürk’ün Düşünce Yapısı, Tes-İş Sendikası Fed.Yay., Ankara, 1981, 247 s.
Tüfekçi, M., Sosyal Sigortalar Mevzuatı ve Uygulaması, Şeker-İş Sendikası Yay.No.60, Ankara, (Tarihsiz), 76 s.
Tüfekçi, M., Sosyal Sigortalar Mevzuatı ve Uygulaması, Türk Metal Sendikası Yay., Ankara, 1988, 75 s.

TÜGİAD, 2000’li Yıllara Doğru Türkiye’nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar: Gelir Dağılımı, İstanbul, 1997, 69 s.
TÜGİAD, 2000’li Yıllara Doğru Türkiye’nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar: İstihdam, İstanbul, 1995, 73 s.
TÜHİS (Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası), İş Hukukunun Güncel Sorunları Konulu Periyodik Değerlendirme Semineri (22 Nisan 1996), Ankara, 1996, 105 s.
TÜHİS, 4857 Sayılı İş Kanunu, Ankara, 2003, 128 s.
TÜHİS, Cumhuriyetin 75. Yılında Endüstri İlişkilerinde ve Emek Piyasalarının Düzenlenmesinde Devletin Rolü ve İşlevleri, Türk Endüstri İlişkileri Derneği, III. Uluslararası Endüstri İlişkileri Kongresi (14-16 Ekim 1998), Yay.No.36, Ankara, 1999, 337 s.
TÜHİS, İş Hukuku Mevzuatı ile İlgili Yargıtay Kararları, Cilt II, Ankara, 1991, 366 s.
TÜHİS, İş Hukukunun Güncel Sorunları Konulu Periyodik Değerlendirme Semineri, Ankara, 1996, 105 s.
TÜHİS, İş Hukukunun Güncel Sorunları Semineri, Ankara, 1998, 299 s.
TÜHİS, Kamu Personel Rejimi ve Reform Çalışmaları Semineri (8 Şubat 2002), TÜHİS Yay.No.39, Ankara, 2002, 165 s.
TÜHİS, Prof.Dr.Metin Kutal’a Armağan, Yay.No.25, Ankara, 1998, 769 s.
TÜHİS, Prof.Dr.Nusret Ekin’e Armağan, Ankara, 2000, 1039 s.
TÜHİS, TÜHİS Üyesi Kuruluşlarda İşçi Ücretleri (31.12.1995), Ankara, 1996, 279 s.
TÜHİS, TÜHİS Üyesi Kuruluşlarda İşçi Ücretleri (31.12.1996), Ankara, 1997, 278 s.
TÜHİS, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, 1986, 21 s.
TÜHİS, Türk Çalışma Hayatının Güncel Sorunları Semineri (18-22 Haziran 1999, Antalya), Yay.No.35, Ankara, 1999, 158 s.
TÜHİS, Türkiye’de Kamu Personel Rejiminin Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu (22-23 Şubat 2003), Ankara, 2003, 394 s.
TÜHİS, Üye İşyerlerinde 2000 ve 2001 Yılları Çalışma İstatistikleri, Yay.No.43, Ankara, 25 s.
Tüm Banka-Sen Sendikası, Ana Tüzük, 11 s. (Çoğaltma).
Tüm Banka-Sen Sendikası, Banka ve Sigorta Çalışanları Sendikası 3.Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu (20.7.1996 – 27.6.1998), Ankara, 1998, 7 s.(Çoğaltma).
Tüm Banka-Sen Sendikası, Neden Sendika? Neden Tüm Banka-Sen? Ankara, 1994, 6 s.
Tüm Banka-Sen Sendikası, Tüm Banka-Sen Tüzüğü, Ankara, (Tarihsiz), 13 s.(Çoğaltma).
Tüm Banka-Sen Sendikası, Türkiye Banka ve Sigorta Çalışanları Sendikası Tüzüğü, Ankara, 11 s. (Çoğaltma).
Tüm Emekliler Sendikası – DİSK – SODEV, Emeklilerin Sosyo-Ekonomik Durumu, Ankara, 1997, 90 s.
Tüm Enerji-Sen Sendikası, Tüm Enerji Çalışanları Sendikası Ana Tüzük, İstanbul, 29 s. (Çoğaltma).
Tüm Gıda-İş Sendikası, Türkiye Tütün İçki Gıda Sanayii İşçileri Sendikası’nın 23.10.1966 Tarihinden 5.5.1968 Tarihine Kadar Olan Faaliyet Raporudur, 1968, 3 s. (Çoğaltma).
Tüm Haber-Sen Sendikası, Faaliyet Raporu (11-12 Temmuz 1992), İstanbul, 1992, 5 s. (Çoğaltma).

Tüm Haber-Sen Sendikası, Özelleştirme Paneli Tam Metni, Eğitim Yay.1, İstanbul, 1993, 64 s.
Tüm Haber-Sen Sendikası, Tüm Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1992, 23 s. (Çoğaltma).
Tüm Haber-Sen Sendikası, Tüm Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası Ana Tüzüğü, 1992 (?), 18 s. (Çoğaltma).
Tüm Haber-Sen’de Demokratik Birlik, Sendikalaşma, Kamu Çalışanları ve Haberleşme İşkolu, İstanbul, 1992, 18 s. (Çoğaltma).
Tüm Hava-Sen Sendikası, Tüm Havaliman ve Meydan Çalışanları Sendikası Tüm Hava-Sen Ana Tüzüğü, İstanbul, 1992(?), 26 s.
Tüm İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası, Tüzük, Ankara, 1991, 69 s.
Tüm Maliye-Sen Sendikası, Kamu Çalışanları Sendikaları İşkolu Belirlemesi ve Sendikal Birlik Önerileri, Ankara, 1995, 7 s. (Çoğaltma).
Tüm Maliye-Sen Sendikası, Tüm Maliye Çalışanları Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1992(?), 30 s.
Tüm Maliye-Sen Sendikası, Tüm Maliye-Sen Devrimci Demokratlarının Çalışma Programı, 1991, 5 s. (Çoğaltma).
Tüm Muhalefet Birliği (Akmen Muhalefeti), Akmen Çalışma Raporu Üzerine, İstanbul, 1977, 16 s.
Tüm Ray-Sen Sendikası, 1. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu (22-23 Ağustos 1992), İstanbul, 1992, 14 s. (Çoğaltma).
Tüm Ray-Sen Sendikası, Tüm Raylı Taşımacılık İşkolu Çalışanları Sendikası Tüm-Ray-Sen Ana Tüzüğü, İstanbul, 1991(?), 28 s. (Çoğaltma).
Tüm Sağlık-Sen Sendikası Ankara Şubesi, 1.Olağanüstü Kongresi, 24 Eylül 1994, Yeni Süreçte Tüm Sağlık-Sen, Ankara, 1994, 12 s.
Tüm Sağlık-Sen Sendikası Ankara Şubesi, 1.Olağanüstü Kongresi, Ankara Şube Çalışma Biçimi, 24 Eylül 1994, Ankara, 1994, 8 s.
Tüm Sağlık-Sen Sendikası, Çalışma Programı, 8 s. (Çoğaltma).
Tüm Sağlık-Sen Sendikası, Eğitim Komisyonu Çalışma Programı, 7 s. (Çoğaltma).,
Tüm Sağlık-Sen Sendikası, Sürgünlere Son, İstanbul, 1993, 20 s.
Tüm Sağlık-Sen Sendikası, Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1991(?), 68 s.
Tüm Sağlık-Sen Sendikası, Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1991, 33 s.
Tüm Sosyal –Sen Sendikası, Tüm Çalışma ve Sosyal Güvenlik Çalışanları Sendikası Ana Tüzük, Ankara, 1997 (?), 20 s.(Çoğaltma).
Tüm Sosyal-Sen Sendikası, Ana Tüzük, Ankara, 1992, 17 s.
Tüm Sosyal-Sen Sendikası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Çalışanları Sendikası Tüzük, Ankara, 1992(?), 17 s. (Çoğaltma).
Tüm Sosyal-Sen Sendikası, Tüm Çalışma ve Sosyal Güvenlik Çalışanları Sendikası 2. Olağan Genel Kurulu Çalışma Programı, Ankara, 1994, 15 s.
Tüm Yargı-Sen Sendikası, Merkez Yönetim Kurulumuzun 18.05.1997 Tarihinden 26.06.1998 Tarihine Kadar Olan Faaliyet Raporumuzdur, Ankara, 1998, 8 s.(Çoğaltma).
Tüm Yargı-Sen Sendikası, Kamu Çalışanları Merkezi Kurultayı Tebliği, Ankara, 1995, 8 s.
Tüm Yargı-Sen Sendikası, Tüm Yargı-Sen Ana Tüzüğü, Ankara, 1992(?), 31 s.
Tüm Yargı-Sen Sendikası, Tüm Yargı-Sen Ana Tüzüğü, Ankara, 1996, 61 s.

Tüm Yargı-Sen Sendikası, Yargı ve İnfaz Kurumları Çalışanları Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, 1993, 71 s.
Tüm Yüksek Tekniker ve Teknikerler Derneği, 1911-1978, 1. Türkiye Teknikerler Kurultayı, İstanbul, 1978 (?), 94 s.
TÜMAS, Sendikalaşma, TÜMAS Haberleri Özel Sayısı, Ankara, Ocak 1980, 32 s.
Tüm-Bel-Sen Sendikası, 2.Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu, İstanbul, 1994, (Çoğaltma).
Tüm-Bel-Sen Sendikası, 3.Olağan Genel Kurulu Genel Merkez Yönetim Kurulu Çalışma Raporu (2-3 Temmuz 1994- 11-12 Mayıs 1996), İstanbul, 1996, (Çoğaltma).
Tüm-Bel-Sen Sendikası, Ana Tüzük, İstanbul, (Tarihsiz), 31 s.
Tüm-Bel-Sen Sendikası, Tüm Belediye Memurları Sendikası 4.Olağan Genel Kurul Genel Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (11-12 Mayıs 1996- 4-5 Temmuz 1998), İstanbul, 1998, 23 s. (Çoğaltma).
Tüm-Bel-Sen Sendikası, Tüm Belediye Memurları Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1990, 18 s.
Tüm-Bel-Sen Sendikası, Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması, Sempozyum, 11-12 Temmuz 2003, İstanbul, 2003, 168 s.
Tüm-Der İstanbul Şubesi, 1 Mayıs, İstanbul, 1977, 16 s.
Tüm-Der, 2. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu (1975-1977), Ankara, 1977, 38 s.
Tüm-Der, İşçi-Memur Ayrımına Hayır, İstanbul, 1977, 15 s.
Tüm-Der, Tüm Memurlar Birleşme ve Dayanışma Derneği Tüzüğü, Ankara, 1977, 24 s.
Tümgıda-İş Sendikası Malatya Şubesi, 1965-1968 Yılı Faaliyet Raporu, Malatya, 1968, 12 s.
Tümgıda-İş Sendikası, Ege Tümgıda-İş, TİG-İŞ İstanbul, Samsun TİG-İŞ, TOMİS, Müşterek Rapor, Niçin Merkezi Sistemde Sendika, Neden Birlik ve Beraberlik,(Tarihsiz), 30 s.
Tümgıda-İş Sendikası, Genel İcra Kurulu Çalışma Raporu (20 Mayıs 1967- 28 Haziran 1969), İzmir, 1969, 74 s. (Çoğaltma).
Tümgıda-İş Sendikası, Türkiye Tütün, İçki ve Gıda Sanayii İşçileri Sendikası Genel İcra Kurulu Çalışma Raporu ( 20 Mayıs 1967-28 Haziran 1969), 1969, 74 s. (Çoğaltma).
Tümgıda-İş Sendikası, Yüce Yargıtay Genel Kurulu Sayın Üyelerine 5 Sıra Numaralı İşkolundaki 200 Bin İşçiyi İlgilendiren Toplu İş Sözleşmesi İşkolu Yetkisi İktisabında Türkiye Tümgıda-İş Sendikası ile TTMGY Federasyonu Arasındaki Yetki Uyuşmazlığı Hakkında Türkiye Tütün, İşçi ve Gıda Sanayii İşçileri Sendikası Tümgıda-İş Hukuk Hey’etinin Görüş ve Savunmaları Bilgilerinize Saygı ile Arzolunur, İstanbul, 1968, 47 s.
Tüm-Haber-Sen Sendikası, Tüm Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası, Özelleştirme Paneli Tam Metni, İstanbul, 1993, 64 s.
Tümka-İş Sendikası, 5. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu, İstanbul, 1992, 8 s. (Çoğaltma).
Tümka-İş Sendikası, Marmara Bölgesi Tüm Kağıt ve Selüloz Sanayii İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, (Tarihsiz), 12 s. (Çoğaltma).
Tümka-İş Sendikası, Türkiye Tüm Kağıt ve Selüloz Sanayii İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1992, 11 s. (Çoğaltma).
Tüm-Tak-Sen Sendikası, Tüm Tapu Kadastro Çalışanları Sendikası Tüzüğü, Ankara, 1992, 44 s.
TÜMTİS Sendikası Ankara Şubesi, 5. Olağan Genel Kurulu, Ankara, 1973, 75s.
TÜMTİS Sendikası Balıkesir Şubesi, TÜMTİS SENDİKASI Balıkesir İl Merkez Şubesinin 3 Ağustos 1965 – 25 Ocak 1966 Devresi Faaliyet Raporudur, Balıkesir, 1966, 3 s. (Çoğaltma).
TÜMTİS Sendikası Samsun Şubesi, 2. Genel Kurul Çalışma Raporu, Samsun, 1970, 4 s. (Çoğaltma).
TÜMTİS Sendikası, 11.Dönem Faaliyet, Hesap, Denetim, Haysiyet Divanı Raporları ( 23 Şubat 1964-23 Şubat 1966), İstanbul, 1966, 83 s.
TÜMTİS Sendikası, 13. Dönem Genel Kurulu Faaliyet Raporu, (1968), İstanbul, 1968, 111 s.
TÜMTİS Sendikası, 16. Dönem Genel Kurulu Faaliyet Raporu, 1972-1975 Çalışma Raporu, İstanbul, 1975, 436 s.
TÜMTİS Sendikası, 1968-1970 Çalışma Raporu, Yay.No.21. 1970, 224 s.
TÜMTİS Sendikası, 1970-1972 Çalışma Raporu, 15. Genel Kurul, Yay.No.25, İstanbul, 1971, 336 s.

TÜMTİS Sendikası, 21. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu (4-5 Kasım 1989), İstanbul, 1989.
TÜMTİS Sendikası, 22. Olağan Genel Kurulu, 1989-1992 Çalışma Raporu (24-25 Ekim 1992), İstanbul, 1992, 267 s.
TÜMTİS Sendikası, 23. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu, 1992-1995, İstanbul, 1995, 200 s.
TÜMTİS Sendikası, 24.Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu, 1995-1998, (24-25 Ekim 1998- İstanbul), İstanbul, 1998, 159 s.
TÜMTİS Sendikası, 25. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu (1998-2001), İstanbul, 2001, 160 s.
TÜMTİS Sendikası, Anatüzük ve Yönetmelikler, İstanbul, 1968, 88 s.
TÜMTİS Sendikası, Anatüzük ve Yönetmelikler, Yay.No.26, İstanbul, 1972, 104 s.
TÜMTİS Sendikası, Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1966, 31 s.
TÜMTİS Sendikası, Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1965, 12 s. (Çoğaltma).
TÜMTİS Sendikası, Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1964, 12 s. (Çoğaltma).
TÜMTİS Sendikası, Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1992, 79 s.
TÜMTİS Sendikası, Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1986, 74 s.
TÜMTİS Sendikası, Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1966, 31 s.
TÜMTİS Sendikası, Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1989, 71 s.
TÜMTİS Sendikası, Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1983, 64 s.
TÜMTİS Sendikası, Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası Ana Tüzük ve Yönetmelikleri, İstanbul, 1970, 96 s.
TÜMTOR-İŞ Sendikası (Tüm Tarım ve Orman İşçileri Sendikası), Sınıflar ve Sınıf Mücadelesi, Eğitim Yay.No.1, İzmir, 1976, 80 s.
Tünay, D., Yurt Dışında Çalışan İşçilerimizin Çocuklarının Eğitim Sorunu, DPT:1433 – SPD:277, Ankara, 1975, 42 s.
Tünay, M., The Political Role of Organized Labour in Turkey, (Doktora Tezi), Toronto Üniv., Toronto, 1978.
Türk Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, Ankara Basım ve Ciltevi, Ankara, 1966, 24 s.
Türk Banka-Sen Sendikası, Türkiye Banka ve Sigorta İşkolu Kamu Çalışanları Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, 1992, 70 s.
Türk Bank-Sen Sendikası, Faaliyet Raporu (12.5.1996-17.10.1999), Ankara, 1999, 3 s. (Çoğaltma).,

Türk Büro Banka-Sen Sendikası, Türkiye Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, 2001, 60 s.
Türk Büro-Sen Sendikası, Türkiye Büro, Ticaret, Kültür ve Maliye Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, 1994, 71 s.
Türk Büro-Sen Sendikası, Türkiye Büro, Ticaret, Kültür ve Maliye Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası, Ankara, 1992, 70 s.
Türk Demiryolcular Derneği, Türk Demiryolcularının Memur Sendikaları Kanun Tasarısı Hakkında Dilek ve Teklifleri, İzmir, 1964, 4 s.
Türk Demiryolcuları Faal Personel Sendikası, Türk Demiryolcuları Faal Personel Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1967, 16 s.
Türk Deniz Ticaret Filosu Gemi Zabitanı Sendikası, Ana Nizamname, İstanbul, 1964, 52 s.
Türk Deniz Ulaş-İş Sendikası – TÜTİS, İşçi-İşveren İlişkilerinde Gelişmeler Semineri, Tebliğler, Ankara, 1979, 143 s.
Türk Deniz Ulaş-İş Sendikası – TÜTİS, İşçi-İşveren İlişkilerinde Gelişmeler Semineri (II), Ankara, 1980, 104 s.
Türk Deniz Ulaş-İş Sendikası (Türkiye Deniz Taşımacılığı İşçi Sendikaları Federasyonu), Bir Mücadelenin Anatomisi – Kısır Döngü – Hür Sendikacılık Yolunda Öykü ve Belgeleri İle, İstanbul, 1978, 544 s.
Türk Deniz Ulaş-İş Sendikası, 9. Dönem Genel Kurul Çalışma Raporu, İstanbul, 1978, 368 s.
Türk Diyanet Vakıf-Sen Sendikası, Ana Tüzüğü, Ankara, 2001, 64 s.
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Sendikal Meseleler, Sosyo-Ekonomik Politikalarımız, Resmi Arabulucuk Sistemimiz, Türkiye’de İş Güvencesi ile Kanuni Düzenlemeler, Sendikaların İdari ve Mali Denetimleri, Toplu Sözleşme Koordinasyon Kurulları, Endüstriyel İlişkiler Sistemimizin Dar Boğazları, Kutyay Yay., İstanbul, 1986, 255 s.
Türk Eğitim-Sen Sendikası, 1. Kadın Kurultayı, 6-7 Mart 2004, Ankara, 2004, 111 s.
Türk Eğitim-Sen Sendikası, 2001 Anket Sonuçları (2), Üniversite Öğretim Elemanlarına Yönelik Anket Sonuçları, Üniversite Öğrencilerine Yönelik Anket Sonuçları, Sayısal Verilerle Üniversiteler, Ankara, 2001, 64 s.
Türk Eğitim-Sen Sendikası, 21. Yüzyılda Türk Milli Eğitimi (Hazırlık Komisyonu Raporu), Ocak Yayınları, Ankara, 1999, 224 s.
Türk Eğitim-Sen Sendikası, 21’inci Yüzyılda Türk Milli Eğitimi, Ankara, 2001, 231 s.
Türk Eğitim-Sen Sendikası, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, Ankara, 2001, 44 s.
Türk Eğitim-Sen Sendikası, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Yasası ve Tüzük, Ankara, 2001, 95 s.
Türk Eğitim-Sen Sendikası, Atatürk Diyor ki, Ankara, 1999, 20 s.
Türk Eğitim-Sen Sendikası, Basında Türk Eğitim-Sen Sendikası – 2002, Ankara, 2003, 208 s.
Türk Eğitim-Sen Sendikası, Bu Çocuklar Hepimizin Birlikte Eğitelim, Ankara, 2002, 38 s.
Türk Eğitim-Sen Sendikası, Çağrı, Ankara, 2001, 32 s.
Türk Eğitim-Sen Sendikası, Eğitimin Görünmeyen Kahramanları Hizmetliler, Ankara, 2003, 56 s.
Türk Eğitim-Sen Sendikası, Hukuk Mücadelemiz, Mektuplar, Dilekçeler, Davalar, Ankara, 2003, 190 s.
Türk Eğitim-Sen Sendikası, Hukuk Savaşçısı Türk Eğitim-Sen Sendikası, Ankara, (Tarihsiz), 6 s.
Türk Eğitim-Sen Sendikası, İşte Türk Eğitim-Sen Sendikası Farkı, Ankara, 2004, 6 s.
Türk Eğitim-Sen Sendikası, İşyeri Temsilcisi Sosyal Beceriler Rehberi, Ankara, 2004, 52 s.
Türk Eğitim-Sen Sendikası, Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Zararlı Alışkanlıklar Konulu Anket Sonuçları, Ankara, 2004, 36 s.
Türk Eğitim-Sen Sendikası, Türk Eğitim Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, 1992, 32 s.
Türk Eğitim-Sen Sendikası, Türk Eğitim-Sen Sendikası, Ankara, 2001, 8 s.
Türk Eğitim-Sen Sendikası, Tüzük, Ankara, 2001, 64 s.
Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfı, Ülkemizdeki Ücret Politikasının Ekonomik Gelişmemize Etkileri, İstanbul, 1982, 125 s.

Türk Endüstri İlişkileri Derneği, Avrupa ve Türkiye’de Endüstri İlişkilerinde Son Gelişmeler, I. Ulusal Endüstri İlişkileri Kongresi, Türk Endüstri İlişkilerinde Yeni Arayışlar, II. Ulusal Endüstri İlişkileri Kongresi, Kamu-İş Yay., Ankara, 1994, 275 s.
Türk Endüstri İlişkileri Derneği, Çağdaş Gelişmeler Işığında Türkiye’de Toplu Pazarlığın Otuz Yılı, III. Ulusal Endüstri İlişkileri Kongresi, Kamu-İş Yay., Ankara, 1994, 129 s.
Türk Endüstri İlişkileri Derneği, Değişen Dünyada Endüstri İlişkilerinde Yeni Boyutlar, Kamu-İş Yay., Ankara, 1994, 136 s.
Türk Endüstri İlişkileri Derneği, İşgücü Piyasalarının Etkinliğinin Arttırılmasında Özel İstihdam Kurumlarının ve Esnek Çalışma Biçimlerinin Rolü, TÜSİAD Yay., İstanbul, 2002, 61 s.
Türk Enerji Sendikası, Tüzük, 4688 Sayılı Kanun, Anayasanın İlgili Maddeleri, 2821 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri, 2908 Sayılı Kanunun lgili Maddeleri, Ankara, 2001, 149 s.
Türk Enerji-Sen, Faaliyet Raporu (25.05.1996 – 07.11.1999), Ankara, 1999, 4 s. (Çoğaltma).
Türk Gemi-İş (Türkiye Denizci Sendikaları Federasyonu), Türkiye Limanları Denizciler Sendikası Üyelerine, İstanbul, 1960, 4 s.
Türk Genel Hizmet-Sen Sendikası, Türkiye Genel Hizmetler Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, 1996, 58 s.
Türk Gıda-Sen Sendikası, Ana Tüzük, 23 s. (Çoğaltma).
Türk Haber-Sen Sendikası, 3. Olağan Genel Kurul Faaliyet Raporu, Ankara, 1999, 160 s.
Türk Haber-Sen Sendikası, Türk Haber-Sen, Ankara, 1996, 8 s.
Türk Haber-Sen Sendikası, Türkiye Haberleşme Kağıt Basın-Yayın Hizmetkolu Kamu Çalışanları Sendikası, Ankara, 1996, 41 s.
Türk Haber-Sen Sendikası, Tüzük, Ankara, 2001, 78 s.
Türk Harb-İş Federasyonu, 10. Genel Kurul Çalışma Raporları (15-17 Haziran 1970, İstanbul), 1970, 340 s.
Türk Harb-İş Federasyonu, 7. Genel Kurula Sunulan İdari ve Mali Rapor, Ankara, 1965, 115 s. (Çoğaltma).
Türk Harb-İş Federasyonu, 9. Genel Kurul Çalışma Raporları, Ankara, 1968, 252 s.
Türk Harb-İş Federasyonu, Araştırma Temel Bilgileri, Yay.No.6.
Türk Harb-İş Federasyonu, Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumu’na Devri Kanunu, Yay.No.8/A.
Türk Harb-İş Federasyonu, Konuşma Sanatı, Yay.No.4.
Türk Harb-İş Federasyonu, Milli Sendikalar İçin Hazırlanan Ana Tüzük Örneği, (Tarihsiz), 15 s. (Çoğaltma).
Türk Harb-İş Federasyonu, Sendika Liderliği Sanatı, Yay.No.3, Ankara, 1970, 32 s.
Türk Harb-İş Federasyonu, Sosyal Güvenlik, Ankara, 1969, 8 s.
Türk Harb-İş Federasyonu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Yay.No.2.
Türk Harb-İş Federasyonu, Temel Hukuk Bilgileri (Medeni Hukuk), Yay.No.5, (Tarihsiz), 53 s.
Türk Harb-İş Sendikası Ankara Merkez Şubesi, 2. Dönem Çalışma Raporu, Ankara, 1974, 317 s.
Türk Harb-İş Sendikası Ankara Merkez Şubesi, 4. Dönem Çalışma Raporu (30 Aralık 1979), Ankara, 385 s.
Türk Harb-İş Sendikası Ankara Merkez Şubesi, 5. Dönem Çalışma Raporu, Ankara, 1982, 313 s.
Türk Harb-İş Sendikası Diyarbakır Şubesi, 9. Dönem Çalışma Raporu, Diyarbakır, 1992, 31 s.
Türk Harb-İş Sendikası Ege Bölgesi Şubesi, 10. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu (20 Eylül 1992 – 17 Haziran 1995), İzmir, 1995, 121 s.

Türk Harb-İş Sendikası Ege Bölgesi Şubesi, 7. Genel Kurulu Çalışma Raporu (23 Ekim 1983 – 27 Eylül 1986), İzmir, 1986, 49 s. (Çoğaltma).
Türk Harb-İş Sendikası Ege Bölgesi Şubesi, Çalışma Raporu, 1995-1999, İzmir, 1999, 160 s.
Türk Harb-İş Sendikası İskenderun Şubesi, 4. Dönem Genel Kurul Çalışma Raporları (3.10.1976 – 16.9.1979), İskenderun, 1979, 34 s.
Türk Harb-İş Sendikası Kayseri Şubesi, 3. Dönem Çalışma Raporu, Ankara, 1976, 89 s.
Türk Harb-İş Sendikası Kayseri Şubesi, 8. Dönem Çalışma Raporu, Kayseri, 1989.
Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi, 4. Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (9 Aralık 1979), 1979, 125 s.
Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi, 5. Dönem Çalışma Raporu, 1982, 160 s.
Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi, Çalışma Raporu (1986-1989), 1989, 151 s.
Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi, Çalışma Raporu (1989-1992), İstanbul, 1992, 168 s.
Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi, Çalışma Raporu (1992-1995), 1995, 190 s.
Türk Harb-İş Sendikası Marmara ve Trakya Bölge İstanbul Şubesi, 3. Dönem Çalışma Raporu, İstanbul, 1976, 148 s.
Türk Harb-İş Sendikası Marmara ve Trakya Bölge İstanbul Şubesi, 4. Dönem Çalışma Raporu, İstanbul, 1979, 124 s.
Türk Harb-İş Sendikası Marmara ve Trakya Bölge İstanbul Şubesi, 7. Dönem Çalışma Raporu (5 Ekim 1986), İstanbul, 1986, 96 s.
Türk Harb-İş Sendikası Sivas Şubesi, 5. Dönem Çalışma Raporu, Sivas, 1982, 45 s.
Türk Harb-İş Sendikası Sivas Şubesi, 8. Dönem Faaliyet Raporu, Sivas, 1989, 62 s.
Türk Harb-İş Sendikası Sivas Şubesi, Çalışma Raporu, Sivas, 1999, 94 s.
Türk Harb-İş Sendikası, “Yeni Dünya Düzeni” Karşısında Türkiye – Açık Oturum, Ankara, 1995, 88 s.
Türk Harb-İş Sendikası, 10. Genel Kurul Çalışma Raporu, 1992-1995, Ankara, 1995, 231 s.
Türk Harb-İş Sendikası, 10. Genel Kurul Mali Raporu, Ankara, 1995, 64 s.
Türk Harb-İş Sendikası, 11. Genel Kurul Çalışma Raporu (1995-1999), Ankara, 1999, 364 s.
Türk Harb-İş Sendikası, 12. Olağan Genel Kurul Faaliyet Raporu, Ankara, 2003, 228 s.
Türk Harb-İş Sendikası, 1475 Sayılı İş Kanunu, Yay.No.11.
Türk Harb-İş Sendikası, 16. Dönem Toplu İş Sözleşmesine Doğru Gerçekler ve Görevler, Ankara, 1996, 24 s.
Türk Harb-İş Sendikası, 1998 Bütçesi: Rantiyeye Çok, Çalışana Yok, Ankara, 1997, 24 s.
Türk Harb-İş Sendikası, 1998 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı’nın Eleştirisi, Ankara, 1997, 38 s. (Çoğaltma).
Türk Harb-İş Sendikası, 2. (13.) Genel Kurul Çalışma Raporu (Şubat 1974), Ankara, 1974, 451 s.
Türk Harb-İş Sendikası, 2. (13.) Genel Kurul Mali Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Sosyal Dayanışma Sandığı Raporu, Ankara, 1974, 154 s.
Türk Harb-İş Sendikası, 2000’li Yıllarda Sendikal Politikalar Ne Olmalıdır?, Ankara, 1998, 120 s.
Türk Harb-İş Sendikası, 274 Sayılı Sendikalar Kanunu, Yay.No.20, Ankara, (Tarihsiz), 28 s.
Türk Harb-İş Sendikası, 275 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, Yay.No.21.
Türk Harb-İş Sendikası, 3. Dönem Çalışma Raporu (Ocak 1977), Ankara, 1977, 403 s.
Türk Harb-İş Sendikası, 4. Dönem Çalışma Raporu (Ocak 1980), Ankara, 1980, 211 s.
Türk Harb-İş Sendikası, 5 Nisan: Ne Amaçla? Neye Karşı?, Ankara, 1994, 40 s.
Türk Harb-İş Sendikası, 5. Dönem Çalışma Raporu, Ankara, 1983, 225 s.
Türk Harb-İş Sendikası, 6. Dönem Çalışma Raporu, Ankara, 1983, 86 s.
Türk Harb-İş Sendikası, 6. Genel Kurul Divan Zaptı, Ankara, 1983 (Çoğaltma).
Türk Harb-İş Sendikası, 7. Dönem Çalışma Raporu, Ankara, 1986, 216 s.

Türk Harb-İş Sendikası, 8. Dönem Çalışma Raporu, Ankara, 1989, 234 s.
Türk Harb-İş Sendikası, 9. Dönem Çalışma Raporu, Ankara, 1992, 274 s.
Türk Harb-İş Sendikası, Ana Tüzük, Ankara, (Tarihsiz) 27 s. (Çoğaltma).
Türk Harb-İş Sendikası, Ana Tüzük, Ankara, 1986, 68 s.
Türk Harb-İş Sendikası, Ana Tüzük, Yay.No.3, Ankara, 1984, 61 s.
Türk Harb-İş Sendikası, Anatüzük, Ankara, 1992, 64 s.
Türk Harb-İş Sendikası, Anatüzük, Ankara, 1995, 63 s.
Türk Harb-İş Sendikası, Anatüzük, Ankara, 1999, 70 s.
Türk Harb-İş Sendikası, Anayasa, Yay.No.14.
Türk Harb-İş Sendikası, Avrupa Sendikal Hareketi, Dünü, Bugünü ve Geleceği, Ankara, 1999, 239 s.
Türk Harb-İş Sendikası, Batı Avrupa’da Sendikal Hareket: Sorunları ve Perspektifleri, Ankara, 1994, 31 s.
Türk Harb-İş Sendikası, Çalışma Süresi Yaşama Süresi, Ankara, 1996, 248 s.
Türk Harb-İş Sendikası, Çok Taraflı Yatırım Anlaşması Üzerine Kısa Bir Değerlendirme, Ankara, 1998, 26 s.
Türk Harb-İş Sendikası, Eğitim Notları, Yay.No.22, Ankara, 1969 (?), 139 s.
Türk Harb-İş Sendikası, Gerçekler ve Görevler, 1997 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Üzerine, Ankara, 1997, 32 s.
Türk Harb-İş Sendikası, Grev’de 69 Gün, 23 Temmuz 1998 – 29 Eylül 1998, ABD Askeri İşyerlerinde; İnancın, Direncin ve Dayanışmanın Doruğu, Ankara, 1999, 175 s.
Türk Harb-İş Sendikası, Harb-İş Sendikası/2000 Projeleri, Ankara, 1999, 328 s.
Türk Harb-İş Sendikası, İnsan Hakları ve Çalışma Yaşamının Uluslararası Belgeleri, Ankara, 1999, 365 s.
Türk Harb-İş Sendikası, İş Kanunu ve İlgili Tüzük ve Yönetmelikler, Yay.No. 17/A.
Türk Harb-İş Sendikası, İş Kanunu, Yay.No.18.
Türk Harb-İş Sendikası, İş Kanunu, Yay.No.8.
Türk Harb-İş Sendikası, İşçi Sınıfının Birlik ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’ta Elele, Ankara, 1994, 16 s.
Türk Harb-İş Sendikası, İşçi Temsilcisi Yönetmeliği, Yay.No.13.
Türk Harb-İş Sendikası, İşyeri Temsilcisinin El Kitabı, Ankara, 1998, 109 s.
Türk Harb-İş Sendikası, Kamu Hizmetleri, Sosyal Bütünleşme ve Bölgesel Kalkınma Semineri, Ankara, 1993, 28 s.
Türk Harb-İş Sendikası, Karabük Dosyası, Ankara, 1994, 46 s.
Türk Harb-İş Sendikası, Konuşma Sanatı, Yay.No.4, Ankara, 1965, 24 s.
Türk Harb-İş Sendikası, Konuşma Sanatı, Yay.No.4, Ankara, 1965, 24 s.
Türk Harb-İş Sendikası, Küreselleşmeye Karşı Sosyal Devletin Yeniden Yapılandırılmasında Sendikaların Toplumsal Görevi, Harb-İş Sendikası Konferansları-2, Ankara, 1997, 102 s.
Türk Harb-İş Sendikası, Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları Sempozyumu Bildiriler, İstanbul, 2004, 167 s.
Türk Harb-İş Sendikası, Özelleştirme Üzerine TV Açık Oturumu, Ankara, Mayıs 1994, 31 s.
Türk Harb-İş Sendikası, Özelleştirmenin Kamu Yaşamı Üzerine Etkileri ve Sendikalar, Ankara, 1996, 88 s.
Türk Harb-İş Sendikası, Sendika Temsilciliği Yönetmeliği, Yay.No.13, Ankara, 1971, 24 s.
Türk Harb-İş Sendikası, Sendika Temsilciliği Yönetmeliği, Yay.No.2, Ankara, 1984, 19 s.
Türk Harb-İş Sendikası, Sendikanızı Tanıyor musunuz?, Ankara, 1998, 128 s.

Türk Harb-İş Sendikası, Sorunlar Var, Çözümler de, Harb-İş Sendikası/2000, Ankara, 1997, 32 s.
Türk Harb-İş Sendikası, Sosyal Dayanışma Sandığı Yönetmeliği, Yay.No.16.
Türk Harb-İş Sendikası, Sosyal Güvenlik Hakları, Yay.No.15.
Türk Harb-İş Sendikası, Sosyal Güvenlik ve SSK’nın Sorunları, Ankara, 1996, 48 s.
Türk Harb-İş Sendikası, Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Sigortalar, Yay.No.1.
Türk Harb-İş Sendikası, Sosyal Sigortalar Kanunları ve Açıklamaları, Yay.No.9, Ankara, 1970, 128 s.
Türk Harb-İş Sendikası, Sosyal Sigortalar Kanunu ve Açıklamaları, Yay.No.19, Ankara, 1977, 118 s.
Türk Harb-İş Sendikası, SSK Öğrenci Burs Yönetmeliği, Yay.No.10.
Türk Harb-İş Sendikası, Şubeler Yönetmeliği, Ankara, 1989, 8 s. (Çoğaltma).
Türk Harb-İş Sendikası, T.C.Anayasası, Yay.No.12.
Türk Harb-İş Sendikası, Temsilci, Ankara, 1995, 80 s.
Türk Harb-İş Sendikası, Toplu Sözleşme Hakkına Tarihsel Bir Müdahale ve Tepkiler, Ankara, 1995, 120 s.
Türk Harb-İş Sendikası, Türk Harb-İş Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, 1974, 48 s.
Türk Harb-İş Sendikası, Türk Harb-İş Sendikası Çalışma Programı, Yay.No.17/B.
Türk Harb-İş Sendikası, Türk Harb-İş Sendikası Tüzüğü, Ankara, 1971, 48 s.
Türk Harb-İş Sendikası, Türkiye 1992’den, Ankara, 1992, 144 s.
Türk Harb-İş Sendikası, Türkiye Harb Sanayii ve Yardımcı İşkolları İşçileri Sendikası Tüzüğü, Ankara, 1977, 62 s.
Türk Harb-İş Sendikası, Verilerle (Enflasyon, Ücret, Savunma İşkolu) Genel Bir Bakış, Ankara, 1993 (Çoğaltma).
Türk Hava Yolları A.O.Personeli Sosyal Yardım Sandığı, Tesis Senedi, İstanbul, 1967, 21 s.
Türk Hava Yolları A.O.Personeli Sosyal Yardım Vakfı, Yönetim Kurulu 1975-1977 Devresi Faaliyet Raporu, İstanbul, 1977, 35 s.
Türk İmar-İş Sendikası, İmar, İnşaat, Yapım, Onarım, Montaj İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, (Tarihsiz), 16 s. (Çoğaltma).
Türk İmar-Sen Sendikası, 3. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu, Ankara, 1999, 52 s.
Türk İmar-Sen Sendikası, 90 Soruda 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ve Memur Sendikacılığı, Ankara, 2001, 46 s.
Türk İmar-Sen Sendikası, Genel Başkan Ahmet Yaşar’ın 3. Olağan Genel Kurul Açış Konuşması ve Faaliyet Raporu, Ankara, 1999, 52 s.
Türk İmar-Sen Sendikası, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ne Getiriyor, Ankara, 2001, 6 s.
Türk İmar-Sen Sendikası, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, Ankara, 2001, 70 s.
Türk İmar-Sen Sendikası, Türkiye İmar ve İnşa HizmetleriKamu Görevlileri Sendikası Tüzük, Ankara, 2001, 64 s.
Türk Kültür Sanat-Sen, Sendikacının El Kitabı, Ankara, 2001, 134 s.
Türk Maden-İş Sendikası (Türkiye Maden İşçileri Sendikası), Ana Tüzük, Yardım Tüzüğü ve İç Hizmet Yönetmeliği, Zonguldak, 1972, 38 s.
Türk Maden-İş Sendikası, 3. Genel Kurul Çalışma Raporları, Zonguldak, 1972.
Türk Maden-İş Sendikası, 4. Genel Kurul İcra, Yönetim ve Denetleme Kurulları Çalışma Raporları, Zonguldak, 1975.
Türk Metal Sendikası Ankara 1 No.lu Şubesi, 2. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu (8 Mayıs 1994), Ankara, 1994, 240 s.

Türk Metal Sendikası Ankara Şubesi, 2. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu (18 Haziran 1978), Ankara, 1978, 141 s.
Türk Metal Sendikası Bursa 1 No.lu Şubesi, 2. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu, Bursa, 1995, 177 s.
Türk Metal Sendikası Bursa 1 No.lu Şubesi, 3. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu, 6 Eylül 1998, Bursa, 1998, 103 s.
Türk Metal Sendikası Bursa Şubesi, 3. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu, Bursa, 1989, 68 s.
Türk Metal Sendikası Bursa Şubesi, 4. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu, Bursa, 10 Mayıs 1992, Bursa, 1992, 87 s.
Türk Metal Sendikası Ege Bölgesi İzmir Merkez Şubesi, 2. Genel Kurul Çalışma Raporu, İstanbul, 1977, 65 s.
Türk Metal Sendikası Ege Bölgesi İzmir Merkez Şubesi, 3. Genel Kurul Çalışma Raporu (23 Ağustos 1981), İzmir, 1981, 65 s.
Türk Metal Sendikası Ege Bölgesi İzmir Şubesi, 4. Genel Kurul Çalışma Raporu (23 Ekim 1983), İzmir, 1983, 88 s.
Türk Metal Sendikası Gemlik Şubesi, 2. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu, Gemlik, 1988, 36 s.
Türk Metal Sendikası İstanbul Şubesi, 1. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu, İstanbul, 1983, 160 s.
Türk Metal Sendikası İstanbul Şubesi, 2. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu, İstanbul, 1986, 127 s.
Türk Metal Sendikası İstanbul Şubesi, 3. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu, İstanbul, 1989, 320 s.
Türk Metal Sendikası İstanbul Şubesi, 4. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu (1989-1992), İstanbul, 512 s.
Türk Metal Sendikası İstanbul Şubesi, 4. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu, İstanbul, 1992, 512 s.
Türk Metal Sendikası İstanbul Şubesi, Eğitim Çalışmaları-2 (2. Basım), İstanbul, 1989, 128 s.
Türk Metal Sendikası İstanbul Şubesi, Eğitim Çalışmalarımız, İstanbul, 1985, 48 s.
Türk Metal Sendikası İstanbul Şubesi, Sosyal Faaliyetlerimiz, İstanbul, 1989, 208 s.
Türk Metal Sendikası İzmir Şubesi, 10. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu (4 Kasım 2001), İzmir, 2001, 139 s.
Türk Metal Sendikası İzmir Şubesi, 5. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu (31 Ağustos 1986), İzmir, 1986, 127 s.
Türk Metal Sendikası İzmir Şubesi, 6. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu (30 Temmuz 1989), İzmir, 1989, 162 s.
Türk Metal Sendikası İzmir Şubesi, 7. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu (17 Mayıs 1992), İzmir, 1992, 148 s.
Türk Metal Sendikası İzmir Şubesi, 8. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu (25 Haziran 1995), İzmir, 1995, 741 s.
Türk Metal Sendikası İzmir Şubesi, Temsilci El Kitabı, İzmir, (Tarihsiz), 11 s.
Türk Metal Sendikası Kırıkkale Merkez Şubesi ile Kırıkkale 1 No.lu Şubesi, Çalışma Raporu (4 Mayıs 1980), Ankara, 1980, 55 s.
Türk Metal Sendikası Kırıkkale Merkez Şubesi, 2. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu (8 Şubat 1976), Ankara, 1976, 112 s.
Türk Metal Sendikası Kırıkkale Merkez Şubesi, 4. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu (1983), 1983, 158 s.

Türk Metal Sendikası Seydişehir Merkez Şubesi, 2. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu (18 Mayıs 1980), Konya, 1980, 88 s.
Türk Metal Sendikası, 1. Genç İşçiler Büyük Kurultayı, Ankara, 1992, 224 s.
Türk Metal Sendikası, 1. Olağanüstü Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (3 Kasım 1974), Ankara, 1974.
Türk Metal Sendikası, 10. Genel Kurul Çalışma Raporu (9-11 Nisan 1999), Ankara, 1999, 367 s.
Türk Metal Sendikası, 11. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu, Ankara, 2002, 477 s.
Türk Metal Sendikası, 12 Eylül 1980 Sonrasında Yapılan Grevlerin Sayısal Değerlendirmesi, Yay. No. 1989/2, Ankara, 1989, 24 s.
Türk Metal Sendikası, 1475 Sayılı İş Kanunu, 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, Ankara, (Tarihsiz), 236 s.
Türk Metal Sendikası, 2. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (8 Kasım 1975), Ankara, 1975, 320 s.
Türk Metal Sendikası, 3. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (1-4 Şubat 1978), Ankara, 1978.
Türk Metal Sendikası, 30. Yılında Türk Metal Sendikası, Ankara, 1993.
Türk Metal Sendikası, 4. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (Haziran 1980), Ankara, 1980, 188 s.
Türk Metal Sendikası, 5. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (26-27 Kasım 1983), Ankara, 1983, 299 s. ve ekleri,
Türk Metal Sendikası, 5. Genel Kurula Sunulan Mali Rapor (26-27 Kasım 1983), Ankara, 1983, 33 s.
Türk Metal Sendikası, 6. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (24-26 Ekim 1986), Ankara, 1986, 307 s. ve ekleri,
Türk Metal Sendikası, 62 Günlük Grevin Hikayesi ve Gerçekler, Ankara, 1988, 395 s.
Türk Metal Sendikası, 7. Olağan Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (27-29 Ekim 1989), Ankara, 1989, 278 s.
Türk Metal Sendikası, 8. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu (16-18 Ekim 1992), Ankara, 1992, 328 s.
Türk Metal Sendikası, 8. Olağan Genel Kurulu Mali Rapor (16-18 Ekim 1992), Ankara, 1992, 46 s.
Türk Metal Sendikası, 9. Genel Kurul Çalışma Raporu (27-29 Ekim 1995), Ankara, 1995, 285 s.
Türk Metal Sendikası, 9. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu, Ankara, 1995, 285 s.
Türk Metal Sendikası, Ana Tüzük, Ankara, 1983, 80 s.
Türk Metal Sendikası, Ana Tüzük, Ankara, 1986, 75 s.
Türk Metal Sendikası, Ana Tüzük, Ankara, 1992, 88 s.
Türk Metal Sendikası, Basında Türk Metal Sendikası, Ankara, 1989, 199 s.
Türk Metal Sendikası, Değişen ve Gelişen Türkiye’de Metal İşçisi Gerçeği, Ankara, 1995, 224 s.
Türk Metal Sendikası, Demokrasi Tarihi ve 1990’lı Yılların Başında Dünya ve Türkiye, 8. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu Eki – 2, Ankara, 1992, 200 s.
Türk Metal Sendikası, Demokrasi Tarihi ve 1990’lı Yılların Başında Dünya ve Türkiye, Ankara, 1992, 200 s.
Türk Metal Sendikası, Demokrasilerde Nöbet Değişimi, Ankara, 2000, 64 s.
Türk Metal Sendikası, Developing Türk Metal Sendikası, Brief History of the Türk Metal Sendikası Union, Ankara, 1978, 16 s.

Türk Metal Sendikası, Dünyada ve Türkiye’de Sendikal Hareket, Türk Sendikacılığında Türk Metal Sendikası’nın Yeri ve Tarihi Gelişimi, Ankara, 2002, 28 s.
Türk Metal Sendikası, Entwicklungsphase Türk Metal Sendikası, Ankara, 1978, 16 s.
Türk Metal Sendikası, Ferdi İş Hukuku, Kadın İşçiler Bürosu Yay.No.1, Ankara, (Tarihsiz), 36 s. (Çoğaltma).
Türk Metal Sendikası, Gelişen Türk Metal Sendikası (1963-1978), Ankara, 1978.
Türk Metal Sendikası, Gençlik Sorunları ve Genç İşçiler Araştırması, Ankara, 1995, 143 s.
Türk Metal Sendikası, Grev ve Grevlerin Koordinasyonu Hakkında Yönetmelik, Ankara, 1984, 4 s. (Çoğaltma).
Türk Metal Sendikası, Grev, Ankara, (Tarihsiz), 16 s.
Türk Metal Sendikası, İkibin’e Beş Kala Türkiye ve Dünya, Ankara, 1995, 220 s.
Türk Metal Sendikası, İşçinin Yönetime Katılması – Çok Uluslu Şirketler (Seminer Notları), Ankara, 1980, 181 s.
Türk Metal Sendikası, İşte Hayatımız, Ankara, 1989, 181 s.
Türk Metal Sendikası, İstihdam Meselesi ve Türkiye’de İşsizlik, Ankara, 1983, 12 s.
Türk Metal Sendikası, Kadın İşçiler El Kitabı, Ankara, 1995, 94 s.
Türk Metal Sendikası, Kadın İşçiler El Kitabı, Ankara, 1996, 94 s.
Türk Metal Sendikası, Küreselleşme Akımı İçinde Özelleştirmenin Yeri ve Özelleştirme Uygulamaları, Ankara, 1994, 270 s.
Türk Metal Sendikası, Metal Çocuk Arkadaş Kulübü, Ankara, 2000, 4 s.
Türk Metal Sendikası, Metal İşçilerinin Mücadele Tarihi, Kadın İşçiler Bürosu Yay.No.2, Ankara, (Tarihsiz), 15 s. (Çoğaltma).
Türk Metal Sendikası, Son Değişik Şekliyle 1475 Sayılı İş Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Yay.No. 1989/4, Ankara, 1989, 325 s.
Türk Metal Sendikası, Sorunlarımız, Sosyal Güvenlik Sistemimiz, Türkiye’nin Üç Kabusu, Ankara, 1992, 263 s.
Türk Metal Sendikası, SSK, Ankara, 1999, 8 s.
Türk Metal Sendikası, Teşkilatçının El Kitabı (2. Basım), Türk Metal Sendikası Yay., Ankara, 2002, 147 s.
Türk Metal Sendikası, Teşkilatçının El Kitabı, Ankara, 1999, 147 s.
Türk Metal Sendikası, Türk Metal Sendikası 2001 Nereden Nereye, Ankara, 2001, 20 s.
Türk Metal Sendikası, Türk Metal Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, 1980, 94 s.
Türk Metal Sendikası, Türk Metal Sendikası Ana Tüzüğü, İzmir, 1975, 48 s.
Türk Metal Sendikası, Türk Metal Sendikası, Ankara, 1987 (?), 24 s.
Türk Metal Sendikası, Türk Otomotiv Sanayinin Yapısı ve Sorunları Araştırması, Ankara, 1995, 205 s.
Türk Metal Sendikası, Türkiye Metal, Çelik, Mühimmat, Makina, Metalden Mamul Eşya ve Oto Montaj ve Yardımcı İşçileri Sendikası Ana Tüzük, Ankara, 1992, 88 s.
Türk Metal Sendikası, Türkiye’de Ücretler ve Fiyatlar Karşısındaki Durumu, Ankara, 1983, 16 s.
Türk Metal Sendikası, Türkiye’nin Onayladığı Uluslararası Sözleşmeler ve Türkiye’de Çalışan Kadın Konusundaki Yasal Düzenlemeler, Kadın İşçiler Bürosu Yay.No.3, Ankara, (Tarihsiz), 24 s. (Çoğaltma).
Türk Oley-Sen Sendikası, Türk Oley-Sen Ana Tüzüğü, Ankara, 1979 (?), 20 s. (Çoğaltma).
Türk Oley-Sen Sendikası, Türkiye Otel, Lokanta, Yurt, Kaplıca, Hamam, Stad ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, 1980 (?), 15 s.
Türk Sağlık-Sen Sendikası, 3. Olağan Genel Kurul Faaliyet Raporu (21-22 Kasım 1999), Ankara, 1999, 87 s.

Türk Sağlık-Sen Sendikası, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 4688 Ne Getiriyor, Ankara, 2001, 6 s.
Türk Sağlık-Sen Sendikası, Sağlık Bakanlığı’nın Hazırladığı “Sağlıkta Dönüşüm Programı”na İlişkin Türk Sağlık-Sen’in Raporu, Ankara, 2003, 47 s.
Türk Sağlık-Sen Sendikası, Türkiye Sağlık Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, 1992, 49 s.
Türk Sem-İş Sendikası, 3. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (1982), Ankara, 1982, 51 s.
Türk Sevk ve İdare Derneği, TİSK Toplu İş Sözleşmesi Semineri (1965), Yay.No.11, İstanbul, 1965, 128 s.
Türk Tabipleri Birliği, 2. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi (4-7 Nisan 1988), İzmir, 1991, 429 s.
Türk Tabipleri Birliği, Bu Bordro Değişecek, Ankara, 2001, 16 s.
Türk Tabipleri Birliği, İş Hekimliği Ders Notları (3. Basım), Ankara, 1993, 336 s.
Türk Tabipleri Birliği, İş Hekimliği Ders Notları, Ankara, Ekim 1989, 337 s.
Türk Tabipleri Birliği, İşyeri Hekimliği Ders Notları, Ankara, 1996, 356 s.
Türk Tabipleri Birliği, İşyeri Hekimliği El Kitabı, Ankara, 1994, 74 s.
Türk Tabipleri Birliği, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Hizmetlerinde Kriz ve Çözüm, Ankara, 1995, 80 s.
Türk Tarım Orman-Sen Sendikası, 3. Olağan Genel Kurulu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Ankara, 1999 (Çoğaltma)., 4 s. (Çoğaltma).
Türk Tarım Orman-Sen Sendikası, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, Ankara, 2001, 43 s.
Türk Tarım Orman-Sen Sendikası, Tüzük, Ankara, 2001, 104 s.
Türk Tarım-İş Sendikası, Türkiye Tarım ve Tarım Sanayii İşçileri Sendikası Tüzüğü, Ankara, 1965, 12 s. (Çoğaltma).
Türk Ticaret Bankası Emekli Sandığı, Sosyal Sigortaya Dahil Edildikleri Taktirde Bankalar Mensuplarının Karşılaşacakları Durum Hakkında Türk Ticaret Bankası Emekli Sandığının Görüşü, 1963, 7 s.
Türk Ticaret Bankası, Yurtdışında Çalışan Vatandaşlara Türk Ticaret Bankasının Sağladığı İmkanlar, İstanbul, 1972, 32 s.
Türk Ulaşım-Sen Sendikası (Türkiye Ulaştırma İşkolu Kamu Çalışanları Sendikası), Anatüzük, Ankara, Şubat 1992, 35 s.
Türk Ulaşım-Sen Sendikası, 2. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu (6 Kasım 1992 – 18 Mayıs 1996), Ankara, 1996, 63 s.
Türk Ulaşım-Sen Sendikası, 21. Yüzyılda Kalkınma ve Ulaşım, Ankara, 2001, 104 s.
Türk Ulaşım-Sen Sendikası, 3. Olağan Genel Kurul Faaliyet Raporu (13 Kasım 1999), Ankara, 1999, 127 s.
Türk Ulaş-İş Sendikası, Deniz İş Kanunu Hükümet Tasarısı Üzerine Türk Ulaş-İş Federasyonunun Görüş ve Düşünceleri, İstanbul, 1965, 96 s.
Türk Yapı-İş Sendikası, Türk Yapı İşçileri Sendikası 8. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (1977-1979), İstanbul, 1979, 70 s.
Türk Yerel Hizmet-Sen Sendikası, Tüzük, Şubeler Tip Yönetmeliği, Seçim Yönetmeliği, 4688 Sayılı Kanun, Ankara, 2001, 138 s.
Türk Ziraat Mühendisleri Birliği Vakfı, Türk Ziraat Mühendisleri Birliği Vakfı Senedi Değişikliği, Ankara, 1988, (Çoğaltma). 10 s.
Türk, H.S., Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tasarı Üzerinde Düşünceler, Türkiye Maden İşçi Sendikaları Federasyonu Yay.No.10, Ankara, 1981, 62 s.
Türk, İ., İşçinin Zarardan Sınırlı Sorumluluğu, İstanbul YOL-İŞ Sendikası Yay. No. 1, İstanbul, 1972, 111 s.
Türk, İ., Sosyal Güvenlik ve İş Kazaları, İstanbul, 1968, 120 s.
Türk, İ., Türk Toplumunda Sosyal Sınıflar, Öncü Kitapevi, Yay.No.17, İstanbul, 1970, 214 s.
Türk, İ., Türkiye’de İş Kazaları, T.Gıda-İş Sendikası Yay.No.2, İstanbul, 1976, 477 s.
Türk-Alman Kültür Merkezi, Federal Almanya’daki Türk İşçilerinin Toplumsal ve Kültürel Sorunları, İstanbul, 1974, 11 s.
Türk-Alman Mesleki Eğitim Semineri, Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitim (30.10.1981 – 11.12.1981), Ankara, 1981, 74 s.
TÜRK-ASİŞ (Türkiye Askeri İşyerleri İşçi Sendikaları Federasyonu), Ücretli İzin Kanunu ve Talimatnamesi, Yay.No.1, 1960, 16 s.

Türkay, H., Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı Hasan Türkay’ın 6. Genel Kurulu Açış Konuşması (5 Aralık 1974), Çimse-İş Sendikası Yay., Ankara, 1974, 5 s.
Türkay, O., Gizli İşsizlik, A.Ü.SBF Yay.No.239, Ankara, 1968, 103 s.
Türkçü, F., Erkek Teknik Öğretim Okulları ve Halk Eğitimi, A.Ü.Eğitim Fak.Seminer Çalışması, Ankara, 1972, 31 s.
Türk-Danış, Uluslararası Sendika Örgütleri, Brüksel, 1993, 37 s.
Türkdoğan, A., İş İşten Geçmeden (İş Emniyetinde Tedbirler), İSK Yay.No.80, Ankara, 1963, 45 s.
Türkdoğan, O., Batı Almanya’da Köy Kalkınma Modelleri ve Türk İşçilerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı (2. Basım), Dede Korkut Yay., İstanbul, 1977, 131 s.
Türkdoğan, O., Batı Almanya’nın Bir Kentinde Türk İşçilerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı, Sevinç Matbaası, Ankara, 1973.
Türkdoğan, O., İkinci Neslin Dramı, Avrupa’daki İşçilerimiz ve Çocukları, Orkun Yay., İstanbul, 1984, 223 s.
Türkdoğan, O., Sanayi Sosyolojisi Dün-Bugün-Yarın, Töre-Devlet Yayınları.
Türkdoğan, O., Türkiye Açısından Özyönetim, Türk Kültür Yay. No. 16, İstanbul, 1977, 284 s.
Türkel, A. – Telman, N., Monotonluk ve Başa Çıkma Yöntemleri, MESS Yay.No.160, İstanbul, 1991, 64 s.
Türkel, M., 8 Günlük Hukuk Savaşı, Ballıca Sigara Fabrikası’nda Verilen Hukuk Mücadelesinin Gazete Haberleri ve Yazışmalarla Öyküsü, Tekgıda-İş Sendikası Yay., Ankara, 1999, 41 s.
Türkel, M., Bir Hak Arama Mücadelesi Öyküsü, Tokat’ta 40 Gün, Tekgıda-İş Sendikası Yay., Ankara, 1999, 100 s.
Türkel, N., Uygulamada 1475 Sayılı İş Kanunundan Doğan İş Davaları, İstanbul, 1990, 365 s.
Türker, M., Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Metin Türker’in 10. Genel Kurulu Açış Konuşması, Çelik-İş Sendikası Yay., Ankara, 1989, 20 s.
Türker, M., Yeni Bir Dünyanın Eşiğinde Türk İşçi Hareketi, Yeni Yorumlar, Yeni İlkeler, Çelik-İş Sendikası Yay., Ankara, 1990, 47 s.
Türkeş, Ş., Sigortalı Çalışanın El Kitabı, İstanbul, 1983, 76 s.
TÜRK-İNŞA, 2. Genel Kurul Toplantısı, Ankara, 1979, 74 s.
TÜRK-İNŞA, 4. Genel Kurul (22 Nisan 1983) Çalışma Raporu, Ankara, 1983, 144 s.
TÜRK-İNŞA, Türkiye Resmi Sektör Müteahhitleri İşveren Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, 1983, 40 s.
TÜRK-İNŞA, Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Ankara, 1976, 64 s.
TÜRK-İŞ 6. Bölge Temsilciliği (Samsun), DİSK’in İçyüzü, Samsun, 1975, 23 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ 6. Bölge Temsilciliği, Asgari Ücret, Samsun, (Tarihsiz, 1970 öncesi), 32 s.
TÜRK-İŞ 6. Bölge Temsilciliği (Samsun), TÜRK-İŞ 6. Bölge Temsilciliği Hudutları İçerisinde Faaliyet Gösteren (Şube) Sendikalarına Ait Bilgiler, Samsun, 1992.
TÜRK-İŞ 6. Bölge Temsilciliği (Samsun), Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği, Samsun, 1968, 8 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ 6. Bölge Temsilciliği, 12 Ekim 1969, Milletvekili Seçilenler Listesi, Yay.No.15, Samsun, 1969, 24 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ 6. Bölge Temsilciliği, Halil Tunç’un 1 Ağustos 1972 Tarihli Basın Toplantısı, Samsun, 1972, 14 s.

TÜRK-İŞ 6. Bölge Temsilciliği, TÜRK-İŞ’in Başbakan Nihat Erim’e Verdiği Muhtıra, Samsun, 1971, 9 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ – DİSK – KESK – TMMOB – TTB, 3.Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi (1.Cilt), Türk Tabipleri Birliği Yay., Ankara, 1998, 288 s.
TÜRK-İŞ – HAK-İŞ – DİSK, Çocuk İşçiliğine Karşı Ulusal Yürüyüş, İstanbul, 2000, 6 s.
TÜRK-İŞ – HAK-İŞ – DİSK, From the Streets into School, Guiding Working Street Children into Education, Ankara, 2002, 32 s.
TÜRK-İŞ – HAK-İŞ – DİSK, Sokaktan Okula, Sokakta Çalışan Çocukların Eğitime Yönlendirilmesi Projesi, Ankara, 2002, 40 s.
TÜRK-İŞ – HAK-İŞ – DİSK – TESK – KESK, Çocuk İşçiliğine Karşı Küresel Yürüyüş, İlk Adımı Atalım, 8 s.
TÜRK-İŞ – SSK Başkanlık Sigorta Müfettişleri Derneği, Sosyal Güvenlikte Yeniden Yapılanma ve Kayıtdışı İstihdam Paneli, Ankara, 2001, 160 s.
TÜRK-İŞ Araştırma Merkezi, KİT’ler ve Özelleştirme: İddialar ve Gerçekler, Ankara, 1999, 275 s.
TÜRK-İŞ Araştırma Merkezi, Özelleştirmeye Karşı KİT’leri ve Sosyal Devleti Korumak ve Geliştirmek, TÜRK-İŞ Yay., Ankara, 1998, 95 s.
TÜRK-İŞ Eğitim Merkezi, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Ankara, 1964, 32 s.
TÜRK-İŞ Kooperatif Bürosu, Katma Değer Vergisi ve Kooperatifler, Ankara, (Tarihsiz), 54 s.
TÜRK-İŞ ve ILO İşbirliği İle Düzenlenen 1999 Yılı Bursa Çocuktan Çocuğa Eğitim Semineri Raporu, Ankara, 1999, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, 1. İşçi Eğitim Şurası, Ankara, 1973, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, 10. Dönem Denetim Kurulu Raporları, Ankara, 1975. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, 10. Genel Kurul Çalışmaları (12-18 Nisan 1976), Yay.No.109, Ankara, 1976, 740 s.
TÜRK-İŞ, 10. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (Nisan 1976), Yay.No.95, Ankara, 1976, 315 s.
TÜRK-İŞ, 10. Genel Kurula Sunulan Mali Rapor, Ankara, 1976, 89 s.
TÜRK-İŞ, 11. Genel Kurul Çalışmaları (Nisan 1979), Yay.No.129, İstanbul, 1979, 462 s.
TÜRK-İŞ, 11. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (Nisan 1979), Yay.No.122, Ankara, 1979, 402 s.
TÜRK-İŞ, 11. Genel Kurula Sunulan Mali Rapor, Yay.No.123, Ankara, 1979, 58 s.
TÜRK-İŞ, 12. Genel Kurul Çalışmaları (24-28 Mayıs 1982), Ankara, 1982, 450 s.
TÜRK-İŞ, 12. Genel Kurul Ön Komisyonlar Raporları, TÜRK-İŞ Anatüzüğü ve İlkeleri, Ankara, 1982. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, 12. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu, Yay.No.139, Ankara, 1982, 544 s.
TÜRK-İŞ, 12. Genel Kurula Sunulan Denetim Kurulu ve Onur Kurulu Raporları, Ankara, 1982. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, 12. Genel Kurula Sunulan Mali Rapor, Yay.No.139, Ankara, 1982, 75 s.
TÜRK-İŞ, 13. Genel Kurul Çalışma Raporu (2), Sağlıklı Bir Demokrasi İçin, Ankara, 1983, 220 s.
TÜRK-İŞ, 13. Genel Kurul Çalışma Raporu, Ankara, 1983, 165 s.
TÜRK-İŞ, 13. Genel Kurul Türk-İş Mali Raporu – Ek Rapor, Ankara, 1983, 25 s.
TÜRK-İŞ, 13. Genel Kurul Türk-İş Mali Raporu, Ankara, 1983, 108 s.
TÜRK-İŞ, 13. Genel Kurul, Genel Kurul Tutanağı, Ankara, 1994, 352 s.
TÜRK-İŞ, 1317 sayılı Yasa ile İlgili Olarak Anayasa Mahkemesinde Türk-İş Genel Sekreteri Halil Tunç’un Yaptığı Konuşma ve Sunduğu Dokümanlar (8 Haziran 1971), Ankara, 1971, 128 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, 14. Genel Kurul Çalışma Raporu, Ankara, 1986, 273 s.
TÜRK-İŞ, 14. Genel Kurul Çalışma Raporu, Sağlıklı Bir Demokrasi İçin (Belgeler), Ankara, 1986, 479 s.
TÜRK-İŞ, 14. Genel Kurul Mali Raporu (Ek Rapor), Ankara, 1986, 13 s.
TÜRK-İŞ, 14. Genel Kurul Mali Raporu, Ankara, 1986, 92 s.
TÜRK-İŞ, 15 Ocak 1962 İcra Heyetinin Mümessiller Meclisine Sunulan Raporu, Yay. No.8, Ankara, 1962, 26 s. (Çoğaltma).

TÜRK-İŞ, 15. Genel Kurul Çalışma Raporu (1986-1989), Ankara, 1989, 421 s.
TÜRK-İŞ, 15. Genel Kurul Çalışma Raporu (Belgeler), Ankara, 1989, 388 s.
TÜRK-İŞ, 15. Genel Kurul Mali Raporu (1986-1989), Ankara, 1989, 84 s.
TÜRK-İŞ, 16. Genel Kurul Çalışma Raporu (1989-1992), Ankara, 1992, 362 s.
TÜRK-İŞ, 16. Genel Kurul Çalışma Raporu (Belgeler), Ankara, 1992, 438 s.
TÜRK-İŞ, 16. Genel Kurul Mali Raporu (1989-1992), Ankara, 1992, 109 s.
TÜRK-İŞ, 17. Genel Kurul Çalışma Raporu (Belgeler), Ankara, 1995, 736 s.
TÜRK-İŞ, 17. Genel Kurul Çalışma Raporu, Ankara, 1995, 584 s.
TÜRK-İŞ, 17. Genel Kurul Mali Raporu, Ankara, 1995, 123 s.
TÜRK-İŞ, 17. Olağan Genel Kurul (5-10 Aralık 1995) Görüş ve Talepler, Ankara 1996, 18 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, 18. Genel Kurul (1-5 Aralık 1999) Genel Kurul Kararları, Ankara, 1999, 24 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, 18. Genel Kurul Çalışma Raporu (1995-1999) – Belgeler, Ankara, 1999, 845 s.
TÜRK-İŞ, 18. Genel Kurul Çalışma Raporu (1995-1999), Ankara, 1999, 552 s.
TÜRK-İŞ, 18. Genel Kurul Mali Raporu (1995-1999), Ankara, 1999, 150 s.
TÜRK-İŞ, 19. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (1999-2003), Ankara, 2003, 583 s.
TÜRK-İŞ, 19. Olağan Genel Kurul Mali Raporu, 1999-2003, Ankara, 2003, 147 s.
TÜRK-İŞ, 19. Olağan Genel Kurul, Belgeler (1999-2003), Ankara, 2003, 891 s.
TÜRK-İŞ, 1980 Dünya Ekonomik Durumunun İncelenmesi, Yay.No.134, Ankara, 1980, 113 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, 1994’den 1996’ya 5 Nisan Kararları, TÜRK-İŞ Yay., Ankara, 1996, 55 s.
TÜRK-İŞ, 1996 Yılı Eğitim Çalışma Programının Değerlendirilmesi, Ankara, 1996, (Çoğaltma).,
TÜRK-İŞ, 2. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu, Ankara, 1953, 12 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, 21. Yüzyılda Türkiye’de Çalışan Kadın Profili Kurultayı, Ankara, 2004, 160 s.
TÜRK-İŞ, 24 Ocak Kararları (1980-1994), Ankara, 1994, 89 s.
TÜRK-İŞ, 24 Ocak Kararları ve Kayıplarımız, Ankara, 1994, 31 s.
TÜRK-İŞ, 24 Şubat – 4 Mart 1993 Tarihlerinde Yapılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Gezisi ile İlgili Rapordur, Ankara, 1993 (7 s. rapor ve 178 s. ses kayıt çözümleri). (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, 2821 Sayılı Sendikalar ve 2822 Sayılı Toplu Sözleşme Grev ve Lokavt Yasaları, Yay.No.154, Ankara, 1983, 128 s.
TÜRK-İŞ, 2821-2822 Sayılı Yasalarla 1475 Sayılı Yasanın 33. Maddesinin Değişiklikleri ile İlgili Doküman, Ankara, 1985. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, 3 Genel Kurul Kongre Zaptı, Ankara, 1957, 13 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, 3. Genel Kurul İdari ve Mali Faaliyet Raporu (8.8.1953-31.5.1957), Ankara, 1957, 18 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, 3. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu, Ankara, 1957, 16 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, 4. Genel Kurul İcra ve İdare Heyetleri İdari ve Mali Raporları, Ankara, 1960, 40 s.
TÜRK-İŞ, 40 Yılda Çalışma Hayatımıza Vurulan Damga, Türk-İş, Ankara, 1992, 115 s.
TÜRK-İŞ, 40. Kutlama Töreni Tutanak, Ankara, 1992, 38 s.
TÜRK-İŞ, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Ankara, 1996, 23 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, 4857 Sayılı Yeni İş Kanunu Değerlendirme Konferans Notları, Ankara, 2003, 124 s.

TÜRK-İŞ, 5 Nisan Ekonomik İstikrar Tedbirleri ve Sonuçları Sempozyumu, Ankara, 1995, 130 s.
TÜRK-İŞ, 5. Genel Kurula Sunulan İdari ve Mali Raporlar (Bursa, 27 Ocak 1964), Ankara, 1964, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, 500 Günün Anatomisi, Ankara, 1993, 27 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, 5000 Tüketici Ailesi ile Gerçekleştirilen Tüketici Sorunları Araştırması, Ankara, 1996, 41 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, 6. Genel Kurul Çalışmaları, Yay.No.50, Ankara, 1966.
TÜRK-İŞ, 6. Genel Kurul Denetim Kurulu Raporları, Yay.No.49, Ankara, 1966. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, 6. Genel Kurul İcra ve Yönetim Kurulları Çalışma Raporları (Mart 1966), Yay.No.48, Ankara, 1966, 216 s.
TÜRK-İŞ, 7. Genel Kurul Çalışma Raporları (Nisan 1968), Yay.No.60, Ankara, 1968, 590 s.
TÜRK-İŞ, 7. Genel Kurul Çalışmaları (Ankara, 1968), Yay.No.62, Ankara, 1968, 169 s.
TÜRK-İŞ, 7. Genel Kurul Denetim Kurulu Raporu (15 Nisan 1968), Ankara, 27 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, 7. Genel Kurul Komisyon Raporları, Ankara, 1968. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, 7. Genel Kurulu Denetim Kurulu Raporu, 15 Nisan 1968, 27 s.
TÜRK-İŞ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Ankara, (Tarihsiz), 16 s.
TÜRK-İŞ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Ankara, (Tarihsiz), 16 s.
TÜRK-İŞ, 8. Genel Kurul Çalışma Raporu (Mayıs 1970 – Erzurum), Yay.No.67, Ankara, 1970, 640 s.
TÜRK-İŞ, 8. Genel Kurul Çalışmaları (Mayıs 1970), Yay.No.73, Ankara, 1970, 201 s.
TÜRK-İŞ, 8. Genel Kurul Denetim Kurulu Raporu (11 Mayıs 1970), Ankara, 1970, 22 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, 9. Genel Kurul Basın ve Halkla İlişkiler Özel Raporu, Ankara, 1973, 12 s.
TÜRK-İŞ, 9. Genel Kurul Çalışma Raporu, Mali Bölüm, Ankara, 1973, 83 s.
TÜRK-İŞ, 9. Genel Kurul Çalışma Raporu, Yay.No.77, Ankara, 1973, 778 s.
TÜRK-İŞ, 9. Genel Kurul Çalışmaları, Yay.No.82, Ankara, 1974, 464 s.
TÜRK-İŞ, 9. Genel Kurul Denetim Kurulu Raporu (28 Mayıs 1973), Ankara, 1973, 17 s.
TÜRK-İŞ, 9. Genel Kurul Eğitim Özel Raporu, Ankara, 1973, 10 s.
TÜRK-İŞ, Adres Rehberi, Yay.No.121, Ankara, 1979, 85 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Aile Planlaması (2. Basım), Yay.No.143, Ankara, 1985, 7 s.
TÜRK-İŞ, Aile Planlaması, Yay.No.143, Ankara, 1982, 8 s.
TÜRK-İŞ, Aktin Feshinde Yargı Denetimi Sempozyumu, Yay.No.180, Ankara, 1992, 230 s.
TÜRK-İŞ, Almanya’daki Türk İşçileri, Yay.No.100, Ankara, 1976, 108 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Amerikan İşçi Hareketinin Tetkiki, Yay.No.27, Ankara, 1964, 110 s.
TÜRK-İŞ, Amerikan İşçi Hareketinin Tetkiki, Yay.No.40, Ankara, 1965, 109 s.
TÜRK-İŞ, Ana Tüzük ve Yönetmelikler, Ankara, 1984. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Ana Tüzük, 1993, 31 s.
TÜRK-İŞ, Ana Tüzük, Ankara, 1987, 34 s.
TÜRK-İŞ, Ana Tüzük, Ankara, 1990, 30 s.
TÜRK-İŞ, Ana Tüzük, Ankara, 1996, 32 s.
TÜRK-İŞ, Ana Tüzük, Ankara, 2000, 47 s.
TÜRK-İŞ, Ana Tüzük, Yay.No.160, Ankara, 1984, 59 s.
TÜRK-İŞ, Anayasa Konferansı, Ankara, 1982, 32 s.
TÜRK-İŞ, Anayasa Tasarısı İşveren İsteklerine Göre Hazırlandı, İşte İspatı, Ankara, 1982, 39 s.
TÜRK-İŞ, Arabuluculuk, Tahkim ve Uzlaştırma, Yay.No.64, Ankara, 1970.
TÜRK-İŞ, Asgari Ücret, Raporlar-Belgeler-Görüşler-İncelemeler-Endeksler, Ankara, (Tarihsiz), 128 s.

TÜRK-İŞ, Asgari Ücret, Yay.No.119, Ankara, 1978, 491 s.
TÜRK-İŞ, Atatürk’ün Doğumunun 100. Yılında Türk-İş Tarafından Düzenlenen Kompozisyon Yarışmasında Derece Alan Eserler, Yay.No.138, Ankara, 1981, 111 s.
TÜRK-İŞ, Avrupa Birliği Kıbrıs, Ermeni Soykırımı İddiaları, Azınlıklar-Bölücülük, Ege Sorunu, Patrikhane, Heybeliada Ruhban Okulu, IMF Programları Konularında Türkiye’den Ne İstiyor, Ankara, 2001, 16 s.
TÜRK-İŞ, Avrupa Birliği Kıbrıs, Ermeni Soykırımı İddiaları, Azınlıklar-Bölücülük, Ege Sorunu, Patrikhane, Heybeliada Ruhban Okulu, IMF Programları Konularında Türkiye’den Ne İstiyor, TÜRK-İŞ’in Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e Sunduğu Rapor, Eğitim Yay.No.73, Ankara, 2002, 64 s.
TÜRK-İŞ, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve İşgücü Hareketleri Semineri – Ocak 1970, Ortak Pazar İşçi Hareketleri, Yay.No.66, Ankara, 1970, 221 s.
TÜRK-İŞ, Avrupa Konseyi Sosyal Politika Bülteni, Yay.No.128, Ankara, 1979.
TÜRK-İŞ, Avrupa Sendikacılık Hareketi, Yay.No.42, Ankara, 1966, 179 s.
TÜRK-İŞ, Avrupa Topluluğu Bibliyografyası (1992-1994), Ankara, 1995, 17 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Avrupa Topluluğu ve Türkiye Arasındaki İlişkilerin Boyutu ve Sendikaların Rolü, Ankara, 1994, 40 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Avrupa Ülkeleri Sosyal Politika Uygulamasına Ait Örnekler; Yay.No.118, Ankara, 113 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Ayakkabıcılık ve Sayacılık Sektöründeki Tehlikelerin Çalışanların Sağlığına Etkileri ve Korunma Yöntemleri, TÜRK-İŞ ve UÇB Ankara Bürosu Ortak Yayını, Ankara, 1996, 16 s.
TÜRK-İŞ, Azgelişmiş Ülkelerde Sendika-Kooperatif İşbirliği, Yay.No.136, Ankara, 1980.
TÜRK-İŞ, Başbakanımız Sayın Tansu Çiller’e TÜRK-İŞ Tarafından Sunulan Rapor (2 Mart 1994), Ankara, 1994, 22 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kurulu Açıklaması ve Genel Başkan Şevket Yılmaz’ın Konuşması, Ankara, 1990, 14 s.
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kurulu Olağanüstü Toplantısı (18 Eylül 2000), Ankara, 2000.
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kuruluna Sunulan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Raporu (14 Şubat 1993), Ankara, 1993, 70 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kuruluna Sunulan TÜRK-İŞ’in Özelleştirme Konusundaki Görüşleri (Belgeler) (7 Temmuz 1993), Ankara, 1993, 56 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kurulu’na Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu (15 Ağustos 1996), Ankara, 1996, 124 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 75inci Dönem Konferans Çalışmaları, Ankara, 1988, 34 s.
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu (30 Temmuz 1998), Ankara, 1998, 108 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, 6 Temmuz 1999, Ankara, 90 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu (30 Temmuz 1998), Ankara, 1998, 108 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Ankara, 1997, 148 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu (4 Nisan 1996), Ankara, 1996, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu (13-14 Nisan 1984), Ankara, 1984, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu (25-28 Eylül 1984), Ankara, 1984, (Çoğaltma).

TÜRK-İŞ, Başkanlar Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu (27-28 Aralık 1984), Ankara, 1984, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu (10-11 Nisan 1985), Ankara, 1985, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu (1-3 Ağustos 1985), Ankara, 1985, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu (28-29 Kasım 1985), Ankara, 1985, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu (19-21 Şubat 1986), Ankara, 1986, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu (30 Nisan 1986), Ankara, 1986, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu (21 Haziran 1986), Ankara, 1986, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu (27-28 Ekim 1986), Ankara, 1986, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu (3 Temmuz 1987), Ankara, 1987, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu (13-14 Ocak 1988), Ankara, 1988, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu (30 Haziran 1988), Ankara, 1988, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu Eki, 2821 ve 2822 Sayılı Yasalarda Yapılan Değişiklikle İlgili Çalışmalar (30 Haziran 1988), Ankara, 1988, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu (27 Aralık 1988), Ankara, 1988, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu (20 Temmuz 1989), Ankara, 1989, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu (6 Nisan 1990), Ankara, 1990, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu (24 Eylül 1990), Ankara, 1990, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu (11 Mart 1991), Ankara, 1991, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu (7 Ocak 1992), Ankara, 1992, (Çoğaltma).

TÜRK-İŞ, Başkanlar Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu (14 Şubat 1993), Ankara, 1993, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu (7 Temmuz 1993), Ankara, 1993, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu (4-5 Kasım 1993), Ankara, 1993, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu (21 Mart 1994), Ankara, 1994, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu (28 Haziran 1994), Ankara, 1994, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu (18 Kasım 1994), Ankara, 1994, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu (17-18 Mart 1995), Ankara, 1995, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu (11 Temmuz 1995), Ankara, 1995, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu (3 Aralık 1996), Ankara, 1996, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Raporu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Uluslararası Çalışma Konferansı 87. Toplantısı Çalışmaları, Ankara, 1999, 29 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Raporu, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Uluslararası Çalışma Konferansı 86.Toplantısı Çalışmaları, Ankara, 1998, 24 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Raporu, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Uluslararası Çalışma Konferansı 88. Toplantısı Çalışmaları, Ankara, 2000, 29 s.
TÜRK-İŞ, Başkanlar Kuruluna Sunulan Yönetim Kurulu Raporu, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Uluslararası Çalışma Konferansı 85. Toplantısı Çalışmaları, Ankara, 1997, 24 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Batı Ülkelerindeki Uygulama Örnekleriyle İşçi-Politika-Sendika-Parti İlişkileri, Yay.No.92, Ankara, 1976, 211 s.
TÜRK-İŞ, Belgelerle Türk-İş Tarihi (I) (1952-1963), Ankara, 1995, 402 s.
TÜRK-İŞ, Belgelerle Türk-İş Tarihi (II) (1963-1980), Ankara, 1995, 405 s.
TÜRK-İŞ, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Stratejisi Hakkında Türk-İş’in Temel Görüşleri, Bursa, 1982, 13 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Bilimsel Danışma Toplantısı (Bilim Adamlarının Görüşleri), Yay.No.141, Ankara, 1982, 102 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Bingöl Depremi Yardımı, Yay.No.103, Ankara, 1976, 35 s.
TÜRK-İŞ, Bir Tertip ve Belgeleriyle Gerçekler, Ankara, 1985, 9 s.
TÜRK-İŞ, Birinci İşçi Kurultayı (Mart 1975 – Ankara), Yay.No.83, Ankara, 1975, 386 s.
TÜRK-İŞ, Birinci Yılında Gümrük Birliği, Ankara, 1997, 58 s.
TÜRK-İŞ, Birleşik Grev ve Lokavt Fonu Yönetmeliği, Ankara, 1974, 12 s.
TÜRK-İŞ, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Tarafından Kabul Edilen Tüketicinin Korunmasına İlişkin Temel Esaslar, Yay.No.174, 1989, 15 s.
TÜRK-İŞ, Çalışan Çocuklar (Türkiye’de ve Dünyada Çalışan Çocuk Sorunlarına Genel Bakış), Ankara, 1994, 152 s.
TÜRK-İŞ, Çalışan Çocuklar ve Genç İşçilerin Sorunları, Çözüm Yolları Ulusal Sempozyumu (16-17-18 Mayıs 1995, İzmir), Yay.No.188, Ankara, 1995, 156 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Çalışan Çocukların Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi İçin TÜRK-İŞ Modeli, Ankara, 1997, 6 s.
TÜRK-İŞ, Çalışan Çocukların Sorunları, Gelecek Beklentileri ve Sendikalara Düşen Görevler (İstanbul Deri İşkolunun Ayakkabıcılık Alt Sektöründe Bir Alan Araştırması), İstanbul, 1995, 53 s.
TÜRK-İŞ, Çalışan Çocukların Sorunları, Gelecek Beklentileri ve Sendikalara Düşen Görevler (İstanbul Deri İşkolunun Ayakkabıcılık Alt Sektöründe Bir Alan Araştırması), Ankara, 1995, 53 s. (Çoğaltma).

TÜRK-İŞ, Çalışan Çocukların Toplumsal Profili, Ankara Sanayiinde Bir Saha Araştırması, Ankara, 1994, 107 s.
TÜRK-İŞ, Çalışan Kadınlar 1. Ulusal Kurultayı (20-21 Mart 1989), Ankara, 1989, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Çalışan Kadınlar ICFTU Politika ve Programları, Ankara, 1996, 40 s.
TÜRK-İŞ, Çalışan Kadınlar, ICFTU Hareket Tarzları ve Programları, Ankara, 1991, 32 s.
TÜRK-İŞ, Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabı (Zorunlu Tasarruf) ve Konut Edindirme Yardımı Üzerine Değerlendirmeler, Ankara, 1996, 31 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Çalışma Hayatını Düzenleyen Yasa Değişiklikleri Paneli (13 Ekim 2000), Ankara, 2000, 176 s.
TÜRK-İŞ, Çalışma Hayatının Sorunları ve Taleplerimiz, Ankara, 2003, 127 s.
TÜRK-İŞ, Çalışma Yaşamından Beklentiler Toplantısı (16-18 Nisan 2001), Ankara, 2001, 316 s.
TÜRK-İŞ, Çalışma Yaşamının Uluslararası Kuralları, Ankara, 1989, 121 s.
TÜRK-İŞ, Çevre ve İşçi Sağlığı İş Güvenliği Ders Notları (2. Basım), Ankara, 1997, 159 s.
TÜRK-İŞ, Çevre ve İşçi Sağlığı İş Güvenliği Ders Notları, Yay.No.190, Ankara, 1999, 159 s.
TÜRK-İŞ, Çevrenin Korunmasında Sendikaların Rolü, Ankara, 1996, 28 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Çocuk İşçiliğine Hayır, Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleriyle Mücadele, 182 Sayılı ILO Sözleşmesi, Ankara, 2000, 16 s.
TÜRK-İŞ, Çokuluslu Şirketler ve Uluslararası Sendikacılık Semineri, Yay.No.125, Ankara, 1979, 226 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel’e TÜRK-İŞ Tarafından Sunulan Rapor (5 Şubat 1994), Ankara, 20 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Cumhuriyetin 75.Yılında Türk Sendikacılık Hareketi ve 46.Yılında TÜRK-İŞ Sempozyumu (Ankara, 31 Temmuz 1998), Ankara, 1998, 142 s.
TÜRK-İŞ, Denetim Kurulu Raporu (31.3.1978), Ankara, 1978, 13 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Denetim Kurulu Raporu, Ankara, 1983. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Denetim ve Onur Kurulları Raporları (16 Nisan 1979), Ankara, 1979. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Denetim ve Onur Kurulu Raporları (12 Nisan 1976), Yay.No.99, Ankara, 1976.
TÜRK-İŞ, Deri İşkolunda Çalışan Çocukların Eğitim Semineri, Ankara, 1995, 92 s.
TÜRK-İŞ, Ders Notları – 1 (2. Basım), Yay.No.38, Ankara, 1965, 128 s.
TÜRK-İŞ, Ders Notları – 1, Yay.No.28, Ankara, 1964, 109 s.
TÜRK-İŞ, Ders Notları – 2, Yay.No.32, Ankara, 1964, 94s.
TÜRK-İŞ, Ders Notları – 3, Yay.No.34, Ankara, 1965, 73 s.
TÜRK-İŞ, Ders Notları, Anatüzük, Yay.No.4, Ankara, 1960.
TÜRK-İŞ, Ders Notları, Yönetmelikler, Yay.No.5.
TÜRK-İŞ, Devlet Memurları Kanunu ve İşçinin Durumu, Yay.No.44, Ankara, 1965, 42 s. (Çoğaltma).

TÜRK-İŞ, Dünden Bugüne, Bugünden Yarına TÜRK-İŞ, Ankara, 1998, 111 s.
TÜRK-İŞ, Dünya Gıda Durumu (Mevcut ve Gelecek), Yay.No.87, Ankara, 1975(?), 346 s.
TÜRK-İŞ, Dünya Ülkeleri Çalışma Hayatı ve Sosyal Politikası, Yay.No.111, Ankara, 1976, 84 s.
TÜRK-İŞ, Dünyada Kadın, Ankara, 1995, 14 s. (Çoğaltma).,
TÜRK-İŞ, Eğitim ve Teşkilatlanma Koordinasyon Toplantısı, Yay.No.133, Ankara, 1980, 172 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Ekmek, Barış Özgürlük İçin, Ankara, 1986, 99 s.
TÜRK-İŞ, Ekmek, Barış, Özgürlük Yolunda Elele, Omuz Omuza, Ankara, 1985, 80 s.
TÜRK-İŞ, Ekmek-Barış, Özgürlük İçin, Ankara, 1989, 166 s.
TÜRK-İŞ, Ekmek-Barış-Özgürlük, Dünya Sendikacılık Hareketinin Tarihi, Yay.No.59, Ankara, 1968, 200 s.
TÜRK-İŞ, Ekonomik Göstergeler, Ankara, 1989, 51 s.
TÜRK-İŞ, Ekonomik Kalkınma ve Sendikacılık Semineri, Yay.No.127, Ankara, 1979.
TÜRK-İŞ, Ekonomik ve Sosyal Alandaki Gelişmeler, Ankara, 2001, 68 s.
TÜRK-İŞ, Ekonomik ve Sosyal Alandaki Gelişmeler, Ankara, 2003, 80 s.
TÜRK-İŞ, En Son Değişiklikleriyle İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasaları, Yay.No.176, Ankara, (Tarihsiz), 335 s.
TÜRK-İŞ, Endüstriyel Demokrasi ve Yönetime Katılma Semineri, Yay.No.124, Ankara, 1979 (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Enerji Raporu, Yay.No.102, Ankara, 1976, 76 s.
TÜRK-İŞ, Federal Almanya’daki Türk İşçi ve Talebelerinin Aşırı Siyasi Faaliyetleri, Ankara, 1972, 11 s. (Çoğaltma).

TÜRK-İŞ, Genç İşçilerin Sorunları Semineri (Genişletilmiş 2. Baskı), Yay.No.135, Ankara, 1980, 239 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Genç İşçilerin Sorunları ve Çözüm Yolları Ulusal Sempozyumu, Yay.No.170, Ankara, 1988, 304 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Genç İşçilerin Sorunları, Yay.No.135, Ankara, 1980, 205 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Genel Kurul Kararları, Eğitim Yay.No.41, Ankara, 2000, 64 s.
TÜRK-İŞ, Gezici Tarım İşçilerinin Sorunları, Ankara, 1985, 23 s.
TÜRK-İŞ, Grev ve Toplu Sözleşme Seminer Notları, Yay.No.13, 1962 (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Grev, Niçin, Nasıl, Ne Zaman? (2. Basım), Yay.No.40, Ankara, 1965.
TÜRK-İŞ, Grev, Niçin, Nasıl, Ne Zaman? Yay.No.17, Ankara, 1965, 32 s.
TÜRK-İŞ, Grev, Niçin, Nasıl, Ne Zaman?, Yay.No.17, Ankara, 1963, 31 s.
TÜRK-İŞ, HABITAT II, Sendikalar Açısından Bir Değerlendirme, Ankara, 1996, 15 s.
TÜRK-İŞ, Hayat Pahalılığı ile Bilinçli Mücadele, Tüketim Kooperatifçiliğinde Eskişehir Deneyimi, Ankara, 1986, 20 s.
TÜRK-İŞ, Hükümet Tarafından Meclise Sevk Edilen İş Kanunu Tasarısı, Yay.No.29, Ankara, 1964, 36 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, I. Bilimsel Danışma Toplantısı (Bilim Adamlarının Görüşleri), Yay.No.141, Ankara, 1982, 91 s.
TÜRK-İŞ, İcra Heyetinin 20 Mayıs 1959 Mümessiller Heyetine Sunulan Raporu, Ankara, 1959, 26 s.
TÜRK-İŞ, İcra Heyetinin Mümessiller Meclisine Sunulan Raporu (15.1.1962), Yay.No.8, Ankara, 1962.
TÜRK-İŞ, İktisadi Devlet Teşekkülleri ile Müesseseleri ve İştirakleri Hakkında Kanun ve İlgili Tüzük, Yay.No.52, Ankara, (Tarihsiz), 67 s.
TÜRK-İŞ, İlkbahar Bölge Kurultayları (Diyabakır, Samsun, Sivas, Eskişehir), Yay. No.88, Ankara, 1976, 550 s.
TÜRK-İŞ, ILO Çalışmaları (1990-1992), Ankara, 1992, 111 s.
TÜRK-İŞ, In Search of Healthy Democracy (TÜRK-İŞ Views and Recommendations on the Draft Constitution), Ankara, 1982, 20 s.
TÜRK-İŞ, İnsan ve Çevre, Ankara, 1992, 184 s.
TÜRK-İŞ, İş Dönüşü (Radyo Programları), Yay.No.58, Ankara, 1968, 205 s.
TÜRK-İŞ, İş Dönüşü No.2 (Radyo Programları), Yay.No.65, Ankara, 1970, 167 s.
TÜRK-İŞ, İş Güvencesi Yasası ile İşimi, Yerli Malı Tüketimi ile İşyerimi Korumak İstiyorum, Ankara, 2000, 6 s.

TÜRK-İŞ, İş Hayatı ve Ekonomide Olumlu Düzenleme Politikası, Yay.No.130, Ankara, 1979, 190 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, İş Hukuku: Araştırmalar, Kazai İçtihatlar, Mahkeme Kararları, Yorumlar, Yay.No.61, Ankara, 1968, 244 s.
TÜRK-İŞ, İş Hukukunun Çıkmazları ve Parlamento’dan Beklenenler, Çalışanların Temel Hak ve Özgürlükleri Işığında Bir Değerlendirme, Ankara, 1988, 16 s.
TÜRK-İŞ, İş Kanunu Tasarısı, Yay.No.11, Ankara, 8 s. (Tarihsiz, 1960’lar başları), (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, İş Kanunu, Yay.No.57, Ankara, 1967.
TÜRK-İŞ, İş Kanunu, Yay.No.72, Ankara, 1970.
TÜRK-İŞ, İş Kanunu, Yay.No.74, Ankara, 1970.
TÜRK-İŞ, İş Kazalarından Korunma Yöntemleri, Yay.No.176, Ankara, 1999, 71 s.
TÜRK-İŞ, İş ve Aile Politikası, Ankara, 1996, 31 s.
TÜRK-İŞ, İşçi Dayanışması Uluslararası Örgütlerle Elele İşçi Haklarını Koruma Çalışması, Ankara, 1989, 51 s.
TÜRK-İŞ, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzük, Yay.No.146, Ankara, (Tarihsiz), 14 s.
TÜRK-İŞ, İşçi Sağlığı ve İşyeri Güvenliği, Ankara, 1987, 38 s.
TÜRK-İŞ, İşçi Sendikaları ve Üst Kurullar Listesi (1.11.1961), Ankara, (Tarihsiz), (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, İşçi Sigortaları Kurumu Teşkilat Kanunu Tasarısı, Yay.No.12, Ankara, 1962.
TÜRK-İŞ, İşçi Temsilcileri ve Sendikacılara Cep Kılavuzu, Yay.No.90, Ankara, 1976, 235 s.
TÜRK-İŞ, İşçi Temsilcileri ve Sendikacıları Cep Kılavuzu, Yay.No.162, Ankara, 288 s.

TÜRK-İŞ, İşçi Tüketim Kooperatiflerinin Durumu ve Sorunları Araştırması, Ankara, 1986, 107 s.
TÜRK-İŞ, İşçi-Memur Ayırımı Sorununun Çözümü Hakkında Türk-İş Özet Görüşü, Bursa, 1982, 3 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, İşçi-Memur Ayrımı Sorunu, Yay.No.101., Ankara, 1976, 115 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, İşçinin Yönetime Katılması, Türkiye’de ve Dünya’da, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, İşçi-Politika-Sendika-Parti İlişkileri, Yay.No.92, Ankara, 1976, 211 s.
TÜRK-İŞ, İşsizlik Sigortası Kanunu Tasarısı, Yay.No.45, Ankara, 1965 (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, İstihdam, Emek-Yoğun Yatırım Programları, Ankara, 1985, 159 s.
TÜRK-İŞ, İşyeri Temsilcisi Görev ve Sorumlulukları, Ankara, 1980, 9 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, İşyerinde Cinsel Taciz: Bir Sendika Rehberi, Ankara, 1996, 16 s.
TÜRK-İŞ, İşyerinde İşçilerle İşverenler Arasında Dayanışma ve İşbirliği, Yay.No.19, Ankara, 1963, 37 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, İşyerleri İçin Aile Planlaması, Ankara, (Tarihsiz), 23 s.
TÜRK-İŞ, Kaçak İşçiliğe Son, Sigortasız Çalışmaya Hayır Kampanyası, Ankara, 1996, 6 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Kadın Hakları Konusunda Uluslararası Sözleşmeler, Türkiye’nin Onayladığı Uluslararası Sözleşmeler, Türkiye’de Çalışan Kadın Konusundaki Yasal Düzenlemeler, Avrupa Sosyal Şartı, Ankara, 1991, 24 s.
TÜRK-İŞ, Kadın İşçilerin Sorunları Semineri, Yay.No.126, Ankara, 1979, 179 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Kadın Sendikacılar Kurultayı (4-5 Eylül 1995), Ankara, 1995, 49 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Kamu İşçilerinin Sosyal ve Ekonomik Problemleri, Ankara, 1966, 47 s.
TÜRK-İŞ, Kıbrıs Konusunda Türk Tezi Aleyhine DİSK’in WFTU (Dünya Komünist İşçiler Konfederasyonu) ile İşbirliği Nasıl Yapıldı? (Belgeleriyle), Ankara, 1976, 22 s.
TÜRK-İŞ, Kıbrıs Konusunu Aydınlatma Heyetinin Raporu, Ankara, 1974, 38 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Kıdem Tazminatı Fonu Kanun Tasarısı Hakkında Öneriler, Bursa, 1982, 5 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Kıdem Tazminatı Sorunu, Yay.No.105, Ankara, 1976, 208 s.
TÜRK-İŞ, Kollektif Müzakereler (ILO), Yay.No.18, 1963.
TÜRK-İŞ, Kooperatif Mevzuatı, Yay.No.166, Ankara, 1985, 151 s.
TÜRK-İŞ, Kooperatifçilik Semineri (1- 4 Mayıs 1974), Tebliğler ve Tartışmalar, Ankara, 1974. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Kooperatifçilik Temel Bilgileri (Ders Notları), Yay.No.164, Ankara, 1985, 105 s.
TÜRK-İŞ, Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortaları, Yararlanma Koşulları, Sosyal Sigortalar Kurumuna Başvurma Yöntemleri, Yay.No.75, Ankara, 1972, 35 s.
TÜRK-İŞ, Mezarda Emekliliğe Hayır, Ankara, 1999, 16 s.
TÜRK-İŞ, Milletlerarası Çalışma Örgütü’nün Türkiye Tarafından Onaylanan Sözleşmeleri, Yay.No.123, Ankara, 1979.

TÜRK-İŞ, Milletlerarası Hür Sendikalar Konfederasyonu Nedir? Nasıl Çalışır? Ne Yapar? Yay.No.2, Ankara, 1960, 38 s.
TÜRK-İŞ, Milletlerarası Hür Sendikalar Konfederasyonu Statüsü, Yay.No.1, İstanbul, 1952, 24 s.
TÜRK-İŞ, Modern Yönetim Semineri (Ders Notları), Yay.No.144, Ankara, (Tarihsiz), 179 s.
TÜRK-İŞ, Mümessiller Heyeti Zabıt ve Raporları – 1958, Ankara, 1959, 117 s.
TÜRK-İŞ, Niçin – Nasıl Kooperatif Üyesi Olalım? Ankara, 1982, 16 s.
TÜRK-İŞ, Nüfus Politikası, Ankara, 1985, 30 s.
TÜRK-İŞ, Olumlu Eylem, Sendikalar İçin Politikalar ve Anahatları, Ankara, 1996, 23 s.
TÜRK-İŞ, On Batı Ülkesinde İşçi-Politika-Sendika-Parti İlişkileri, Yay.No.112, Ankara, 1976, 288 s.
TÜRK-İŞ, Ortak Pazar İşgücü Hareketleri, Yay.No.66, Ankara, 1970, 221 s.
TÜRK-İŞ, Our Fight for Bread, Peace and Liberty, Ankara, 1986, 37 s.
TÜRK-İŞ, Özelleştirme Bibliyografyası, Ankara, 1994, 84 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Özelleştirme Raporu, Ankara, 1993, 190 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Özelleştirme ve Kadın İşçiler Semineri, Ankara, 1994, 80 s.
TÜRK-İŞ, Özelleştirme ve KİT’ler, Ankara, 1993, 27 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Polonya Olayları Sempozyumu, Ankara, 1982, 22 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Report on the Trade Union Situation in Turkey (1992-1996), Ankara, 1996, 13 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Report on the Trade Union Situation in Turkey (ICFTU-APRO Yönetim Kurulu’na Sunuldu), Ankara, 1995, 16 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Report on the Trade Union Situation in Turkey (ICFTU-APRO Yönetim Kurulu’na Sunuldu), Ankara, 1994, 20 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Report on the Trade Union Situation in Turkey (ICFTU-APRO Yönetim Kurulu’na Sunuldu), Ankara, 1993, 12 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Resmi Gazeteler Fihristi (1971-1979), Yay.No.131, Ankara, 1979, 63 s. (Çoğaltma). .
TÜRK-İŞ, Sağlıklı Bir Demokrasi İçin, Türk-İş’in Anayasa Tasarısına İlişkin Görüş ve Önerileri, Ankara, 1982, 31 s.

TÜRK-İŞ, Seminer Ders Notları, Eğitim Yay.No.86/1, Ankara, 1986, 56 s.

TÜRK-İŞ, Sendika Maliyesi, Yay.No.13/A, 1963.
TÜRK-İŞ, Sendika Organizasyonu, Yay.No.33, Ankara, 1964, 32 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Sendika Temsilcisi (3. Basım), Yay.No.47, Ankara, 1966, 52 s.
TÜRK-İŞ, Sendika Temsilcisi ve Görevleri, Yay.No.21, Ankara, 1963.
TÜRK-İŞ, Sendika Temsilcisi, Yay.No.26, Ankara, 1964, 64 s.
TÜRK-İŞ, Sendikacılık Eğitimi, Yay.No.25, Ankara, 1964, 27 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Sendikal Haklar ve Türkiye, ILO, 80. Oturum, Ankara, 1993, 16 s.
TÜRK-İŞ, Sendikalar Kanun Tasarısı, Yay.No.10, Ankara, 8 s. (Tarihsiz, 1960’lar başları), (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Sendikalar Kanunu Tasarısı, Yay.No.10, Ankara, 8 s.
TÜRK-İŞ, Sendikalar ve Çalışan Çocuklar Semineri (22 Aralık 1993), Ankara, 1994, 60 s.
TÜRK-İŞ, Sendikalar ve Grev,Lokavt Hakları, Yay.No.35, Ankara, 1964, 1191 s.
TÜRK-İŞ, Sendikaların Mali ve Muhasebe İşleri, Yay.No.7, Ankara, 1961, 15 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Siyasi Parti Liderlerinin İşçi ve Yurt Sorunlarına Bakışı, Ankara, 1991, 101 s.
TÜRK-İŞ, Siyasi Parti Liderlerinin İşçi ve Yurt Sorunlarına Bakışı, Teksif Sendikası Yay., Ankara, 1992, 101 s.
TÜRK-İŞ, Siyasi Partilerden Hesap Sor!, Ankara, Mart 1994, 14 s.
TÜRK-İŞ, Siyasi Partilere Yapılan Sunuş Cevapları ve Karar: İşçi-Politika-Sendika-Parti İlişkileri, Yay.No.116, Ankara, 1977, 50 s.

TÜRK-İŞ, Siz ve Sendikalar, Yay.No.16, Ankara, 1963, 25 s.
TÜRK-İŞ, Son Değişiklikleriyle İşçi Sağlığı İş Güvenliği Mevzuatı ve Genel Bilgiler, Yay.No.177, Ankara, 1999, 392 s.
TÜRK-İŞ, Son Değişiklikleriyle Sosyal Sigortalar Kanunu, Yay.No.120, Ankara, 1979, 195 s.
TÜRK-İŞ, Sonbahar Bölge Kurultayları (Adana, İzmir, İstanbul), Yay.No.89, Ankara, 1976, 263 s.
TÜRK-İŞ, Sosyal Güvenlik Kavramı ve Uygulaması, Yay.No.96, Ankara, 1976, 315 s.
TÜRK-İŞ, Sosyal Güvenlik Raporu, Ankara, 1998, 113 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Sosyal Güvenlik Sorunları, Ankara, 2003, 38 s.
TÜRK-İŞ, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar Uygulaması, Yay.No.115, Ankara, 1977, 60 s.
TÜRK-İŞ, Sosyal Güvenlik, Ankara, 1992, 120 s.
TÜRK-İŞ, Sosyal Güvenlikte Yeniden Yapılanma ve Kayıtdışı İstihdam Paneli, Ankara, 2001, 160 s.
TÜRK-İŞ, Sosyal Sigortalar Kanunu, Yay.No.30, Ankara, 1964.
TÜRK-İŞ, Sosyal Sigortalar Kanunu, Yay.No.63, Ankara, 1970.
TÜRK-İŞ, Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Malullük Aylığı, Yay.No.91, Ankara, 1976, 77 s.
TÜRK-İŞ, Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Sigortalılıkta 25 Yıl (1950-1975), Yay.No.84, Ankara, 1975, 86 s.
TÜRK-İŞ, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü 44. Genel Kuruluna Katılacak TÜRK-İş Delegelerine Sunulan Sosyal Güvenlik Raporu, Ankara, 1997, 70 s.
TÜRK-İŞ, Şube Yöneticileri “Çalışanlar ve Medya” Anketi, Ankara, 1997, 12 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Sürekli Devalüasyon, Para, Kredi ve Bankalar, Yay.No.113, Ankara, 1976, 38 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Taleplerimiz, Adana İşçi Kurultayı (6 Kasım 1993), Ankara, 1993, 10 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Tarım İş Kanun Tasarısı ve Tarım İşçilerinin Sosyal ve Ekonomik Problemleri, Yay.No.46, Ankara, 1966 (?), (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Tarım İşçilerinin Ekonomik ve Sosyal Durumu, Yay.No.31, Ankara, 1964.
TÜRK-İŞ, Teşkilat Albümü – 1985, Ankara, 1985, 168 s.
TÜRK-İŞ, Teşkilat Albümü – 1987, Ankara, 1987, 161 s.
TÜRK-İŞ, Teşkilat Albümü – 1990, Ankara, 1990, 165 s.

TÜRK-İŞ, Teşkilat Albümü – 1993, Ankara, 1993, 176 s.
TÜRK-İŞ, Teşkilat Albümü-1996, Ankara, 1996, 191 s.
TÜRK-İŞ, The Confederation of Turkish Trade Unions, What it is, What it does, How it Works, Yay.No.23/A, Ankara, 1964.
TÜRK-İŞ, Toplu İş Hukuku, Bireysel İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Alanında Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ankara, 1985, 6 s.
TÜRK-İŞ, Toplu İş Sözleşmeleri 1984-1985, Ankara, 1985, 205 s.
TÜRK-İŞ, Toplu Pazarlık (3. Basım), Yay.No.37, Ankara, 1965, 40 s.
TÜRK-İŞ, Toplu Pazarlık, Yay.No.15, Ankara, 1962, 29 s.
TÜRK-İŞ, Toplu Pazarlık, Yay.No.20, Ankara, 1963, 32 s.
TÜRK-İŞ, Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunu Tasarısı, Yay.No.9, Ankara, 1962, 9 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Tüketici ve Çevrenin Korunması, Ankara, 1997, 16 s.
TÜRK-İŞ, Tüketiciler ve Gıda Güvenliği, Ankara, 1996, 12 s.
TÜRK-İŞ, Tüketicinin Korunması Mevzuatı, Ankara, 1996, 343 s.
TÜRK-İŞ, Tüketicinin Korunması, Ankara, 1986, 137 s.
TÜRK-İŞ, Tüketim Kooperatifçiliği, Ankara, (Tarihsiz), 12 s.
TÜRK-İŞ, Tüketim Kooperatifleri ve Birlikleri Muhasebesi, Yay.No.108, Ankara, 1976, 86 s.
TÜRK-İŞ, Türk İşçi Hareketi Türk-İş, Yay.No.68, Ankara, 1970, 64 s.
TÜRK-İŞ, Türk İşçisini Bölmek İsteyenlerin İçyüzü, Ankara, 1967, 16 s.
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ – ODTÜ Uluslararası İlişkiler Semineri, Ankara, 1999, 171 s.
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ 10 Yaşında, Ankara, 1962, 31 s.
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ 18. Genel Kurul Kararları, YOL-İŞ, TEKGIDA-İŞ, TES-İŞ, ORMAN-İŞ Ortak Yay.No.9, Ankara, 2000, 64 s.
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ 1975, Yay.No.94, Ankara, 1975.
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ ’97 Yıllığı, Cilt 2, 1990’ların Bilançosu (Değerlendirme Yazıları), Ankara, 1997, 536 s.
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ Ana Tüzüğü ve Yönetmelikleri, Yay.No.110, Ankara, 1976, 169 s.
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ Ana Tüzüğü, Ankara, 1976, 25 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ Ana Tüzüğü, Yay.No.110 (Aynı yayın sayılı iki yayın vardır), Ankara, 1976, 59 s.
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ Ana Tüzüğü, Yay.No.71, Ankara, 1970, 59 s.
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ Ana Tüzüğü, Yay.No.78, Ankara, 1973, 47 s.
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ Ana Tüzük ve Yönetmelikler, Yay.No.55, Ankara, 1966, 119 s.
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ Anatüzüğü, Ankara, 1983, 12 s. (Çoğaltma).

TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Bildirisi ve Özelleştirme Konusunda Türk-İş Başkanlar Kurulu Kararı, 9 Temmuz 1993, Ankara, 12 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ Bölge Toplantıları (1996), Ankara, 1997, 159 s.
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ Kadın Sendikacılar Kurultayı (4-5 Eylül 1995, İstanbul), Ankara, 1995, 49 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ Mevzuat Komisyonunca Hazırlanan Kanun Teklifleri, Yay.No.97, Ankara, 1976 (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ Nedir? Ne Yapar?, Nasıl Çalışır?, Yay.No.23, Ankara, 1964, 32 s.
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ Sendikacılık Koleji 1966-1967 Birinci Yıllığı, Ankara, 1967, 39 s.
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ Sendikacılık Koleji 1967-1968 İkinci Yıllığı, Ankara, 1968.
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ Sendikacılık Koleji 1968-1969 Üçüncü Yıllığı, Ankara, 1969.
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ Sendikacılık Koleji 1969-1970 Dördüncü Yıllığı, Ankara, 1970.
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ Sendikacılık Koleji 1970-1971 Beşinci Yıllığı, Ankara, 1971.
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ Sendikacılık Koleji 1971-1972 Altıncı Yıllığı, Ankara, 1972.
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ Sendikacılık Koleji Yönetmeliği, Yay.No.51, Ankara, 1966, 8 s.
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ Tanıtma Kitabı, Yay.No.132, Ankara, 1980.
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ Teşkilat Albümü – 2000, Ankara, 2000, 204 s.
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ Teşkilat Albümü – 2004, Ankara, 2004, 197 s.
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ ve 9. Genel Kurulu İçin Yazılanlar, Yay.No.81, Ankara, 1974, 265 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ ve 10. Genel Kurulu İçin Yazılanlar, Yay.No.107, Ankara, 1976, 107 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ ve Kıbrıs Davamız, Orman-İş Sendikası Yay., Ankara, 2003, 64 s.
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ ve Kıbrıs Davamız, TÜRK-İŞ Yay., Ankara, 2003, 63 s.
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ ve Polonya Olayları Sempozyumu, Ankara, 1982, 9 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ ve Tüketicinin Korunması, Ankara, 1995, 14 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ Yıllığı ’99, I, 1997’den 1999’a Değişimin Dinamikleri, Ankara, 1999, 639 s.
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ Yıllığı ’99, II, Yüzyıl-Binyıl Biterken Dünyada ve Türkiye’de Durum, Ankara, 1999, 715 s.
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ Yönetim Kurulunun 21-23 Temmuz 1976 Tarihli Olağanüstü Toplantısı Müzakere Tutanağı, Ankara, 1976, 172 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ, Türkische Arbeiterbewegung, Yay.No.69, Ankara, 1970.
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ, Turkish Trade Union Movement, Yay.No.70, Ankara, 1970, 64 s.
TÜRK-İŞ, Türk-İş/Ostim Çıraklık Eğitimi Merkezi, Çalışan Çocukların Sorunları Semineri (3 Mayıs 1994), Ankara, 1994, 66 s.
TÜRK-İŞ, Türk-İş: Kuruluş, İşleyiş ve Etkinliği, Ankara, 1982, 43 s.
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ’e Bağlıyız, Ankara, 1967, 16 s.

TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ’in Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel’e Sunduğu Rapor, Ankara, 1995, 15 s.
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ’in İzleyeceği Politika ve Siyasi Partiler Raporu: I, Ankara, 1976. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ’in İzleyeceği Politika ve TÜRK-İŞ 24 İlkesinin Açıklaması Raporu – II, Ankara, 1976, 73 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ’in Kadın İşçilere Yönelik Eğitim Faaliyetleri ve İstihdamda Muamele Eşitliği ve Kadınların Sendikal Kuruluşlarla Bütünleşmesi, Ankara, 1991, 36 s.
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ’in Talepleri, Ankara, 1995, 16 s.
TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ’in Yasa Değişiklikleri Önerisi, Ankara, 1990, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri ve Gümrük Birliği, Ankara, 1996, 103 s.
TÜRK-İŞ, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Ana Nizamnamesi, Ankara, (Tarihsiz), 20 s.
TÜRK-İŞ, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Ana Tüzüğü (18 Temmuz 1983 Günü Yapılan Olağanüstü TÜRK-İŞ Genel Kurulu’nda Kabul Edilmiştir), Ankara, 1983, 12 s.
TÜRK-İŞ, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Muvakkat İdare Komitesi Raporu, İstanbul, 1952, 19 s.
TÜRK-İŞ, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Yönetmeliği, Ankara, (tarihsiz, 1960’lar), 19 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Yay.No.23, Ankara, 1964, 32 s.
TÜRK-İŞ, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun 8-11 Ağustos 1953 Tarihinde Yapılan Umumi Heyet Toplantısı Zaptıdır, Ankara, 1953, 20 s.(Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Türkiye’de Demokratikleşme, Ankara, 1996, 18 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Türkiye’nin Ekonomik ve Sosyal Durumu, Yay.No.24, Ankara, 1964, 45 s.
TÜRK-İŞ, Türkiye’nin Taraf Olduğu İşgücü ve Sosyal Güvenlik Anlaşmaları, Yay.No.76, Ankara, 1973, 187 s.
TÜRK-İŞ, Tüzük, Bütçe, Öneriler Ön Komisyon Raporları (1 Şubat 1976), Yay.No.98, Ankara, 1976 (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, TV’de İki Açık Oturum ve Bir Yorum, Yay.No.104, Ankara, 1976, 152 s.
TÜRK-İŞ, Ücret Analizi – Haziran 1975, Yay.No.86, Ankara, 1975, 119 s.
TÜRK-İŞ, Ücret Politikası, Yay.No.43, Ankara, 1965, 52 s.
TÜRK-İŞ, Ülkemizin Temel Sorunları ve Bunların Çözümlerini Öneren Muhtıra, Ankara, 1977, 34 s.
TÜRK-İŞ, Ulusal İhtiyaçlar Yardım Fonu Hesabı (Kıbrıs), Yay.No.106, Ankara, 1976, 99 s.
TÜRK-İŞ, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Uluslararası Çalışma Konferansı 83. Toplantısı (4-20 Haziran 1996) Hakkında Yönetim Kurulu’nun Başkanlar Kurulu’na Sunduğu Rapor (15 Ağustos 1996), Ankara, 1996, 23 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Uluslararası Çalışma Örgütü 73. Dönem Konferans Çalışmaları, Ankara, 1987, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Uluslararası Çalışma Örgütü 75. Dönem Konferans Çalışmaları, Ankara, 1988, (Çoğaltma).

TÜRK-İŞ, Uluslararası Çalışma Örgütü 76. Dönem Konferans Çalışmaları, Ankara, 1989 (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Uluslararası Çalışma Örgütü 77. Dönem Konferans Çalışmaları, Ankara, 1990, 25 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Uluslararası Çalışma Örgütü 78. Dönem Konferansı Çalışmaları Raporu, Ankara, 1991, 34 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Uluslararası Çalışma Örgütü 79. Dönem Çalışmaları, Ankara, 1992, 18 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Uluslararası Çalışma Örgütü 80. Dönem Konferans Çalışmaları, Ankara, 1993, 33 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Uluslararası Çalışma Örgütü 81. Dönem Konferans Çalışmaları, Ankara, 1994, 23 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Uluslararası Çalışma Örgütü ILO, Ankara, 1992, 8 s.
TÜRK-İŞ, Uluslararası Çalışma Örgütü, Türkiye ve Türk-İş’in Çalışmaları, Ankara, 1995, 70 s.
TÜRK-İŞ, Uluslararası Çalışma Teşkilatı ILO, Türkiye Tarafından Onaylanan Sözleşmeler, Yay.No.137, Ankara, 1980, 269 s.
TÜRK-İŞ, Uluslararası Çalışma Teşkilatı ve Avustralya Sağlık Sigortası Komisyonu’na Hazırlatılan Sosyal Güvenlik Reformu Araştırması Hakkında Değerlendirme Raporu, Ankara, 1996, 32 s.
TÜRK-İŞ, Üye Kuruluşlar Listesi, Yay.No.36, Ankara, 1965, 92 s.
TÜRK-İŞ, Üye Kuruluşlar Listesi, Yay.No.56, Ankara, 1967, 215 s.
TÜRK-İŞ, Uygulamalı Bölgesel Kooperatifçilik Çalışması, İzmir Programı, Açış Konuşmaları ve Tebliğler, Ankara, 1982, 216 s.
TÜRK-İŞ, Ve Kalbimizde Demirsoy Vardır, Yay.No.93, Ankara, 1976, 96 s.
TÜRK-İŞ, What is TÜRK-İŞ? What does it do?, Ankara, 1992, 12 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Yeniden Seçilmemesi Gereken Milletvekilleri, Ankara, 1965, 16 s.
TÜRK-İŞ, Yönetim Kurulu 9.Dönem 6.Toplantısına Sunulan 4.Mali Rapor, 15 Mayıs 1972, Ankara, 1972 (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Yönetim Kurulu 9.Dönem 6.Toplantısına Sunulan 4.Mali Rapor, 15 Mayıs 1972, Ankara, 1972 (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Yönetim Kurulu’na Sunulan İcra Kurulu Çalışma Raporu (21 Şubat 1983), Ankara, 1983, 62 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Yönetim Kuruluna Sunulan İcra Kurulu Çalışma Raporu (Ağustos 1981), Ankara, 1981, 85 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Yönetim Kuruluna Sunulan İcra Kurulu Çalışma Raporu (Nisan 1981), Ankara, 1981, 119 s.
TÜRK-İŞ, Yönetim Kuruluna Sunulan İcra Kurulu Çalışma Raporu (Ocak 1982), Ankara, 1982, 141 s.
TÜRK-İŞ, Yönetim Kuruluna Sunulan İcra Kurulu İdari Raporu (Aralık 1980), Ankara, 1980, 96 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Yönetim Kuruluna Sunulan İcra Kurulu İdari Raporu (Aralık 1979), Ankara, 1979, 88 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Yönetim Kurulu’na Sunulan İcra Kurulu İdari Raporu (Ekim 1978), Ankara, 1978, 103 s. (Çoğaltma).

TÜRK-İŞ, Yönetim Kurulu’na Sunulan İcra Kurulu İdari Raporu (Eylül 1979), Ankara, 1979, 112 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Yönetim Kuruluna Sunulan İcra Kurulu İdari Raporu (Eylül 1980), Ankara, 1980, 97 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Yönetim Kuruluna Sunulan İcra Kurulu İdari Raporu (Eylül 1979), Ankara, 1979, 112 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Yönetim Kurulu’na Sunulan İcra Kurulu İdari Raporu (Mayıs 1978), Ankara, 1978, 106 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Yönetim Kuruluna Sunulan İcra Kurulu İdari Raporu (Nisan 1980), Ankara, 1980, 111 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Yönetim Kuruluna Sunulan İcra Kurulu İdari Raporu (Şubat 1978), Ankara, 1978, 100 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Yönetim Kuruluna Sunulan İcra Kurulu İdari Raporu (Şubat 1978), Ankara, 1978, 100 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Yönetim Kuruluna Sunulan İcra Kurulu Mali Rapor (Nisan 1981), Ankara, 1981, 38 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Yönetim Kuruluna Sunulan İcra Kurulu Mali Rapor, Ankara, Ağustos 1981, 37 s.
TÜRK-İŞ, Yönetim Kuruluna Sunulan İcra Kurulu Mali Rapor, Nisan 1981, Ankara, 38 s.
TÜRK-İŞ, Yönetim Kurulu’na Sunulan İcra Kurulu Mali Raporu (21 Şubat 1983), Ankara, 1983, 57 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Yönetim Kurulu’na Sunulan İcra Kurulu Mali Raporu (Aralık 1980), Ankara, 1980, 34 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Yönetim Kurulu’na Sunulan İcra Kurulu Mali Raporu (Ekim 1978), Ankara, 1978, 33 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Yönetim Kurulu’na Sunulan İcra Kurulu Mali Raporu (Mayıs 1978), Ankara, 1978, 30 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Yönetim Kuruluna Sunulan İcra Kurulu Mali Raporu (Ocak 1982), Ankara, 1982, 42 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Yönetim Kuruluna Sunulan İcra Kurulu Mali Raporu (Şubat 1978), Ankara, 1978, 66 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Yönetim Kuruluna Sunulan İcra Kurulu Mali Raporu, Eylül 1979, Rize, 31 s.
TÜRK-İŞ, Yönetim Kurulu’na Sunulan İcra Kurulu Raporu (1 Temmuz 1974), Ankara, 1974, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Yönetim Kurulu’na Sunulan İcra Kurulu Raporu (15 Kasım 1972), Ankara, 1972, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Yönetim Kurulu’na Sunulan İcra Kurulu Raporu (15 Mayıs 1972), Ankara, 1972, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Yönetim Kurulu’na Sunulan İcra Kurulu Raporu (1978), Ankara, 1978, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Yönetim Kurulu’na Sunulan İcra Kurulu Raporu (2 Nisan 1975), Ankara, 1975, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Yönetim Kuruluna Sunulan İcra Kurulu Raporu (20 Kasım 1974), Ankara, 1974, 127 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Yönetim Kuruluna Sunulan İcra Kurulu Raporu (4 Aralık 1973), Ankara, 1973, (Çoğaltma).

TÜRK-İŞ, Yönetim Kurulu’na Sunulan İcra Kurulu Raporu (6 Mart 1974), Ankara, 1974, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Yönetim Kurulu’na Sunulan İcra Kurulu Raporu (Ekim 1975), Ankara, 1975, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Yönetim Kurulu’na Sunulan İcra Kurulu Raporu (Eylül 1976), Ankara, 1976, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Yönetim Kurulu’na Sunulan İcra Kurulu Raporu (Haziran 1975), Ankara, 1975, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Yönetim Kuruluna Sunulan İcra Kurulu Raporu (Haziran 1977), Ankara, 1977, 120 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Yönetim Kurulu’na Sunulan İcra Kurulu Raporu (Kasım 1977), Ankara, 1977, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Yönetim Kurulu’na Sunulan İcra Kurulu Raporu (Mart 1977), Ankara,1977, (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Yönetim Kurulunun 21-22 Nisan 1977 Tarihli Olağanüstü Toplantısı Müzakere Tutanağı, (Konu: İşçi-Politika), Ankara, 1977, 107 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Yönetim Kurulunun 21-22 Nisan 1977 Tarihli Olağanüstü Tutanağı, Ankara, 1977, 109 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Yönetim Kurulunun 21-23 Temmuz 1976 Tarihli Olağanüstü Toplantısı Müzakere Tutanağı, Ankara, 1976, 173 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Yönetim Kurulunun Tetkik Edeceği Mevzuat Komisyonu Teknik Raporu, Ankara, 1981. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Yönetmelikler, Ankara, 2002, 110 s.
TÜRK-İŞ, Yurtdışındaki Türk İşçilerinin Sorunları, Yay.No.114, Ankara, 1976, 184 s. (Çoğaltma).
TÜRK-İŞ, Yürürlükteki 101 Toplu İş Sözleşmesinin Kıyaslamalı Araştırması – Mart 1973, Yay.No.79, Ankara, 1974, 75 s.
TÜRK-İŞ, Yürürlükteki 250 Toplu İş Sözleşmesinin Kıyaslamalı Araştırması – Mayıs 1975, Yay.No.85, Ankara, 1975, 194 s.
TÜRK-İŞ, Yürürlükteki 80 Toplu İş Sözleşmesinin Kıyaslamalı Araştırması – Eylül 1973, Yay.No.80, Ankara, 1974, 70 s.
Türk-İşverenler (TİSK), Sosyal Sigortalar Kanunu Tasarısı Hakkında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun Mütalaası, İstanbul, 1963, 16 s.
Türkiye – AB Sendikal Koordinasyon Komisyonu, ASK Avrupa’da 60 Milyon Çalışanın Sesi, Ankara, 2003, 8 s.
Türkiye – AB Sendikal Koordinasyon Komisyonu, Başlarken, Ankara, 2001, 6 s.
Türkiye – AB Sendikal Koordinasyon Komisyonu, Esnek Çalışma İlişkilerinde Yasallık Arayışları, İş Yasası Tasarısı ve AB Normları, Sempozyum, Yay.No.7, Ankara, 2003, 251 s.
Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatlarları Federasyonu, Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu, Yay.No. 1, Ankara, 1977, 32 s.

Türkiye Bağımsız İşçi Sendikaları Genel Direniş Komitesi, Değiştirilmek İstenen 274 ve 275 Sayılı Yasalar Hakkında Ne Dediler (24.6.1970), Bağımsız Sendikalar Direniş Komitesince Düzenlenen Forum Tutanakları, İstanbul, 1970, 72 s.
Türkiye Belediye Hizmetleri İşçi Sendikaları Federasyonu (B.İ.F.), B.İ.F.: Kuruluşu, Amaç ve İlkeleri, Genel Örgütlenme Durumu, İstanbul, 1979, 30 s. (Çoğaltma).
Türkiye Belediye Hizmetleri İşçi Sendikaları Federasyonu, 3. Genel Kurulu Çalışma Raporu, Ankara, 1982, 154 s. (Çoğaltma).
Türkiye Belediye Hizmetleri İşçi Sendikaları Federasyonu, Yönetim Kurulu Toplantısında Sunulan Çalışma ve Mali Rapor, Ankara, 1981, 40 s. (Çoğaltma).
Türkiye Belediye Ulaştırma İşçileri Sendikası, İş Hukuku, Temel Yasalar, Ankara, 1976, 175 s.
Türkiye Belediyeleri Personeli Sendikası, Türkiye Belediyeleri Personel Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1965, 16 s.
Türkiye Birlik Haber-Sen Sendikası, Türkiye Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, 1992, 48 s.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar Kurumu ile İlgili Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Tespit Edilmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığı, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar Kurumu ile İlgili Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Tespit Edilmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu, Ankara, 1996, 108 s.
Türkiye Cam Sanayii İşverenleri Sendikası, Çalışma Raporu (1.1.1980-31.12.1981), İstanbul, 1981, 5 s. (Çoğaltma).
Türkiye Cam, Çimento ve Toprak Sanayii İşverenleri Sendikası, Çalışma Raporu (1.1.1992- 31.12.1994), İstanbul, 1994, 2 s. (Çoğaltma).
Türkiye Cam, Çimento ve Toprak Sanayii İşverenleri Sendikası, Çalışma Raporu (1.1.1995- 31.12.1997), İstanbul, 1997, 4 s. (Çoğaltma).
Türkiye Cam, Çimento ve Toprak Sanayii İşverenleri Sendikası, Çalışma Raporu (1.1.1989- 31.12.1991), İstanbul, 1991, 9 s. (Çoğaltma).
Türkiye Cam, Çimento ve Toprak Sanayii İşverenleri Sendikası, Türkiye Cam, Çimento ve Toprak Sanayii İşverenleri Sendikası Ana Tüzüğü, Konak Matbaası, 40 s.
Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş., Kurulmuş ve Kurulacak Çimento Sanayii T.A.Ş.’nin Şirketlerinde Açılmış ve Açılacak İş Yerlerine Mahsus Yeknesak Dahili Talimatname, Ankara, 1958, 14 s. (Çoğaltma).
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Sanayi İşçileri Sendikası, Sendikanın Mahiyeti, Gayesi ve Ana Tüzük, İzmir 1949, 12 s.
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Personel Yönetmeliği, Karabük, 1977, 54 s.
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Gn.Md., İşçi-İşveren İlişkileri Müdürlüğü, Toplu Sözleşme Uygulamalarında 15 Yıl, TDÇİ Yay., Karabük, 1980, 123 s. (Çoğaltma).
Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası, Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası Tüzüğü, (Tarihsiz), 39 s. (Çoğaltma).
Türkiye Denizciler Sendikası Deniz Nakliyat ve Armatörler Şubesi, Çalışma Raporu 1992-1995, 1995, 24 s.

Türkiye Denizciler Sendikası, 1983-1986 Çalışma Raporu, İstanbul, 1986, 275 s.
Türkiye Denizciler Sendikası, 1986-1989 Disiplin, Denetim ve Hesap Raporu, İstanbul, 1989, 79 s.
Türkiye Denizciler Sendikası, 1989-1992 Çalışma Raporu, İstanbul, 1992, 479 s.
Türkiye Denizciler Sendikası, 1989-1992 Disiplin, Denetim ve Hesap Raporu, İstanbul, 1992, 104 s.
Türkiye Denizciler Sendikası, Bir Yüzyıldan Bir Yüzyıla 2. Kitap, 1983-2000 TDS, İstanbul, 2001, 144 s.
Türkiye Denizciler Sendikası, Bir Yüzyıldan Bir Yüzyıla TDS, Olaylar-Belgeler, İstanbul, 1999, 80 s.
Türkiye Denizciler Sendikası, Çalışma Raporu – 1983, İstanbul, 1983, 107 s.
Türkiye Denizciler Sendikası, Çalışma Raporu (1995/1999), İstanbul, 1999, 447 s.
Türkiye Denizciler Sendikası, Çalışma Raporu 99/2003, İstanbul, 2003, 287 s.
Türkiye Denizciler Sendikası, Denetim ve Hesap Raporu, İstanbul, 1986, 111 s.
Türkiye Denizciler Sendikası, Gemi Adamlarının Sağlık, İaşe ve İkamet Şartlarını Gösterir Nizamname, İstanbul, 1960, 47 s.
Türkiye Denizciler Sendikası, Gemilerimiz, İstanbul, 1989, 112 s.
Türkiye Denizciler Sendikası, Kavgamız-1, Belgeler, Görüşler, Teklifler, Metinler, Olaylar, Deniz İş Kanunu 854, İstanbul, 1999, 144 s.
Türkiye Denizciler Sendikası, Kıdem Tazminatı Sempozyumu, İstanbul, 1985, 125 s.
Türkiye Denizciler Sendikası, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı (Aralık 1985), İstanbul, 1985, (Çoğaltma).
Türkiye Denizciler Sendikası, Türkiye Denizciler Sendikası (1983-1989), İstanbul, 1989, 463 s.
Türkiye Denizciler Sendikası, Türkiye Denizciler Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1991, 53 s. (Çoğaltma).
Türkiye Denizciler Sendikası, Türkiye’de Yapılan Grevlerin Nicel ve Nitel Değerlendirmesi (1963-1980), Eğitim Dizisi No. 8, İstanbul, 1987, 175 s.
Türkiye Denizciler Sendikası, Yetti Artık, İstanbul, 1995 (?), 12 s.
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Personel Yönetmeliği, Harcırah Yönetmeliği, Permi Yönetmeliği, Giyim Eşyası ve Koruma Malzemeleri Genel Hizmet Yönetmeliği, Ankara, 1987, 73 s.
Türkiye DHMİ Memurları Sendikası, Türkiye DHMİ Memurları Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1965, 16 s.
Türkiye Diyanet Vakıf-Sen Sendikası, Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası, 4688 Sayılı Kanun, Türk Diyanet Vakıf-Sen Ana Tüzüğü, Ankara, 2002, 104 s.
Türkiye DSİ, Enerji, Su ve Yol İşçileri Sendikası, Türkiye DSİ, Enerji, Su ve Yol İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, (Tarihsiz), 8 s. (Çoğaltma).
Türkiye Elektrik Kurumu Eğitim Şubesi, TEK İş Kazaları İstatistiği-1970, Ankara, 1971, 25 s. (Çoğaltma).
Türkiye Elektrik Kurumu Personel Dairesi Başkanlığı Toplu Sözleşme Müdürlüğü, Kıdem Tazminatı, Ankara, 1979, 32 s.
Türkiye Elektrik Kurumu Toplu Sözleşme Müdürlüğü, Çalışma Yaşamına İlişkin Açıklamalar (Ağustos, Eylül ve Ekim 1979), 48 s., 36 s. ve 48 s.
Türkiye Elektrik Kurumu, Fazla Çalışma Yönetmeliği, Ankara, 1973, 4s.
Türkiye Elektrik Kurumu, Personel Yönetmeliği, Ankara, 1973, 45 s.
Türkiye Elektrik Kurumu, Türkiye Elektrik Kurumuna İlk Defa Atanacak Olan Personelin Sınav Yönetmeliği, 1977, 5 s.
Türkiye Emlak Kredi Bankası, Türkiye Emlak Kredi Bankası A.O. ve Yurt Dışındaki İşçilerimiz, Ankara, 1967, 32 s.
Türkiye Emlak Kredi Bankası, Yurt Dışında Çalışan İşçilere Toplu Konut Yapım Projesi, Ankara, 1977, 20 s.
Türkiye Emlak Kredi Bankası, Yurtdışında Çalışan İşçilerimiz Hakkında, Ankara, 1978, 17 s.
Türkiye Eski Muharipler Cemiyeti, Siyah Kitap – Emekli, Dul ve Yetim Aylıkları Arasındaki Adaletsizliğin Hikayesi, Genel Kurmay Basımevi, Ankara, 1963, 199 s.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanun Teklifi, Ankara, 1969, 25 s.

Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi, CIA-AAFLI-TÜRK-İŞ İlişkileri Üzerine, Ankara, 1976, 4 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi, 10. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu, Ankara, 1982, 45 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi, 11. Olağan Genel Kurul Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Ankara, 1983, 96 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi, 12. Olağan Genel Kurul Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Ankara, 1986, 16 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi, 13. Genel Kurul Çalışma Raporu, Ankara, 1989, 29 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi, 15. Olağan Genel Kurul-1995, Ankara, 1995, 52 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi, 16. Olağan Genel Kurul, 1998, Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Ankara, 1998, 117 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi, 4. Genel Kurul Çalışma Raporu, Ankara, 1970, 16 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi, 5. Olağan Kongre Çalışma Raporu, Ezilmeyeceğiz, Ankara, 1972, 90 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi, 6. Olağan Kongre Çalışma Raporu, Ankara, 1974, 98 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi, 7. Genel Kurul Çalışma Raporu, Özgürlükçü ve Çoğulcu Demokrasi İçin Elele Kardeşçe, Yiğitçe, Ankara, 1976, 87 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi, 9. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu, Ankara, 1980, 39 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi, Anayasa Işığında Kanun Hükmünde Kararnameler ve İsmail Cem’in Durumu, Ankara, 1975, 54 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi, İşçi Memur Ayırımı Paneli, Ankara, 1983, 41 s. (Çoğaltma).
Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi, Pahalılık ve Ücretler, Eğitim Yay.No.1, Ankara, 1976, 24 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi, Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın Bütünlüğü ve Onurlu Geleceği İçin Tek Yol: Bağımsızlık, Eğitim Yay.No.3, Ankara, 1977.
Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi, Türkiye’de Vergi Sistemi: Emekçinin Gelirini Sömürücüye Aktaran En Kısa En Emin Yol, Ankara, (Tarihsiz), 53 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi, Yoğunlaşan İşveren Saldırısı Karşısında Gün Birleşme ve Ortak Eylem Günüdür, Ankara, 1976, 31 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şubesi, 1974-1976 Çalışma Raporu, İstanbul, 1976, 223 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şubesi, 1978-1980 Çalışma Raporu, İstanbul, 1980, 250 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şubesi, 6. Genel Kurul Toplantısı Çalışma Raporu, 1971-1972, İstanbul, 1972, 120 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şubesi, Çalışma Raporu, İstanbul, 1978, 212 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şubesi, Emekçiye Bilgiler, İstanbul, 1978, 15 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şubesi, I. Eğitim Semineri, İzmir, 1978, 88 s.

Türkiye Gazeteciler Sendikası, 10. Olağan Genel Kurul Tutanağı, İstanbul, 1983, 4 s. (Çoğaltma).
Türkiye Gazeteciler Sendikası, 1972-1974 Dönemi Çalışma Raporu, İstanbul, 1974, 140 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası, 1976-1978 Merkez Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, İstanbul, 1978, 176 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası, 1978-1982 Merkez Yönetim Kurulu Çalışma ve Hesap Raporu, İstanbul, 1982, 80 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası, 1982-1983 Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, İstanbul, 1983, 164 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası, 1983-1986 Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, İstanbul, 1986, 172 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası, 1986-1989 Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, İstanbul, 1989, 123 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası, 1989-1992 Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, İstanbul, 1992, 147 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası, 1992-1995 Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, İstanbul, 1995, 168 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası, 1995-1998 Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, 46.Yıl, İstanbul, 1998, 224 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası, 1995-1998 Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, 46.Yıl, İstanbul, 1998, 224 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası, Anatüzük, İstanbul, 1964, 38 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası, Anatüzük, İstanbul, 1965, 38 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası, Anatüzük, İstanbul, 1967, 32 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası, Anatüzük, İstanbul, 1976, 72 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası, Anayasa Paneli (18-19 Ağustos 1982), İstanbul, 1982, 66 s. (Çoğaltma).
Türkiye Gazeteciler Sendikası, Basın Sorunları Raporu – 1972, Ankara, 1972, 27 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası, Danışma Kurulu Çalışma Raporu (11 Kasım 1972), Ankara, 1972, 15 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası, For a Free Press and Free Journalism (1952-1977), İstanbul, 1977, 159 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası, Merkez Yönetim Kurulu 7. Dönem Çalışma Raporu (1974-1976), İstanbul, 1976, 189 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası, Sosyal Sigortalar Kanunu, İstanbul, 1964, 80 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası, TGS Ana Tüzüğü, Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliği, Delege Seçimlerinde İzlenecek Yöntem, İstanbul, 1983, 58 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türk Ceza Kanunu Öntasarısı ve Basın (Panel), İstanbul, 1987, 72 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Gazeteciler Sendikası Ana Tüzüğü, Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliği, Delege Seçimlerinde İzlenecek Yöntem, İstanbul, 1983, 58 s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın Görüş ve Önerileri, TÜRK-İŞ İşçi Kurultayı, Ankara, 1975, 4 s.
Türkiye Gemi Adamları Sendikası, Türkiye Gemi Adamları Sendikası Nizamnamesi, İstanbul, 1952, 16 s.
Türkiye Genel Sigorta A.Ş., YOLKO, Karayolları Vesair Teşkilat Personeli Mahdut Mesuliyetli Yardımlaşma ve Tüketim Kooperatifi Ortaklarına Mahsus Sosyal Grup Sigorta Tarifeleri, İstanbul, 1967, 36 s.
Türkiye Genel-İş Sendikası (Türkiye Belediye ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası), 1974-1976 Çalışma Raporu, 2. Dönem Genel Kurulu Çalışma Raporu, Ankara, 1976, 287 s.

Türkiye Genel-İş Sendikası (Türkiye Belediye ve Genel Hizmetleri İşçileri Sendikası), 4. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu, Ankara, 1982, 462 s.
Türkiye Genel-İş Sendikası, Türkiye Belediye ve Genel Hizmetleri İşçileri Sendikası Ana Tüzük ve Yönetmelikler, 1982, 140 s.
Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası, Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1979, 14 s. (Çoğaltma).
Türkiye Haberleşme ve Yayın İşçileri Sendikası, Ana Tüzük, Ankara, 1966, 35 s.
Türkiye Haberleşme-İş Sendikası, Olağanüstü Genel Kurul Zabtı, İzmir, 15.10.1966, 8 s. (Çoğaltma).
Türkiye Halk Bankası Personeli Yardımlaşma Vakfı, Vakıf Senedi, Ankara, 1999, 56 s.
Türkiye Halk Bankası, Türkiye Halk Bankasının Yurt Dışındaki İşçilere Açtığı Donatım Kredisinin Temel Koşulları, Ankara, 32 s.
Türkiye Hayvan Sağlığı Memurları Sendikası, Türkiye Hayvan Sağlığı Memurları Sendikası Tüzüğü, Ankara, 1965, 16 s.
Türkiye İdeal Gıda, İçki Sanayii İşçileri Sendikası, Ana Tüzük, İzmir, 1968, 16 s.
Türkiye İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası, Sigortalı İkinci Sınıf Vatandaş Değildir, Yay.No.2, İstanbul, 1972, 82 s.
Türkiye İle Dayanışma Bülteni, Türkiye’deki Askersel Rejimin Anayasa Taslağında Sendikal Hak ve Özgürlükler, Paris, 1982, 9 s. (Çoğaltma).
Türkiye İmar İşçileri Sendikası, Ana Tüzük, Ankara, 1978, 30 s.
Türkiye İmar-İş Sendikası, Türkiye İmar, İnşaat, Yapım, Onarım ve Montaj İşçileri Sendikası Genel Yürütme Kurulu’nun 25 Haziran 1973 ila 20 Aralık 1973 Tarihleri Arası Çalışma Raporu, Ankara, 1973, 5 s. (Çoğaltma).
Türkiye İş Bankası, Türk İşçisi, Seninle İftihar Ediyoruz, Ankara, 1965, 32 s.
Türkiye İş Bankası, Yabancı Ülkelerde Bulunan Türk İşçilerinin Yurda Döviz Gönderme Hususunda Yardımcı Broşür, Ankara, 1965, 32 s.
Türkiye İş Kurumu, 10 Soruda İşsizlik Sigortası, İşverenler, İşsizlik Sigortasında Yeni Dönem, Ankara, 2002, 6 s.
Türkiye İş Kurumu, 11 Soruda İşsizlik Sigortası, Ankara, 2001, 6 s.
Türkiye İş Kurumu, 11 Soruda İşsizlik Sigortası, Sigortalı İşsizlere Yönelik Hizmetler, Ankara, 2002, 6 s.
Türkiye İş Kurumu, 2000 Yılı Çalışma Raporu, Yay.No.314, Ankara, 2001, 106 s.
Türkiye İş Kurumu, 2001 Yılı Çalışma Raporu, Ankara, 2002, 104 s.
Türkiye İş Kurumu, 2002 Yılı Çalışma Raporu, Ankara, 2003, 58 s.
Türkiye İş Kurumu, AB ile Bütünleşme Yolunda Türkiye’de İşgücü Piyasası ve İstihdam Uluslararası Semineri, Ankara, 2003, 104 s.
Türkiye İş Kurumu, İş ve Meslek Seçiminde Tam İsabet İçin İş ve Meslek Danışmanlıği Hizmetleri, Ankara, 2001, 6 s.
Türkiye İş Kurumu, İşsizlik Sigortasını Tanıyalım, Ankara, 2000, 68 s.
Türkiye İş Kurumu, İstatistik Yıllığı 2000, Ankara, 2001, 148 s.
Türkiye İş Kurumu, İstatistik Yıllığı 2002, Ankara, 2003, 150 s.
Türkiye İş Kurumu, Marmara (17 Ağustos) Bolu-Düzce (12 Kasım) Deprem Yörelerinde Uygulanan Toplu Yararına Çalışma Programları, Ankara, 2001, 71 s.
Türkiye İş Kurumu, Marmara (17 Ağustos), Bolu-Düzce (12 Kasım) Deprem Yörelerinde Uygulanan Toplum Yararına Çalışma Programları, Ankara, 2001, 71 s.
Türkiye İş Kurumu, Meslek Danışma Merkezleri, Ankara, 2001, 6 s.
Türkiye İş Kurumu, Ulusal İstihdam Politikası Önerileri (İŞKUR 1. Genel Kurul Kararları), Ankara, 2001, 32 s.
Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti, 10. Genel Kurula Sunulan Çalışma ve Mali Rapor, Ankara, 1990, 160 s.
Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti, 11. Genel Kurula Sunulan Çalışma ve Mali Rapor, Ankara, 1992, 212 s.
Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti, 12. Genel Kurula Sunulan Çalışma ve Mali Rapor, Ankara, 1994, 411 s.
Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti, 13. Genel Kurula Sunulan Çalışma ve Mali Rapor (8-9 Ocak 1997), Ankara, 1997, 311 s.
Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti, 13. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu, Ankara, 1997, 260 s.
Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti, 15. Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (23-24 Kasım 2000), Ankara, 2000, 225 s.
Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti, 8. Genel Kurul Çalışma Raporu, Ankara, 1986, 38 s. (Çoğaltma).
Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti, 9. Genel Kurula Sunulan Çalışma ve Mali Rapor, Ankara, 1988, 144 s.
Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti, Ana Tüzüğü, Ankara, 1993, 42 s.
Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti, Anayasa, Sosyal Devlet ve Sosyal Güvenlik Sorunları Sempozyumu, Ankara, 1997, 268 s.

Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti, Basında T.İşçi Emeklileri Cemiyeti, Ankara, 1997.
Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti, İşçi Emeklilerinin Sosyal Güvenlik Sorunları, Tebliğler, Yorumlar, Ankara, 1992, 156 s.
Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti, Sosyal Güvenlik Kurultayı, Tebliğler, Yorumlar, Ankara, 1992, 215 s.
Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti, Sosyal Politika Tartışmaları – 1, Sosyal Devlet ve Sosyal Güvenlik Kuruluşları, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun 50. Kuruluş Yılı Anısına, İzmir, 1996, 128 s.
Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti, SSK ve Emeklilerinin Sorunları Sempozyumu (2-3 Nisan 1996), Ankara, 1996, 208 s.
Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Çankaya Şubesi, 9. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu – 17 Nisan 2004, Ankara, 2004, 104 s.
Türkiye İşçi Emeklileri Derneği, Basında Türkiye İşçi Emeklileri Derneği, Ankara, 2002, 223 s.
Türkiye İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği, 16. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (10-11 Ekim 2002, Ankara), Ankara, 2002, 109 s.
Türkiye İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Türkiye İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Resmi Senedi, Ankara, 1996, (Çoğaltma)., 11 s.
Türkiye İşçi Haklarını Koruma Cemiyeti, Türkiye’de İşçi Sınıfı Davası ve Hal Çareleri, İstanbul, 1950, 16 s.
Türkiye İşçi Partisi, Sendikalar Kanunu Anayasa’ya Aykırıdır, Anayasa Mahkemesi’ne Başvurma Dilekçesi, Ankara, 1970, 16 s.
Türkiye Kamu Personeli Sendikaları Konfederasyonu, Başbakana Açık Mektup, Ankara, 1970.
Türkiye Kamu-Sen Kütahya İl Temsilciliği, Alışveriş Rehberi, 2001, 108 s.
Türkiye Kamu-Sen, 2. Olağan Genel Kurulu Faaliyet Raporu, 1992-1996, 22-23 Haziran 1996, Ankara, 1996, 94 s.
Türkiye Kamu-Sen, 3. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu (25-26 Aralık 1999), Ankara, 1999, 238 s.
Türkiye Kamu-Sen, 30 Mart – 6 Ekim 2002 Faaliyet Raporu, Alınterimizin Hakkını İstiyoruz, Ankara, 2002, 52 s.
Türkiye Kamu-Sen, Ana Tüzük, Ankara, 2002.
Türkiye Kamu-Sen, Basında Türkiye Kamu-Sen, 2000-2002, Ankara, 2002, 240 s.
Türkiye Kamu-Sen, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Ankara, 2002, 78 s.
Türkiye Kamu-Sen, Faaliyet Raporu ve Mali Rapor, 1. Olağan Genel Kurul (30-31 Mart 2002), Ankara, 2002, 29 s.
Türkiye Kamu-Sen, İstihdam, İşsizlik ve Ücret Sorunlarına Çözüm Arayışları, Yay.No.10, Ankara, 2004, 110 s.
Türkiye Kamu-Sen, Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu Ana Tüzüğü, Ankara, 1992, 35 s.
Türkiye Kamu-Sen, Kamu Görevlileri Sendikaları Toplu Sözleşme ve Grev Kanunu Tasarısı ve Türkiye Kamu-Sen Gerekçeli Değişiklikler Teklifi, Ankara, 1994, (Çoğaltma)., 26 s.
Türkiye Kamu-Sen, Kamu Yönetim Temel Kanunu Tasarısına İlişkin Türkiye Kamu-Sen Raporu (II), Kamu Yönetimi Reformu mu? Ulus Devletin Tasviyesi mi?, Ankara, 2004, 189 s.
Türkiye Kamu-Sen, Kamu Yönetimi Reformu, Yay.No.7, Ankara, 2003, 96 s.
Türkiye Kamu-Sen, Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısına İlişkin Türkiye Kamu-Sen Raporu, Ankara, 2003, 62 s.
Türkiye Kamu-Sen, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Gündemindeki Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı ile İlgili Türkiye Kamu-Sen’in Önerileri, Ankara, 1999, 20 s. (Çoğaltma).
Türkiye Kamu-Sen, Türkiye Kamu-Sen Toplu Görüşme Teklif Metni (15 Ağustos 2002), Ankara, 2002, 107 s.

Türkiye Karayolu İşçileri Sendikası, 4/10195 Sayılı Kararnameye Bağlı Yönetmelik ve Bu Yönetmeliğe Göre Çalıştırılanların Hukuki Durumu Hakkında Seminer (5 Nisan 1969), Yay.No.1, Ankara, 1969, 58 s.
Türkiye Karayolu İşçileri Sendikası, Anatüzük, Ankara, 1968, 24 s.
Türkiye Karayolu İşçileri Sendikası, Bildiri, Ankara, 1967, 15 s.
Türkiye Kimya Sanayii İşverenleri Sendikası, 1.1.1977 – 31.12.1978, Dönemi Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, İstanbul, 1979 (Çoğaltma).
Türkiye Kimya Sanayii İşverenleri Sendikası, 931 Sayılı İş Kanunu Semineri (Ocak 1968), Yay.No.8, İstanbul, 1969, 90 s.
Türkiye Kimya Sanayii İşverenleri Sendikası, Grev ve Lokavt Fonu Yönetmeliği, İstanbul, 1979, 11 s.
Türkiye Kimya Sanayii İşverenleri Sendikası, İstihdam, İşçi-İşveren İlişkileri ve Sosyal Güvenlik, Tebliğler ve Müzakere Zabıtları, İstanbul, 1983, 294 s.
Türkiye Kimya Sanayii İşverenleri Sendikası, Türkiye Kimya Sanayii İşverenleri Sendikası, İstanbul, 1976, 20 s.
Türkiye Kimya Sanayii İşverenleri Sendikası, Türkiye Kimya Sanayii İşverenleri Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1979, 30 s.
Türkiye Kimya Sanayii İşverenleri Sendikası, Türkiye Kimya Sanayii İşverenleri Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1965, 27 s.
Türkiye Kız ve Erkek Sanat Mektepleri Mezunları Cemiyeti Genel Merkezi, 4.3.1961 – 1.7.1964 Yılları Çalışma Raporu, Ankara, 1964, 20 s.
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, TKİ Kurumu Umum Müdürlüğü ve Müesseseleri Sigorta İşleri Talimatnamesi, Ankara, 1960, 24 s.
Türkiye Kurs ve Meslek Öğretmenleri Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığına Muhtıra, İzmir, 1969, 13 s.
Türkiye Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası, Türkiye Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1964, 31 s.
Türkiye Maden Başçavuşları Sendikası, 11. Genel Kurul Çalışma Raporu (13 Aralık 1970), Zonguldak, 1970, 107 s.
Türkiye Maden Başçavuşları Sendikası, 12. Genel Kurulu İcra ve Yönetim Kurulları Çalışma Raporu, Zonguldak, 1972, 24 s.
Türkiye Maden Başçavuşları Sendikası, 13. Dönem Genel Kurul Çalışma Raporu (9.2.1975), Zonguldak, 1975, 52 s.
Türkiye Maden Başçavuşları Sendikası, 14. Dönem Genel Kurul Çalışma Raporu (8.5.1977), Zonguldak, 1977, 25 s.
Türkiye Maden İşçileri Sendikası, Başkanlar Kurulu’na Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Ankara, 2004, (Çoğaltma).
Türkiye Maden-İş Sendikası – Maden-Sen, Özelleştirme ve Eli Gerçeği, (Tarihsiz), 33 s.
Türkiye Maden-İş Sendikası Bursa ve Havalisi Şubesi, 2. Normal Genel Kurulu Çalışma Raporu (21 Eylül 1986), Bursa, 1986, 52 s.
Türkiye Maden-İş Federasyonu, 10. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (4-6 Mayıs 1983), Ankara, 1983, 343 s.

Türkiye Maden-İş Federasyonu, 1977 Yaz Dönemi Eğitimi Ders Notları, Ankara, 1977. (Çoğaltma).
Türkiye Maden-İş Federasyonu, 274 Sayılı Sendikalar Kanunu, Ankara, 1980.
Türkiye Maden-İş Federasyonu, 275 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ile İlgili İçtihat ve Mahkeme Kararları, Ankara, 1980 (?), 760 s.
Türkiye Maden-İş Federasyonu, 5. Genel Kurul İcra ve Yönetim Kurulları Çalışma Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Ankara, 1969, 274 s.
Türkiye Maden-İş Federasyonu, 6. Genel Kurul İcra ve Yönetim Kurulları Çalışma Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Ankara, 1971, 293 s.
Türkiye Maden-İş Federasyonu, 7. Genel Kurul Yürütme, Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu Çalışma Raporu, Ankara, 1974, 305 s.
Türkiye Maden-İş Federasyonu, 8. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (Mayıs 1977), Ankara, 1977, 539 s.
Türkiye Maden-İş Federasyonu, 9. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (Mayıs 1980), Ankara, 1980, 544 s.
Türkiye Maden-İş Federasyonu, Ana Tüzüğü, Ankara, 1965, 61 s.
Türkiye Maden-İş Federasyonu, Anatüzük, Ankara, 1977, 43 s.
Türkiye Maden-İş Federasyonu, Kömür Ocaklarında Toz Sorunu, Ankara, (Tarihsiz, 1977-1979 Dönemi), 24 s.
Türkiye Maden-İş Federasyonu, Maden İşletmelerinde Gürültü Kontrolu, Ankara, 1979, 24 s.
Türkiye Maden-İş Federasyonu, Maden Ocaklarında Zararlı Gazlar, Yay.No.12, Ankara, 1979, 24 s.
Türkiye Maden-İş Sendikası Murgul Bakır ve Artvin Havalisi Şubesi, 2. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu, (13.9.1986), Murgul, 1986, (Çoğaltma).
Türkiye Maden-İş Sendikası Murgul Şubesi, 2. Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu (19.7.1992), Murgul, 1992, 50 s. (Çoğaltma).
Türkiye Maden-İş Sendikası Soma Şubesi Dayanışma Grubu, Yaşasın Sınıf ve Kitle Sendikası Mücadelemiz, 1995, 19 s.
Türkiye Maden-İş Sendikası Yatağan ve Havalisi Şubesi, 4. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu (23 Ağustos 1992), Yatağan, 1992. (Çoğaltma).
Türkiye Maden-İş Sendikası, 1. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (3-4 Aralık 1983), Ankara, 1983, 91 s.
Türkiye Maden-İş Sendikası, 1. Genel Kurula Sunulan Tahmini Bütçe, Ankara, 1983, 51 s.
Türkiye Maden-İş Sendikası, 2. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (21-23 Kasım 1986), Ankara, 1986, 370 s.
Türkiye Maden-İş Sendikası, 3. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (17-19 Kasım 1989), Ankara, 1989, 303 s.
Türkiye Maden-İş Sendikası, 4. Olağan Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (6-8 Kasım 1992), Ankara, 1992, 364 s.
Türkiye Maden-İş Sendikası, 5. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (13-15 Ekim 1995), Ankara, 1995, 416 s.
Türkiye Maden-İş Sendikası, 6. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (9-10 Ekim 1999), Ankara, 1999, 445 s.
Türkiye Maden-İş Sendikası, 7. Olağan Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu (20-21 Eylül 2003), Ankara, 2003, 551 s.
Türkiye Maden-İş Sendikası, Niçin Sendika? Niçin Türkiye Maden-İş Sendikası, Ankara, 1993, 40 s.
Türkiye Maden-İş Sendikası, Teşkilat Albümü 2004, Ankara, 2004.
Türkiye MAI ve Küreselleşme Karşıtı Çalışma Grubu, Kapitalizmin Kaleleri – II, WTO Dünya Ticaret Örgütü, İstanbul, 2001, 95 s.
Türkiye MAI ve Küreselleşme Karşıtı Çalışma Grubu, MAI Nedir? Neden Karşıyız?, Genel-İş Sendikası Yay., Ankara, 1999, 41 s.
Türkiye MAI ve Küreselleşme Karşıtı Çalışma Grubu, Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı MAI’ye Uyum Tasarısıdır, İstanbul, 1999, 20 s.
Türkiye Matbaa Sanayii İşverenleri Sendikası, Sanayide İşgücü Eğitimi ve Mesleğe Yöneltme, Yay.No.5, 1968, 26 s. (Çoğaltma).
Türkiye Metal-İş Sendikası, 6. Genel Kurulu Merkez İcra, Merkez Yönetim Kurulları Müşterek Çalışma Raporu, İstanbul, 1967, 102 s.
Türkiye Metal-İş Sendikası, 9. Merkez Genel Kurulu Çalışma Raporu (1971-1974), İstanbul, 1974, 144 s.

Türkiye Metal-İş Sendikası, Faaliyet Raporundan Özetler, İstanbul, 1974, 64 s.
Türkiye Metal-İş Sendikası, Kanunlar El Kitabı, İstanbul, 1975, 262 s.
Türkiye Metal-İş Sendikası, Olağanüstü 6. Genel Kurula Sunulan Raporlar, Ankara, 1973, 382 s.
Türkiye Muallimler Birliği, Her Derecedeki Öğretim Üyeleri ve Ailelerini En Az % 50 Tenzilatla Muayene Edecek Doktor Listesi ve Kimlik Belgesi, İstanbul, 1958, 8 s.
Türkiye Muallimler Birliği, Türkiye Muallimler Birliği Esas Nizamnamesi, İstanbul, 1958, 15 s.
Türkiye Müzik-İş Sendikası, Türkiye Perde, Sahne ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası 2. Dönem Çalışma Raporu (1977-1979), Adana (?), 1979, 16 s.
Türkiye Odalar Birliği, Çalışma Bakanlığınca Bakanlar Kuruluna Sevk Edilen İşçi ve İşveren Sendikaları Kanunu Tasarısı Hakkındaki Görüşlerimizin Özeti, Ankara, 1963, 6 s.
Türkiye Opera Tiyatro Sanatkarları ve Yardımcı İşçileri Sendikası, Türkiye Opera, Tiyatro Sanatkarları ve Yardımcı İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, 1965, 32 s.
Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu: Bkz. TÖDMF
Türkiye Orman Genel Müdürlüğü Personel ve Emeklileri Sendikası, Türkiye Orman Genel Müdürlüğü Personel ve Emeklileri Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1965, 15 s.
Türkiye Orman Memurları Sendikası, Anatüzük, İstanbul, 1971, 16 s.
Türkiye Orman Muhafaza, Bakım Memurları ve Hizmetlileri Sendikası, 2. Dönem Çalışma Raporu, İstanbul, 1970, 16 s.
Türkiye Orman Mühendis Muavinleri Sendikası, Anatüzük, İstanbul, 1965, 16 s.
Türkiye Petrol İşçileri Sendikası, Ana Nizamname, İstanbul, 1956, 30 s.
Türkiye Petrol, Kimya ve Atom İşçileri Sendikası İzmir Şubesi, Türkiye Petrol, Kimya ve Atom İşçileri Sendikası İzmir Şubesi Faaliyet Raporudur (1963-1965), İzmir, 1965, 10 s. (Daktilo)
Türkiye Petrolleri A.O., Personel Rehberi, Ankara, (Tarihsiz) 51 s.
Türkiye Posta, Telefon, Telgraf Dağıtıcıları ve Hat Bakıcıları Sendikası, Türkiye PTT Dağıtıcıları ve Hat Bakıcıları Sendikası Ana Tüzüğü, İç Yönetmeliği ve 624 Sayılı Devlet Personeli Sendikaları Kanununun Tam Metni, İstanbul, 1965, 39 s.
Türkiye PTT Dağıtıcıları ve Hat Bakımcıları Sendikası, Anatüzük ve İç Yönetmelik, İstanbul, 1967, 48 s.
Türkiye PTT İşçileri Sendikası, Türkiye PTT İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1963 (?), 7 s., (Çoğaltma).,
Türkiye Sağlık Kurumları Personeli Sendikası, 4. Dönem Genel Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Ankara, 1970, 50 s.
Türkiye Sağlık Memurları Sendikası, 1970-1971 Yılları Çalışma Raporu, Ankara, 1971, 53 s.
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Çalışmanın Değerlendirilmesi Yönetmeliği, Ankara, 1974, 12 s.
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Fazla Çalışma Yönetmeliği, Ankara, 1973, 8 s.
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Personel Rehberi, Yay.No.184, Ankara, 1973, 66 s.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Personel Yönetmeliği, Ankara, 1976, 54 s.
Türkiye Şeker Sanayii İşçi Sendikaları Federasyonu, Türkiye Şeker Sanayii İşçi Sendikaları Federasyonu Ana Nizamnamesi, Eskişehir 1956, 14 s.
Türkiye Selolüz ve Kağıt Fabrikaları İşletmesi Genel Müdürlüğü, İşçi Liyakat Takdiri ve Terfi Talimatnamesi, İzmit, 1958, 7 s.
Türkiye Şoförler Sendikası, Anatüzük, İstanbul, 1968, 32 s.
Türkiye Sosyalist Partisi, Grev, İşçi Sınıfının Tek Korunma Silahıdır, Türkiye Sosyalist Partisi’nin Grev Hakkı Üzerindeki Görüşleri, İstanbul, 1951.
Türkiye Tarımcılar Vakfı, Uluslararası Sermayenin Yeniden Yapılanması, Özelleştirme ve Tarım, Ankara, 1993, 62 s.
Türkiye Taşkömürü Kurumu, Seminar Papers of Project for the Improvement of Coal Mine Safety Technologies, Kömür Ocaklarında İş Güvenliğini Geliştirme Projesi Seminer Notları (1995-2000), TTK İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı Yay.No.81, Zonguldak, 2000, 512 s.
Türkiye Teknik Mensucat İşçileri Sendikaları Federasyonu, Kuruluş Beyannamesi (25 Şubat 1960), İstanbul, 1960, 8 s.
Türkiye Teknikerler Sendikası, 1. Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (1968-1969), Ankara, 1969, 28 s.
Türkiye Teknisyen Gazeteciler Sendikası, Anatüzük, İstanbul, 1964, 22 s.
Türkiye Teknisyen Gazeteciler Sendikası, Anatüzük, İstanbul, 1966, 22 s.
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, 1997 – Basında Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası ve Tekstil Sektörü, İstanbul, 1998, 271 s.
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, 1999 Basında Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası ve Tekstil Konfeksiyon Sektörü, İstanbul, 2000, 514 s.
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, 931 Sayılı İş Kanununun Getirdiği Yenilikler ve Düşündürdükleri, Yay.No.8, İstanbul, 1967, 51s.
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, Basında Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası ve Tekstil-Konfeksiyon Sektörü (1999), İstanbul, 2000, 514 s.
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, Basında Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası ve Tekstil Sektörü-1997, İstanbul, 1998, 271 s.
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, Enflasyonla Mücadele Programı, Kayıtdışı Ekonomi ve Sosyal Politikalara Etkileri Semineri, 13-17 Mayıs 2000, İstanbul, 255 s.
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, İş Emniyeti ve İş Koşullarının Geliştirilmesi Semineri (19-22 Mayıs 1990), İstanbul, 1990, 138 s.

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, Kuruluşundan Bugüne Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (1961-1998), İstanbul, 1998, 183 s.
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, Sevk ve İdare Semineri, Yay.No.15, İstanbul, 1969, 58 s.
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, Tekstil Sektörünün Sorunları ve Çalışma Hayatımızdaki Gelişmeler, İstanbul, 1992, 180 s.
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, Türk Tekstil Konfeksiyon Sanayiinde Yeniden Yapılanma ve Endüstri İlişkilerinde Dönüşüm Semineri, İstanbul, 2000, 264 s.
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası’ndan Birleşmeye Bütünleşmeye ve Güçlenmeye Çağrı, İstanbul, (Tarihsiz),
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, İstanbul, 1989, 78 s.
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1963, 24 s.
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1964, 24 s.
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, Ücretler Semineri, Yay.No.110, İstanbul, 1968, 119 s.
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, Uluslararası Tekstil Sanayicileri Federasyonu 1981 Yılı Montreal Konferansı ve Ülke Raporları, İstanbul, 1982, 199 s.
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, Uluslararası Yünlü Tekstil Teşkilatı 1981 Yıllık Raporu, İstanbul, 1981, 64 s.
Türkiye Tiyatrocular Sendikası, Anatüzük, İstanbul, 1967, 30 s.
Türkiye Toprak İşveren, Yeni İş Yasası, Seminer Notları ve İş Kanunu, İstanbul, 2003, 270 s.
Türkiye Toprak Mahsulleri (Gıda) Sanayii İşçileri Sendikası, 5. Genel Kurul Mali Rapor, Ankara, 1966, (Çoğaltma).
Türkiye Toprak, Seramik ve Çimento Sanayii İşverenleri Sendikası, Olağan 11. Genel Kurula Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma ve Hesap Raporu, Yay.No. 17, 1979, 107 s. (Çoğaltma).
Türkiye Toprak, Seramik ve Çimento Sanayii İşverenleri Sendikası, Olağan 10. Genel Kurula Sunulan Yönetim Kurulu Çalışma ve Hesap Raporu, Yay.No. 16, 1977, 88 s. (Çoğaltma).
Türkiye Toprak, Seramik ve Çimento Sanayii İşverenleri Sendikası, Türkiye Toprak, Seramik ve Çimento Sanayii İşverenleri Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1978, 22 s. (Çoğaltma).
Türkiye Toprak, Seramik ve Çimento Sanayii İşverenleri Sendikası, Aidat ve Grev-Lokavt Yardım Fonu Yönetmeliği, İstanbul, 1980, 6 s. (Çoğaltma).
Türkiye Toprak, Seramik ve Çimento Sanayii İşverenleri Sendikası, 1969 Yılı Ücret Araştırması, Yay.No.5, 1970, 31 s. (Çoğaltma).
Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii İşverenleri Sendikası, Çalışma Hayatımızda Yeni Dönem (Seminer Notları), İstanbul, 2003, 272 s.
Türkiye Müskirat Federasyonu, 7. Genel Kurul İdari ve Mali Çalışma Raporları (1966), İstanbul, 1966, (Çoğaltma).
Türkiye Müskirat, Tütün ve Yardımcı İşçi Sendikaları Federasyonu, Türkiye Müskirat, Tütün ve Yardımcı İşçi Sendikaları Federasyonu Ana Nizamnamesi, İstanbul, 1957, 16 s.
Türkiye Müskirat, Tütün ve Yardımcı İşçi Sendikaları Federasyonu, 26.7.1954 – 26.7.1956, 2 Senelik Faaliyet Raporu, İstanbul, 1956, 35 s.
Türkiye Tütün İçki Gıda Sanayii İşçileri Sendikası, Niçin Merkezi Sistemde Sendika? Neden Birlik ve Beraberlik? Ege Tümgıda-İş, TİG-İŞ İstanbul, Samsun TİG-İŞ, TOMİS Müşterek Rapor, (Tarihsiz), 30 s.
Türkiye Tütün Müskirat Gıda ve Yardımcı İşçi Sendikaları Federasyonu, Olağanüstü Kongresi İdari, Mali ve Murakabe Raporları, İstanbul, 1969 (Çoğaltma).
Türkiye Tütün, Müskirat, Gıda ve Yardımcı İşçi Sendikaları Federasyonu, 8. Genel Kurul İdari ve Mali Çalışma Raporları, İstanbul, 1968, 269 s.
Türkiye Tütün, Müskirat, Gıda ve Yardımcı İşçi Sendikaları Federasyonu, Olağanüstü Kongresi İdari, Mali ve Murakabe Raporları, İstanbul, 1969, 57 s., (Çoğaltma).
Türkiye Tütün, Müskirat, Gıda ve Yardımcı İşçi Sendikaları Federasyonu, 6. Genel Kurul İcra ve İdare Heyetleri İdari ve Mali Raporları, İstanbul, 1964, 59 s.
Türkiye Tütün, Müskirat, Gıda ve Yardımcı İşçi Sendikaları Federasyonu, 5. Genel Kurul İcra ve İdare Heyetleri İdari ve Mali Raporları, İstanbul, 1961, 45 s.
Türkiye Tütün, Müskirat, Gıda ve Yardımcı İşçi Sendikaları Federasyonu, 28.7.1956’dan 26.8.1958’e Kadar İki Senelik Faaliyet Raporu, İstanbul, 1958, 24 s.
Türkiye Tütün, Müskirat, Gıda ve Yardımcı İşçi Sendikaları Federasyonu, 7. Genel Kurul İdari ve Mali Çalışma Raporları, İstanbul, 1966 (Çoğaltma).
Türkiye Ulaştırma İşçi Sendikaları Koordinasyon Konseyi Ulaştırma Raporu, Ankara, 1974, 35 s.
Türkiye Üniversiteli Kadınlar Derneği – Türk Hukukçu Kadınlar Derneği, Türkiye Seroptimist Kulüpleri, Cumhuriyetin 50. Yılında Çalışma Alanlarında Türk Kadını, İ.Ü.Atatürk Devrimleri Araştırma Enstitüsü Yay., İstanbul, 1974, 94 s.

Türkiye Üniversiteli Kadınlar Derneği, RCD Ülkelerinde Yürürlükte Bulunan Kanunlar Çerçevesinde Kadınların Statüsü Semineri, Ankara, 12-14 Kasım 1968, 12 s.
Türkiye Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı, Sağlık Yönetmeliği, Ankara, 1980, 40 s.
Türkiye Vakıflar Bankası Mensupları Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Vakıf Senedi, Ankara, 1984, 24 s.
Türkiye Vakıflar Bankası, Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakıf Senedi, Ankara, 1978, 66 s.
Türkiye Yapı İşçileri Sendikası, Türkiye Yapı İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü, İstanbul, 1952, 28 s.
Türkiye Yazarlar Sendikası, Ana Tüzük, İstanbul, 1974.
Türkiye Yazarlar Sendikası, Toplatılan Kitaplardan Seçmeler, Yay.No.1, İstanbul, 1976, 352 s.
Türkiye YOL-İŞ Sendikası Ankara 4 No.lu Şube Başkanlığı Mensupları ve Tüm İşyerleri Memurları Tüketim Kooperatifi, 4. Olağan Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu, Ankara, 1987, 44 s. (Çoğaltma).,
Türkiye YOL-İŞ Sendikası Ankara 4 No.lu Şube Başkanlığı Mensupları ve Tüm İşyerleri Memurları Tüketim Kooperatifi Ana Sözleşmesi, Ankara, 1979, 27 s. (Çoğaltma).
Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Sosyal Güvenlik ve Tarım Sektörü, Yay.No.87, Ankara, 1973, 94 s.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Tarım İş Kanunu Tasarısı Hakkında Görüşümüz, Yay.No.38, 1967).
Türkiye Ziraatçiler Derneği Ankara Şubesi, Türkiye Ziraatçiler Derneği Ankara Şubesi Programı, Ankara, 1978, 29 s.
Türkiye’yi Yeniden Düşünmek, Sempozyum, Türkiye Gönüllü Kültür Teşekkülleri 6. İstişare Toplantısı, Ankara, 1997, 336 s.
Türkiye’de Memur Sendikacılığı, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yay. No. 10, Ankara, 1991, 117 s.
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitim, Türk-Alman Mesleki Eğitim Semineri (30 Kasım – 11 Aralık 1981), (Çoğaltma)., 74 s.
Türkiye-İlksen, Sorunlarımız ve Öğretmen Sendikacılığı, Yay.No.1, Ankara, (Tarihsiz), 32 s.
Türkiyeli Göçmen Dernekleri Federasyonu, 6. Olağan Kurultayına Sunulan Genel Yönetim Kurulu Siyasi Raporu ve 1997-1999 Çalışma Raporu, Düsseldorf, 1999, 36 s.
Türkiyeli Göçmen Dernekleri Federasyonu, GDF Programı, GDF Yay., Frankfurt/M, 1997, 15 s.
Türkiyeli Göçmenler Dayanışma Birliği, Dayanışma Birliği Umuttur, Yay.No.1, Köln, 1996, 26 s.
Türkiye-Suudi Arabistan Dostluk ve Kültür Derneği, Suudi Arabistan Krallığı İş ve İşçi Kanunu, 1981, 175 s.
Türk-Libya Dostluk Derneği, Libya’daki Türk İşçi-İşveren İlişkileri Hakkında Rapor, İstanbul, 1979.
Türkmen, Z. – İlik, B., Sokakta Çalışan Çocuklar, UÇB Yay., Ankara, 1994, 182 s.
Türko, M., Bilimsel Yönetim Açısından Motivasyon, Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi Yay.No.39, Ankara, 1973.
Türkölmez, Y., PTT’de İşçi ve Memur Örgütlenmesi, Ankara, 1998, 268 s.
Türk-Persen (Türkiye Kamu Personeli Sendikaları Konfederasyonu), 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı (14 Temmuz 1968 – 29/30 Kasım 1969), Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Ankara, 1969, 43 s.
TÜRK-SEN, 17. Genel Kurul Faaliyet Raporu (1988-1992), Lefkoşa, 1992, 111 s. (Çoğaltma).
TÜRK-SEN, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu 1969 Faaliyet Raporu, Lefkoşe, 1970. (Çoğaltma).
TÜRK-SEN, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu 6. Olağanüstü Genel Kurulu (Lefkoşa, 14-15 Aralık 1968) Tutanağı, Lefkoşe, 1969. (Çoğaltma).
TÜRK-SEN, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu Türk-Sen Tüzüğü, Lefkoşa, 1986, 40 s.
Türkyılmaz, G., Kira Artışlarının Geçinme İndekslerine Yansıtılması (Lisansüstü Tezi), ODTÜ İİF Ekonomi Bölümü, 1979, 35 s.
Türsoy, E., El Plangaları Kullananlara Öğütler, İSK Yay.No.61, Ankara, 18 s.
Tüs-Der, Tüs-Der 26. Genel Kurul Kararları ve Çalışma Programı, Ankara, 48 s.

TÜSES (Türkiye Sosyal Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfı), Çalışma Hayatı Komisyonu Tarafından Sendikalara Sunulan Hizmetler, İstanbul, 1990, 15 . (Çoğaltma).
TÜSİAD, Ekonomide Kesimlerarası Diyalog ve Şeffaflık, AT, AT Ülkeleri ve Japonya’daki Uygulamalar, İstanbul, 1988, 62 s.
TÜSİAD, Emekli ve Mutlu, Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Sorunları, Çözüm Önerileri ve Özel Sigortacılık Girişimi, Yay. No. T/96-1/193, İstanbul, 1996, 44 s.
TÜSİAD, Kadın-Erkek Eşitliğine Doğru Yürüyüş: Eğitim, Çalışma Yaşamı ve Siyaset, Yay.No.TÜSİAD-T02000-12/290, İstanbul, 2000, 262 s.
TÜSİAD, Kamu Bürokrasisi, İstanbul, 1983, 98 s.
TÜSİAD, Lizbon Avrupa Konseyi AB Başkanlar Konseyi Belgesi (23-24 Mart 2000), İstihdam, Ekonomik Reformlar ve Toplumsal Uzlaşma, Yay.No.2003/1-346, İstanbul, 2003, 25 s.
TÜSİAD, Memur Yargılaması Hakkında, İstanbul, 1997, 186 s.
TÜSİAD, Sanayileşmede Yönetim ve Toplumsal Uzlaşma, Yay. No. T/92, 4-150, Ankara, 1992, 102 s.
TÜSİAD, Sosyolojik ve Demografik Yapı ile İlgili Bulgular, Metodoloji ve Uygulama (Cilt I), Yay.No. 86.12.92, İstanbul, 1986, 56 s.
TÜSİAD, The Socio-Economic Situation and Outlook of the Turkish Household, Yay.No. 87.12.107, İstanbul, 1987, 61 s.
TÜSİAD, Türk Halkının Sosyo-Ekonomik İhtiyaçları (Cilt III), Yay.No. 86.92, İstanbul, 1986, 39 s.
TÜSİAD, Türk Hanesinde Sosyo-Ekonomik Beklentiler ve Değişme, Yay.No.87.92, İstanbul, 1987, 20 s.
TÜSİAD, Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Yeniden Yapılanma, Sorunlar, Reform İhtiyacı, Arayışlar, Çözüm Önerileri, İstanbul, 1997, 156 s.
TÜSİAD, Türkiye’de Bireysel Gelir Dağılımı ve Yoksulluk, Avrupa Birliği ile Karşılaştırma, İstanbul, 2000, 196 s.
TÜSİAD, Türkiye’de İşsizliğin Boyutları, Bir Anket Çalışması, Yay.No.88.7.117, İstanbul, 1988, 76 s.
TÜSİAD, Türkiye’de Hane Geliri, Hane Halkı Harcamaları ve Hayat Standardı (Cilt II), Yay.No. 86.92, İstanbul, 1986, 39 s.
TÜSİAD, Türkiye’de İşsizliğin Boyutları, Bir Anket Çalışması, İstanbul, 1988, 76 s.
TÜTED Ankara Şubesi, 3. Dönem Çalışma Raporu, Ankara, 1978, 30 s.

TÜTED, Mühendisler, İdari Personel ve Teknisyenlerin Uluslararası Sendikal Konferansı, Ankara, 1976, 84 s.
TÜTİS – Türk Deniz Ulaş-İş, İşçi-İşveren İlişkilerinde Gelişmeler Semineri (25.2.1979 – 1.3.1979), Ankara, 1979, 143 s.
TÜTİS, Çalışma Hayatı ile İlgili Yeni Yasal Düzenlemeler Semineri, Tebliğler, Ankara, 1984, 128 s.
TÜTİS, Kamu İşverenlerinin Sendikalar Kurarak Örgütlenme Zorunluluğu ve Başarılı Bir Kamu İşveren Sendikası Örneği, TÜTİS, Ankara, 1978, 11 s.
Tütüncü, E., Birinci, İkinci ve Üçüncü Planlarda Yer Alan İstihdam, Sosyal Güvenlik ve Çalışmadan Doğan Sorunlar ile İlgili Politika ve Tedbirlere Kısa Bir Bakış, DPT Yay., Ankara, 1974.
Tütüncü, E., İmalat Sanayiinde İşgücü Kullanımı, DPT:1623 – SPD:302, Ankara, 1977, 121 s. (Çoğaltma).
Tütüncü, E., İşsizliğe Çare Nedir? DPT Yay., Ankara, 1977.
Tüzün, G., A Study on Labor Mobility in Three Turkish Cities, Ankara, 1981, 63 s.
Tüzün, S., Türkiye’nin Sanayileşme Sürecinde Sosyal Güvenlik İlişkileri Üzerine Bir Deneme, Hacettepe Üniv.Nüfus Etüdleri Ens.Yay., Ankara, 1973, 34 s.

Sunuş | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | Q | R | S | Ş | T | U | V | W | Y | Z | Kaynakça

© CopyLEFT Sendika.Org'un tüm yazılı ve görsel içeriği kaynak göstermek koşuluyla özgürce kullanılabilir.

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann
Scroll to top